Status prestaties

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans krijgt om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken. Corona heeft een zware wissel getrokken op de culturele sector en laat ook in 2023 zijn sporen nog na. De sector zal dit jaar nodig hebben om verder te herstellen. Wij blijven inzetten in op het verder weerbaar en wendbaar maken van de sector.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Terug naar navigatie - 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen (6.1.1.). Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2). Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend.

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties

1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten en  afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.
4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 10 projecten mogelijk. In afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel stimuleren we tevens het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.
5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
6. Op het gebied van religieus erfgoed zetten wij in op het delen van kennis, het verbinden van mensen en organisaties en het bieden van inspiratie. We bieden onder andere een Overijsselse leerlijn aan. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties

1. Wij monitoren gemaakte afspraken met:
- Collectie Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen;
-Collectie Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen;
-Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze landschapsgeschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven. Met deze organisaties maken we hierover tevens arrangementsafspraken.
2. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
3. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om erfgoed meer bekendheid te geven en toegankelijker te maken voor een breed publiek.
4. Wij maken ten minste 65 projecten mogelijk met het Fonds Kleine culturele initiatieven (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds (zie ook 6.3.1.).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties

1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
3. Wij maken voor de periode 2023-2024 prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
4. Wij monitoren de samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024 en besluiten over onze positionering en toekomstige samenwerking in landsdeel Oost.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de versterking van het professionele maakklimaat kunst en cultuur in Overijssel.
6. Wij evalueren de instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking Maakklimaat, de leergang Leiderschap in Cultuur (LinQ) en het project De Generator en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties

1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en  hun programmering van het zo genaamde kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
2. Wij evalueren de regeling waarmee wij experimenten mogelijk maken die onder andere zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden en besluiten over al dan niet voortzetting van dit instrument (zie ook 6.2.1.).
3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en met onze nieuwsbrieven.
5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ). 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Terug naar navigatie - 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020  stimuleren wij dat  onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1) en talentontwikkeling (6.3.3).

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties

1. Wij maken in ten minste drie gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarbij we ons ook in het bijzonder richten op het speciaal onderwijs en waarin de financiering en borging centraal staan. Hierover maken wij afspraken met Rijnbrink die deze partners ondersteunt.
3. Wij maken ten minste 20 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
4. In ten minste 12 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
5. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk met het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties

1. Wij maken voor 2023-2024 prestatieafspraken met Stichting Poppunt Overijssel over de versterking van haar netwerkfunctie en haar rol ten aanzien van talentontwikkeling in de popsector.
2. Wij monitoren de cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
3. Wij evalueren de instrumenten die met het programma Versterking culturele sector zijn ontwikkeld, zoals de regeling Versterking maakklimaat Overijssel en passen of vullen de instrumenten zo nodig en mogelijk aan.
4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Terug naar navigatie - 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

Terug naar navigatie - 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen

De ambitie #levenlangbewegen wordt verder verrijkt en krijgt in de praktijk inhoud.. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit onze eigen kennis, rol en ervaring – aan de slag (6.5.1) met het vitaliteit, gezondheid en bewegen. Wij doen dit door bij te dragen aan een goede kennisinfrastructuur en ruimte te geven aan innovatieve, bovenlokale projecten. We doen graag mee in experimenten. Als financier, partner of living lab. Bijvoorbeeld via projecten die inzetten op talentontwikkeling of meer bewegen voor kinderen of senioren.

Samen met initiatiefnemers ontdekken we wat werkt en wat niet, benutten en delen kennis en passen leerervaringen toe. We werken aan een inclusieve Overijsselse samenleving, waarin iedereen mee kan doen (6.5.2). Nieuwe experimenten en ervaringen in het vergroten van welzijn van inwoners zijn nodig. Door initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties en initiatiefgroepen te bundelen in arrangementen of deals, krijgen we beter zicht hoe vitale gemeenschappen zicht succesvol ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen in Overijssel zicht veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn, stimuleren we gemeenten en andere partners om hiertoe activiteiten te organiseren. We richten ons daarbij specifiek op de doelgroep LHBTI (6.5.3).

