Status prestaties

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Status prestaties

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Concern control
Jaarlijks voert het team concern control een 217a onderzoek uit in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS). In de vorige monitor is het onderwerp van onderzoek ‘leges en overige opbrengsten’ al aangekondigd. GS hebben d.d. 19 april 2022 het onderzoeksplan vastgesteld en het team concern control de opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoeksplan voldoet aan Verordening voor 217a onderzoek.

De doelstelling van het onderzoek is (het geven van) inzicht in de wijze waarop de provincie omgaat met leges en overige opbrengsten met als resultaat een oplossingsrichting om de opbrengstverantwoording verder te verbeteren. Het onderzoek kent een projectmatige aanpak waarbij de samenwerking wordt gezocht met de financieel specialisten binnen de provinciale organisatie onder de eindverantwoordelijkheid van concern control. Het doel is om het onderzoeksrapport in het najaar 2022 aan GS op te leveren.

Gasonafhankelijk provinciaal vastgoed
De provincie Overijssel wil een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Wij hebben daar een voorbeeldfunctie in.  De geopolitieke situatie laat momenteel zien hoe kwetsbaar we zijn als wij in onze energiebehoefte afhankelijk zijn. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben wij daarom een investeringsbudget gevraagd voor verduurzaming van ons provinciehuis. Wij hebben in de perspectiefnota tevens gemeld dat wij onderzoeken welke stappen wij kunnen zetten om de verduurzaming van ons vastgoed te intensiveren en dat wij u hierover informeren.

Uit onze onderzoeken is gebleken dat wij in 2023  aanvullende maatregelen kunnen nemen om ons provinciaal vastgoed (provinciehuis en steunpunten) volledig gasonafhankelijk te maken. Wij stellen u voor om  een investeringsbudget van € 360.000 beschikbaar te stellen.
Doordat wij met deze maatregelen energiekosten besparen kunnen wij de afschrijvingslasten dekken uit onze exploitatiebudgetten. De investering is daarmee budgettair neutraal.

Zoals bekend heeft het Rijk besloten dat de gemeenten en provincies uiterlijk 10 oktober 2022 van het gas(contract) van Gazprom af moeten. Of en zo ja op welke wijze we dit kunnen realiseren, is nog in onderzoek bij het SSC ONS (kartrekker voor dit contract, namens deelnemende gemeenten en provincie).

Slim digitaal Overijssel
Vanuit het coalitieakkoord is € 1 miljoen aan investeringsimpuls gereserveerd voor “Slim Digitaal Overijssel”.  Het impulsgeld wordt ingezet om de kennis, competenties en instrumenten van onze organisatie op gebied van digitalisering en data verder te versterken en deze in te zetten bij de opgaven. Bij uw besluit van 15 december 2021 (PS/2021/1104445) heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen in de uKvO voor de jaren 2022 en 2023.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,35 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 aan het onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering  en dekkingsmiddelen' van de begroting 2022.

IPO
Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 48.000 over te hevelen naar onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering  en dekkingsmiddelen' om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.

Normbedragen 2022 en aanpassing personeelsbudget
Wij stellen u voor de personeelsgebonden budgetten aan te passen in verband met de gewijzigde normbedragen 2022 (o.b.v. de huidige CAO). Dit betreft een verhoging met een bedrag van € 1,7 miljoen  (aflopend tot € 1,6 miljoen in 2026) ten laste van de door u ter beschikking gestelde middelen bij de Perspectiefnota 2023 (€ 0,5 miljoen) en de binnen het directiebudget geoormerkte middelen in de meerjarenbegroting (€ 1,2 miljoen).  In principe is dit een structurele mutatie. Meerjarig is er sprake van een gering positief structureel effect (en negatief incidenteel effect) van € 50.000 aflopend naar € 0 in verband met de afloop van tijdelijke formatieruimte.

Ook stellen wij  u voor de personeelsgebonden kosten te corrigeren met een bedrag van € 39.000 van structureel naar incidenteel. Dit betreft een onterechte indexatie op deze post. Hierdoor ontstaat er een positief structureel effect en negatief incidenteel effect op het budgettair perspectief van € 39.000.

 

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

Leningen BNG Bank
We hebben in 2015 en 2016 leningen verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. Jaarlijks mag de BNG-Bank deze leningen aflossen rond medio mei. De BNG-Bank heeft ervoor gekozen om de 1e lening van € 49,5 miljoen af te lossen in mei 2022 en de 2e lening van € 25 miljoen niet af te lossen. Aangezien we de rentebaten op deze leningen niet meerjarig ramen, maar steeds voor één jaar, heeft dit geen budgettaire gevolgen.

We hebben halverwege mei 2022 het nieuwe vijf jaars rentepercentage over de 2e lening ontvangen van de BNG Bank.  Dit rentepercentage bedraagt 4,742% (dit was 3,277%), waarmee de rentebaat € 1,2 miljoen bedraagt. We zullen deze rentebaat opnemen in onze begroting, jaarschijf 2022 (half mei t/m december 2022) en jaarschijf 2023 (januari t/m half mei 2023).
Wij stellen u voor om de rentebaten over de 2e tranche BNG-lening toe te voegen aan de begroting 2022 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2023 (€ 0,4 miljoen).

Dividend BNG Bank

Over het boekjaar 2021 keert de BNG-Bank in 2022 € 0,2 miljoen dividend uit.  Aangezien deze opbrengst niet is begroot, betekent dit een meevaller in de exploitatie van € 0,2 miljoen.

Dividend Enexis

De dividenduitkering in 2022 over het boekjaar 2021 aan de Provincie Overijssel bedraagt € 19,6 miljoen, terwijl € 15,8 miljoen is begroot. Dit leidt tot een incidentele meevaller van € 3,8 miljoen. Deze meevaller maakt onderdeel uit van het budgettair perspectief (jaarschijf 2022) in de perspectiefnota 2023.

Aanpassing rentebaten lening Enexis
We hebben een lening verstrekt aan Enexis van € 102 miljoen. Jaarlijks ontvangen we daar rente over. Doordat Enexis een iets andere berekeningsmethode hanteert dan waar wij bij onze begroting van uit zijn gegaan, ontvangen we jaarlijks € 30.068 meer dan begroot. Omdat de rentebaten als dekking dienen voor de storting in de Algemene Financieringsreserve (ter financiering van de lening), moet ook de storting in de Algemene Financieringsreserve verhoogd worden.

We stellen u voor de rentebaten op de lening aan Enexis met jaarlijks € 30.068 te verhogen en daarmee ook de storting in de Algemene Financieringsreserve met € 30.068 te verhogen.

Lening breedbandfonds
We hebben in het verleden een lening verstrekt aan twee scholen om deze aan te sluiten op het glasvezelnet. Jaarlijks wordt hierop € 5.000 afgelost. De omvang van de lening bedraagt eind 2021 nog € 15.000. De lening is volledig afgedekt in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Bij de jaarlijkse aflossing valt er jaarlijks € 5.000 vrij in de AFR. Deze vrijval is nog niet begroot.

We stellen u voor om de jaarlijkse vrijval van € 5.000 uit de AFR te begroten voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024. 

SVN Startersleningen
Vanuit SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2021 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit leidt tot een hogere vrijval in 2022 van de bijbehorende Algemene Financieringsreserve (AFR). Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van het actief Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen.

Wij stellen u voor om de volgende bedragen toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve voor de oormerking Enexis onder gelijktijdige onttrekking van de vrije ruimte binnen dezelfde reserve voor de oormerking SVn startersleningen: 2022 € 0,52 miljoen, 2023 -/- € 37.000,  2024 -/- € 39.000, 2025 -/- € 42.000 en 2026 -/- € 41.000.

Verkoop obligaties
Evenals voorgaande jaren hebben wij begin 2022 vermogensbeheerder ASR opdracht gegeven de obligaties die aflossen gedurende het boekjaar, in januari 2022 vervroegd te verkopen. Als gevolg van de toen lage kapitaalmarktrente kon daardoor een boekwinst worden gerealiseerd van € 178.000 ten opzichte van de nominale aflossingswaarde. Omdat het verkoopmoment en de aflossingsdatum in hetzelfde boekjaar vallen is deze handelswijze toegestaan binnen onze ‘buy-and-hold policy’.

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Vloedbeltverbinding

Als onderdeel van de coronamaatregelen vervangen we versneld de verlichting langs provinciale wegen voor energiezuinige ledverlichting. Deze investering van € 2 miljoen verdienen we binnen 10 jaar weer terug. De investering werd tijdelijk gedekt uit de middelen die binnen de Algemene reserve KvO beschikbaar waren voor provinciale infrastructuur (in totaal € 13,6 miljoen). Daartegenover stond een vrijval van 10 jaar lang € 200.000 per jaar vanuit het onderhoudsbudget voor provinciale infrastructuur. 

Vorig jaar is bij de Perspectiefnota 2022 besloten om voor de investering in de Vloedbeltverbinding (€ 40 miljoen) de directe afschrijvingsmethodiek toe te passen en daarvoor structureel € 1,5 miljoen te reserveren. De oorspronkelijk incidenteel gereserveerde middelen van € 13,6 miljoen voor provinciale infrastructuur waren bestemd voor de Vloedbeltverbinding en waren door de structurele reservering niet meer nodig. Bij de Perspectiefnota is naar aanleiding daarvan € 13,4 miljoen van deze reservering vrijgevallen. Per abuis is toen geen rekening gehouden met de dekking voor de vervanging van de verlichting vanuit dit budget (€ 2 miljoen) en onterecht wel met een overboeking voor onderkabeling (€ 0,2 miljoen). Deze laatste was gedekt vanuit een ander budget.

Per saldo is daarmee € 1,8 miljoen teveel vrijgevallen uit de Algemene reserve KvO naar de algemene middelen. We stellen voor dit tekort aan te zuiveren door het versneld vervangen van de verlichting te dekken uit de reserve Spoor en Weg. Deze alternatieve dekking betekent dat we langer moeten sparen om de beoogde reservering van € 180 miljoen voor Spoor en Weg volledig te realiseren. Door eerdere (geringe) onttrekkingen aan de reserve Spoor en Weg was het verlengen van de spaartermijn al nodig. Het totale spaarbedrag is nu binnen 13 jaar in plaats van 12 jaar bereikt. Dit heeft geen consequenties voor de aan deze reserve gekoppelde ambities.

Wij stellen u voor om ter dekking van het versneld vervangen van de verlichting langs provinciale infrastructuur (als onderdeel van de coronamaatregelen 2020) en het aanzuiveren van het te veel vrijgevallen bedrag uit de Algemene reserve KvO € 1,8 miljoen over te hevelen van de reserve Spoor en Weg naar de Algemene reserve KvO.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

 

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022 Begroot per 2 mei 2022 Besteed per 2 mei 2022 Ruimte per 2 mei 2022 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 25.780 3.617 29.397 21.544 7.853 398
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 24.042 -302 23.740 0 23.740 -743
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -20 0 -20 -24 4 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 681 0 681 612 69 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.806 0 -9.806 -202 -9.604 -462
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.145 0 -9.145 387 -9.531 -462
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 250 0 250 0 250 0
Totaal Lasten 40.927 3.314 44.242 21.931 22.311 -806
Baten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 721 0 721 217 504 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 95 0 95 0 95 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 112.800 1.200 114.000 114.000 0 0
20.00.2 Algemene uitkeringen 196.836 4.116 200.952 200.952 0 0
20.00.3 Dividend 18.754 0 18.754 19.788 -1.034 858
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 4.496 0 4.496 0 4.496 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 25 -25 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 332.886 5.316 338.202 334.765 3.437 858
Totaal Baten 333.701 5.316 339.017 334.982 4.035 858

