Status prestaties

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Terug naar navigatie - 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties

1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties

1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.3 Financieel toezicht

Acties

1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.4 Archieftoezicht

Acties

1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.5 Ondermijning

Acties

1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties

1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
6. Wij coördineren de Grenslandagenda met deelstaat Nordrhein Westfalen.
7. In 2023 is Overijssel de gastprovincie voor de Nationale Start van Bevrijdingsdag (5 mei 2023).  

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Terug naar navigatie - 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door  experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties

1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties

1.    Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
2.    Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
3.    Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties

1. Wij faciliteren het datagedreven werken binnen de provincie door innovatieve projecten uit te voeren, een datawarehouse in te richten en te zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
2. We ontwikkelen een monitor Brede Welvaart die ingezet kan worden ten behoeve van de grote programma’s en bij de totstandkoming en monitoring van het coalitieakkoord.
3.  Als provinciale kennismakelaar delen we actief onze kennis bijvoorbeeld door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub Overijssel en het jaarlijkse beleidsinformatiecongres.
4.  Wij werken samen met de strategen en het Trendbureau aan het opstellen en uitvoeren van de provinciale kennisagenda.
5.  Wij beantwoorden de groeiende vraag naar kwalitatief onderzoek bijvoorbeeld in de vorm van lerende evaluaties zo goed mogelijk door te blijven innoveren en ontwikkelen. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties

1.  We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel, en zo ook met provinciale initiatieven, pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
2.  We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid.
3.  Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
4.  We werken uit op welke wijze de lessen van het huidige programma Studio Vers Bestuur een plek kunnen krijgen in de provinciale organisatie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3 Effectief eigen bestuur

Terug naar navigatie - 7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde ‘Methode Overijssel’ (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.3 Communicatie

Acties

1.    We leveren een vernieuwde website op die voldoet aan aangescherpte wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. 
2.    Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en actief aandacht te besteden aan laagdrempelige communicatie.
3.    Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen voor intern- en extern gebruik. Daarbij werken we aan een continue doorontwikkeling van een instrumentarium dat aansluit op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties

1. Wij handelen bezwaarschriften en klachten vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.
3. Wij werven twee nieuwe onafhankelijk voorzitters voor de bezwaar- en klachtencommissies van GS en PS; (voorstellen voor) benoeming geschiedt na de statenverkiezingen.
4. Wij voeren een onderzoek uit onder circa 100 bezwaarmakers over de tevredenheid over de gevolgde procedure en de genomen beslissing.
5. Onze klachtbehandelaars worden getraind in omgang met lastig gedrag (workshop door medewerkers Nationale ombudsman).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

R

Begrotingswijziging

 • Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties

1.    Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
2.    Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
3.    Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 1 mei 2023 Begroot per 1 mei 2023 Besteding per 1 mei 2023 Ruimte per 1 mei 2023 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
Lasten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 221 0 221 50 170 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 55 0 55 8 47 0
7.1.3 Financieel toezicht 33 0 33 6 27 0
7.1.4 Archieftoezicht 1 0 1 0 1 0
7.1.5 Ondermijning 341 119 461 370 90 0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 451 400 851 535 316 0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 1.101 519 1.621 969 652 0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 503 0 503 205 298 0
7.2.2 Trendbureau Overijssel 300 0 300 122 178 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 716 0 716 690 26 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 375 0 375 143 232 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.894 0 1.894 1.160 734 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 340 0 340 390 -50 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 465 0 465 166 298 0
7.3.3 Communicatie 589 0 589 195 395 0
7.3.4 Bezwaar en beroep 20 0 20 22 -2 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 4.116 0 4.116 1.776 2.340 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 5.531 0 5.531 2.549 2.981 0
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.005 420 6.426 0 6.426 97
Totaal Lasten 14.532 940 15.471 4.678 10.793 97
Baten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.5 Ondermijning 120 119 239 0 239 0
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 0 0 0 67 -67 0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 120 119 239 67 173 0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 30 0 30 0 30 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 0 55 0 55 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 84 0 84 0 84 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 42 0 42 0 42 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 0 0 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 42 0 42 0 41 0
Totaal Baten 246 119 365 67 298 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Toelichting financieel PS/GS Begrotingswijziging Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten Griffie formatie uitbreiding: Het Presidium heeft op 11 januari 2023 besloten in te stemmen met een formatie-uitbreiding van de Griffie van 7,3 naar 9,3 fte en dit besluit te verwerken in de eerste Monitor van 2023.  Wij stellen voor om het personeelsbudget van de griffie in jaarschijf 2023 te verhogen met € 96.850 en vanaf jaarschijf 2024 structureel met € 193.700 per jaar ten laste van de algemene middelen. Deze wijziging wordt doorgevoerd in de personeelsgebonden kosten voor Kerntaak 7 (7.66). PS Begrotingswijziging -97 0 97 -97
Totaal -97 0 97 -97

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting Wijziging niet meenemen
7.1.5 Ondermijning 0 119 119 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Doeluitkering ondermijning op vakantieparken: De gesprekken tussen de gemeenten en de vakantieparken en de daarmee samenhangende besluitvorming hebben, vanwege de complexiteit van de problematiek, meer tijd gekost dan verwacht. Het opzetten van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel en de voortgang van te revitaliseren en te transformeren parken en de daarmee samenhangende veiligheids- en ondermijningsaanpak hebben daardoor vertraging opgelopen. Door de vertraging zijn er minder middelen uitgegeven dan begroot. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 0,12 miljoen. GS begrotingswijziging
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -400 0 400 -400 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) De onderuitputting op deze prestatie wordt veroorzaakt doordat er bij de 2e monitor voor € 0,4 miljoen middelen zijn bijgeraamd voor "weerbaar bestuur kleine gemeenten". Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten. In 2022 zijn plannen gemaakt voor besteding van deze middelen. In 2023 zal de uitvoering daarvan plaatsvinden. Daarom stellen wij nu voor om deze middelen door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 7.1.6 ((Rijks)taken Commissaris van de Koning) van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -420 0 420 -420 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
Totaal -820 119 940 -820