Status prestaties

Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Reizen naar, door en vanuit Overijssel moet gemakkelijk zijn. Dat valt of staat met een passende mobiliteitsmix over weg, spoor en water; de juiste modaliteit op het juiste moment. Hoe die mix er precies uit moet zien, kan veranderen. Bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen bij andere opgaven, zoals wonen. Ook de coronacrisis heeft hier (voorlopig) plotseling een ander licht op geworpen: we werken meer thuis, het aantal reizigers in het OV was ineens flink afgenomen en de spits kent minder pieken. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en het biedt ook kansen. We kijken vooruit naar dat wat nodig is voor een goed bereikbaar Overijssel, in relatie tot onze andere opgaven.

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Wij blijven inzetten op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties

 1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.
 2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
 3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2023 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2023 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 heeft deze gedragsverandering een stimulans gegeven. Wij werken de ervaringen verder uit.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en maken plannen voor realisatie in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
 2. Wij verkennen samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten.
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties

 1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht en begeleiden de implementatie (december 2022).
 3. Wij bereiden de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Twente voor (december 2023).
 4. Wij gunnen de Europese aanbesteding voor een kortlopende concessie in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2) en starten met de voorbereiding van de implementatie van deze concessie.
 5. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2021 is voor de openbare NABO’s de verkenningsfase afgerond. In 2022 wordt verder samengewerkt aan planuitwerking en planuitvoering. Realisatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2022 en 2023.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties

 1. Wij leggen uw Staten in de eerste helft van 2022 een Investeringsvoorstel voor inzake verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte). Basis hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken welke eind 2021 zijn afgerond. Hierbij houden wij rekening met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

Acties

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers in 2050’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) hebben we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uitgewerkt in de rapporten 'Referentiekader economische bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel' en 'Aanpak knelpunten'. Deze werken wij uit in een uitvoeringsagenda / actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.11).

4.6.1 A1

Acties

 1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek, versterking landschap nabij  buurtschap Azelo en uitkijktoren Rijssense berg).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

4.6.12 Vloedbeltverbinding

Acties

 1. Wij starten de ruimtelijke procedure, op basis van het Investeringsvoorstel welke aan uw Staten in het najaar 2021 is voorgelegd, voor de Vloedbeltverbinding, dit doen we samen met de betrokken partijen (provincie, gemeente Borne en Almelo).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.6.2 A28

Acties

 1. Wij ronden het Gebiedsgerichte MIRT onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' medio 2022 af.  In het BO Leefomgeving worden vervolgafspraken gemaakt voor vervolgacties als input voor het BO MIRT 2022, najaar.
 2. Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties

 1. Wij hebben samen met het Rijk en partners de Startbeslissing van de MIRT Verkenning Marsroute N35 afgerond. Op basis daarvan starten we in 2022 de Verkenning voor de N35 tussen Wijthmen- Raalte en omleiding Mariënheem. In 2023 zal de verkenning naar verwachting afgerond worden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.5 N50

Acties

 1.  Wij tekenen naar verwachting begin 2022 de Bestuursovereenkomst (BOK) indien besluitvorming over aanvullend budget tussen Rijk en regio heeft plaatsgevonden tijdens BO MIRT november 2021. Door de stikstofuitspraak Raad van Staten over de Via15 is ook de Planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen vertraagd en zal naar verwachting tweede helft 2022 opgeleverd worden. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.
 2. De regio is van plan om in 2022 een verdere opwaardering van de N50 voor het gedeelte Hattemerbroek-Kampen bij het Rijk op de agenda te zetten. Een lobbystrategie hiervoor inclusief kostenindicatie regio wordt eerste helft 2022 uitgewerkt binnen de regio. Bespreking tijdens BO MIRT najaar 2022. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.6 N307