Voorgestelde wijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde wijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
10.0.0 Bedrijfsvoering -48 0 48 -48 PS-Begrotingswijziging IPO: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 48.000 over te hevelen naar onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering  en dekkingsmiddelen' om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
10.0.0 Bedrijfsvoering -350 0 350 -350 GS-Begrotingswijziging Slim digitaal Overijssel: Vanuit het coalitieakkoord is € 1 miljoen aan investeringsimpuls gereserveerd voor “Slim Digitaal Overijssel”.  Het impulsgeld wordt ingezet om de kennis, competenties en instrumenten van onze organisatie op gebied van digitalisering en data verder te versterken en deze in te zetten bij de opgaven. Bij uw besluit van 15 december 2021 (PS/2021/1104445) heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen in de uKvO voor de jaren 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,35 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 aan het onderdeel 10.0 Bedrijfsvoering van de kerntaak 'Overhead, financiering  en dekkingsmiddelen' van de begroting 2022.
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 743 0 -743 743 PS-Begrotingswijziging Verdeling aanpasing normbedrag naar kerntaken
20.00.3 Dividend 858 858 0 858 PS-Begrotingswijziging Leningen BNG Bank: We hebben in 2015 en 2016 leningen verstrekt aan de BNG Bank van in totaal € 74,5 miljoen. Jaarlijks mag de BNG-Bank deze leningen aflossen rond medio mei. De BNG-Bank heeft ervoor gekozen om de 1e lening van € 49,5 miljoen af te lossen in mei 2022 en de 2e lening van € 25 miljoen niet af te lossen. Aangezien we de rentebaten op deze leningen niet meerjarig ramen, maar steeds voor één jaar, heeft dit geen budgettaire gevolgen. We hebben halverwege mei 2022 het nieuwe vijf jaars rentepercentage over de 2e lening ontvangen van de BNG Bank.  Dit rentepercentage bedraagt 4,742% (dit was 3,277%), waarmee de rentebaat € 1,2 miljoen bedraagt. We zullen deze rentebaat opnemen in onze begroting, jaarschijf 2022 (half mei t/m december 2022) en jaarschijf 2023 (januari t/m half mei 2023). Wij stellen u voor om de rentebaten over de 2e tranche BNG-lening toe te voegen aan de begroting 2022 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2023 (€ 0,4 miljoen). Aanpassing rentebaten lening Enexis: We hebben een lening verstrekt aan Enexis van € 102 miljoen. Jaarlijks ontvangen we daar rente over. Doordat Enexis een iets andere berekeningsmethode hanteert dan waar wij bij onze begroting van uit zijn gegaan, ontvangen we jaarlijks € 30.068 meer dan begroot. Omdat de rentebaten als dekking dienen voor de storting in de Algemene Financieringsreserve (ter financiering van de lening), moet ook de storting in de Algemene Financieringsreserve verhoogd worden. We stellen u voor de rentebaten op de lening aan Enexis met jaarlijks € 30.068 te verhogen en daarmee ook de storting in de Algemene Financieringsreserve met € 30.068 te verhogen.
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 462 0 -462 462 PS-Begrotingswijziging Normbedragen 2022 en aanpassing personeelsbudget: Wij stellen u voor de personeelsgebonden budgetten aan te passen in verband met de gewijzigde normbedragen 2022. Dit betreft een verhoging met een bedrag van € 1,7 miljoen (aflopend tot € 1,6 miljoen in 2026) ten laste van de door u ter beschikking gestelde middelen bij de Perspectiefnota 2023 (€ 0,5 miljoen) en de binnen het directiebudget geoormerkte middelen in de meerjarenbegroting (€ 1,2 miljoen).
Totaal 1664 858 -806 1664

Doorgevoerde wijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde wijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
10.00 Bedrijfsvoering (informatiebeveilgiging) -350 0 350 -350 PS 003 Jaarverslag 2021 Informatiebeveiliging: We hebben achterstand opgelopen in het op peil brengen van onze informatiebeveiliging. De provincie Overijssel heeft de ambitie om haar informatiebeveiliging conform de internationale standaard ISO 27001 te brengen en te houden, dit als aanvulling op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit sluit aan op een interprovinciaal initiatief, om gezamenlijk te komen tot het niveau van certificeerbaarheid op ISO 27001 uiterlijk in 2023.  Uit de audit op de ISO 27001 die dit najaar is gehouden, is gebleken dat de provincie Overijssel achterloopt op haar ambities. Met name de controleerbaarheid van de voorgenomen maatregelen is op dit moment onvoldoende. Hierdoor halen we de doelstellingen niet en kunnen we geen garanties afgeven op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en kunnen we derhalve niet voldoen aan de minimale eisen op het gebied van informatiebeveiliging.  In 2022 werken we de achterstanden in de implementatie van de BIO en de ISO 27001 normering weg, zodat we eind 2022 certificeerbaarheid voor de ISO 27001 norm bereiken. Dit is in lijn met de interprovinciale doelstelling. In 2023 zullen wij dan naar verwachting het besluit tot certificering kunnen nemen. Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,35 miljoen door te schuiven en in 2022 toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging. PS begrotingswijziging
10.00 Bedrijfsvoering (vervanginging websites) -170 0 170 -170 PS 003 Jaarverslag 2021 Vervanging websites: Het huidige systeem is verouderd en niet flexibel genoeg. We zijn beperkt in de mogelijkheid om uit te breiden met benodigde functionaliteit en om beter aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening; kortom om onze dienstverlening up-to-date te houden.  De vervanging van het CMS in 2022 kunnen we niet uitstellen, want de organisatie heeft eerder al besloten om het huidige CMS uit te faseren per 31-12-2022 en verlenging van het huidige tijdelijke contract na die datum is juridisch problematisch.  Wij stellen u voor om van prestatie 7.2.1 kennisontwikkeling en kennisdeling een bedrag van € 0,17 miljoen door te schuiven van 2021 naar 2022 en over te hevelen naar het onderdeel overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS begrotingswijziging
10.00 Bedrijfsvoering (archivering) -200 0 200 -200 PS 003 Jaarverslag 2021 Achterstand archivering: We hebben achterstanden in het opschonen van onze archieven, daardoor handelen we in strijd met de Archiefwet. Dit is ook geconstateerd door de huidige Provinciearchivaris. Het was de bedoeling om in 2021 te beginnen met de inhaaloperatie. Door bovengemiddelde ziekte onder de medewerkers en door extra inzet van medewerkers in de gelijktijdig lopende en cruciale DA’S informatievoorzienings-projecten, is dat niet gelukt.  Wij starten in 2022 met het inlopen van de achterstanden. We verwachten de opschoning eind 2023 af te kunnen ronden.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,45 miljoen uit de overheadsbudgetten door te schuiven en toe te voegen aan de budgetten voor 2022 € 0,2 miljoen en 2023 € 0,25 miljoen. PS begrotingswijziging
10.00 Bedrijfsvoering -3294 0 3294 -3294 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
10.00 Bedrijfsvoering 398 0 -398 398 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead -100 0 100 -100 PS 003 Jaarverslag 2021 Thuiswerkmiddelen: Bij de Jaarrekening 2020 is vanuit de ruimte op de reis- en verblijfskosten € 0,51 miljoen bestemd voor de thuiswerkmiddelen in 2021. In 2021 is hiervan € 0,31 miljoen besteed. Wij stellen u voor om het restant beschikbaar te houden voor 2022 en 2023. Thuiswerken is onderdeel geworden van het nieuwe werken. Medewerkers kunnen nog thuiswerkmiddelen aanvragen en ook nieuwe medewerkers moeten hierin worden voorzien.  Wij stellen u voor om vanuit de personeelgebonden budgetten € 0,2 miljoen door te schuiven en toe te voegen aan de  thuiswerkmiddelen van de jaarschijf 2022 en 2023 (beide € 0,1 miljoen). PS begrotingswijziging
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -398 0 398 -398 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 800 0 -800 800 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
20.00.1 Lokale heffingen 1200 1200 0 1200 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
20.00.2 Algemene uitkeringen 4116 4116 0 4116 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
Totaal 2002 5316 3314 2002