Status prestaties

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied zien we de ruimtedruk toenemen door de druk op de woningmarkt, de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond. In de uitvoering werken we in voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met onze partners om de opgaven in samenhang en gebiedsgericht te realiseren.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de  Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Wij bezien hier de opgaven in gebiedsgerichte samenhang. Wij doen dit steeds meer via een ontwerpende benadering.
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  - Omgevingsagenda Oost en de daaruit voortvloeiende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) -projecten
  - Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  - Novi gebied Regio Zwolle waarin we werken aan de delta van de toekomst. 
  - Ontwikkelagenda Twente.
  - Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  - Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
  - Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
  - Agenda IJsselmeergebied 2050
  - IJssel-Vechtdelta.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties

 1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
 2. Wij zetten in op vitale bodem, energieke ondergrond, duurzaam bodemkwaliteitsbeheer en bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond.
 3. Wij stimuleren gemeenten om  beleid op te stellen, waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingswet.
 4. Wij verkennen de beleidsontwikkeling rond zeer zorgwekkende stoffen vanuit onze provinciale belangen op het terrein van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieu (zie ook prestatie 2.1.1).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Ook werken we met ons netwerk aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2) om wateroverlast en droogte te voorkomen. Dit doen we onder andere in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5). Ook voeren we het programma IJsseldelta fase 2 uit.

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1. Wij starten met de uitvoering van de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit, waarvan de uitvoeringstermijn in overleg met het rijk verlengd is tot eind 2023. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij starten met partners met de uitvoering van het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater). Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 3. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 4. Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 5. We bereiden samen met de agrarische collectieven de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, voor wat betreft blauwe diensten die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij ronden het lopende Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners af.
 3. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning.
 4. Wij stellen met onze partners een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 5. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties

 1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van de Omgevingswet.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoals de dijkverlegging Paddenpol.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties

 1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners in de Woonkeuken aan een evenwichtige woningmarkt. Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1). Ook ondersteunen wij het expertisecentrum vitale vakantieparken (1.3.2).

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties

 1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's uit in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2). Daarnaast voeren wij de volgende acties uit:

 1. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo’n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
 2. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022.


Startersleningen (voor 2016)
Onder deze prestatie wordt tevens het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken met onze partners in de woonkeuken, stadsbeweging en Retailplatform Overijssel aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal en leefbaar platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3). Tot slot ondersteunen wij het (onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Raalte, Almelo en Enschede (1.4.4).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1. Wij stellen samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op, op basis van de risicodialogen. Hierin staat strategie en beleid om klimaatadaptief te kunnen handelen in 2050.
 2. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van actieplannen en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie ook prestatie 1.2.2). 
 3. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten uit te voeren.
 4. Wij starten een pilot voor klimaatadaptieve carpoolplekken/recreatieve overstappunten rond de N34, inclusief drinkwatertappunten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties

 1. Wij werken met onze partners, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), de Stadsbeweging, Retailplatform Overijssel en Woonkeuken aan ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2. Hiermee dragen we bij aan toekomstbestendige  binnensteden, een passend aanbod wonen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijk woon- werk- en leefmilieu.
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen via stadsarrangementen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij bereiden met partners bij rijk en regio de inzet van het rijk voor, voor de nieuwe kabinetsperiode.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties

 1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.
 2. Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022 Begroot per 2 mei 2022 Besteed per 2 mei 2022 Ruimte per 2 mei 2022 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 331 108 439 415 24 224
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 787 2.602 3.388 2.119 1.270 -273
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond 85 0 85 54 31 186
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 994 0 994 1.416 -422 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 310 310 428 -119 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 2.197 3.019 5.216 4.432 784 137
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 763 0 763 278 484 328
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 46 875 921 292 629 622
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 981 1.172 2.153 617 1.536 391
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 109 300 409 113 296 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 65 0 65 13 52 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 2.254 2.254 69 2.185 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.964 4.601 6.566 1.383 5.183 1.342
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 258 0 258 260 -2 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 281 150 431 40 391 -400
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 539 150 689 300 389 -400
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 875 4.351 5.226 220 5.006 1.432
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 11.150 5.722 16.872 4.483 12.390 526
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 1.525 323 1.848 464 1.384 0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 1.865 170 2.035 216 1.819 431
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 15.415 10.566 25.981 5.383 20.599 2.389
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.958 160 7.118 0 7.118 160
Totaal Lasten 27.074 18.496 45.570 11.497 34.073 3.628
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 35 35 0 35 227
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 7.771 0 7.771 1.405 6.366 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 -28 -28 0 -28 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 7.771 7 7.778 1.405 6.373 227
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 0 0 328 -328 328
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 0 10 350 -340 350
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.045 0 1.045 1.180 -135 302
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 35 0 35 0 35 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 1.654 1.654 0 1.654 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.090 1.654 2.744 1.858 886 980
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 304 0 304 0 304 -58
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 0 0 0 0 1.182
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 0 0 0 0 526
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 0 0 0 0 0 1.708
Totaal Baten 9.166 1.661 10.826 3.264 7.563 2.857

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -110 0 110 -110 PS-Begrotingswijziging Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 110.000 structureel over te hevelen naar prestatie 1.1.1 (Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -114 0 114 -114 GS-Begrotingswijziging Herziening van de omgevingsvisie: Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 107.000. Naast de reeds begrote €150.000 komt het budget voor 2022 daarmee op € 257.000. Daarnaast zit in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel nog €114.000. Dit bedrag voegen we bij deze monitor toe aan de jaarschijf 2022. Hiermee is er in 2022 €371.000 beschikbaar voor de herziening van de omgevingsvisie. Zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld zal dit niet genoeg zijn om alle kosten te dekken. Daarom wordt bij de P-nota 2023 een voorstel gedaan voor aanvullende middelen voor de periode 2022-2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €114.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 500 227 -273 500 GS-Begrotingswijziging Subsidie ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’: Voor het project ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ is eind 2020 een meerjarige subsidie verleend. Voor dekking van de doorlopende verplichting in 2023 schuiven € 0,5 miljoen door vanuit het beschikbare budget naar de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel door te schuiven naar de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Onttrekking doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebied Regio Zwolle (C59): Van het rijk hebben wij een specifieke uitkering van €0,2 miljoen Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59). In het NOVI gebied regio Zwolle werken rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 0,2 miljoen voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59).
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -186 0 186 -186 PS-Begrotingswijziging Bij de Perspectiefnota 2022 heeft u besloten voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 € 85.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de hierboven genoemde acties 2022. De resterende benodigde dekking komt uit de Reserve bodemsanering. Mede door specifieke uitkeringen (SPUKS) voor de sanering Blekerijweg en PFAS (zie prestatie 2.2.1) is budgettaire ruimte ontstaan om de benodigde middelen vanuit de reserve toe te voegen. Daarmee kunnen de acties worden uitgevoerd. Voor uitvoering van de hierboven geformuleerde acties 2022 stellen wij voor € 186.000 te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.3 van de Begroting 2022.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 328 328 0 GS-Begrotingswijziging Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen: In het kader van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,328 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,328 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2022 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -272 0 272 -272 PS-Begrotingswijziging Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen is o.a. een subsidieregeling ingesteld waarvoor middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Het subsidieplafond voor de regeling in 2022 bedraagt € 1,047 miljoen. Voor dekking van de subsidiekosten in 2022 stellen wij u voor € 272.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 272.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 350 350 0 GS-Begrotingswijziging Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON: In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,35 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,35 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -89 188 277 -89 PS-Begrotingswijziging 6e actieprogramma Nitraat: Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. De bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten voortkomend uit de bestuursovereenkomst Grondwaterbescherming 6e actieprogramma nitraat, totaal € 1,1 miljoen, is gestort in de reserve Drinkwater. De bijdrage van het Rijk, € 1,2 miljoen, is in 2018 eveneens gestort in de reserve. Van de kosten voor uitvoering van deze overeenkomst ontvangen wij 1/3 deel van Vitens. Voor de uitvoering van het programma in 2022 zijn middelen gereserveerd in de reserve Drinkwater. In 2022 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 277.000. Voor € 188.000 ontvangen wij hiervoor bijdragen van derden. De overige € 89.000 onttrekken wij aan de Reserve drinkwater. Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 ‘Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst’ te verhogen met € 277.000 voor de realisatie van het 6e actieprogramma en de baten van deze prestatie te verhogen met € 188.000. En de resterende € 89.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 0 114 114 0 GS-Begrotingswijziging Hogere baten grondwaterheffing: Er wordt in 2022 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (114K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De hogere baten zijn het gevolg van grotere grondwateronttrekkingen door Vitens en/of andere industriële onttrekkers. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 114.000.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 342 -58 -400 342 PS-Begrotingswijziging Vitalisering vakantieparken: Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie ‘Verloedering vakantieparken’ (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022. Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 “Gastvrij Overijssel”. Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit. Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 “Gastvrij Overijssel” en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023. Startersleningen (voor 2016): Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2021 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de periode 2022-2026 lager zullen zijn verwacht. Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2022-2026 te verlagen met respectievelijk voor 2022 € 58.000, 2023 € 56.000, 2024 € 54.000, 2025 € 52.000 en 2026 € 50.000
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -250 1182 1432 -250 GS-Begrotingswijziging Subsidieregeling Klimaatadaptatie: Via de Subsidieregeling Klimaatadaptatie stimuleren wij gemeenten en waterschappen bij activiteiten die bijdragen aan het aanpassen aan en het tegengaan van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De regeling is zodanig succesvol dat wij hebben besloten € 0,25 miljoen uit de jaarschijf 2023 naar voren te halen en in te zetten in de jaarschijf 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten in de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ met € 0,25 miljoen te verlagen en de lasten van de jaarschijf 2022 met eenzelfde bedrag te verhogen met gelijktijdige onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS): Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 te verhogen met € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 526 526 0 GS-Begrotingswijziging Onttrekking doeluitkering ‘flexpools’ (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie): Van de specifieke uitkering ‘Flexpools’ die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,5 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de flexpools kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,5 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering ‘flexpools’.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -431 0 431 -431 PS-Begrotingswijziging Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de beschikbaarstelling van de totale subsidiebijdrage van € 3,7 miljoen. Op basis daarvan stellen wij voor de geraamde begrotingsbedragen af te stemmen op het verwachte bestedingsritme. Wij stellen u voor voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,4 miljoen vanuit de jaarschijf 2023 naar voren te halen naar de jaarschijf 2022 voor 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen.
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 PS-Begrotingswijziging Verdeling aanpasing normbedrag naar kerntaken
Totaal -771 2857 3628 -771