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties

1. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
2. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door via de subsidieregeling ‘Overijssel in beweging’ ten minste 10 lokale en/of bovenlokale projecten mogelijk te maken.
3. Wij zetten specifiek in op inclusief sporten en bewegen, om de ‘legacy’ van de Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente te blijven agenderen in 2023 in heel Overijssel.
4. We versterken de samenwerking tussen de maatschappelijke onderdelen van de betaald voetbalorganisaties in Overijssel door overleg te faciliteren en een mogelijk gezamenlijk project te ondersteunen. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties

1. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
3. Wij laten in 2023 een nieuw samenlevingsonderzoek uitvoeren en organiseren aan de hand daarvan dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid.
4. Wij geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het onderzoek van Rick Brink, onze kwartiermaker Inclusie, en zetten de klankbordgroep van wethouders in het sociaal domein in om met ons te werken aan een toegankelijke provincie Overijssel.
5. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op het bevorderen van positieve gezondheid in Overijssel.
6. Wij realiseren ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze doelen op het gebied van preventie en positieve gezondheid en hebben hierbij specifiek aandacht voor mentale gezondheid.
7. Wij nemen deel aan de kopgroep  Gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie en brengen het sociale perspectief in bij Provinciaal Programma Landelijk Gebied. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

Acties

1. Wij voeren het Investeringsvoorstel 'Actieplan urgente Overijsselse zorgthema’s 2021-2023' uit, dat door PS in oktober 2021 is vastgesteld. 
2. We voeren drie concrete projecten uit die voortkomen uit de verkenning naar urgente zorgthema’s: 'Waar is Wally', 'Imean' en 'Positieve gezondheid'.  We trekken samen op met onze eerstelijns en tweedelijns (zorg)partners.  

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Terug naar navigatie - 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda’s en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

Acties

1.    Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' 2023-2024 uit. 
2.    Wij maken ten minste 5 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving.
3.    Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
4.    Wij voeren onze rol als partner uit in het actieprogramma Leefbaar Platteland gericht op sociale vraagstukken.
5.    Wij stellen kennis ter beschikking over exploitatie van en programmering door maatschappelijke voorzieningen, waaronder kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Acties

1. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door. 
2.  Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
3.  Wij zetten Initiatievencoaches in voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van onderop en ontwikkelen een crowd-funding site voor deze initiatieven. 
4. Wij voeren de motie ‘Vrijwilligers, cruciaal voor Overijssel (PvdA e.a.)’ uit en gaan aan de slag met de resultaten die uit het onderzoek hiernaar komen. 
5.  Wij ontwikkelen een leergang vrijwilligersbeleid die we breed aanbieden aan vrijwilligers in Overijssel.
6.  Wij organiseren samen met partners het Fondsenfestival. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 1 mei 2023 Begroot per 1 mei 2023 Besteding per 1 mei 2023 Ruimte per 1 mei 2023 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
Lasten
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
6.1.1 Materieel erfgoed 3.588 1.455 5.042 1.312 3.730 0
6.1.2 Immaterieel erfgoed 1.810 1.182 2.992 1.709 1.283 0
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 5.398 2.636 8.034 3.021 5.013 0
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 5.140 892 6.032 4.633 1.399 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 258 602 860 4 856 0
Totaal 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 5.398 1.494 6.892 4.637 2.255 0
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst 795 2.357 3.152 2.669 483 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 1.318 168 1.486 1.042 444 0
Totaal 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 2.113 2.525 4.638 3.711 927 0
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 4.122 1.354 5.476 3.440 2.037 0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang 705 266 971 568 403 0
6.5.2 Iedereen doet mee 1.205 503 1.709 603 1.106 0
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 150 206 356 75 281 0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 2.060 975 3.035 1.246 1.789 0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 1.548 983 2.531 568 1.963 0
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers 124 1.579 1.704 486 1.218 0
Totaal 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 1.672 2.562 4.234 1.054 3.181 0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 1.842 215 2.057 0 2.057 0
Totaal Lasten 22.606 11.761 34.367 17.108 17.259 0
Baten
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 333 0 333 333 0 0

