Status prestaties

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied zien we de ruimtedruk toenemen door de druk op de woningmarkt, de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond. In de uitvoering werken we in voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met onze partners om de opgaven in samenhang en gebiedsgericht te realiseren.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van de bodem- en ondergrondagenda (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. 
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  • NOVEX gebied regio Zwolle, waarin we werken aan een ontwikkelperspectief
  • Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  • Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal
  • Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal
  • Agenda IJsselmeergebied 2050
  • IJssel-Vechtdelta

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

Acties

 1. Wij geven uitvoering aan de agenda bodem en ondergrond 2021-2025 voor de beleidsontwikkeling
 2. Wij werken samen met onze regionaal netwerken Bodem aan de nieuwe nationale kennisinfrastructuur bodem en ondergrond. 
 3. Wij implementeren de Omgevingswet voor het onderdeel bodem, inclusief de overdracht van taken aan gemeenten (implementatie fase)
 4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)
 5. Wij stimuleren duurzaam gebruik van bodem en ondergrond 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties

 1. Wij zorgen voor een actueel en adequaat grondbeleid om voor de doelen en projecten van de provincie in te zetten. 
 2. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 3. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Ook werken we met ons netwerk aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2) om wateroverlast en droogte te voorkomen. Dit doen we onder andere in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5). Ook voeren we het IJsseldeltaprogramma uit (1.2.7).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1.  Wij geven uitvoering aan de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2.  Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 3.  Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 4. We bereiden samen met de waterschappen de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, gericht op:
  • uitvoering van het deltaplan agrarisch waterbeheer
  • de blauwe diensten en klimaatmaatregelen die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit en die door de agrarische collectieven worden uitgevoerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning waarin de restopgave voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen tot 2027 is opgenomen.
 3. Wij starten met het opstellen met onze partners van een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 4. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel in samenhang met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties

1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van water en bodem sturend en de nieuwe omgevingsvisie. 
2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

1.    Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2.    Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3.    Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties

 1. Wij ronden de realisatie van de hoog- en laagwatermaatregelen af op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners in de Woonkeuken aan een evenwichtige woningmarkt. Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals (1.3.1) en flexpools (1.3.2)

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties

 1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's en de landsdekkende woondeals uit die naar verwachting eind 2022 worden vastgesteld. Dit doen we in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders. Gezien de toegenomen taakstelling wordt de uitvoering van deze wettelijke taak geïntensiveerd.
 3. Wij bereiden ons voor op de eventueel aanvullende taak van de provincie op opvang van asielzoekers. Waarover de rijksoverheid eind 2022 een besluit neemt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2).

Daarnaast voeren wij de volgende acties uit: 

 1. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools mits onze aanvraag voor rijksgelden hiervoor eind 2022 wordt goedgekeurd.
 2. Wij verantwoorden onder deze prestatie het financiële verloop van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken met onze partners in de woonkeuken, stadsbeweging en Retailplatform Overijssel aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal en leefbaar platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3). Tot slot ondersteunen wij het (onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Raalte, Almelo en Enschede (1.4.4).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1.  Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de DPRA werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Samen met de  Zoetwatervoorziening Oost Nederland partners voeren we het programma ZON uit.  (zie ook prestatie 1.2.2). 
 2. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten en processen uit te voeren.
 3. Wij voeren het provinciale programma klimaatadaptatie uit.
 4. Wij werken de uitgangspunten van de rijksoverheid op het gebied van Water en Bodem sturend die eind 2022 worden verwacht uit in ons ruimtelijk beleid van de Omgevingsvisie en de 'ruimtelijke puzzel' (zie prestatie 1.1.1)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties

 1. Wij ronden ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2 af. 
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen en flexibele huisvesting. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij ondersteunen gemeenten om rijksmiddelen aan te vragen voor binnensteden en woningbouw.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland. 
 2. Wetenschappers voltooien de provinciale bouwsteen ‘Platteland kiest positie’ waarin we de doelen en ambities voor de provincie tot 2040 in beschrijven. 
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.
 4. Wij organiseren via de methodiek ‘Dorpsschool’ ontmoetingen tussen lokale initiatieven, wetenschap en overheid waarbij partijen elkaar inspireren en verder helpen.
 5. Wij onderzoeken met een impactmeting de invloed van ons programma Leefbaar Platteland en doen aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties

 1. Voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek, Deventer en naar verwachting Almelo maken wij in 2023 een deel van onze financiële bijdrage over.
 2. Voor Deventer en Almelo sluiten we hiervoor een bestuursovereenkomst af. Voor de verkabeling in ’s Heerenbroek wordt de bijdrage gedaan op basis van de bestaande bestuursovereenkomst met de gemeente Kampen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 1 mei 2023 Begroot per 1 mei 2023 Besteding per 1 mei 2023 Ruimte per 1 mei 2023 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 421 198 620 499 121 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1.513 1.045 2.558 985 1.574 91
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 271 0 271 90 181 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 994 0 994 2.164 -1.170 406
1.1.5 Programma Omgevingswet 450 835 1.285 342 943 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.650 2.078 5.728 4.080 1.648 497
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 785 0 785 286 499 320
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 48 30 78 2.712 -2.634 16.100
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.002 656 1.658 242 1.416 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 113 0 113 40 73 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 67 0 67 80 -14 0
1.2.7 IJsseldelta programma 491 980 1.471 261 1.210 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 2.506 1.666 4.171 3.622 550 16.420
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 266 0 266 245 21 331
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 28 0 28 0 28 -5
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 293 0 293 245 48 326
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 625 4.764 5.389 919 4.470 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 228 6.346 6.574 4.269 2.305 1.846
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 0 1.467 1.467 685 782 0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 2.284 1.766 4.050 1.300 2.750 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 3.137 14.342 17.479 7.173 10.306 1.846
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7.876 549 8.425 0 8.425 0
Totaal Lasten 17.462 18.635 36.097 15.120 20.978 19.089
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 242 57 299 242 57 91
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 841 0 841 76 765 559
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 0 0 -1 1 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 1.083 57 1.140 317 823 650
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 0 0 0 0 320
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 0 10 2 8 12.725
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.065 0 1.065 9 1.056 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 36 0 36 22 14 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 672 672 0 672 0
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.111 672 1.784 33 1.750 13.045
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 0 0 0 0 0 331
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 240 0 240 0 240 -44
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 240 0 240 0 240 287
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 771 771 0 771 0
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 0 0 0 0 1.846
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 0 771 771 0 771 1.846
Totaal Baten 2.434 1.500 3.935 350 3.585 15.828

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Toelichting financieel PS/GS Begrotingswijziging Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Aanvullende doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebied Regio Zwolle (C59): Van het Rijk hebben wij een aanvullende specifieke uitkering van € 91.000 ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59). In het NOVI gebied regio Zwolle werken Rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 91.000 voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2023 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59). GS Begrotingswijziging 0 91 91 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Tijdelijk beheer: De huidige begroting voor tijdelijk beheer is gebaseerd op de aanname bij de start van dit traject (2014) dat de voorraad gronden en gebouwen in tijdelijk beheer geleidelijk wordt afgebouwd. Gezien het groeiend aantal opgaven waarbij het grondinstrument een rol speelt dient dit uitgangspunt te worden bijgesteld. Dat betekent dat zowel begrote baten als de begrote lasten voor tijdelijk beheer structureel verhoogd moeten worden. In principe gaat het daarbij om een budgettair neutrale ontwikkeling. Voor het jaar 2023 geldt echter dat wij in relatie tot de problematiek van de Pas-melders een bemestingsverbod hebben ingesteld op (een deel van) de door ons verpachte gronden, waardoor wij extra kosten maken en inkomsten mislopen. Wij hebben u hierover geïnformeerd met onze onze brieven van 1 december 2022 (D2022-12-000437) en 4 april 2023 (D2023-03-012897). Wij stellen u voor de begrote lasten voor tijdelijk beheer structureel te verhogen met € 0,4 miljoen, tot een totaal van € 1,2 miljoen. De lasten zijn daarmee passend bij de omvang van de voorraad gronden en opstallen in tijdelijk beheer en in lijn met de gerealiseerde lasten in de afgelopen jaren. Verder stellen wij u voor de begrote baten voor tijdelijk beheer structureel met € 0,6 miljoen te verhogen tot een totaal van € 1,2 miljoen. De baten zijn daarmee passend bij de omvang van de voorraad gronden en opstallen in tijdelijk beheer en in lijn met de gerealiseerde baten in de afgelopen jaren. Het saldo van deze mutaties komt ten gunste van de Algemene reserve grondzaken. PS Begrotingswijziging 153 559 406 153
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,32 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen budgettair neutraal verhoogd (lasten en baten). Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,32 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2023 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit. GS Begrotingswijziging 0 320 320 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON: In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,31 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,31 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2023 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; neutraal, bijdragen derden). Wateronttrekking Twentekanalen: Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen. Hiervoor is in de begroting al € 10.000 aan baten en lasten opgenomen. Voor 2023 zijn de verwachten kosten € 172.000, hiervan verwachten we een additionele bijdrage van de waterschappen van €162.000. De baten en lasten worden verhoogd naar het niveau van de verwachte kosten met € 162.000. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2023 budgettair neutraal verhoogd met € 162.000. 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027: De komende 6 jaar investeren de partners binnen Rijn-Oost € 200 miljoen aan zoetwatermaatregelen via het ZON-programma. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage van € 50 miljoen uit het Deltafonds en een eigen bijdrage van de partners van € 150 miljoen. Als coördinerende provincie hebben wij in de rol van kassier van de rijksoverheid de toekenningsbeschikking ontvangen voor het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 en zijn samen met de partners gestart met de uitvoering. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.2.2 voor de periode 2023-2027 op basis van het verwacht bestedingsritme te verhogen met voor 2023 € 12,2 miljoen, 2024 € 7,3 miljoen en voor de periode 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 9,6 miljoen en deze bedragen te onttrekken aan de doeluitkering. GS Begrotingswijziging 0 12725 12725 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen in de land- en tuinbouwsector is voor cofinanciering van de te nemen maatregelen in 2023 € 0,5 miljoen benodigd. Deze middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor dekking van de cofinanciering in 2023 stellen wij u voor € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 0,5 miljoen en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland Uitvoering “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”: De provincie gaat als onderdeel van het programma ZON samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit onder de titel “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)” investeren in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem. Hiervoor is in 2022 een bestuursovereenkomst met betrokken partijen afgesloten. Het totale bedrag aan investeringen voor maatregelen betreft € 10 miljoen waarvan de dekking bestaat uit € 2,5 miljoen Deltafonds, € 2,8 miljoen waterschappen en € 4,7 miljoen als provinciale cofinanciering. Terreinbeheerders en landgoederen stellen gronden beschikbaar. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn voor € 1,7 miljoen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, voor € 1,1 miljoen in de uitvoeringsreserve KVO en voor € 1,8 miljoen worden die gedekt door een Europese subsidie (POP3 subsidie). De Europese subsidie is beschikbaar onder prestatie 5.5.3 Europese programma’s. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.2 voor 2023 met € 2,8 miljoen te verhogen en hiervoor € 1,7 miljoen te onttrekken aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, € 1,1 miljoen te onttrekken aan uitvoeringsreserve KVO . PS Begrotingswijziging -3375 3375 -3375
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's Onttrekking doeluitkering Woondeals: Via de specifieke uitkering ‘Woondeals’ die wij van het Rijk hebben ontvangen is € 0,3 miljoen beschikbaar voor het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de regionale woondeals. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.3.1 te verhogen met € 0,3 miljoen en hetzelfde bedrag te onttrekken uit de doeluitkering 'Woondeals' voor het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de regionale woondeals. GS Begrotingswijziging 0 331 331 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Startersleningen (voor 2016): Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2022 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten geactualiseerd worden voor de periode 2023-2027. De beheersvergoeding is afhankelijk van de uitstaande portefeuille. Bijgevolg van de afname van de uitstaande portefeuille is de beheersvergoeding lager dan geraamd. Ook dit wordt geactualiseerd. Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2023-2027 te verlagen met respectievelijk voor € 44.000, € 59.000, € 57.000, € 54.000 en € 52.000. Verder stellen wij u voor de lasten voor de periode 2023-2027 op prestatie 1.3.2 te verlagen met respectievelijk € 5.200, € 5.300, € 5.000, € 4.700 en € 4.300. PS Begrotingswijziging -39 -44 -5 -39
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Onttrekking doeluitkering ‘flexpools 2e tranche’ (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie): Van de specifieke uitkering ‘‘flexpools 2e tranche’ die wij van het Rijk hebben ontvangen is € 1,8 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de ‘flexpools 2e tranche’ kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 1,8 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2023 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering ‘‘flexpools 2e tranche’. GS Begrotingswijziging 0 1846 1846 0
Totaal -3261 15828 19089 -3261

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting Wijziging niet meenemen
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -198 0 198 -198 GS 101 Jaarstukken 2022 Herziening Omgevingsvisie Overijssel: In 2022 is € 0,2 miljoen overgebleven op de begroting van € 0,53 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat de gebiedsgerichte uitwerking met partners is doorgeschoven naar voorjaar 2023. Vanaf januari worden er gebiedsdagen georganiseerd, waarvoor kaartmateriaal (en ander communicatiemateriaal) ontworpen wordt. Daarnaast vindt er in 2023 opnieuw inwonerparticipatie plaats. Budget hiervoor stond begroot voor 2022. Dit schuift nu door naar 2023. Naast deze ontwikkelingen is in 2023 een groot deel van het budget gereserveerd voor de kosten van de wettelijk verplichte Omgevingseffectrapportage. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -255 0 255 -255 PS 005 Jaarstukken 2022 Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2022 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden voor een bedrag van € 0,255 miljoen door te schuiven naar 2023 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2023. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 255.000 door te schuiven naar 2023 voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit . PS begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -428 57 485 -428 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,8 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2023 (Poort van het Vechtdal en Zwolle, ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water). Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2023. Poort van het Vechtdal ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten voor de meerjarige doorlopende projecten € 0,428 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2023. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2022 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden voor een bedrag van € 0,255 miljoen door te schuiven naar 2023 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2023. Rijksbijdrage NOVI gebied regio Zwolle: Voor het NOVI gebied regio Zwolle ontvangen wij een rijksbijdrage van € 227.000. Hierop heeft een besteding plaatsgevonden van € 170.000. Voor de niet bestede middelen (€ 58.000) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 58.000 en bijbehorende baten van het Rijk van de specifieke uitkering NOVI gebied regio Zwolle prestatie op prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit voor zowel de lasten als baten door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan de begroting 2023. GS begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -150 0 150 -150 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -155 0 155 -155 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.1.5 Programma Omgevingswet -835 0 835 -835 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Voor 2022 is € 1,4 miljoen begroot op deze prestatie. Er is € 0,6 miljoen besteed, waardoor er € 0,8 miljoen overblijft in 2022. Zoals bij de inhoudelijke toelichting is vermeld is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarom zijn er minder kosten gemaakt voor bijvoorbeeld juridische adviesinwinning en procedures die pas bij inwerkingtreding aan de orde zijn. De komende tijd zal de doorontwikkeling van DSO en van de interne processen nog om blijvende inzet vragen tot het moment van inwerkingtreding. De middelen die in 2022 zijn overgebleven willen we hiervoor inzetten. Naar verwachting hebben we voor de incidentele kosten dan voldoende dekking in 2023. We verwachten wel een claim voor structurele kosten bij invoering van de omgevingswet. Hierop komen we terug bij de begroting 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,84 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.5 ‘Programma Omgevingswet’ van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -30 0 30 -30 GS 101 Jaarstukken 2022 Actualisatie gebiedsdossiers: In 2022 is op de post actualisatie gebiedsdossiers drinkwater € 30.000 niet gerealiseerd. Voor doorlopende verplichtingen in 2023 hebben wij besloten deze niet bestede middelen beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 30.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2023 voor actualisatie gebiedsdossiers drinkwater. GS begrotingswijziging
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -83 0 83 -83 PS 005 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget aan lasten van € 2,1 miljoen een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baten van € 1,4 miljoen zijn gerealiseerd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post ‘Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling’ is er een onderbesteding van € 83.000. Dit bedrag is in 2023 nodig voor de uitvoeringskosten van het Actieplan. Wij stellen voor dit voor 2023 aan de reserve Drinkwater te onttrekken. Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -73 0 73 -73 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget aan lasten van € 2,1 miljoen een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baten van € 1,4 miljoen zijn gerealiseerd. Voor de uitvoering van het investeringsvoorstel ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er op het geraamde bedrag voor 2022 van € 386.000 een bedrag van € 313K gerealiseerd en € 73.000 niet tot besteding gekomen. Vanwege het meerjarige karakter van het investeringsprogramma hebben wij besloten het niet bestede bedrag van € 73.000 door te schuiven naar 2023 voor de uitvoering van het wat investeringsvoorstel ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 73.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -500 0 500 -500 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma -307 0 307 -307 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Coördinatiebudget: De lasten binnen dit budget zijn in 2022, mede door uitloop naar 2024, lager dan voorzien. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,307 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.7 IJsseldelta programma van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma 0 557 557 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Recreatieterreinen: In 2022 is het grootste deel van de uitvoering gerealiseerd. De afronding van de werkzaamheden vinden in 2023 plaats. De lasten zijn ten laste gebracht van de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de specifieke uitkering (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 1.2.7 in 2023 te verhogen met € 0,6 miljoen. GS begrotingswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma 0 116 116 0 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -359 0 359 -359 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Erfgoed Deal (Decembercirculaire): In februari 2019 hebben 13 partijen de handen ineengeslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het gezamenlijke doel is om de relatie tussen erfgoed en de inrichting van de leefomgeving te versterken. In de huidige tijd waarin onze leefomgeving vergaand moet worden aangepast aan klimaatverandering, nieuwe energienetwerken en verstedelijking, kan cultureel erfgoed houvast bieden. De Erfgoed Deal streeft naar een zorgvuldig vormgegeven leefomgeving, waarin het verleden tastbaar is en waar eenieder zich mee verbonden voelt. Het kabinet heeft voor de periode 2019 – 2022 een bedrag van € 20 miljoen uitgetrokken voor de Erfgoed Deal. In de decembercirculaire wordt een zesde ronde toegevoegd aan de bestaande decentralisatie-uitkering. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,36 miljoen. Wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 PS begrotingswijziging
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -104 -411 -307 -104 GS 101 Jaarstukken 2022 Specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio RIVUS: In 2022 is een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio RIVUS. Deze is bedoeld om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Omvang van de bijdrage is € 1,2 miljoen die niet is begroot. In 2022 is hiervan € 0,4 miljoen ingezet. Wij hebben besloten dit begrotingstechnisch te verwerken in de begroting 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ in 2023 te verlagen met € 0,4 miljoen. Investeringsimpuls Klimaatadaptatie: Het budget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,5 miljoen resteert in 2022 € 0,1 miljoen. We schuiven dit bedrag door naar 2023 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de begroting 2023 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’. GS begrotingswijziging
