Status prestaties

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave pakken we in samenhang met andere opgaven op maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen.

We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichter bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
 6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties

 1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast.
 2. Wij stellen de verlengingsbesluiten van de in 2022 aflopende Natura 2000 beheerplannen vast .
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
 4. Wij starten de (uiterlijk in 2024 vast te stellen) herziene Natura 2000 beheerplannen (2.0) op.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden om een extra impuls aan het weidevogelbeheer te geven met het nationale Aanvalsplan grutto. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties

 1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
 2. Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
 3. Wij stimuleren ecologisch bermbeheer door gemeenten.
 4. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties

 1. Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
 2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
 4. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
 6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

Acties

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
 3. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door onderlinge samenwerking te vergroten, het aanbieden van gereedschapsdepots en borging van veilig werken.
 4. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
 2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
 3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
 4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’, met Natuurateliers en door “verbindingsofficieren” aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
 5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

Acties

 1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties

 1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
 2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
 3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
 4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.4 Faunabeheer

Acties

 1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
 3. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
 4. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

3.3.5 Invasieve exoten

Acties

 1. Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
 2. Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
 3. Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. Het Rijk zet in op een transitie naar kringlooplandbouw. Dat vraagt ingrijpende veranderingen van agrarische bedrijven, terwijl het verdienmodel onder druk staat. Wij willen deze transitie waar mogelijk faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd spelen in het landelijk gebied meerdere grote opgaven die elkaar onderling beïnvloeden. De transitie naar kringlooplandbouw vraagt om grote investeringen en daarmee om een perspectief voor de lange termijn en helderheid over de rol van de provincie (3.4.1.). Ondertussen zetten we onze inzet op concrete handelingsperspectieven voort: met ons Agro & Food programma stimuleren we verduurzaming door innovaties en concrete initiatieven gericht op nieuwe verdienmodellen in de Agro & Food-keten te ondersteunen (3.4.2). Door het ondersteunen van herverkavelingsprojecten (3.4.3) helpen wij de sector te optimaliseren en bevorderen we de realisatie van andere opgaven in het landelijk gebied.

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties

 1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.
 2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
 3. Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
 4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is onder andere om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd volgens het principe  ‘samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit. De besteding van de aanvullende Rijksmiddelen 2021-2023 voor projecten natuurherstel uit het Programma Natuur zal via de Ontwikkelopgave N2000 verlopen.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2).

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) verankert het Rijk de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De Overijsselse aanpak geven we vorm via vijf schakels: bronmaatregelen; natuurherstel; vergunningverlening, toezicht en handhaving; verdeling stikstofruimte en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), waarin de verschillende aspecten samenkomen. Het doel van de GGA (3.5.4) is drieledig: een robuustere natuur, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en een toekomstbestendig Overijssel door slimme combinaties met andere opgaven. Omdat de stikstofaanpak nog volop in beweging is, hanteren we een gefaseerde adaptieve aanpak.

Eind 2020 is door het ministerie LNV en de provincies een landelijke bossenstrategie opgesteld. Elke provincie werkt deze strategie uit in een provinciale bossenstrategie. In de Bossenstrategie richten we ons op biodiversiteitsdoelen én klimaatdoelen (vastlegging CO2) (3.5.5).

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties

 1. Wij ronden voor 8 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij starten voor 5 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen op en hebben voor 8 gebieden de externe maatregelen afgerond.
 3. Wij starten voor 15 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen op en hebben voor 10 gebieden de interne maatregelen afgerond.
 4. Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van het NNN en hebben de knelpunten in de voortgang inzichtelijk.
 5. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
 6. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties

 1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
 2. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Startdocument voor het gebiedsprogramma op basis van de Gebiedsanalyse.
 3. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 1.0.
 4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
 5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda’s op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.
 2. Wij geven uitvoering aan de  LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties

 1. Wij bieden uw Staten de Overijsselse uitwerking aan van de bossenstrategie.
 2. Wij starten met de uitvoering van de provinciale acties zoals die naar verwachting begin 2022 worden vastgesteld met de Overijsselse bossenstrategie. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
 3. Wij leveren de Overijsselse inbreng in het landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
 4.  Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen.
 5.  Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022 Begroot per 2 mei 2022 Besteed per 2 mei 2022 Ruimte per 2 mei 2022 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 440 0 440 139 301 34
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 2.669 400 3.069 1.233 1.837 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 440 70 510 72 437 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 19.780 2.319 22.099 16.724 5.375 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 4.745 350 5.095 450 4.645 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 1.287 48 1.335 393 942 0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 872 245 1.117 420 697 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 30.234 3.432 33.666 19.431 14.235 34
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 2.151 863 3.014 202 2.813 0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 1.295 43 1.338 323 1.014 0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 3.446 906 4.352 525 3.827 0
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 1.453 -77 1.376 152 1.224 0
3.3.2 Nationale parken 150 0 150 20 131 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 475 215 690 133 557 0
3.3.4 Faunabeheer 1.917 22 1.939 338 1.601 121
3.3.5 Invasieve exoten 306 72 378 83 295 0
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 4.301 232 4.533 726 3.806 121
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 282 -103 179 56 123 24
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 1.500 854 2.354 1.800 554 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.770 1.000 2.770 3.039 -269 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 3.552 1.751 5.303 4.895 408 24
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 63.733 -103 63.630 34.702 28.928 -14.455
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3.665 3.665 58 3.607 3.500
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.206 750 5.956 12.312 -6.356 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 3.624 0 3.624 1.342 2.282 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 758 758 117 641 5.100
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 72.563 5.070 77.633 48.532 29.101 -5.855
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 10.338 366 10.704 0 10.704 234
Totaal Lasten 124.434 11.756 136.190 74.109 62.081 -5.443
Baten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 787 0 787 75 711 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 729 729 942 -213 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1.000 1.000 13 987 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 0 1.729 1.729 955 774 0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 0 0 2.598 -2.598 14.267
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 2.500 2.500 0 2.500 3.500
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 500 500 0 500 5.100
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 0 3.000 3.000 2.598 402 22.867
Totaal Baten 787 4.729 5.516 3.629 1.887 22.867

Voorgestelde wijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde wijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -34 0 34 -34 PS-Begrotingswijziging Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 34.000 over te hevelen naar prestatie 3.1.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
3.3.4 Faunabeheer -121 0 121 -121 PS-Begrotingswijziging Faunaschade 2022 en 2023: In de Perspectiefnota 2023 is het voorstel opgenomen om voor 2022 en 2023 respectievelijk € 525.000 en € 385.000 extra budget op te nemen in de begroting 2022. Actualisatie faunabeleid: Voor het actualiseren van het faunabeleid is (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.5.3) is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken. Wij stellen u voor binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag € 120.500 over te hevelen van prestatie 3.5.3 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 van de begroting 2022 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -24 0 24 -24 PS-Begrotingswijziging Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 24.000 over te hevelen naar prestatie 3.4.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 28722 14267 -14455 28722 GS-Begrotingswijziging Secifieke uitkering Natuur: In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2022 is er geen rekening mee gehouden dat een deel van de lasten via specifieke uitkeringen zou gaan verlopen (beschikking was nog niet afgegeven). In deze Monitor is dit verwerkt door een deel van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 11,5 miljoen) te brengen. Tegelijk worden er middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 3,5 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 11,5 miljoen. Doeluitkering POP3: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 2,7 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen. Aanpassen bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 29 miljoen worden teruggebracht van € 63 miljoen naar € 34 miljoen, door lagere bestedingen (€13 miljoen) en dekking vanuit de genoemde SPUK’s (€ 15 miljoen) en een administratieve correctie van € 1 miljoen. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 28,7 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3500 3500 0 GS-Begrotingswijziging Voor de impulsgelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2022 nog geen begrote middelen opgenomen. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 grond en bedrijven aan te kopen voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 3,5 miljoen.
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 5100 5100 0 GS-Begrotingswijziging Specifieke uitkering Boscompensatie / Programma Natuur: De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 50 – 60 hectare beschikbaar komt voor boscompensatie. Dit is eerder dan verwacht waardoor de begroting vanuit de SPUK geactualiseerd moet worden. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verhogen met € 5,1 miljoen.
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -234 0 234 -234 PS-Begrotingswijziging Verdeling aanpasing normbedrag naar kerntaken
Totaal 28310 22867 -5443 28310

Doorgevoerde wijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde wijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -400 0 400 -400 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -70 0 70 -70 PS 003 Jaarverslag 2021 Bij de 2e monitor 2021 hebben wij de beschikbare middelen die in het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) onder prestatie 3.1.3 zijn opgenomen, (in 2021) af geraamd en geparkeerd voor uitvoering in latere jaren in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht is het opstellen van de tweede generatie beheerplannen afhankelijk van de landelijke Actualisatie van de Doelensystematiek en Natuurdoelanalyses; die zijn in 2021 niet gereed gekomen. Naast het "parkeren" van de tijdelijke investeringsmiddelen is dit is ook terug te zien bij het structurele deel van het budget: van het beschikbare budget € 186.000 is € 115.000 uitgegeven. Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor om het niet gerealiseerde budget door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om € 70.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000) door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000). PS begrotingswijziging
3.1.4 Beheer natuurterreinen -2319 0 2319 -2319 PS 003 Jaarverslag 2021 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen) Resultaatbestemming aanvullend budget via decembercirculaire 2021 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%): Vanuit de decembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 2,3 miljoen (extra) vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. Voor 2021 is landelijk totaal een bedrag van € 17,96 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,32 miljoen voor 2021. Over de bedragen voor 2022 en verder volgt meer informatie in een volgende circulaire. De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2021 is grotendeels financieel verwerkt in 2022. PS begrotingswijziging
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -350 0 350 -350 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -48 0 48 -48 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.05 Verbetering condities voor Aandachtsoorten 4.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. Voor deze regeling is in 2021 een meerjarig (2021 en 2022) subsidieplafond gepubliceerd. In december 2021 zijn totaal 14 aanvragen met een omvang van € 0,485 miljoen ontvangen die voldoen aan de gestelde voorwaarde(n). Van deze aanvragen wordt het grootste deel gedekt uit de Coalitieakkoord middelen, die beschikbaar zijn in de begroting 2022 en  de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Een klein deel wordt gedekt uit het structurele budget onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbetering biodiversiteit. Voor dit laatste deel doen wij een voorstel voor resultaatbestemming om het restant budget van  € 48.000 door te schuiven naar 2022. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 48.000 middels het collectieve resultaatbestemmingsvoorstel voor  ingediende subsidieaanvragen, toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.1.6 (Projecten voor verbetering) van de begroting 2022. Overige aanvragen worden gedekt uit de beschikbare Coalitieakkoord middelen die gekoppeld zijn aan prestatie 3.1.6. PS begrotingswijziging
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -245 0 245 -245 PS 003 Jaarverslag 2021 Monitoring Natuur en landschap: Een aantal voorgenomen activiteiten in 2021, zoals monitoringswerkzaamheden voor het opstellen van de Staat van de Biodiversiteit zijn niet of deels uitgevoerd in 2021. Ook bereiden we ons in 2022 voor om aankomende vragen vanuit stikstof, natuur en landelijk gebied adequaat te kunnen beantwoorden, onder meer door verbetering van onze bedrijfsvoering via het verbetertraject ‘Samen optimaliseren Monitoring (SOM)’. Om deze activiteiten volledig te kunnen uitvoeren in 2022 doen wij een voorstel voor resultaatbestemming.  Wij stellen u voor een deel van het restant budget, namelijk € 245.000, voor de financiering van voorgenomen activiteiten 2021 in 2022 onder prestatie 3.1.7 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap). PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -400 0 400 -400 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -670 0 670 -670 PS 003 Jaarverslag 2021 Beheer landschap: Zoals beschreven bij de Financiële toelichting is een groot deel van het budget niet besteed. Bij de 2e monitor hebben wij eerder al de Coalitieakkoord middelen doorgeschoven naar latere jaren. Ook voor het incidentele budget voor landschap beheer, dat niet tot besteding is gekomen in 2021, willen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij stellen u voor het restant budget van € 670.000 onder prestatie 3.2.1 door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap). PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap 207 0 -207 207 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -43 0 43 -43 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. In december 2021 zijn totaal 10 aanvragen met een omvang van € 215.195 ontvangen, waarvan € 145.885 passen binnen het gepubliceerde plafond van 2021.  Een deel van de aanvragen (€ 43.000) kan gedekt worden uit het restant budget 2021 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Het overige deel van de aanvragen wordt gedekt uit het beschikbare budget 2022. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 43.000 opgenomen om  toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 77 0 -77 77 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -240 0 240 -240 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 25 0 -25 25 GS 101 Jaarverslag 2021 Extra onttrekking Natuur voor Elkaar - Natuurinclusief denken en werken: In 2021 hebben wij ten opzichte van de begroting € 25.000 meer uitgegeven voor het Stimuleren van natuur inclusief denken en werken. Binnen het meerjarig beschikbare budget vanuit het Coalitieakkoord is nog voldoende budget beschikbaar in 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.3.3 € 25.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 0,475 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 25.000. GS begrotingswijziging
