Status prestaties

Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.
Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën.

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties

 1. Sturing, monitoring en kennisdeling
  Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen in de leernetwerken inclusie, talent en het op  te zetten leernetwerk publiek private samenwerkingsverbanden. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.  In 2022 maken wij een keuze over de voortgang van het online arbeidsmarkt dashboard. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio. In de taskforce Arbeidsmarkt Overijssel voeren wij overleg met de regionale ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio’s, het mbo-platform over een provincie dekkende infrastructuur voor leven lang ontwikkelen en implementatie van rijksbeleid. Er is een koepelplan gemaakt van de technische O&O fondsen. Dit plan is ter besluitvorming aangeboden in de zomer van 2021.
 2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
  Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven.
 3.  Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
  Wij ondersteunen vooral vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand brengen.
 4. Talent behouden en aantrekken
  Wij blijven met onze partners investeren om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Wij zetten in op de randvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat, employer branding door werkgevers, kennisdeling, en gezamenlijk onderzoek en monitoring.  En wij ondersteunen de technische ontwikkeling van platforms voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen.
 5. Uitbouwen Techniekpacten en doorontwikkeling wetenschap en techniek in het onderwijs
  Wij zien kansen voor de Techniekpacten om zich te verbinden aan de thema’s klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie.  Wij stimuleren dat de drie Overijsselse techniekpacten zoveel mogelijk aansluiten bij de regionale human capital agenda’s en/of regiodeals en bepalen eind 2021/ begin 2022 over voortzetting van de techniekpacten in de huidige vorm.
 6. Wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren   
  In 2023 willen we dat alle  scholen in Overijssel W&T activiteiten uitvoeren en minimaal 50% van de scholen dit structureel aanbieden. Hiervoor verstrekken wij subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het primair onderwijs. Tevens gaan wij wetenschap en techniek in het onderwijs verbinden aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.
 7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.3 Cleantech Regio

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023. 

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.5 Nationaal Groeifonds

Acties

1. Wij voeren een verkenning uit naar de potentie voor het vormen van een samenwerkingscoalitie voor een investeringsproject op het gebied van Smart Energy Hubs en/of Human capital/Arbeidsmarkt
2. Wij ondersteunen aanvragen waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
 3. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
  a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties
  b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel
  c. Delen van kennis met onze partners

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties

 1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.3.3 Topwerklocaties

Acties

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
 2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

5.3.4 Internationaliseren

Acties

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

 1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
 2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
 3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Om als MKB te blijven verdienen, is het nodig om te vernieuwen. Bedrijven staan voor de uitdaging van digitalisering en verduurzaming. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur). Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2021) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (mkb en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome.
  In 2022 verwachten we onder andere op basis van >2500 ondernemerscontacten minimaal 1000 begeleidingstrajecten te realiseren, en > € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties

 (De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren en regelgeving reduceren.

1. MKB vriendelijke dienstverlening 
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2022 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 30 LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in de periode 2020-2022 1.000 ondernemers te begeleiden/informeren. 

4. Starters, startups, scale-ups (programmalijn investeren in ondernemerschap
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2022 nemen 100 startende ondernemers deel. Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de  uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB 
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering
In 2022 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. HetEuropese aanvraagtraject voor deze status en bijbehorende extra Europese middelen zal naar verwachting Q1/2-2022 zijn beslag krijgen.  Daarnaast zetten we in op Digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.3 Europese programma’s

Acties

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor de onder 1. genoemde programma’s voor de periode 2021-2027, zodat deze optimaal bijdragen aan onze provinciale opgaven.
 3. Wij starten, na goedkeuring van de programma’s door de Europese Commissie, het programmamanagement van de onder 1. genoemde Europese programma’s voor de periode 2021-2027. We zetten het Europese geld slim in om, binnen de door de EU gestelde kaders, via projecten een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
 4. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland (Think East Netherlands) uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties

 1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.5 Circulaire economie

Acties

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij rapporteren uiterlijk in maart over de implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer Oost Nederland over circulair inkopen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde wijzigingen t/m 2 mei 2022 Begroot per 2 mei 2022 Besteed per 2 mei 2022 Ruimte per 2 mei 2022 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I 2022
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 998 807 1.805 666 1.139 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.1 Regio Deal Twente 0 1.874 1.874 955 919 0
5.2.2 Regio Deal Zwolle 1.350 6.505 7.855 8.055 -200 0
5.2.3 Cleantech Regio 0 899 899 700 199 0
5.2.5 Nationaal Groeifonds 0 311 311 0 311 0
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 1.350 9.590 10.940 9.710 1.229 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1.095 1.015 2.110 374 1.736 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 82 0 82 29 53 0
5.3.3 Topwerklocaties 50 50 100 146 -46 205
5.3.4 Internationaliseren 600 240 840 625 215 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 1.827 1.305 3.132 1.175 1.957 205
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1.113 397 1.510 432 1.079 414
5.4.2 Festivals en evenementen 1.225 0 1.225 1.140 85 -49
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 2.338 397 2.735 1.572 1.164 366
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 4.952 260 5.212 3.985 1.227 26
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 4.146 950 5.096 1.633 3.463 0
5.5.3 Europese programma’s 20.131 0 20.131 4.300 15.831 -10.523
5.5.5 Circulaire economie 0 454 454 436 18 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 29.229 1.664 30.893 10.354 20.538 -10.497
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 3.263 241 3.505 0 3.505 84
Totaal Lasten 39.005 14.004 53.009 23.477 29.532 -9.842
Baten
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 6.505 6.505 6.705 -200 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 0 0 0 0 461
5.3.3 Topwerklocaties 0 0 0 39 -39 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 0 0 0 39 -39 461
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 0 0 0 0 14
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100 0 100 125 -24 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 221 221 122 100 0
5.5.3 Europese programma’s 0 0 0 728 -728 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 100 221 322 975 -653 0
Totaal Baten 100 6.727 6.827 7.719 -892 475

Voorgestelde wijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde wijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 461 461 0 461 PS-Begrotingswijziging RBT: Het resultaat van RBT 2021 is € 2,3 miljoen positief. Hiervan wordt in 2022 ca € 2,0 miljoen aan de deelnemers uitgekeerd. Dit bedrag ad € 0,461 miljoen (23%) wordt als ontvangst geraamd in het boekjaar 2022. Technology Base: De toelichting op Technology Base vindt u onder prestatie 5.3.3 Topwerklocaties. Wij stellen voor de baten van prestatie 5.3.2. met € 0,461 miljoen te verhogen.
5.3.3 Topwerklocaties -180 0 180 -180 PS-Begrotingswijziging Bij Techbase is het bedrag van de instandhoudingsbijdrage (€ 0,18 miljoen) voor de Voorziening grondexploitatie voor 2022 niet geraamd. Dit dient bij de 1e monitor verwerkt te worden. Wij stellen voor de lasten van prestatie 5.3.3 met € 0,18 miljoen te verhogen.
5.3.3 Topwerklocaties -25 0 25 -25 GS-Begrotingswijziging Voor het budget van 2022 wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toegevoegd aan de begroting 2022 in verband met een evaluatie onderzoek naar de topwerklocaties (actie 2). Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties van de begroting 2022.
5.4.1 Gastvrij Overijssel -400 0 400 -400 PS-Begrotingswijziging Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie ‘Verloedering vakantieparken’ (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022. Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 “Gastvrij Overijssel”. Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit. Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 “Gastvrij Overijssel” en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023.
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 14 14 0 GS-Begrotingswijziging Specifieke uitkering Vakantieparken: Wij hebben besloten (na goedkeuring overheveling vakantieparken naar deze prestatie) om de lasten van prestatie 5.4.1 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 14.165 en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de verzameluitkering BZK (C99).
5.4.2 Festivals en evenementen 49 0 -49 49 GS-Begrotingswijziging Restant 2021: Eind 2021 is er een bedrag overgebleven van € 14.500. In 2022 zijn deze middelen nodig om de gemaakte afspraken na te komen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 14.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022. Ontvangen bezwaarschrift: In 2021 is een bezwaarschrift ontvangen en gehonoreerd waarbij een deel van de kosten betrekking hebben op 2023. Dit bedrag van € 63.150 zal vanuit de jaarschijf 2022 moeten worden doorschoven om deze kosten te denken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de jaarschijf van 2022 van prestatie 5.4.2 te verlagen met een bedrag van € 63.150 en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.2 "Festivals en evenementen" van de begroting 2022.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -26 0 26 -26 PS-Begrotingswijziging Herverdeling centraal IPO budget:                            Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 26.000 over te hevelen naar prestatie 5.5.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
5.5.3 Europese programma’s 10523 0 -10523 10523 PS-Begrotingswijziging Europese Programma’s 2014-2020: Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een extra onttrekking van € 2,0 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vragen wij respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,2 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve . De reden voor de herverdeling is dat aan het begin van het tijdvak 2014-2020 nog niet precies te voorzien was hoeveel cofinanciering per programma per jaar nodig zou zijn. Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,0 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.3. Voor 2023 t/m 2025 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor. Een extra onttrekking uit de reserve van € 0,3 miljoen voor 2023, een bedrag van € 0,4 miljoen voor 2024 en een bedrag van € 0,2 miljoen voor 2025. Europese programma 2021-2027: Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2022 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2022 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 12,5 miljoen. Voor de volgende jaren vragen wij: 2023 € 0,1 miljoen verlaging 2024 € 4,1 miljoen onttrekking 2025 € 3,8 miljoen onttrekking 2026 € 2,7 miljoen onttrekking 2027 € 2,5 miljoen onttrekking 2028 € 1,7 miljoen onttrekking 2029 € 0,8 miljoen onttrekking De reden voor de herverdeling is dat aan het begin van het tijdvak 2014-2020 nog niet precies te voorzien was hoeveel cofinanciering per programma per jaar nodig zou zijn. Wij stellen u voor om het budget voor 2022 met €12,5 miljoen te verlagen onder gelijk tijdige verlaging van de onttrekking reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u respectievelijk de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -84 0 84 -84 PS-Begrotingswijziging Verdeling aanpasing normbedrag naar kerntaken
Totaal 10317 475 -9842 10317

Doorgevoerde wijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde wijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -807 0 807 -807 GS 101 Jaarverslag 2021 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel: Het restant van € 0,86 miljoen op prestatie 5.1.1 wordt grotendeels veroorzaakt door UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel. In 2021 is gebleken dat er meer tijd nodig is om aanvragen te ontvangen. Wij hebben dan ook besloten om de openstelling van de regeling te verlengen en door te laten lopen in 2022. Om de afspraken na te komen binnen dit programma hebben we besloten om de restant middelen van € 0,81 miljoen voor UBS 6.34 Regeling Arbeidsmarkt Overijssel over te hevelen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
5.2.1 Regio Deal Twente -1874 0 1874 -1874 PS 003 Jaarverslag 2021 Regio Deal Twente: In 2021 is het begrote bedrag van € 5,3 miljoen voor de Regio Deal Twente niet volledig beschikt en is er een bedrag van € 3,5 miljoen overgebleven. De belangrijkste reden voor dit restant is dat de beschikking van MedTech Fund met een bedrag van € 2 miljoen verdeeld is over de komende jaren en de kosten niet volledig in 2021 konden worden genomen. Daarnaast zijn er een aantal aanvragen zoals Textile Identification and Recycled Content Tracking Library en Grenslandmonitor nog in behandeling. Om de Regio Deal Twente zorgvuldig af te ronden zal het restant meegenomen moeten worden naar komende jaren. Looptijd Regio Deal Twente In het investeringsvoorstel Regio Deal Twente (PS/2019/14) is aangegeven dat de Regio Deal Twente loopt tot en met 2022. Echter zijn er verplichtingen die langer lopen dan deze periode. Om de gemaakte afspraken na te komen met betrekking tot de Regio Deal Twente stellen wij dan ook voor om de middelen langer beschikbaar te houden om het programma op een correcte manier uit te voeren. Wij stellen u voor de middelen van de Regio Deal Twente t/m 2026 beschikbaar te houden. Wij stellen u voor, na goedkeuring voor verlenging van de beschikbaarheid van de middelen, om de nog beschikbare kvo-middelen al volgt toe te voegen aan de jaarschijven van prestatie 5.2.1 van de begroting 2022; € 1,9 miljoen aan de jaarschijf 2022 € 0,8 miljoen aan de jaarschijf 2023 € 0,5 miljoen aan de jaarschijf 2024 € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2025 € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2026 PS begrotingswijziging
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 6505 6505 0 GS 101 Jaarverslag 2021 Regio Deal Zwolle: In 2020 is de Regio Deal Zwolle opgestart. Voor de uitvoering van deze regiodeal hebben wij specifieke uitkering van het Rijk ontvangen ter grootte van € 21,3 miljoen. De aanvragen voor de projecten zijn inmiddels ontvangen en de beschikkingen zijn verwerkt. De beschikkingen hebben betrekking op verschillende jaren, waardoor de lasten op meerdere jaren betrekking hebben. De bijdrage vanuit de op onze balans opgenomen specifieke uitkering dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. De verdeling zie er als volgt uit; in 2021 € 8,1 miljoen, in 2022 € 6,5 miljoen en in 2023 € 5,7 miljoen. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 6,5 miljoen en € 5,7 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK. GS begrotingswijziging
5.2.3 Cleantech Regio -899 0 899 -899 GS 101 Jaarverslag 2021 Het resterende bedrag van € 0,9 miljoen binnen 5.2.3. Cleantech Regio is bestemd voor twee projecten: Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark: Allereerst het project ‘Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark in combinatie met regionale overslag vanaf Container Terminal Deventer’ met een bedrag van € 0,3 miljoen. In dit kader is inmiddels al € 0,1 miljoen beschikt. De resterende € 0,2 miljoen konden wij niet beschikken omdat er anders subsidiestapeling ontstond. De aanvrager heeft nu zelf extra geïnvesteerd in dit project en gevraagd om binnen de PS-kaders aanvullend met een subsidieaanvraag te mogen komen voor maximaal € 0,2 miljoen. Wij wachten dit voorstel af en zullen dit beoordelen binnen de PS-kaderstelling en de afspraken van de Regiodeal CTR. Deze resterende € 0,2 miljoen zijn onderdeel van de cofinanciering van de middelen van het Rijk. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om de middelen volgens de richtlijnen te mogen beschikken. Project Warmtenet Zandwinning: Daarnaast is er een bedrag van afgerond € 0,7 miljoen voor project "Warmtenet Zandwinning" toegekend aan de Gemeente Deventer. De beschikking drukt op 2022 waardoor er onderuitputting ontstaat op 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
5.2.5 Nationaal Groeifonds -61 0 61 -61 GS 101 Jaarverslag 2021 In 2021 is het statenvoorstel Nationaal Groeifonds (PS/2021/1103334) door u behandeld. Ter voorbereiding is er € 0,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij hebben hiervan € 125.000 gebudgetteerd voor 2021 om de verwachte aanvragen te kunnen behandelen. Inmiddels zijn de eerste aanvragen beschikt, maar is er een bedrag van € 60.000 overgebleven in 2021. Wij hebben besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022 om de voorbereidingen voort te zetten. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 60.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.2.5 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
5.2.5 Nationaal Groeifonds -250 0 250 -250 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
5.3.1  Werklocaties: basis op orde -1015 0 1015 -1015 GS 101 Jaarverslag 2021 Programma Bedrijven terreinen: Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is een bedrag van € 0,39 miljoen overgebleven. De monitoring van bedrijven terreinen is qua uitgaven lager uitgevallen van verwacht. De monitoring van werklocaties zal de komende jaren blijven plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,39 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022. Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023: Op een begroot bedrag van € 0,69 miljoen is een bedrag van € 0,63 miljoen overgebleven. Dit nieuwe programma is nog in de opstartfase waarbij de voorbereiding in gang is gezet. De uitgaven worden na 2021 verwacht. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,63 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
5.3.3 Topwerklocaties -50 0 50 -50 GS 101 Jaarverslag 2021 Technology Base: In 2011 hebben wij € 7 miljoen subsidie verleend voor de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Deze bijdrage is afgesproken in de bestuursovereenkomst met het Rijk en de gemeente Enschede bij de start van de herontwikkeling. De einddatum van deze overeenkomst en de subsidie was 31 december 2020. Een groot deel van de subsidie is besteed, vooral in nieuwe natuur, aanleg van groen, water en (fiets)infrastructuur. Wij hebben besloten om deze subsidie niet te verlengen, zie ook onze brief aan uw Staten van 11 mei 2021 “Evaluatie en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Technology Base” (2021/0107554). In de 1e Monitor was een indicatief resterend subsidiebedrag van € 1,4 miljoen genoemd. De lagere vaststelling van een subsidie voor Tec Base heeft geleid tot een terugvordering van € 1,1 miljoen welke terugvalt in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel omdat het Tec Base programma loopt tot en met 2023. Hiervan zetten wij € 50.000 in voor het evaluatieonderzoek in 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 prestatie 5.3.3 Topwerklocaties. GS begrotingswijziging
5.3.4 Internationaliseren -240 0 240 -240 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel -397 0 397 -397 GS 101 Jaarverslag 2021 Gastvrij Overijssel 2020-2023: Eind 2021 resteert bij het programma Gast Vrij Overijssel een bedrag van € 1,8 miljoen. De voornaamste reden voor dit restant is het bedrag van € 1 miljoen dat bij perspectiefnota 2022 is toegekend voor de continuering van de huidige inzet van Marketing Oost. Dit bedrag is volledig toegekend aan de jaarschijf 2021, in de verwachting om dit tijdig te kunnen beschikken. Vanwege de coronamaatregelen vergt het meer tijd om de middelen zorgvuldig en efficiënt in te zetten. De komende jaren zullen deze middelen naar verwachting worden ingezet. Deze middelen blijven vooralsnog beschikbaar binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Daarnaast zijn er lasten naar 2022 verschoven waarvan verwacht werd dat deze betrekking zouden hebben op 2021. Het gaat om € 0,4 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -260 0 260 -260 PS 003 Jaarverslag 2021 Economic Boards: Bij prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur en innnovatie is op een begroot bedrag van € 5,3 miljoen een bedrag van € 0,3 miljoen overgebleven. Dit restant heeft voornamelijk betrekking op het budget van de Economic Boards. Met de perspectiefnota 2022 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio’s Zwolle, Twente en Deventer. Dat is voor € 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023 gebudgetteerd. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Bij de 2e monitor is aangegeven dat het beschikken in 2021 meer tijd nodig heeft. Wij willen het restant van € 0,26 miljoen van 2021 daarom meenemen naar 2022. Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 0,26 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -810 221 1031 -810 GS 101 Jaarverslag 2021 Op een begroot bedrag van € 10,4 miljoen is bij prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap een bedrag van € 3,4 miljoen overgebleven. € 2,4 miljoen van dit restantbedrag is veroorzaakt doordat een deel van de verstrekte beschikkingen voor de MIT -regeling (zie programmalijn D) is voorgefinancierd uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel. Later in het jaar 2021 is voor dit deel een Specifieke Uitkering van het Rijk ontvangen, waardoor dit bedrag terug kan vloeien naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel. Hieronder wordt per programmalijn een financiële toelichting gegeven. Programmalijn B Ondernemersvriendelijkheid Op een begroot bedrag van € 0,33 miljoen in 2021 is € 20.000 over gebleven. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn C Ondernemerschap Op een begroot bedrag van € 1,4 miljoen in 2021 is € 117.000 over gebleven. Hiervan is € 81.000 benodigd voor lopende aanvragen. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om het gehele bedrag van € 117.000 mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn D Innovatie In 2021 zijn de beschikkingen voor de MIT verzonden. Om de aanvragen naar behoren te beschikken is gebruik gemaakt van voorfinanciering. In december zijn de rijksmiddelen ontvangen via een SPUK waardoor deze voorfinanciering kan worden gecorrigeerd. Voornamelijk door de ontvangen SPUK middelen is een bedrag van € 2,4 miljoen uit de Reserve Uitvoering Kwaliteit Van Overijssel niet aangesproken. Deze € 2,4 miljoen blijven we beschikbaar houden in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om € 27.000 op te nemen in 2022. Tevens hebben we besloten om een restant bedrag van € 15.000 van het restant MKB en fotonica mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn F Digitalisering Op een begroot bedrag van € 0,86 miljoen is € 0,15 miljoen overgebleven. Om dit programma voort te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Programmalijn G Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters De uitgaven binnen dit programma liggen in lijn met de begroting. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om het geringe restant bedrag mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Startup in Residence Op een begroot bedrag van € 0,66 miljoen is € 0,47 miljoen overgebleven. Om dit programma voor te zetten hebben we besloten om deze middelen mee te nemen naar 2022. Het totaal besluit vindt plaats na de verantwoording van de laatste programma lijn. Getotaliseerd besluit Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om getotaliseerd een bedrag van € 0,81 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2022. Specifieke Uitkering (SPUK) MKB Deal Family next: Doel van de MKB-deal ‘Family Next’ is het verbeteren van de economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet ‘Family Next’ in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. Eind 2021 is er van de € 0,39 miljoen die oorspronkelijk beschikbaar is gesteld, een bedrag van € 0,22 miljoen resterend. Wij hebben besloten dit mee te nemen naar 2022. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.5.2 op de jaarschijf 2022 te verhogen met € 0,22 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK. GS begrotingswijziging
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 81 0 -81 81 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
5.5.5 Circulaire economie -454 0 454 -454 GS 101 Jaarverslag 2021 De uitgaven zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. Het programma begint op gang te komen waarbij andere programma’s inmiddels ook bijdragen aan het circulaire denken binnen de Provincie. Voor het restant van € 0,45 miljoen van 2021 zijn inmiddels voldoende projecten, een deel van de goedgekeurde aanvragen is inmiddels in 2022 geboekt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -81 0 81 -81 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Adm. begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
Totaal -7277 6727 14004 -7277