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -130 0 130 -130 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -3400 1182 4582 -3400 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -850 0 850 -850 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -100 0 100 -100 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Wooninitiatieven ouderen: Bij de begroting 2022 heeft u eenmalig een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld voor Wooninitiatieven ouderen. Dit betreft het voortzetten van ondersteuning door Overijsselse regioteams, o.a. om bewustwording en doorstroming te bevorderen. Dit bedrag wordt als een subsidie ingezet en hiervoor is een aanvraag ontvangen maar wordt in 2023 uitgekeerd. Wij stellen u voor dit bedrag via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2023 prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. PS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -1193 0 1193 -1193 GS 101 Jaarstukken 2022 Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,8 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2022 een saldo van € 3,2 miljoen . Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door gewijzigde regelgeving voor de lastneming van subsidies (€ 2,1 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2022 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Verder is de lastneming van de meerjarig verleende subsidies voor de periode 2023-2026 geactualiseerd en dit leidt tot een wijziging in het begrotingsritme van de lasten met bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De onderbesteding op de overige onderdelen (€ 1,0 miljoen) betreft incidentele middelen voor de realisatie van het Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Dit betreft een meerjarig programma waarvan de uitvoering doorloopt naar 2023. Wij hebben besloten de resterende middelen hiervoor beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 3,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Actualisering lastneming meerjarige subsidies: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2026 te wijzigen naar respectievelijk € 1,2 in 2023, € 4,5 miljoen in 2024, € 0,6 miljoen in 2025 en € 0,5 miljoen in 2026. GS begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -3053 0 3053 -3053 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -1150 0 1150 -1150 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -520 0 520 -520 PS 005 Jaarstukken 2022 Impuls fiets, (incidenteel budget): Voor de uitvoering van de aanvullende ambities bij de begroting 2022 (PS/2021/1104511) heeft u een motie aangenomen over de verbetering van de leefbaarheid Engbertsdijksvenen. Dit is in de motie specifiek verwoord als: “Impuls voor de fiets, voor het mede-investeren in fietspaden en fietsvoorzieningen, zoals fietspad Engbertsdijksvenen”. Overleg met de gemeente heeft met een bijdrage van € 0,520 miljoen van de Provincie niet tot een haalbaar projectvoorstel geleid. Wij stellen u voor de middelen beschikbaar te houden voor een impuls in de leefbaarheid Engbertsdijksvenen en verwachten hiervoor een subsidieaanvraag door de gemeenten die in afstemming met inwoners wordt opgesteld en in 2023 uitgekeerd. Wij stellen u voor € 0,52 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2023 prestatie 1.4.3 Leefbaar Platteland. PS begrotingswijziging
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -547 0 547 -547 GS 101 Jaarstukken 2022 Het budget voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,4 miljoen resteert in 2022 € 0,5 miljoen. We schuiven dit bedrag door naar 2023 voor de uitvoering van Actieplan Leefbaar Platteland in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen door te schuiven naar de begroting 2023 van prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. GS begrotingswijziging
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -400 0 400 -400 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -216 0 216 -216 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Het budget voor prestatie 1.4.4 is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,5 miljoen resteert in 2022 € 0,2 miljoen. De bestede middelen betreffen een meerjarige subsidie aan de gemeente Kampen waarvoor een verplichting is aangegaan. De niet bestede middelen zijn nodig voor de dekking van deze verplichting in de komende jaren. Voor de afwikkeling van meerjarige subsidies is de reserve verstrekte subsidies ingesteld. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,216 miljoen toe te voegen aan de reserve verstrekte subsidies voor de Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen. PS begrotingswijziging
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -600 0 600 -600 GS 101 Jaarstukken 2022 Voor de dekking van de subsidieverplichtingen voor ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede hebben wij besloten € 1,7 miljoen te onttrekken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en deze toe te voegen aan de begroting 2023 verdeeld over de jaarschijven 2023 en 2024 voor respectievelijk € 0,6 miljoen en € 1,1 miljoen. GS begrotingswijziging
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -950 0 950 -950 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -549 0 549 -549 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
Totaal -17135 1500 18635 -17135