3.3.4 Faunabeheer -22 0 22 -22 GS 101 Jaarverslag 2021 Actualisatie faunabeleid: In 2021 is gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Bij de 2e monitor 2020 hebben wij hiervoor budget beschikbaar gesteld,  hiervan is in 2021 nog € 21.500 beschikbaar. Het laatste deel van de werkzaamheden loopt door naar 2022.   Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 21.500 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer. Tevens wordt de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aangepast. GS begrotingswijziging
3.3.5 Invasieve exoten -72 0 72 -72 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie  en heeft volledig betrekking op het resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 72.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 103 0 -103 103 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -125 729 854 -125 GS 101 Jaarverslag 2021 Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2022, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2022.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021 en is als last verantwoord in 2021. De overige middelen van de Specifieke Uitkering worden ingezet in 2022 en 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,7 miljoen en € 0,8 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK. GS begrotingswijziging
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1000 1000 0 GS 101 Jaarverslag 2021 POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen in biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In de begroting 2021 is onder prestatie 3.4.3 - € 1 miljoen opgenomen als POP bijdrage voor de kavelaanvaarderingswerkzaamheden binnen het project Staphorst. De declaratie hiervan is voor de zomer ingediend bij RvON,  de ontvangst van deze middelen heeft echter niet plaatsgevonden in 2021, deze schuift door naar 2022.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering POP3 (baten) en de begrote exploitatielast voor prestatie 3.4.3 te verhogen met € 1 miljoen in 2022. GS begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 103 0 -103 103 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -165 2500 2665 -165 GS 101 Jaarverslag 2021 Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) gebiedsplan Noordwest Overijssel: In de begroting 2021 hebben wij, van de toegekende middelen (€ 4,295 miljoen) voor IBP-VP, € 3,170 miljoen opgenomen. Hiervan is € 1,795 miljoen besteed. Voor twee projecten, waarvoor nog geen subsidieaanvraag is gedaan, is € 1,5 miljoen gereserveerd en voor het provinciale uitvoeringsproject nog € 0,75 miljoen. Voor de impulsgelden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2021 nog geen begrote middelen opgenomen, er zijn ook nog geen bestedingen gerealiseerd. Voor beide specifieke uitkering is de looptijd nog tot eind 2025. Wij hebben besloten om de restant begrote middelen uit 2021 van € 1,375 miljoen en de restant middelen in de doeluitkering van de specifieke uitkering IBP-VP van € 1,125 miljoen, toe te voegen aan de begroting 2022 en toe te wijzen aan prestatie 3.5.2. Coalitieakkoord middelen Veenweide (€ 3 miljoen): Van de in het coalitieakkoord beschikbare middelen is voor proceskosten veenweideproblematiek € 0,2 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Hiervan is in 2021 beperkt gebruik  gemaakt (€ 35.000).  De restant proces middelen schuiven wij door naar 2022. Begin 2022 wordt met een investeringsvoorstel (PS 2022/0015017) voorgesteld om de resterende gereserveerde middelen voor veenweideproblematiek (€ 2,8 miljoen) beschikbaar te stellen. Als het voorstel door de Staten wordt goedgekeurd dan zullen wij met een begrotingswijziging € 1 miljoen in 2022 beschikbaar stellen voor de uitvoering.   Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 165.000 door te schuiven naar de begroting 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. GS begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -1000 0 1000 -1000 GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide GS begrotingswijziging
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -750 0 750 -750 GS 101 Jaarverslag 2021 Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2021 is hiervoor € 1,35 miljoen opgenomen. Van de ingediende aanvragen is in 2021 € 0,6 miljoen gerealiseerd; het restant van het budget van € 0,75 miljoen schuift door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 0,75 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2021 naar 2022. GS begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -51 0 51 -51 GS 101 Jaarverslag 2021 Subsidieregelingen 4.13 Iedere Inwoner een Boom in het Bos en 4.16 Iedereen een Boom: Doordat enkele onderzoeken die gefinancierd worden vanuit de specifieke uitkering Programma natuur zijn vertraagd, is een  (klein) deel van dit budget besteed in 2021. Met betrekking tot het budget Actieplan 1,1 miljoen bomen wordt het saldo van de bestedingen verlaagd omdat wij in 2021 de gemeente bijdrage voor "Iedereen een boom" als opbrengst hebben verantwoord. Voor de subsidie regelingen 4.13 (Iedere Inwoner een Boom in het Bos) en 4.16 (Iedereen een Boom) zijn in december 2021 nog diverse aanvragen (totale omvang € 51.000) binnengekomen die niet zijn beschikt in 2021. Voor dit deel leggen wij een begrotingswijziging voor om het bijbehorende budget door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 51.000 door schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 (Bossenstrategie en Boscompensatie). GS begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -207 0 207 -207 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 500 500 0 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -206 0 206 -206 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
Totaal -7028 4729 11756 -7028