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -108 0 108 -108 GS 101 Jaarverslag 2021 Herziening Omgevingsvisie Overijssel: Bij het statenvoorstel ‘Omgevingsvisie Overijssel; Herziening’ in 2020 is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 is € 36.000 besteed. In 2021 is € 0,4 miljoen begroot, waarvan € 0,29 miljoen is besteed. In 2021 levert dit een ruimte op van € 0,11 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2022. In 2021 blijven we binnen de begroting. Het stoplicht staat toch op oranje, omdat op het totale budget een overschrijding wordt verwacht zoals ook gemeld bij de 2e monitor 2021. De verwachte overschrijding komt door een brede participatieve aanpak die dit omgevingsvisietraject vraagt. Hierdoor is extra inzet van personeel voor het ontwerpen van kaartmateriaal voor het goede gesprek en een uitgebreide Omgevingseffect Rapportage nodig gebleken. De volgende fase van de Nieuwe Omgevingsvisie gaat hierdoor ook meer tijd vragen dan in onze planning voorzien. Bij de Perspectiefnota 2023 komen we terug op wat dat in financiële zin betekent. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -213 0 213 -213 PS 003 Jaarverslag 2021 Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2021 middelen gereserveerd. In 2021 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden door te schuiven naar 2022 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 213.000 door te schuiven naar 2022 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid. PS begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -2354 0 2354 -2354 GS 101 Jaarverslag 2021 Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidie voor het project ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ moet nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2022. Poort van het Vechtdal: Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2021 € 107.000 opgenomen waarvan € 101.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk vertraging heeft opgelopen. In 2021 is het Definitief Ontwerp afgerond, en door de Stuurgroep geaccordeerd. Nadat aanvullende financiële middelen zijn gevonden (Mondriaanfonds) zal een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2023. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2022 worden besteed. De overige middelen (€ 283.000) zullen door de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en door de waterschappen DODelta en Vechtstromen in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) worden overgemaakt. Wij hebben besloten de niet bestede middelen van € 101.000 beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal en schuiven deze door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 101.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid van begroting 2022. Samenwerkingsverbanden Water: Op de post Samenwerkingsverbanden Water is van het beschikbaar gestelde bedrag van € 178.000 een bedrag van € 99.000 niet tot besteding gekomen. De middelen worden ingezet voor Samenwerkingsverbanden Water, om uitvoering te geven aan de hoofdopgave Hitte, droogte en wateroverlast. Het gaat om investeringen in de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht, regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal, Agenda IJsselmeergebied en netwerk IJssel-Vecht Delta, voor de periode 2020-2023. Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 99.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 35 35 0 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
1.1.5 Programma Omgevingswet -338 -28 310 -338 PS 003 Jaarverslag 2021 Oorspronkelijk zou het project in 2021 eindigen vanwege de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 voor de Omgevingswet. Daarom is er voor 2022 nog niks opgenomen in de begroting. Nu de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld zal dit voor 2022 extra kosten met zich meebrengen. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de verwachte financiële impact zal zijn van deze verschuiving van de datum en een mogelijk nog beperkt werkend digitaal systeem. Voor de financiële impact valt te denken aan extra personele inzet, hogere implementatiekosten en tijdelijke oplossingen. Hierop komen we terug bij de P-nota 2023. Wij stellen u voor om de ruimte uit 2021 te gebruiken om de kosten in de eerste maanden van 2022 te dekken. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,338 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.5 ‘Programma Omgevingswet’ van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -775 0 775 -775 PS 003 Jaarverslag 2021 In 2021 zijn geen subsidies verstrekt voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouwsector. De land- en tuinbouwsector heeft eind 2021 al wel subsidie aanvragen ingediend maar deze zullen in 2022 worden beschikt (ca € 0,250 miljoen). De niet gerealiseerde middelen (€ 0,775 miljoen) blijven beschikbaar in de Reserve Zoetwater Oost-Nederland en wij stellen u voor deze in 2022 in te zetten voor projecten gericht op het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouw. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,775 miljoen te onttrekken aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -100 0 100 -100 GS 101 Jaarverslag 2021 Blauwe diensten: Via 'blauwe diensten in het agrarisch natuurbeheer' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. Vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB is voor € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden. De realisering hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -286 0 286 -286 PS 003 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget van € 2,8 miljoen een bedrag van € 1,0 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor de baten geldt een hogere ontvangst uit de grondwaterheffing van € 0,175 miljoen die aan de voorziening Grondwater wordt toegevoegd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post ‘Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling’ is er een onderbesteding omdat deelnemersaantallen lager zijn dan de oorspronkelijke verwachting. De aanbesteding van de agrarische advisering en de grondwatermonitoring is daardoor jaarlijks lager uitgevallen. In het Landelijk bestuurlijk overleg van de BO is afgesproken het project met een jaar te verlengen en in de eerste helft van 2022 een analyse uit te voeren van wat er aanvullend nodig is voor doelbereik. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van een vervolg. De uitvoeringskosten voor dit extra jaar kunnen worden gedekt door de in de Reserve Drinkwater nog resterende middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,286 miljoen te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -886 0 886 -886 GS 101 Jaarverslag 2021 Robuuste Drinkwatervoorziening: Voor de post ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er wat vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen de kosten grotendeels in 2022 worden gemaakt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,886 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -300 0 300 -300 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma -600 0 600 -600 PS 003 Jaarverslag 2021 Coördinatiebudget: Het project loopt door t/m 2023. Doordat een groot deel van de coördinatie is opgenomen in het programmamanagement van de N307 is er in deze prestatie sprake van onderuitputting. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2022 en 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,091 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (€ 0,6 miljoen) en 2023 (€ 0,491 miljoen) van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022 en 2023. PS begrotingswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma 0 1654 1654 0 GS 101 Jaarverslag 2021 Recreatieterreinen: In 2021 zijn beperkte voorbereidende acties genomen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden voornamelijk in 2022 plaats. In het vierde kwartaal van 2021 zijn de Rijksmiddelen (€ 1,694 mln.) ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze is conform de voorschriften opgenomen op de balans onder doeluitkeringen. In 2021 is € 40.000 ten laste gebracht van de doeluitkering. Wij hebben het overblijvende bedrag van de specifieke uitkering ad € 1,654 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -50 0 50 -50 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -100 0 100 -100 PS 003 Jaarverslag 2021 Provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken: Vanuit de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Het werven van personeel en het infomeren en consulteren van de verschillende stakeholders hebben meer tijd gekost dan verwacht. Het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken is daardoor in 2021 niet tot besteding gekomen. De middelen zijn nodig in 2022 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij stellen u het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken beschikbaar te houden voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied). PS begrotingswijziging
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -4351 0 4351 -4351 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 1.4 is per saldo € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050. Op deze prestatie resteert een saldo van € 4,3 miljoen. Het resterende saldo in 2021 van € 4,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet is gerealiseerd (€ 3,4 miljoen). Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots (€ 0,75 miljoen) omdat deze afhankelijk zijn van bovengenoemde cofinancieringsbijdrage. In 2021 was de verwachting dat de cofinanciering direct gerealiseerd zou worden. Gaandeweg in het jaar is gebleken dat de werkregio’s de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden daardoor nog steeds voor 2026 behaald. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -100 0 100 -100 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -5622 0 5622 -5622 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 1.4 is € 14,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2021 een saldo van € 5,6 miljoen . Verreweg het grootste deel het resterende saldo van € 5,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 5,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. GS begrotingswijziging
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -323 0 323 -323 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat twee bijeenkomsten vanwege Covid-19 zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast heeft een aantal initiatieven net eind 2021 een subsidie aanvraag gedaan. Deze subsidies worden in 2022 beschikt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -170 0 170 -170 PS 003 Jaarverslag 2021 Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: De onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend en zal het onderzoek voorafgaand aan de uitvoering in 2022 starten. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022. PS begrotingswijziging
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling (adm) Adm. begrotingswijziging
Totaal -16835 1661 18496 -16835