Status prestaties

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans krijgt om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Terug naar navigatie - 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen (6.1.1.). Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2). Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend (6.1.3.).

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties

 1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
 2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
 3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.
 4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
 5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
 6. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties

 1. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
 2. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
 3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 4. Wij monitoren gemaakte en maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze geschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven.
 5. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om ons erfgoed slim in de markt te zetten en zo een bijdragen te laten leveren aan de Overijsselse economie, dit doen we door kennis te bundelen en in te zetten op gezamenlijke thema’s zoals de Hanze en de Koloniën van Weldadigheid.
 6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties

 1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de  versterking van het professionele maakklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel) .
 6. Wij voeren het  programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021  ontwikkelde instrumenten die  gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregelening. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities  waar te maken. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties

 1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 2. Wij maken experimenten mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden (zie ook 6.2.1 Programma versterking culturele sector Overijssel).
 3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ) 
 6. Wij voeren het programma ter versterking van de culturele sector in Overijssel uit. (zie ook 6.2.1) .

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Terug naar navigatie - 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020  stimuleren wij dat  onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1), actieve cultuurparticipatie (6.3.2.) en talentontwikkeling (6.3.3).

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties

 1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
 2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
 3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
 4. Wij maken ten minste 15 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
 5. Wij maken ten minste 5 projecten mogelijk met de tenderregeling 'Experimenten powered by cultuur' op het gebied van cultuurparticipatie (zie ook 6.2.2.)
 6. In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
 7. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
 8. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Terug naar navigatie - 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Terug naar navigatie - 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

De ambitie #levenlangbewegen wordt verder verrijkt en krijgt in de praktijk inhoud.. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit onze eigen kennis, rol en ervaring – aan de slag (6.5.1) met het vitaliteit, gezondheid en bewegen. Wij doen dit door bij te dragen aan een goede kennisinfrastructuur en ruimte te geven aan innovatieve, bovenlokale projecten. We doen graag mee in experimenten. Als financier, partner of living lab. Bijvoorbeeld via projecten die inzetten op talentontwikkeling of meer bewegen voor kinderen of senioren.

Samen met initiatiefnemers ontdekken we wat werkt en wat niet, benutten en delen kennis en passen leerervaringen toe. We werken aan een inclusieve Overijsselse samenleving, waarin iedereen mee kan doen (6.5.2). Nieuwe experimenten en ervaringen in het vergroten van welzijn van inwoners zijn nodig. Door initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties en initiatiefgroepen te bundelen in arrangementen of deals, krijgen we beter zicht hoe vitale gemeenschappen zicht succesvol ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen in Overijssel zicht veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn, stimuleren we gemeenten en andere partners om hiertoe activiteiten te organiseren. We richten ons daarbij specifiek op de doelgroep LHBTI (6.5.3).

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
 3. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste vijf projecten (al dan niet via een subsidieregeling sportakkoord) mogelijk te maken.
 4. Wij ondersteunen de Special Olympics in 2022 en dragen bij aan de ‘legacy’ van dit evenement in Overijssel door inclusief sporten en bewegen op de agenda te zetten.
 5. Wij faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van zwemvaardigheden naar aanleiding van door Statenleden ingebrachte signalen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij organiseren dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid (mede aan de hand van de uitkomsten van het samenlevingsonderzoek 2021)
 4. Wij zetten onze geleerde vaardigheden vanuit de training inclusief denken en doen in voor de uitvoering van ons beleid en helpen onze eigen organisatie bewuster te maken over het onderwerp inclusie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Acties

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op preventie en lokale preventieakkoorden, door gezamenlijk drie innovatieve projecten te realiseren.
 3. Wij realiseren samen met het Rijk ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze doelen op het gebied van preventie, positieve gezondheid of urgente zorgthema’s.
 4. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel ‘Urgente zorgthema’s' dat in oktober 2021 met PS is besproken.
 5. Wij nemen deel aan de kopgroep  Gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Terug naar navigatie - 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda’s en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

Acties

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken ten minste 10 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving door het beschikbaar stellen van aanjaag subsidies.
 3. Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
 4. Wij faciliteren een werkatelier voor het vergroten van expertise van maatschappelijke voorzieningen, waaronder Kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Acties

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij zijn partner in de uitvoering van het actieprogramma Leefbaar Platteland, ingeval van sociale vraagstukken.
 3. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door.
 4. Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
 5. Wij zetten 4D-makelaars (Durven, Denken, Delen en Doen) in voor het ondersteunen van initiatieven van onderop.
 6. Wij voeren de motie Kleinsman ‘investeren in deskundigheidsbevordering en binden van vrijwilligers aan verenigingen’ uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022 Begroot per 2 mei 2022 Besteed per 2 mei 2022 Ruimte per 2 mei 2022 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
6.1.1 Materieel erfgoed 4.046 84 4.131 1.211 2.919 0
6.1.2 Immaterieel erfgoed 2.430 50 2.480 1.581 899 13
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 6.476 134 6.611 2.792 3.819 13
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 4.632 2.922 7.553 5.845 1.708 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 511 220 730 253 477 0
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 5.142 3.141 8.284 6.098 2.186 0
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 2.105 205 2.310 1.898 411 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 1.350 98 1.448 1.269 179 0
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 3.455 303 3.757 3.167 590 0
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 3.436 1.170 4.606 2.775 1.831 0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 763 -79 684 200 484 0
6.5.2 Iedereen doet mee 1.173 0 1.173 203 970 0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 0 150 150 75 75 0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 1.936 71 2.007 478 1.530 0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 1.503 171 1.674 733 941 0
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 121 0 121 57 64 0
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 1.624 171 1.795 789 1.005 0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 718 79 797 0 797 17
Totaal Lasten 22.787 5.069 27.856 16.099 11.757 30
Baten
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 333 174 508 508 0 0

Voorgestelde wijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde wijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
6.1.2 Immaterieel erfgoed -13 0 13 -13 PS-Begrotingswijziging Herverdeling centraal IPO budget:                    Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 13.000 over te hevelen naar prestatie 6.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -17 0 17 -17 PS-Begrotingswijziging Verdeling aanpasing normbedrag naar kerntaken
Totaal -30 0 30 -30

Doorgevoerde wijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde wijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
6.1.1 Materieel erfgoed -84 0 84 -84 GS 101 Jaarverslag 2021 De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Archeologische vondsten na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 84.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 84.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
6.1.2 Immaterieel erfgoed -50 0 50 -50 GS 101 Jaarverslag 2021 De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Toekomstbestendig erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 50.000 mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -240 0 240 -240 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -1377 0 1377 -1377 PS 003 Jaarverslag 2021 In 2021 is UBS 7.17 “Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel” open gesteld om activiteitenprogramma’s van culturele instellingen uit het zogenaamde middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen. Dit budget valt bij onderuitputting normaliter vrij aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 77.000 aan structurele middelen via resultaatbestemming  toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022.  Corona steun: Bij het voorstel Overijsselse Aanpak Coronacrisis (2020/1101493) heeft u besloten noodmaatregelen te treffen om de culturele basisinfrastructuur in stand te houden en de kosten tot een maximum van € 5 miljoen te dekken vanuit de Algemene Risicoreserve. Bij de perspectiefnota 2022 is vanuit deze reserve € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld aan de jaarschijf 2021. Bij de tweede monitor 2021 is een toelichting gegeven op de corona ontwikkelingen binnen cultuur en is besloten om het bedrag te verhogen naar € 1,3 miljoen om de verwachte subsidieaanvragen te kunnen dekken.  Inmiddels zijn de aanvragen ontvangen met een bedrag van € 1,1 miljoen en worden de aanvragen afgehandeld, de verwachting is dat in 2022 deze beschikt zullen worden.  Om de aanvragen zorgvuldig af te handelen willen wij u voorstellen om de middelen volledig mee te nemen naar 2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -1130 174 1305 -1130 GS 101 Jaarverslag 2021 UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel: Voor deze regeling is een bedrag van € 1,3 miljoen ingezet vanuit de Reserve kwaliteit van Overijssel. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022, 2023 en 2024 om de meerjarige afspraken na te kunnen komen Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,53 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 een bedrag van € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2023 en € 0,4 miljoen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022. UBS 7.18 Experiment powered by cultuur: In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter,  het feit dat deze regeling nieuw was èn in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuur sector te blijven ondersteunen. Wij hebben besloten om deze middelen samen met de overige programma middelen mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2022. SPUK impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing': Bij de 2e monitor hebben we aangeven dat op 6 juli de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing'" is ontvangen waarbij we jaarlijks een bedrag ontvangen van € 0,33 miljoen voor de periode 2021 t/m 2024 met een totaal van €1,33 miljoen. Deze middelen worden op deze prestatie verantwoord en zijn tevens onderdeel geworden van deze UBS regeling. In 2021 is van de € 0,33 miljoen € 0,16 miljoen besteed. Het restant van deze SPUK zal worden benut voor de meerjarige beschikkingen.  We hebben besloten het restant mee te nemen naar 2022 en de lasten van prestatie 6.2.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,17 miljoen  en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK "impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing". GS begrotingswijziging
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -220 0 220 -220 GS 101 Jaarverslag 2021 UBS 7.18 Experiment powered by cultuur: In 2021 is UBS 7.18 Experiment powered by cultuur opgezet. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een toekomstbestendige culturele sector die veerkrachtig, innovatief en ondernemend is. De provincie wil de cultuursector stimuleren om het culturele aanbod in Overijssel te vernieuwen. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen én in de praktijk toepassen, testen of uitproberen van een nieuw product, een dienst, een methode of aanpak (experiment) eventueel in samenwerking met andere sectoren. Vanwege het experimentele karakter,  het feit dat deze regeling nieuw was èn in Coronatijd werd opengesteld was het onzeker hoeveel partijen er daadwerkelijk een aanvraag zouden doen. Na de sluiting is gebleken dat het aantal aanvragen lager was dan gedacht. Hierdoor zijn er in 2021 middelen overgebleven op deze prestatie die we komend jaar opnieuw willen inzetten om de cultuursector te blijven ondersteunen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,22 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -205 0 205 -205 GS 101 Jaarverslag 2021 De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
6.3.3 Talent heeft de toekomst -31 0 31 -31 PS 003 Jaarverslag 2021 UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel: In 2021 is UBS 7.17 “Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel” open gesteld om activiteitenprogramma’s van culturele instellingen uit het zgn. middensegment van de culturele sector meerjarig te ondersteunen. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten gericht op nieuw professioneel cultureel aanbod en/of talentontwikkeling van professionele makers, waarmee het maakklimaat in Overijssel wordt versterkt. Een deel van deze subsidie is mogelijk gemaakt door de inzet van structurele middelen die bij een onder uitputting vrij vallen aan het eind van het jaar. Inmiddels zijn de meerjarige beschikkingen afgegeven waarbij structurele middelen van 2021 van deze prestatie nodig zijn om onze afspraken na te komen. Wij willen u voorstellen om het restant aan structurele middelen beschikbaar te houden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 31.000 aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
6.3.3 Talent heeft de toekomst -67 0 67 -67 GS 101 Jaarverslag 2021 De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot "Cultuur is jong geleerd en meedoen" na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 67.000 mee te nemen naar 2022. Tevens doen wij u een voorstel om structurele middelen beschikbaar te houden van UBS 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 67.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2022 GS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -550 0 550 -550 PS 003 Jaarverslag 2021 UBS 7.14 Bibliotheek van de toekomst is opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Deze subsidie is opgezet als een meerjaren subsidie waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Echter zijn de structurele middelen voor 2021 die hiervoor bestemd zijn nog niet ingezet. Om te zorgen dat de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen stellen wij u voor om het structurele bedrag van € 0,55 miljoen over te hevelen naar 2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,55 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -620 0 620 -620 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 79 0 -79 79 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -150 0 150 -150 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -171 0 171 -171 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen: Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS 10.2 “Zelfstandig wonen en gezond bewegen” en UBS 10.6 “Sociale hypotheek 2021” worden beiden verantwoord onder deze prestatie. Beiden maken deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 135.000 bestemd voor regeling UBS 10.2 “Zelfstandig wonen en gezond bewegen” en € 36.000 voor de regeling UBS 10.6 “Sociale hypotheek 2021”. Wij stellen u voor om € 171.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 6.6.1. PS begrotingswijziging
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -79 0 79 -79 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
Totaal -4895 174 5069 -4895