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting Wijziging niet meenemen
6.1.1 Materieel erfgoed -900 0 900 -900 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
6.1.1 Materieel erfgoed -27 0 27 -27 GS 101 Jaarstukken 2022 Op een begroot bedrag van € 4,1 miljoen is € 57.000 overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot Archeologische vondsten na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 55.000 mee te nemen naar 2023 en 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 55.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en een bedrag van € 27.500 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en 2024 van prestatie 6.1.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.1.1 Materieel erfgoed -527 0 527 -527 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.1.1 Materieel erfgoed 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
6.1.2 Immaterieel erfgoed -300 0 300 -300 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
6.1.2 Immaterieel erfgoed -21 0 21 -21 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Religieus erfgoed (Decembercirculaire): Wij willen een impact-meting kerkenvisies laten uitvoeren om meer te kunnen zeggen over de impact van dit type instrument. Het ministerie van OCW heeft hiervoor in de december 2022 € 21.000 beschikbaar vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed aan de provincie Overijssel. Deze middelen willen in 2023 inzetten. Wij stellen u voor om deze  middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2023 van prestatie 6.1.2. Deze mutatie wordt onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen. PS begrotingswijziging
6.1.2 Immaterieel erfgoed -217 0 217 -217 GS 101 Jaarstukken 2022 Op een begroot bedrag van € 2,5 miljoen is € 0,2 miljoen overgebleven. Om lopende afspraken met betrekking tot Toekomstbestendig erfgoed na te komen hebben we besloten om van het restant een bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.1.2 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.1.2 Immaterieel erfgoed -644 0 644 -644 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.1.2 Immaterieel erfgoed 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -26 0 26 -26 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Fundatie middelen: Op deze prestatie worden middelen beschikbaar gesteld aan Museum De Fundatie. om de provinciale kunstcollectie (collectie Overijssel) te actualiseren (nieuwe aankopen doen). Van het bedrag dat hiervoor beschikbaar was, is een bedrag van € 26.000 aan structurele middelen overgebleven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de markt van kunstaankopen niet in lijn is met onze begroting die in jaarschijven is ingericht. Wij stellen voor om dit restantbedrag mee te nemen naar 2023 om daarmee de collectie-uitbreiding maximaal kwalitatief te kunnen doen. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 26.000 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -766 0 766 -766 GS 101 Jaarstukken 2022 Restant KVO middelen 2022: De resterende KVO-programmamiddelen van € 0,8 miljoen op deze prestatie zullen we meenemen naar 2023 om de gemaakte afspraken met betrekking tot “Een basis voor cultureel aanbod” na te komen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -100 0 100 -100 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -342 0 342 -342 GS 101 Jaarstukken 2022 In 2021 zijn wij het programma ’Versterking culturele sector Overijssel’ gestart, waarmee we de sector willen helpen om weerbaarder, wendbaarder en innovatiever te worden. We hebben in 2021 en 2022 voor de drie sporen binnen dit programma: Versterking Maakklimaat, Kennis- en Faciliteitenlijn nieuwe activiteiten mogelijk gemaakt, nieuwe instrumenten ontwikkeld danwel aansluiting gezocht bij bestaande regelingen (zoals die binnen het MKB-programma. In 2022 is de besteding van de middelen voor het versterkingsprogramma achtergebleven bij de raming. Door de maatregelen in het kader van de Coronacrisis is de culturele sector het laatst van alle sectoren weer opengegaan, waarna de sector alle zeilen moest bij zetten om weer op orde te komen waardoor de focus lag op de kernactiviteiten. Om de sector te blijven helpen in haar versterking, hebben wij besloten om van het restant een bedrag van € 0,34 miljoen mee te nemen naar 2023 . Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,34 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.2.2 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -260 0 260 -260 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -897 0 897 -897 GS 101 Jaarstukken 2022 Correctie lastneming Rijnbrink: Het grootste deel van het restant wordt verklaard door de lastneming van de beschikking aan Rijnbrink. Vanwege de omvang van de beschikking dienen de lasten verdeeld te worden over de jaren waarin de kosten vallen. Hierdoor is er op deze kostenplaats € 0,6 miljoen overgebleven die, samen met een extra € 0,14 miljoen uit de Reserve kwaliteit van Overijssel, nodig is om kosten in de komende jaarschijven te dekken. In totaal is er dus € 0,74 miljoen nodig om gemaakte afspraken met Rijnbrink te dekken in de komende jaren. Tot slot is er een bedrag van € 0,22 miljoen resterend in 2022 wat nodig is in 2023 om overige afspraken met betrekking tot “Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst” na te kunnen komen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,96 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en € 0,9 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en € 0,06 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst -1460 0 1460 -1460 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.3.3 Talent heeft de toekomst -95 0 95 -95 GS 101 Jaarstukken 2022 De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Om lopende afspraken met betrekking tot Talent heeft de toekomst na te komen hebben we besloten om het restant bedrag van € 95.000 mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 95.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.3.3 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.3.3 Talent heeft de toekomst -73 0 73 -73 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -1100 0 1100 -1100 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) De subsidieregeling Bibliotheek van de toekomst (UBS 7.14) is in 2021 opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel. Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de deze subsidie is opgezet als een meerjarige subsidieregeling met één plafond tot en met 2024 waarbij partijen meerjarig middelen krijgen om het doel te realiseren. Echter zijn de structurele middelen voor 2021 en 2022 die hiervoor bestemd zijn nog niet tot besteding gekomen, omdat het beschikken van subsidies meer tijd nodig heeft. Om subsidieaanvragen conform de regeling te kunnen afhandelen stellen wij u voor om het structurele bedrag van € 1,1 miljoen over te hevelen naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,1 miljoen aan structurele middelen middels resultaatbestemming  toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -204 0 204 -204 GS 101 Jaarstukken 2022 Op deze prestatie worden KvO middelen ingezet, het resterende bedrag van € 0,2 miljoen willen we dan ook doorzetten naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.4.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren -50 0 50 -50 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.4.1 Een leven lang lezen èn leren 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang -266 0 266 -266 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Overijssel in bewegen” (UBS 7.5) en “Sociale hypotheek” (UBS 7.11) worden beide verantwoord onder deze prestatie. Beide maken deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 171.000 bestemd voor “Overijssel in bewegen” en € 95.000 voor de regeling “Sociale hypotheek”. Wij stellen u voor om € 266.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.5.1. PS begrotingswijziging
6.5.2 Iedereen doet mee -500 0 500 -500 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche PS begrotingswijziging
6.5.2 Iedereen doet mee -3 0 3 -3 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Voor de in behandeling zijn de subsidieaanvragen uit 2022 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid” (UBS 7.12) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 3.000 bestemd voor de regeling “Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid” (UBS 7.12). Wij stellen u voor om € 3.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.5.2. PS begrotingswijziging
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen -300 0 300 -300 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 8 0 -8 8 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen 87 0 -87 87 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -1500 0 1500 -1500 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 1e tranche PS begrotingswijziging
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten -62 0 62 -62 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling “Sociale Hypotheek 3.0” (UBS 7.11) wordt verantwoord onder deze prestatie. Dit voorstel maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel. Van dit resultaatbestemmingsvoorstel is € 62.000 bestemd voor de regeling “Sociale Hypotheek 3.0” (UBS 7.11).  Wij stellen u voor om € 62.000 van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 6.6.1. PS begrotingswijziging
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten 579 0 -579 579 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -1000 0 1000 -1000 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers -579 0 579 -579 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -128 0 128 -128 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -87 0 87 -87 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
Totaal -11761 0 11761 -11761