Acties

 1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties

 1. Wij ronden de werkzaamheden af aan de bestaande N340.
 2. Wij verzorgen de oplevering en overdracht N340 en N377 voor het hoofdcontract
 3. Wij starten met de uitvoering van de groencompensatie.
 4. Wij voeren de werkzaamheden aan de N377 uit en nemen deze in gebruik.
 5. Wij starten met de uitvoering van de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties

 1. Wij ronden het project N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) financieel af.
 2. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
 3. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
 4. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
 5. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).
 6. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij stellen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK) op voor de periode 2024-2027, met een doorkijk naar 2031 en leggen deze aan uw Staten voor.
 3. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 4. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
 5. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 6. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
 3. Wij werken verschillende scenario's voor een (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt uit.
 4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

Acties

 1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022 Begroot per 2 mei 2022 Besteed per 2 mei 2022 Ruimte per 2 mei 2022 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.321 0 1.321 1.505 -183 770
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760 0 760 539 221 0
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0 482 482 496 -15 0
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 96.937 1.998 98.934 93.635 5.300 555
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 239 239 292 -53 864
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 97.697 2.718 100.415 94.962 5.453 1.418
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 600 267 867 206 661 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 814 0 814 164 650 0
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 1.414 267 1.681 370 1.311 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 13.507 681 14.188 10.740 3.448 0
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 19.040 2 19.043 4.761 14.282 0
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 730 0 730 0 730 0
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 0 1.821 1.821 1.421 400 45
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 33.277 2.504 35.781 16.922 18.859 45
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 13.895 4.395 18.290 3.912 14.379 -1.196
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 3.830 5.223 9.053 1.300 7.754 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 5.854 421 6.275 703 5.573 -1.500
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 9.684 5.644 15.329 2.002 13.326 -1.500
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0 0 0 -266 266 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 1.748 221 1.969 221 1.748 178
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 229 229 1.086 -857 1.300
4.6.5 N50 0 5.000 5.000 0 5.000 0
4.6.6 N307 77 0 77 0 77 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.708 0 6.708 189 6.519 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 8.533 5.449 13.982 1.229 12.754 1.479
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 12.329 183 12.512 0 12.512 321
Totaal Lasten 178.151 21.160 199.312 120.901 78.411 1.337
Baten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 0 0 0 0 0 485
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 36.414 0 36.414 36.603 -190 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 0 0 0 0 0 94
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 36.414 0 36.414 36.603 -190 94
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 377 0 377 0 377 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 0 1.362 1.362 0 1.362 0
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 0 1.500 0 1.500 -1.500
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 1.500 1.362 2.862 0 2.862 -1.500
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.5 N50 0 1.180 1.180 1.180 0 0
Totaal Baten 38.291 2.542 40.833 37.783 3.049 -921

Voorgestelde wijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde wijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -285 485 770 -285 GS-Begrotingswijziging Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 (E15): Van de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020 – 2023 die wij van het Rijk via de Provincie Gelderland hebben ontvangen is nog € 0,7 miljoen beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten voor het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Voor 2022 is een benodigd bedrag geraamd van € 285.000 Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 285.000 voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering. Cofinanciering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur: Voor de Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur is een provinciale cofinanciering van 50% voorgeschreven. De dekking hiervan is beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten voor 2022 de cofinanciering van € 285.000 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 285.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken van de begroting 2022. Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56): Van de Specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 (E56) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,2 miljoen beschikbaar. Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.1.3 te verhogen met € 0,2 miljoen voor projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -266 0 266 -266 PS-Begrotingswijziging Treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo: Op basis van een actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld en Deventer-Almelo verwachten wij een tekort op de lasten (€ 0,165 miljoen). Voor de dekking van dit tekort zijn middelen beschikbaar in de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer. Wij stellen voor de lasten van de begroting 2022 op prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ met € 0,165 miljoen te verhogen en dit te dekken door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 100.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.2.3 (Concessie- en contractmanagement bus en trein) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -289 0 289 -289 GS-Begrotingswijziging Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: Vanuit het Investeringsvoorstel Sociale veiligheid Openbaar Vervoer is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld om de sociale veiligheid in het OV en op stations te verbeteren. Conform het investeringsvoorstel zetten wij de nog beschikbare incidentele middelen voor een bedrag van € 289.500 in 2022 in behoeve van de Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer in Overijssel Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 289.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 ‘Concessie- en contractmanagement van bus en trein’ van de begroting 2022.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -770 94 864 -770 GS-Begrotingswijziging Gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster: Met Statenvoorstel Inzet projecten Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) heeft u procesmiddelen en middelen voor het voorbereiden en ondersteunen van projectaanvragen voor het Nationaal Groeifonds ter beschikking gesteld. Daarin is € 0,5 miljoen opgenomen voor de voorbereiding van een aanvraag voor het gebiedsprogramma Zwolle-Twente- Munster (ZTM). Wij hebben besloten voor de kosten van inhuur en visieontwikkeling corridor ZTM voor 2022 € 0,12 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te onttrekken ter dekking van de kosten op prestatie 4.2.6 ‘Spoor Zwolle – Enschede’. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,12 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 ‘Spoor Zwolle – Enschede’ van de begroting 2022. Verbetering treindienst Zwolle-Enschede: Met de statenbrief van 19 april 2022 bent u geïnformeerd over de verdere verbetering van de treinverbinding Zwolle-Wierden (Biauwnetverbinding Zwolle-Enschede) en de aanpak van de perrons in Heino en Raalte. Voor de provinciale bijdrage is € 14,2 miljoen gereserveerd binnen daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Voor de planuitwerking fase die door Prorail wordt uitgevoerd wordt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting waarvan € 0,650 miljoen in de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen in de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,650 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en € 0,150 miljoen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 4.2.6 ‘Spoor Zwolle – Enschede’ van de begroting 2022. Specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73): Van de Specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73) die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 94.000 beschikbaar. De bijdrage betreft financiering in de kosten van een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede te verhogen met € 94.000 in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering specifieke uitkering verkenningsstudie verbetermaatregelen Zwolle – Enschede (E73).
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 1196 0 -1196 1196 PS-Begrotingswijziging 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik: Voor de realisatie van de snelfietsroute Zwolle- Wijhe geldt dat de dekking voor de helft uit de structurele middelen verkeer en vervoer plaatsvindt (€ 0,58 miljoen) en de andere helft via de beschikbaar gestelde middelen bij de P-nota 2022 voor de uitvoering van provinciale fietsprojecten. Hiervoor is de dekking van de kapitaallasten al in de begroting opgenomen zodat per saldo € 1,2 miljoen kan worden gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Wij stellen voor de lasten van 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik met € 1,2 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt. Voor de realisatie van de projecten wordt bij prestaties 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten en 4.7.3 ‘Vervangen provinciale infrastructuur’ voorgesteld de benodigde investeringskredieten bij te ramen.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0 -1500 -1500 0 GS-Begrotingswijziging Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland: Ingaande 2022 is de Samenwerkingsovereenkomst ROV Oost-Nederland 2019–2022 beëindigd. Het ROV, als een apart samenwerkingsverband, en het jaarlijkse werkbudget van € 1,5 miljoen komt daarmee te vervallen. Er wordt een nieuwe samenwerkingsrelatie met de provincie Gelderland aangegaan die gericht is op het vastleggen van werkafspraken voor het uitvoeren van projecten op een aantal landelijke verkeersveiligheidsthema’s. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid structureel met € 1,5 miljoen te verlagen (budgettair neutrale wijziging).
4.6.3 N35 – Lopende projecten -1300 0 1300 -1300 GS-Begrotingswijziging De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 1,3 miljoen onttrokken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022. Hiermee komt de begroting van 2022 op € 3,3 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 N35 – Lopende projecten van de begroting 2022.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -178 0 178 -178 PS-Begrotingswijziging Restant middelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF): De resterende middelen van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (RMF) zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Vanuit het resterende saldo van het RMF Regionaal Mobiliteitsfonds Twente stellen wij voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.6.10 voor het (mede)financieren van gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid. Het resterende saldo wordt ingezet voor Twentse mobiliteitsprojecten en de afwikkeling hiervan valt onder het beheer van de Provincie. De dekking wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer. Wij stellen voor € 0,178 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2022 prestatie 4.6.10 voor Twentse mobiliteitsprojecten (afwikkelen Regionaal Mobiliteitsfonds Twente en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -45 0 45 -45 PS-Begrotingswijziging In de Reserve Waterwegen zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze prestatie. Een deel van deze middelen is benodigd voor dekking van de kosten voor in te zetten uitvoeringscapaciteit. Wij stellen u voor om voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van respectievelijk € 45.000, € 85.000 en € 45.000 bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -321 0 321 -321 PS-Begrotingswijziging Verdeling aanpasing normbedrag naar kerntaken
Totaal -2258 -921 1337 -2258

Doorgevoerde wijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde wijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -482 0 482 -482 PS 003 Jaarverslag 2021 Op deze prestatie is van het geraamde budget aan lasten van € 1,7 miljoen voor € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.  De onderbesteding op de lasten (€ 0,5 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de onderzoekskosten voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve Sporen en Wegen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -376 0 376 -376 PS 003 Jaarverslag 2021 Haltevoorzieningen IJssel-Vecht: Als gevolg van wijzigingen in de dienstregeling van de concessie IJssel-Vecht worden er aanpassingen aangebracht aan de halte infrastructuur. Inmiddels is van het beschikbaar gestelde bedrag € 0,349 miljoen gerealiseerd. Wij stellen u voor om voor dekking van doorlopende verplichtingen € 0,376 miljoen middels resultaatbestemming beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2022 op prestatie 4.2.3. PS begrotingswijziging
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1622 0 1622 -1622 GS 101 Jaarverslag 2021 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's): Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). Er zijn tot en met 2021 slechts enkele subsidieverzoeken ontvangen van de betrokken gemeenten. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor de aanpak van NABO's. Wij schuiven de niet bestede KVO middelen (€ 1,55 miljoen) door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,55 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein van de begroting 2022. Sociale veiligheid Openbaar Vervoer: In 2021 is op de post Sociale veiligheid Openbaar Vervoer (uKvO) per saldo € 71.500 niet besteed. Wij schuiven deze middelen door naar 2022 en zetten deze in om de sociale veiligheid op stations te verbeteren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 71.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -239 0 239 -239 GS 101 Jaarverslag 2021 Op prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede is het geraamde budget van ruim € 0,75 miljoen voor € 0,33 miljoen niet tot besteding gekomen. Van de geraamde baat van € 0,38 miljoen is € 0,28 miljoen gerealiseerd. De geraamde baat betreft een Rijksbijdrage voor een verkenningsstudie naar verbetermaatregelen van de treinverbinding Zwolle-Enschede.  De onderbesteding op de lasten (€ 0,33 miljoen) is te verklaren doordat het bestedingsritme en het declareren door Prorail van de kosten van een verkenningsstudie afwijkt van het verwachte bestedingsritme. De overgebleven gelden zullen in 2022 voor doorlopende verplichtingen op deze prestatie worden ingezet. Dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en het restant op de Rijksbijdrage. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,239 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -520 0 520 -520 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -974 0 974 -974 PS 003 Jaarverslag 2021 Uitvoeringsprogramma mobiliteit UVP 2020: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,3 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 1,0 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,9 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,1 miljoen naar de jaarschijf 2023. PS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -880 0 880 -880 GS 101 Jaarverslag 2021 Uitvoering Koers Fiets: Op deze prestatie is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het koersdocument Fiets. In totaal gaat het om een onderbesteding van € 0,88 miljoen die wij in komende jaren willen inzetten voor realisatie van Koers Fiets. Voor het hele bedrag geldt dat dit wordt gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 0,88 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2021. GS begrotingswijziging
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -2021 0 2021 -2021 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -267 0 267 -267 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 4.4 is op prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de geraamde lasten van € 0,8 miljoen is ruim € 0,5 miljoen besteed in 2021. Afgerond € 0,3 miljoen is niet tot besteding gekomen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder aanvragen zijn geweest voor de beschikbare subsidiegelden. De subsidieregeling loopt door in 2022 en daarvoor dienen de resterende middelen beschikbaar te blijven. Wij schuiven deze door naar de jaarschijf 2022 van de begroting 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 266.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -299 0 299 -299 PS 003 Jaarverslag 2021 Verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,965 miljoen in te zetten voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de gebiedsontsluitingsweg N377 Hasselt-Lichtmis. Bij prestatie 4.7.3. ‘Vervangen provinciale infrastructuur’ is een nadere toelichting opgenomen. De middelen worden conform de financiële regelgeving toegevoegd aan de Reserve dekking kapitaallasten. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,6 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Waarvan € 0,3 miljoen naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023. PS begrotingswijziging
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -3562 1362 4924 -3562 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid -421 0 421 -421 PS 003 Jaarverslag 2021 UVP: Zoals bij het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400 is opgenomen stellen wij u voor middels resultaatbestemming de vrijval ontstaan als gevolg van lagere subsidievaststellingen uit eerdere jaren meerjarig beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en € 0,6 miljoen door te schuiven naar 2023 op prestatie 4.3.1. Stimuleren fietsgebruik. Lastneming meerjarige verleende subsidies: Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,7 miljoen door te schuiven voor dekking van de lasten van meerjarig verleende subsidies. Hiervan schuift € 0,4 miljoen door naar de begroting 2022 en € 0,3 miljoen naar de jaarschijf 2023 voor prestatie 4.5.2. PS begrotingswijziging
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -221 0 221 -221 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.6.3 N35 – Lopende projecten -229 0 229 -229 GS 101 Jaarverslag 2021 De voorbereidingsfase is nog niet afgerond. Derhalve zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar deels gebruikt. De resterende middelen schuiven wij door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 229.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.6.3 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.6.5 N50 -3200 1180 4380 -3200 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.6.5 N50 -620 0 620 -620 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -23 0 23 -23 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -681 0 681 -681 GS 101 Jaarverslag 2021 De niet bestede middelen op deze prestatie hebben vooral betrekking op het incidenteel beschikbaar gestelde budget op openbare verlichting. In het kader van het stimuleren van de economie in ‘coronatijd’ is voor de verduurzaming van openbare verlichting eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Ondanks de relatief korte voorbereidingstijd, de vertraging door de politieke commotie over het verwijderen van lichtmasten en de langere levertijden van materialen, is in 2021 ruim € 1,3 miljoen besteed aan de genoemde opgaven en ca. € 0,5 miljoen verplicht. De resterende opgave is al voorbereid maar moet nog verplicht en uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2022 zal plaatvinden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 681.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -25 0 25 -25 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 23 0 -23 23 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -321 0 321 -321 PS 003 Jaarverslag 2021 Bij de 2e monitor is de begroting 2021 bijgesteld naar € 5 miljoen voor opdrachten (dekking Reserve Waterwegen). Van het budget voor opdrachten is € 0,3 miljoen niet besteed. Dit restant budget willen wij doorschuiven naar 2022. Voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding is in 2021 € 5,5 miljoen opgenomen in de begroting, deze middelen zijn beschikbaar in de Voorziening KAdH. In 2021 is totaal € 0,8 miljoen uitbetaald. Daarnaast zijn er in 2021 € 2,5 miljoen (stand eind december 2021) diverse besluiten verzonden voor de subsidieregeling, schadevergoedingen en coulancevergoeding, deze besluiten worden verwerkt op boekjaar 2022. Wij stellen u voor om het restant budget van € 0,3 miljoen voor opdrachten door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 4.7.4 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2022. PS begrotingswijziging
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik -1500 0 1500 -1500 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
Totaal -18619 2542 21160 -18619