Prestaties (28)

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties 2022

 1. Wij werken met onze partners, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), de Stadsbeweging, Retailplatform Overijssel en Woonkeuken aan ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2. Hiermee dragen we bij aan toekomstbestendige  binnensteden, een passend aanbod wonen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijk woon- werk- en leefmilieu.
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen via stadsarrangementen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij bereiden met partners bij rijk en regio de inzet van het rijk voor, voor de nieuwe kabinetsperiode.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.
 2. Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2022

Wij geven invulling aan onze rol van opdrachtgever en eigenaar van Energiefonds Overijssel door:

 1. De heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning Scopeverbreding Energiefonds Overijssel) af te ronden. 
 2. Samen met het fonds te kijken naar de mogelijkheden om aanvullende (externe) middelen (€ 50 miljoen) aan te trekken, zodat het fonds ook de komende jaren optimaal bij kan dragen aan de financiering van de energietransitie in Overijssel.
 3. Het Jaarplan en de Begroting 2023, alsmede het Jaarverslag over 2021 van Energiefonds Overijssel vast te stellen. 
 4. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2022 van Energiefonds Overijssel.
   

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).

Opgaven

3.3.2 Nationale parken

Acties 2022

 1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2022

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
 4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2022

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2022

 1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2022

 1. Wij leggen uw Staten in de eerste helft van 2022 een Investeringsvoorstel voor inzake verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte). Basis hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken welke eind 2021 zijn afgerond. Hierbij houden wij rekening met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties 2022

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2022

 1. Sturing, monitoring en kennisdeling
  Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen in de leernetwerken inclusie, talent en het op  te zetten leernetwerk publiek private samenwerkingsverbanden. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.  In 2022 maken wij een keuze over de voortgang van het online arbeidsmarkt dashboard. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio. In de taskforce Arbeidsmarkt Overijssel voeren wij overleg met de regionale ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio’s, het mbo-platform over een provincie dekkende infrastructuur voor leven lang ontwikkelen en implementatie van rijksbeleid. Er is een koepelplan gemaakt van de technische O&O fondsen. Dit plan is ter besluitvorming aangeboden in de zomer van 2021.
 2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
  Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven.
 3.  Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
  Wij ondersteunen vooral vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand brengen.
 4. Talent behouden en aantrekken
  Wij blijven met onze partners investeren om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Wij zetten in op de randvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat, employer branding door werkgevers, kennisdeling, en gezamenlijk onderzoek en monitoring.  En wij ondersteunen de technische ontwikkeling van platforms voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen.
 5. Uitbouwen Techniekpacten en doorontwikkeling wetenschap en techniek in het onderwijs
  Wij zien kansen voor de Techniekpacten om zich te verbinden aan de thema’s klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie.  Wij stimuleren dat de drie Overijsselse techniekpacten zoveel mogelijk aansluiten bij de regionale human capital agenda’s en/of regiodeals en bepalen eind 2021/ begin 2022 over voortzetting van de techniekpacten in de huidige vorm.
 6. Wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren   
  In 2023 willen we dat alle  scholen in Overijssel W&T activiteiten uitvoeren en minimaal 50% van de scholen dit structureel aanbieden. Hiervoor verstrekken wij subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het primair onderwijs. Tevens gaan wij wetenschap en techniek in het onderwijs verbinden aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.
 7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.2.5 Nationaal Groeifonds

Acties 2022

1. Wij voeren een verkenning uit naar de potentie voor het vormen van een samenwerkingscoalitie voor een investeringsproject op het gebied van Smart Energy Hubs en/of Human capital/Arbeidsmarkt
2. Wij ondersteunen aanvragen waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2022

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
 3. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
  a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties
  b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel
  c. Delen van kennis met onze partners

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2022

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
 2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2022

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

 1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
 2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
 3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'. Het programma kent 5 programmalijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2022

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur). Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2021) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (mkb en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome.
  In 2022 verwachten we onder andere op basis van >2500 ondernemerscontacten minimaal 1000 begeleidingstrajecten te realiseren, en > € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties 2022

 (De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren en regelgeving reduceren.

1. MKB vriendelijke dienstverlening
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2022 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 30 LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in de periode 2020-2022 1.000 ondernemers te begeleiden/informeren. 

4. Starters, startups, scale-ups (programmalijn investeren in ondernemerschap
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2022 nemen 100 startende ondernemers deel. Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de  uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering
In 2022 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. HetEuropese aanvraagtraject voor deze status en bijbehorende extra Europese middelen zal naar verwachting Q1/2-2022 zijn beslag krijgen.  Daarnaast zetten we in op Digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.3 Europese programma’s

Acties 2022

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor de onder 1. genoemde programma’s voor de periode 2021-2027, zodat deze optimaal bijdragen aan onze provinciale opgaven.
 3. Wij starten, na goedkeuring van de programma’s door de Europese Commissie, het programmamanagement van de onder 1. genoemde Europese programma’s voor de periode 2021-2027. We zetten het Europese geld slim in om, binnen de door de EU gestelde kaders, via projecten een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
 4. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland (Think East Netherlands) uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2022

 1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum, Bert Boerman, Roy de Witte en Tijs de Bree

Opgaven

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2022

 1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de  versterking van het professionele maakklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel) .
 6. Wij voeren het  programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021  ontwikkelde instrumenten die  gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregelening. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities  waar te maken. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2022

 1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 2. Wij maken experimenten mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden (zie ook 6.2.1 Programma versterking culturele sector Overijssel).
 3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ) 
 6. Wij voeren het programma ter versterking van de culturele sector in Overijssel uit. (zie ook 6.2.1) .

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2022

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2022

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij organiseren dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid (mede aan de hand van de uitkomsten van het samenlevingsonderzoek 2021)
 4. Wij zetten onze geleerde vaardigheden vanuit de training inclusief denken en doen in voor de uitvoering van ons beleid en helpen onze eigen organisatie bewuster te maken over het onderwerp inclusie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven