Status prestaties

Kerntaak 2: Milieu en energie

Kerntaak 2: Milieu en energie

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO2, fijnstof). Het realiseren van energiemaatregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Terug naar navigatie - 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Wij borgen de basiskwaliteit van de leefomgeving door beleid te maken en kaders te stellen (2.1.1). Milieukwaliteit is onderdeel van de rode draden die wij uitwerken in de Omgevingsvisie. Wij stellen de gezondheid van onze inwoners meer centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid.. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim. Door vergunningverlening en toezicht zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). Indien geconstateerd wordt dat er niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan, dan zullen wij handhavend optreden. We voeren milieueffectrapportages uit voor onze plannen, programma’s en projecten (2.1.3). Met monitoring en evaluatie (2.1.4) kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties

1.    Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. Wij actualiseren onze milieunota waarbij wij de verbinding leggen met de grote maatschappelijke opgaven.
2.    Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
3.    Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
4.    Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie. 
6.    Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken o.a. door laagvliegend verkeer te voorkomen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

  • Vooraankondiging resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

  • PS Begrotingswijziging

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties

1.    Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen, programma’s en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie, drinkwaterwinning, PIP’s Natura 2000 gebieden, plannen rondom nieuwe energie, plannen en projecten die grensoverschrijdende invloed kunnen hebben, en projecten rondom provinciale wegen.
2.    Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

  • Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties

1.    Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
2.    Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

  • Geen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

Terug naar navigatie - 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma’s uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor spoedeisende en overige bodems (2.2.1). Asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven inzetten op een spoedige sanering van in Overijssel aanwezige asbestdaken (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Terug naar navigatie - 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie eind 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO2-uitstoot. Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) zet de provincie in op deze acht  prioriteiten.

Met de opzet van twee werkplaatsen in Twente en West-Overijssel is een netwerkstructuur opgezet. De Werkplaatsen worden georganiseerd en gefaciliteerd door Nieuwe Energie Overijssel in samenwerking met de alliantiepartners en de RES West-Overijssel en RES Twente. Met deze brede ondersteuning versnellen we samen de energietransitie.   

Ook doen we dit mede door Regionale Energiestrategieën 2.0 (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. In de RES 2.0 zijn de regionale doelen verder uitgewerkt, de zoekgebieden voor grootschalige energie-opwekking bepaald en is gestart met Regionale Structuurvisie warmte. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. 

Bovendien nemen wij de verantwoordelijkheid voor ons deel van de 35 TWh uit het klimaatakkoord. Om de gezamenlijke RES-ambitie van 3,3 TWh te realiseren, stellen we een programma onder de Omgevingswet op. Hiermee kunnen we uitvoering geven aan het realiseren van grootschalige energieopwekking, te beginnen met onze rolneming voor het realiseren van grootschalige windclusters. 

Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties

1.    Wij jagen opwekking van extra zonne-energie op bedrijfsdaken aan.
2.    Wij starten met de ontwikkeling van grootschalige windclusters in Overijssel.
3.    Wij vergroten de inzet op biomassa door ondersteuning van lokale biogas projecten bij agrariërs en ontwikkeling van grootschalige biogas projecten (biogashubs).
4.    Wij zetten in op Smart Energy Hubs (SEH): het efficiënt inzetten van de energie-infrastructuur en de energie lokaal zo slim mogelijk te gebruiken
5.    Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van duurzame energienetten zoals Geothermie Zwolle en Zandweerd Deventer.
6.    Wij ondersteunen duurzame industrie in Overijssel, waarbij in 2023 helder moet zijn hoe het 6e industriecluster wordt ondersteund en welke rol de provincie hierin neemt.
7.    Wij nemen de regierol zodat we, in afstemming met gemeenten en netbeheerders, in 2023 keuzen kunnen maken over het verdere ontwikkelen van de regionale infrastructuur met daarin een voorkeursvolgorde van de investeringen in de tijd. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • PS Begrotingswijziging

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties

1.    Vaststellen van het Jaarplan en Begroting 2024 waarbij wij zullen letten op efficiënte en doelmatige inzet van de verruimde randvoorwaarden en extra fondsmiddelen, ten behoeve van de provinciale doelen voor nieuwe energie en vervolgens;
2.    Toe zien op de uitvoering van het Jaarplan 2023 van Energiefonds Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

  • Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:
1.  Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de capaciteitschaarste op het provinciale elektriciteitsnet;
2.  Actieve participatie in het vinden van oplossingen voor de kapitaalbehoefte van Enexis en daarmee de  financiering van de energietransitie  onder meer door te participeren in het onderzoek naar Rijksparticipatie in Enexis;
3.  De uitvoering van het Strategisch plan van Enexis te monitoren;
4. De jaarrekening over 2022 met winstbestemming vast te stellen en uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden inzake wijzigingen in de governance van de onderneming;
5.  Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

  • Geen

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

Terug naar navigatie - 2.4 Een duurzaam landelijk gebied

In het landelijk gebied helpen wij met het programma Toekomstgerichte erven individuele erfeigenaren beslissingen te nemen over de toekomst van hun erf (2.4.1). Dit doen we in samenwerking met gemeenten. Hierbij hebben we aandacht voor de sociaal-economische problematiek in het landelijke gebied en verwijzen wij door waar nodig. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 2 oktober 2023 Begroot per 2 oktober 2023 Realisatie per 2 oktober 2023 Ruimte per 2 oktober 2023 Voorgestelde wijzigingen Monitor II
Lasten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 69 300 369 114 255 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.972 56 4.028 3.840 188 21
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 4.041 356 4.397 3.954 443 21
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 15.151 1.010 16.162 10.074 6.088 -4.060
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 880 880 429 451 0
2.2.3 Beheer nazorgfonds 55 0 55 0 55 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 15.206 1.890 17.097 10.502 6.594 -4.060
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 12.511 2.284 14.795 7.451 7.344 -3.544
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 65 0 65 51 15 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 12.577 2.284 14.861 7.502 7.359 -3.544
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 322 512 834 897 -63 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 3.150 629 3.778 0 3.778 0
Totaal Lasten 35.296 5.670 40.966 22.855 18.112 -7.584
Baten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 241 0 241 59 182 0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 6.706 8.681 15.387 0 15.387 -3.660
2.2.3 Beheer nazorgfonds 55 0 55 0 55 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 6.761 8.681 15.442 0 15.442 -3.660
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 95 0 95 143 -47 650
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 0 41 21 19 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 136 0 136 164 -28 650
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 0 188 188 173 15 0
Totaal Baten 7.139 8.868 16.007 396 15.611 -3.010

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo PS/GS/Vooraankondiging Toelichting financieel
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 0 0 0 Vooraankondiging resultaatbestemming Vooraankondiging resultaatbestemming: In mei hebben wij een besluit (GS nota 2023-011160) genomen over het vervolg en de provinciale rol in de samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden en werkvelden bij de aanpak van risicovolle (chemische) en zeer zorgwekkende stoffen in Overijssel. Hierover bent u in mei per brief geïnformeerd (kenmerk D2023-04-010541, 16 mei 2023). De verwachting is dat een groot deel van het (incidentele) budget (€ 185.000) niet besteed zal worden in 2023 maar zal doorschuiven naar 2024 en 2025. Ook onze activiteiten gericht op beperking van het vliegtuiglawaai blijven we in het licht van de nationale besluitvorming over (her)verdeling van het luchtruim en de luchthaven Lelystad nauwlettend volgen. Afhankelijk hiervan ligt de vraag voor of wij nabij Zwolle in 2023 nog een meetpost inrichten om hinder te monitoren. De besteding van het hiervoor beschikbare van € 50.000 is daarom nog onzeker. Voor beide incidentele budgetten zullen wij bij het jaarverslag 2023 een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -21 0 21 -21 PS Begrotingswijziging Hergebruik stedelijk afvalwater (meicirculaire): In de meicirculaire is een decentralisatie-uitkering toegekend inzake hergebruik stedelijk afvalwater. Op 5 juni 2020 is de EU-verordening inzake Minimumeisen voor hergebruik van effluent (EC-richtlijn 2020/741) gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Deze verordening zal drie jaar na publicatie van toepassing zijn. De verordening heeft de volgende doelstellingen: bevorderen hergebruik van (gezuiverd) stedelijk afvalwater voor agrarische toepassingen (circulaire economie), harmonisatie van eisen met het oog op de interne markt voor de afzet van producten geteeld met hergebruikt water en beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Aan de verordening zijn implementatieaspecten verbonden. Een daarvan betreft het aanwijzen van een bevoegd gezag voor de vergunningsverlening, toezicht en handhaving op de (milieubelastende) activiteit; ‘het hergebruik van effluent in de landbouw’. De provincies worden gezien als de meest passende overheid om deze rol van bevoegd gezag op zich te nemen. Specifiek voor de Provincie Overijssel betekent dit dat in de periode 2023 tot en met 2027 een jaarlijkse uitkering wordt ontvangen van circa € 21.000 per jaar. In de jaren daarna worden leges en/of heffingen gebruikt om de kosten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te dekken. De ramingen 2024-2027 zijn reeds bij de begroting 2024 meegenomen. Wij stellen u voor om het via de meicirculaire toegekende bedrag ad. € 21.000 voor 2023 toe te voegen aan prestatie 2.1.2.
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 400 0 -400 400 PS Begrotingswijziging Historische spoedlocaties: Medio september 2023 is de stikstofuitstoot door de werkzaamheden in het Ministeriegebied te positief in geschat. De uitstoot is hoger dan berekend, waardoor de impact op het nabijgelegen Natura 2000 gebied groter is. Wij onderzoeken momenteel de impact hiervan en zullen de aanbesteding hierop waar nodig aanpassen. Denk hierbij aan de inzet van I en W elektrisch middels materieel een SPUK middelen toegekend voor nazorg van historische spoedlocaties. Dekking voorbij uitvoering van deze werkzaamheden was eerder voorzien vanuit de Reserve Bodemsanering. Wij hebben besloten de SPUK-middelen in te zetten voor dekking van de werkzaamheden en de lasten en baten in prestatie 2.2.1 budgettair neutraal met € 0,4 miljoen in 2023 en € 0,39 miljoen in 2024 te verhogen. In het verlengde hiervan stellen wij u voor om de lasten en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve Bodemsanering met € 0,4 miljoen in 2023 en € 0,39 miljoen in 2024 te verlagen.
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 -3660 -3660 0 GS Begrotingswijziging Sanering De Blekerijweg (specifieke uitkering Bodem Blekerijweg): Doordat de sanering Blekerijweg is vertraagd wijzigt het bestedingsritme. Een groot deelstart van de begrote bodemsanering uitgaven Blekerijweg was voorzien in september 2023, zullen in 2024 en verder tot besteding komen. Hierdoor maar is in jaarschijf 2023 sprake van onderbesteding. Wij hebben besloten om de begrote bedragen aan te passen aan het geactualiseerde bestedingsritme en de baten en lasten voor prestatie 2.2.1 in 2023 budgettair neutraal te verlagen met € 4,1 miljoen. Tevens voegen wij € 2,0 miljoen toe aan jaarschijf 2024 en € 1,2 miljoen aan jaarschijf 2025. Over de besteding van de resterende € 0,9 miljoen informeren wij u later via de P&C-cyclus. Spoedlocaties PFAS (Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 - E58): De uitvoering verloopt voorspoediger dan verwacht tijdens het opstellen van de begroting vertraagd. Wij hebben besloten om de begrote lasten en baten van deze prestatie met € 40.000 te verhogen en dit bedrag te onttrekken uit de specifieke uitkering 'Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021' in de jaarschijf 2023, prestatie 2.2.1toename van de Begroting 2023.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -856 0 856 -856 PS Begrotingswijziging Verwachte lagere bestedingen: Als gevolg van een ander kasritme zal dit jaar € 5,05 miljoen, van het totale begrote bedrag, niet tot besteding komen. Het betreft een tweetal warmtenet subsidies en de stimuleringsleningen SVN. Hieronder zijn deze wijzigingen verder toegelicht. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op financieel technische wijziging die wij voorstellen op basis van financieel beleid / verordening. Subsidie Regionaal Warmtenet Twente: In de 2e helft van 2023 is een subsidie toegekend van € 2,5 miljoen voor de realisatie van het project "Regionaal Warmtenet Twente". Op basis van nieuwe BBV richtlijnen die vanaf 2021 zijn opgenomen in onze financiële verordening (PS/2020/1102242) dient de last van de subsidie toegerekend te worden op basis van het bestedingsritme van het betreffende project. De nieuwe richtlijnen zijn te lezen op de site van de commissie BBV: https://commissiebbv.nl/cms/view/556f4937-3271-40a9-8601-00fee195e363/2-lastneming-subsidies-provincies In het PS-besluit 2020/1102242 is eveneens de Reserve Verstrekte Subsidies ingesteld om de uitvoering van de nieuwe regelgeving te faciliteren. Het saldo van deze Reserve maakt zichtbaar hoeveel er aan subsidiebijdragen is toegekend, maar nog niet als last in de exploitatie is verwerkt, terug te herleiden naar kerntaak/prestatie (in dit geval prestatie 2.3.1). Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 2,5 miljoen vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 2.3.1) over te hevelen naar de Reserve Verstrekte Subsidies. Subsidie Slim Warmtenet Zandweerd: Eveneens is in 2020 een meerjarige subsidie verleend voor het project Slim Warmte net Zandweerd Fase 1 van € 200.000 voor planontwikkelingskosten van de gemeente en € 2,5 miljoen voor de investeringskosten in het distributienetwerk. Van dit laatste bedrag is € 1 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. De lening is bij het jaarverslag 2020, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale financiën, afgedekt in de Algemene financieringsreserve (AFR). Van het subsidiebedrag minus de lening, ad. € 1,7 miljoen, is momenteel € 0,45 miljoen uitbetaald. Het restant van € 1,25 miljoen nog niet. Op basis van richtlijnen BBV en onze financiële verordening stellen wij u voor om € 1,25 miljoen over te hevelen naar de Reserve Verstrekte Subsidies. Omdat € 0,7 miljoen van deze subsidie gedekt wordt uit prestatie 5.2.3* zal deze toelichting ook opgenomen worden onder prestatie 5.2.3. Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 1,25 miljoen vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 0,7 miljoen prestatie 5.2.3 en € 0,55 miljoen prestatie 2.3.1) over te hevelen naar de Reserve Verstrekte Subsidies. * Voor dit project hebben Provinciale Staten op 16 oktober 2019 (met Statenvoorstel nr. 2019/1101201 Cleantech Regio 2019-2023) het besluit genomen om € 0,7 mln beschikbaar te stellen vanuit het Cleantech budget (prestatie 5.2.3). Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed Halverwege 2023 is de regeling ‘3.9 Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingesteld. Deze regeling draagt bij aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Voor 2023 en 2024 is een subsidieplafond gepubliceerd van € 2 miljoen. Financiering van verduurzamingsmaatregelen vormt vooral voor kleinere maatschappelijke organisaties met één of enkele panden een drempel. Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal, nadat de provincie Overijssel een toekenningsbesluit heeft afgegeven, de leningen verstrekken en beheren. Het gaat om een lening van maximaal € 200.000,- met een looptijd van maximaal 15 jaar en een vaste rente van 2,5%. Een Stimuleringslening wordt verstrekt aan maatschappelijke organisaties die een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben of de intentie om minimaal 15 jaar het gebouw te gebruiken voor een doelstelling die zich richt op maatschappelijke behoeften. Deze verplichtingen zorgen ervoor dat het voordeel van deze lening voor een langere tijd toekomt aan organisaties met maatschappelijk doelen. Het openstellingsbedrag van € 2 miljoen voor het verstrekken van subsidie in de vorm van een lening dient, conform het statenbesluit PS/2014/1051 Optimalisatie inrichting provinciale financiën, afgedekt te worden in de algemene financieringsreserve (AFR). Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om € 2 miljoen vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 2.3.1) over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve. Mei circulaire - RES bijdrage 2023: Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen, beleidsmatig verankeren en uitvoeren van de Regionale Energie Strategieën (RES). Voor de ondersteuning van dit proces zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de RES-regio’s voor drie jaar tot eind 2021. Voor 2022 is afgelopen jaar een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld (zie paragraaf 3.2-2 van de meicirculaire 2022). Aangezien het RES-traject nog een doorlooptijd kent tot 2030 is er ook voor de komende jaren geld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van dit proces. Voor 2023 heeft het kabinet voor de provincies eenmalig aanvullend € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal via de in eerdere jaren gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden. De provincie Overijssel ontvangt in 2023 € 855.529. Wij stellen u voor om de RES bijdrage van € 855.529 toe te voegen aan prestatie 2.3.1 van de begroting 2023. September circulaire - RES bijdrage 2024-2028 Via de september circulaire is aanvullend op de mei circulaire de bijdrage van € 855.529 voor de jaren 2024-2028 beschikbaar gesteld. Wij stellen u voor om de jaarlijkse RES bijdrage van € 855.529 toe te voegen prestatie 2.3.1 aan de meerjaren begroting 2024-2028.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 5050 650 -4400 5050 GS Begrotingswijziging GS wijziging aframing KvO budget 2023 Om bovenstaande wijzigingen (PS) te kunnen dekken vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) hebben wij besloten om onder prestatie 2.3.1 een bedrag van € 5,05 miljoen af te ramen ten gunste van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed 1e en 2e tranche Op basis van bestedingen en lopende verplichtingen verwachten wij voor de 1e tranche € 0,5 miljoen te realiseren en voor de 2e tranche € 0,15 miljoen. In de begroting 2023 zijn momenteel nog geen begrote middelen opgenomen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2023 te verhogen met € 0,65 miljoen (waarvan € 0,5 miljoen ten laste van 1e tranche en € 0,15 miljoen 2e tranche).
Totaal 4573 -3010 -7583 4573

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -300 0 300 -300 PS 005 Jaarstukken 2022 Zoals bij de 2e monitor 2022 reeds aangekondigd blijft de realisatie achter ten opzichte van de begroting. Dit heeft betrekking op meerdere onderwerpen. Ten eerste, in samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 een aantal projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Twee van deze projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroevers Overijssel, hebben een langere doorlooptijd en zullen ook doorlopen na 2022. Om de lopende meerjarig verplichtingen te kunnen dekking stellen wij een resultaatbestemming voor van € 65.000. Ten tweede, onder deze prestatie is het incidenteel budget opgenomen voor de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waaronder PFAS. In het najaar 2021 is gestart met een plan van aanpak met als doel te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Eind 2022 heeft de afronding van het plan van aanpak plaatsgevonden. In 2023 zal gestart worden met de uitvoering. Om deze uitvoering te kunnen dekken stellen wij een resultaatbestemming voor van € 185.000. Tot slot, ook in 2022 is er nog geen meetpunt voor vliegtuiglawaai ingericht. Het hiervoor beschikbare bedrag van € 50.000 willen wij reserveren voor het moment dat dit wel nodig is. Ook voor dit bedrag stellen wij een resultaatbestemming voor. Wij stellen u voor om onder prestatie 2.1.1 (Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid) een bedrag van € 300.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1. PS begrotingswijziging
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -56 0 56 -56 PS 005 Jaarstukken 2022 Subsidie groene boa's: Eind 2022 is vanuit het Rijk een subsidie ontvangen voor groene boa's. Het betreft een subsidieregeling ten behoeve van een tegemoetkoming in de BOA-onkosten. Deze gelden zullen in 2023 tot een besteding komen en daarom stellen wij voor om deze middelen door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 56.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 7670 0 -7670 7670 PS 007 Monitor Overijssel 2023-I Asbestprogramma Twente: In december 2022 hebben wij vanuit het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) ter hoogte van € 16 miljoen ontvangen voor uitvoering van het Asbestprogramma voor de periode 2023-2026. Ten tijde van het opstellen van de primitieve Begroting 2023 beschikten wij niet over deze middelen en hebben wij op deze prestatie een budget van € 7,7 miljoen vanuit de Reserve bodemsanering opgenomen. Dit budget kan vervallen nu wij de lasten kunnen dekken uit de specifieke uitkering. In overeenstemming met het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij de begrote lasten en baten voor deze prestatie vanuit de 'specifieke uitkering bodemsanering asbest Overijssel' verhoogd met € 8,5 miljoen. In verband daarmee stellen wij u voor de begrote lasten op deze prestatie te verlagen met € 7,7 miljoen en de onttrekking aan de Reserve bodemsanering met hetzelfde bedrag te verlagen. PS begrotingswijziging
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 8681 8681 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Aanpak potentiële spoedlocaties (SPUK overbruggingsjaar 2021 IENW58): Wij hebben vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen voor identificatie van risicovolle verontreinigingen en verwijdering en beheersing van risicovolle verontreinigingen. Bij het opstellen van de Begroting 2023 is uitgegaan van een besteding van € 625.000 in 2023. Zorgvuldig onderzoek en maatregelen nemen echter meer tijd in beslag. Een deel van de (onderzoeks)werkzaamheden zal daarom in 2024 plaatsvinden, hetgeen conform de bestedingstermijn van de SPUK is toegestaan. In overeenstemming met het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij de begrote lasten en baten op deze prestatie met € 245.000 te verlagen tot € 380.000. Deze middelen blijven in de SPUK beschikbaar voor de aanpak van potentiële spoedlocaties. Bodemkwaliteitsopgave: sanering Kornputkwartier en potentieel verontreinigde PFAS locaties (SPUK bodemopgave 2022 IENW83): Eind september hebben wij vanuit het Rijk SPUK middelen ontvangen voor sanering van het Kornputkwartier in de gemeente Steenwijkerland. Tevens zijn middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar potentieel verontreinigde PFAS locaties. De sanerings(onderzoeken) worden in 2023 gestart. In overeenstemming met het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij de begrote lasten en baten op deze prestatie met € 300.000 verhoogd. Historische spoedopgaven (SPUK bodemuitgave 2022 IENW83): Wij voeren monitorings- en beheersingswerkzaamheden uit bij locaties die in het verleden zijn gesaneerd. Het Rijk heeft hiervoor in 2022 SPUK middelen beschikbaar gesteld. In 2022 zijn deze middelen voor een groot deel besteed. Het restant van € 125.000 besteden wij in 2023. In overeenstemming met het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij de begrote lasten en baten op deze prestatie met € 125.000 verhoogd voor monitoring en beheersen van historische spoedlocaties. GS begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -380 0 380 -380 GS 101 Jaarstukken 2022 Zoals bij de 2e monitor reeds toegelicht wordt er goed gebruik gemaakt van beide subsidie stimuleringsregelingen. Echter, ten opzichte van de bijgestelde begroting, bij de 2e monitor, zijn de verleende subsidies alsnog achter gebleven. Oorzaken blijven lastig te bepalen maar hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen, langere levertijden en problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net). Gelet op de looptijd van dit project (t/m 2027) lopen deze subsidie regelingen door naar latere jaren. Het resterende budget van € 380.000 hebben wij daarom doorgeschoven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.2.2 het restant budget 2022 van € 380.000 door te schuiven naar 2023. GS begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -500 0 500 -500 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -123 0 123 -123 PS 005 Jaarstukken 2022 Restant budget Regionale Energiestrategie: In de meicirculaire 2022 hebben wij extra budget ontvangen van het Rijk voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Deze organisatiekosten lopen door naar 2023, omdat het Rijk voor 2023 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld, stellen wij u voor het restantbudget door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 123.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2023 van prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie). PS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -800 0 800 -800 GS 101 Jaarstukken 2022 In behandeling zijnde subsidieaanvragen 2022 (UBS Regelingen Nieuwe Energie Overijssel): Eind 2022 hebben wij 22 subsidie aanvragen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde subsidieplafonds van een aantal UBS regelingen (onder andere regeling 3.3, 3.1, 3.10 en 3.6). Deze aanvragen zullen begin 2023 worden afgehandeld. Bijbehorende KvO budget van € 0,8 miljoen schuiven wij daarom door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 0,8 miljoen, onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie door te schuiven naar 2023. GS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -1750 0 1750 -1750 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 389 0 -389 389 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Adm. begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -350 0 350 -350 PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 0 188 188 0 GS 102 Monitor Overijssel 2023-I Gemeentelijke bijdrage 2023: Voor het jaar 2023 hadden wij als provincie nog een reservering van € 375.000 euro voor TGE. Dankzij extra middelen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten (€ 350.000) en een bijdrage van de Overijsselse gemeenten (€ 7.500 per gemeente per/jaar; 2023 tot en met 2026) kan het project in 2023 op vrijwel hetzelfde niveau doorgang vinden als in de vier jaren hiervoor. Hierbij hebben we geconstateerd dat we 2023 als een overgangsjaar moeten zien. Het lijkt logisch TGE voor de komende jaren een plek binnen het Provinciaal Programma Landelijke gebied (PPLG) te geven. Tegelijkertijd is het ministerie van LNV naar aanleiding van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aan het nadenken over een systeem voor langdurige sociaaleconomische begeleiding (SEB) van agrarische ondernemers, waarbij aansluiting wordt gezocht bij succesvolle initiatieven, zoals TGE, in de regio’s. Later dit jaar zal duidelijk worden hoe TGE na 2023 georganiseerd en gefinancierd gaat worden, inclusief de gemeentelijke bijdrage hierin. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de baten en lasten in 2023 te verhogen met € 187.500. GS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 26 0 -26 26 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -214 0 214 -214 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -415 0 415 -415 Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 214 voorjaarswijziging personeel 2023 Adm. begrotingswijziging
Totaal 3198 8868 5670 3198