Sitemap

 1. Blz. 1 Monitor 2023-I
  1. Blz. 2 Monitor 2023-I
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleidende samenvatting
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Krachtige economie
    3. Blz. 7 Energietransitie
    4. Blz. 8 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    5. Blz. 9 Hitte, droogte en wateroverlast
    6. Blz. 10 Goede bereikbaarheid
    7. Blz. 11 Vitaal landelijk gebied
    8. Blz. 12 Samenleven in Overijssel
    9. Blz. 13 Financiën
    10. Blz. 14 Tabel afwijkende kleurscores samengevat
    11. Blz. 15 Statenvoorstel
   2. Blz. 16 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 17 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 18 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 19 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 20 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 21 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 22 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 23 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda
      4. Blz. 24 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 25 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 26 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 27 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 28 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 29 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 30 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 31 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 32 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 33 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 34 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 35 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 36 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 37 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 38 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail
      3. Blz. 39 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
      4. Blz. 40 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen
    4. Blz. 41 Financiën
    5. Blz. 42 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 43 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   3. Blz. 44 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 45 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 46 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 47 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 48 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 49 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 50 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 51 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 52 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 53 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 54 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 55 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 56 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 57 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 58 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 59 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 60 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 61 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 62 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 63 Financiën
    5. Blz. 64 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 65 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   4. Blz. 66 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 67 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 68 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 69 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 70 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 71 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 72 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 73 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 74 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 75 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 76 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 77 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 78 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 79 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 80 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 81 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 82 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof
      2. Blz. 83 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 84 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 85 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 86 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 87 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 88 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 89 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 90 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 91 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied
      1. Blz. 92 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 93 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
      3. Blz. 94 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 95 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
      5. Blz. 96 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie
      6. Blz. 97 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied
    4. Blz. 98 Financiën
    5. Blz. 99 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 100 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   5. Blz. 101 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 102 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 103 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 104 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 105 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 106 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 107 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 108 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 109 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 110 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 111 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 112 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 113 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 114 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 115 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 116 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 117 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 118 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 119 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 120 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 121 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 122 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer
      4. Blz. 123 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 124 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 125 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 126 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 127 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 128 4.6.1 A1
      2. Blz. 129 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 130 4.6.12 Vloedbeltverbinding
      4. Blz. 131 4.6.2 A28
      5. Blz. 132 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      6. Blz. 133 4.6.4 N35 – Marsroute
      7. Blz. 134 4.6.5 N50
      8. Blz. 135 4.6.6 N307
      9. Blz. 136 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      10. Blz. 137 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
     7. Blz. 138 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 139 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 140 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 141 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 142 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 143 Financiën
    5. Blz. 144 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 145 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   6. Blz. 146 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 147 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 148 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 149 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 150 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 151 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 152 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 153 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 154 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 155 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 156 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
      5. Blz. 157 5.2.5 Nationaal Groeifonds
     3. Blz. 158 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 159 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 160 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 161 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 162 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 163 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 164 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 165 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 166 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 167 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 168 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 169 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 170 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 171 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 172 Financiën
    5. Blz. 173 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 174 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   7. Blz. 175 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 176 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 177 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 178 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 179 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 180 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 181 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 182 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 183 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 184 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 185 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 186 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 187 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 188 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 189 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 190 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 191 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 192 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 193 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 194 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 195 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 196 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 197 Financiën
    5. Blz. 198 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 199 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   8. Blz. 200 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 201 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 202 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 203 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 204 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 205 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 206 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 207 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 208 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 209 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 210 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 211 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 212 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 213 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 214 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 215 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 216 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 217 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 218 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 219 7.3.3 Communicatie
      4. Blz. 220 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 221 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 222 Financiën
    5. Blz. 223 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    6. Blz. 224 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   9. Blz. 225 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 226 Overhead
    2. Blz. 227 Financiering
    3. Blz. 228 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 229 Financiën
    5. Blz. 230 Voorgestelde wijzigingen
    6. Blz. 231 Doorgevoerde wijzigingen
  3. Prestaties
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap