Status prestaties

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Status prestaties

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Stijgende kosten Shared Service Center ONS door loon- en prijsstijgingen
Medewerkers van SSC ONS zijn verbonden aan de CAO-gemeenten. De budgettaire gevolgen van de recent afgesloten CAO-gemeenten zijn hoger dan ten tijde van het opstellen van de ONS-begroting 2023 (in het voorjaar van 2022) waren voorzien. Tevens zijn door de hoge inflatie de prijzen die leveranciers rekenen voor het leveren van soft- en hardware sterker gestegen dan destijds voorzien. Dekking voor deze autonome ontwikkeling kan niet gevonden in de bestaande exploitatiebudgetten.

Wij stellen u voor om het exploitatiebudget voor SSC ONS vanaf jaarschijf 2023 structureel te verhogen met € 0,37 miljoen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen.

Overheveling budgetten thuiswerk- en Internetvergoeding
In de CAO provincies is afgesproken dat medewerkers recht hebben op een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuiswerkdag en een Internetvergoeding van € 1 netto per thuiswerkdag. Het door u bij de Begroting 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,23 miljoen is destijds tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten. 
Wij stellen u voor het budget van € 0,23 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal.

Overheveling budget uitbreiding mobiliteitsregeling
Bij de Begroting 2023 heeft u in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap ingestemd met een gerichte verbreding van de mobiliteitsregeling. Het door u beschikbaar gestelde budget van € 0,2 miljoen is tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten. 

Wij stellen u voor het budget van € 0,2 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal.

Overheveling budget Bedrijfskleding en dienstauto's
Het budget van de bedrijfskleding is deels opgenomen bij deze prestatie (4.7.1) en deels bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen (Kerntaak 20). Wij willen het budget centraliseren bij de overhead, financiering en dekkingsmiddelen. 

Wij stellen u voor om en een budget van  € 10.000 structureel over te hevelen van prestatie 4.7.1 naar het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen .

Daarnaast hebben wij extra auto’s moeten aanschaffen voor de toezichthouders die in dienst zijn gekomen (in plaats van inhuur). Wij stellen u voor om het hiervoor benodigde budget van € 30.000 van prestatie 4.7.1. structureel over te hevelen naar het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Kapitaallasten:
Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden.

Voor de kapitaallasten van bedrijfsvoering investeringen gaat het om een verlaging van € 0,9 miljoen in 2023.

Wij stellen u voor de begrote kapitaallasten met betrekking tot bedrijfsvoering investeringen te verlagen met € 0,9 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

                               

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

Dividend Enexis uit verkoop Fudura
Netwerkbedrijf Enexis heeft in 2022 haar dochter Fudura verkocht en hierop een boekwinst gerealiseerd van € 1,1 miljard. De aandeelhouders van Enexis hebben ervoor gekozen om hiervan € 1 miljard binnen Enexis te laten voor investeringen in de energietransitie en € 100 miljoen uit te laten keren als dividend. U bent met de statenbrief van 18 januari 2023 (kenmerk D2023-01-005519) in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de bestemming van de boekwinst Fudura. Omdat de provincie Overijssel (afgerond) 19,7% van de aandelen bezit, is in 2023 eenmalig € 19,7 miljoen ontvangen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen en maken deel uit van de integrale afweging.

Wij stellen u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2023 te verhogen met € 19,7 miljoen.

 

Dividend Enexis regulier
Het dividend Enexis dat in 2023 over het boekjaar 2022 is uitgekeerd over de reguliere winst (dus zonder de boekwinst op Fudura) aan de provincie Overijssel bedraagt € 18,3 miljoen. We  hadden dit al gemeld in de 2e Monitor 2022. In de begroting 2023 is € 9,8 miljoen opgenomen. De extra baten van € 8,5 miljoen komen ten gunste van de algemene middelen en maken deel uit van de integrale afweging.

Wij stellen u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2023 te verhogen met € 8,5 miljoen.

 

Dividend Wadinko
In 2021 is het dividendbeleid van Wadinko vastgesteld door de aandeelhouders. Voor de provincie Overijssel betekent dit dat, indien Wadinko voldoet aan de gestelde voorwaarden voor dividenduitkering, ze  jaarlijks € 375.000 uitkeert aan dividend. In 2023 ontvangen we over het jaar 2022 € 375.000. Ook voor de komende jaren is de kans zeer reëel dat deze dividendbate uitgekeerd wordt. Tot nu toe hebben we geen dividendbate in onze begroting opgenomen.

We stellen u voor om met ingang van het boekjaar 2023 jaarlijks een dividendbate Wadinko in de begroting op te nemen van  € 375.000, waarvan (conform de huidige afspraken) 60% structureel en 40% incidenteel. De baten komen ten gunste van de algemene middelen.

 

Dividend BNG Bank
Over het boekjaar 2022 keert de BNG Bank in 2023 € 0,2 miljoen dividend uit. Aangezien deze opbrengst niet is begroot, betekent dit een meevaller van € 0,2 miljoen. De afgelopen jaren hebben we steeds een dividenduitkering in de orde van grootte van € 0,2 miljoen ontvangen. Ook naar de toekomst toe is het reëel te veronderstellen dat de BNG Bank jaarlijks dividend uitkeert. Tot nu toe hebben we geen dividendbate in onze begroting opgenomen.

We stellen u voor om met ingang van het boekjaar 2023 jaarlijks een dividendbate BNG Bank in de begroting op te nemen van € 0,2 miljoen, waarvan (conform de huidige afspraken) 60% structureel en 40% incidenteel. De baten komen ten gunste van de algemene middelen.

 

Lening BNG Bank
We hebben in 2016 een lening van € 25 miljoen verstrekt aan de BNG Bank. Jaarlijks heeft de BNG Bank het recht (dus niet de plicht) om per 16 mei de lening volledig af te lossen. Op 2 mei 2023 heeft de BNG Bank aangegeven om de lening niet af te lossen per medio mei 2023. Dat betekent dat we nog (minimaal) een jaar een rentebate van € 1,2 miljoen ontvangen, toe te rekenen aan 2023 (medio mei - december) en 2024 (januari - medio mei). Deze werkwijze is conform voorgaande jaren.

Wij stellen u voor om de rentebate over de BNG Banklening toe te voegen aan de begroting 2023 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2024 (€ 0,4 miljoen). De baten komen ten gunste van de algemene middelen.

 

Rentebaten over schatkistsaldo en leningen aan decentrale overheden
Conform de wet Fido stallen we (het overgrote deel) van onze tijdelijk overtollige liquiditeiten bij de Rijksschatkist. De afgelopen jaren was het rendement daarop nihil (0% rente). Eind 2022 is daar verandering in gekomen en ontvangen we rente over ons saldo bij de schatkist. Ook maken we nu (beperkt) gebruik van de depositofaciliteit bij de schatkist, wat ook rentebaten genereert. Tenslotte zijn we, vanwege de gestegen rente, met ingang van 2023 begonnen om (beperkt) leningen te verstrekken aan decentrale overheden (gemeenten). Dit is een uitzondering die de wet ons biedt op het verplichte schatkist bankieren. Het uitzetten van leningen bij decentrale overheden levert veelal een hoger rendement (rentepercentage) dan de schatkist. Meerjarig is in de begroting nog geen rekening gehouden met rentebaten over het saldo op de schatkistrekening en de verstrekte leningen aan decentrale overheden. Op basis van een voorzichtige raming schatten we in dat de genoemde rentebaten in 2023 ongeveer € 15 miljoen bedragen. Voorzichtigheidshalve stellen we voor om eenzelfde baat incidenteel op te nemen in de jaarschijf 2024.

Wij stellen u voor om de rentebaten over het schatkistsaldo en over de uitgezette leningen aan decentrale overheden toe te voegen aan de begroting; € 15 miljoen voor de jaarschijf 2023 en € 15 miljoen voor de jaarschijf 2024. Deze extra baten komen ten gunste van de algemene middelen en zijn onderdeel van de integrale afweging.

 

Overheveling € 0,9 miljoen Algemene Financieringsreserve van Innovatiefonds Overijssel II  naar Innovatiefonds Overijssel I
Innovatiefonds Overijssel (IFO) bestaat uit Innovatiefonds Overijssel I BV (IFO I, privaatrechtelijk verstrekte financiering) en Overijssel II BV (IFO II, publiekrechtelijk verstrekte financieringen). De provincie is 100% aandeelhouder van beide fondsen. IFO I is het actieve fonds en verstrekt nieuwe financieringen. IFO II heeft in het verleden andersoortige financieringen verstrekt maar bestaat nu nog slechts in beheerfase (sterfhuisconstructie). Er zijn nog drie leningen in beheer en er worden al een aantal jaren geen nieuwe leningen meer verstrekt. In 2023 is daarom besloten om € 900.000 over te hevelen van IFO II naar IFO I. Aangezien beide fondsen zijn afgedekt in de Algemene Financieringsreserve (AFR) betekent dit een overboeking binnen de AFR van IFO II naar IFO I. Dit is een bevoegdheid van PS. 

Wij stellen u voor om € 900.000 (budgettair neutraal) te onttrekken uit de Algemene Financieringsreserve, onderdeel IFO II en te storten in de Algemene Financieringsreserve, onderdeel IFO I. 


AFR SVn
De provincie heeft leningen verstrekt aan de het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), die met deze middelen weer stimuleringsleningen verstrekt aan particulieren en bedrijven. Het gaat dan met name om startersleningen en duurzaamheidsleningen. De SVn heeft meer aflossingen uit deze leningen ontvangen dan vooraf ingeschat. De SVn lost met deze versneld ontvangen gelden weer de leningen aan de Provincie af. Wij hebben daardoor in 2023 € 128.000 meer aan aflossingen ontvangen dan begroot. Onze SVn leningpositie is dus met € 128.000 gedaald. De aan het SVn verstrekte leningen zijn volledig afgedekt in onze Algemene Financieringsreserve (AFR). Dat betekent dat nu vanuit de AFR € 128.000 kan vrijvallen. Zoals afgesproken in de Perspectiefnota 2023  komen deze middelen ten gunste van de AFR Enexis. Deze deelneming is namelijk nog niet volledig afgedekt in de AFR.

Wij stellen u voor om de dekking in de AFR Startersleningen met een bedrag van €128.000 te verlagen en de AFR Enexis met hetzelfde bedrag te verhogen.

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

N307
Wij stellen voor om extra indexatielasten ad € 1,1 incidenteel toe te voegen aan de dekkingsmiddelen voor het investeringskrediet in de Reserve Dekking kapitaallasten activa en ten laste te brengen van de algemene reservering voor indexatie.  Het voorstel is om het investeringskrediet in 2023 te verhogen met € 0,63 miljoen en in 2024 met € 0,463 miljoen.

Financieringsmogelijkheden asbestdaken (PS/2021/1101552)
In het voorjaar van 2021 heeft u een voorstel aangenomen over de financieringsmogelijkheden van sanering van asbestdaken (PS/2021/1101552).  Van het beschikbare budget van € 6,25 miljoen is besloten om € 1,75 miljoen in te zetten voor een subsidieregeling en € 4,5 miljoen in te zetten voor leningen. Voor het verstrekken van leningen (via SVn) is begin 2023 de subsidieregeling opengesteld met een plafond van € 1 miljoen. Hiervan hebben wij in 2021 reeds € 0,5 miljoen afgedekt in de Algemene Financieringsreserve. Op basis van onze financiële beleidsregels is aanvullende afdekking nodig om de volledige openstelling af te dekken binnen de Algemene Financieringsreserve.  

Wij stellen u voor, om conform het PS besluit 2021/1101552, vanuit prestatie 2.2.2 het aanvullende bedrag van € 0,5 miljoen tot het maximum bedrag van de openstelling, vanuit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Algemene Financieringsreserve. Dit ter afdekking van de te verstrekken leningen via SVn.  

Overzetten restant GGA middelen naar PPLG als gevolg van ontvangen SPUK
In 2022 hebben wij € 0,3 miljoen besteding verantwoord onder prestatie 3.5.6 ten laste van de daar opgenomen specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders. Daardoor zijn KVO-middelen onder prestatie 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak (GGA ) niet tot besteding gekomen. Het niet bestede KVO-budget op prestatie 3.5.4  willen wij toevoegen aan prestatie 3.5.6.  Dit betreft een financieel technische correctie.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een budget van € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 3.5.4 naar 3.5.6. 

Spoormaatregelen Zwolle-Enschede; uitvoering fiets/perrontunnel Raalte
Prorail werkt in opdracht van de Provincie en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan diverse spoormaatregelen om de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten. Dit heeft een positief effect op de punctualiteit. Daarnaast zorgt de perronverbreding voor meer perronveiligheid voor de reizigers in Heino en Raalte en zijn de perrons meteen geschikt voor dubbelspoor in de toekomst. 
Onderdeel van het project is een fiets-/perrontunnel bij station Raalte. Deze tunnel wordt gecombineerd met de in het project Knooppunt Raalte (prestatie 4.6.3 ; N35) aan te leggen fietstunnel (raming € 2 miljoen). Door vertraging bij het project Knooppunt Raalte hebben wij de uitvoering fiets/perrontunnel toegevoegd aan het spoorproject. Voor de uitvoering zijn middelen gereserveerd binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Als gevolg van de overheveling van de fiets/perrontunnel stellen wij voor € 3 miljoen die is gelabeld aan prestatie 4.2.1 te koppelen aan prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle – Enschede. 

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 1 mei 2023 Begroot per 1 mei 2023 Besteding per 1 mei 2023 Ruimte per 1 mei 2023 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
Lasten
10.0 Overhead
10.0.0 Overhead 30.344 770 31.114 20.708 10.406 -58
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 30.229 2.865 33.093 0 33.093 -432
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 4 0 4 0 4 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 296 0 296 201 95 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -4.108 -5.698 -9.806 730 -10.537 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -3.808 -5.698 -9.506 931 -10.437 0
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 5.791 2.324 8.115 -5 8.120 -2.420
Totaal Lasten 62.556 260 62.816 21.634 41.182 -2.911
Baten
10.0 Overhead
10.0.0 Overhead 742 0 742 218 524 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 97 0 97 0 97 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 115.500 1.500 117.000 117.000 0 0
20.00.2 Algemene uitkeringen 230.308 4.519 234.827 234.827 0 0
20.00.3 Dividend 12.472 0 12.472 40.428 -27.956 29.524
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.420 0 2.420 4.227 -1.807 15.000
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.706 0 -9.706 0 -9.706 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 350.995 6.019 357.013 396.481 -39.468 44.524
Totaal Baten 351.834 6.019 357.853 396.700 -38.847 44.524

Voorgestelde wijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde wijzigingen
Prestatie Toelichting financieel PS/GS Begrotingswijziging Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo
10.0.0 Overhead - Shared Service Center Ons Stijgende kosten Shared Service Center Ons door loon- en prijsstijgingen: Medewerkers van SSC Ons zijn verbonden aan de CAO-gemeenten. De budgettaire gevolgen van de recent afgesloten CAO-gemeenten zijn hoger dan ten tijde van het opstellen van de Ons begroting 2023 (in het voorjaar van 2022) waren voorzien. Tevens zijn door de hoge inflatie de prijzen die leveranciers rekenen voor het leveren van soft- en hardware sterker gestegen dan destijds voorzien. Dekking voor deze autonome ontwikkeling kan niet gevonden in de bestaande exploitatiebudgetten. Wij stellen u voor om het exploitatiebudget voor SSC Ons vanaf jaarschijf 2023 structureel te verhogen met € 0,37 miljoen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen. PS begrotingswijziging -370 0 370 -370
10.0.0 Overhead - Overheveling budget CAO 2023 Overheveling budgetten thuiswerk- en Internetvergoeding: In de CAO provincies is afgesproken dat medewerkers recht hebben op een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuiswerkdag en een Internetvergoeding van € 1 netto per thuiswerkdag. Het door u bij de Begroting 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,23 miljoen is destijds tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten.  Wij stellen u voor het budget van € 0,23 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal. Overheveling budget uitbreiding mobiliteitsregeling: Bij de Begroting 2023 heeft u in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap ingestemd met een gerichte verbreding van de mobiliteitsregeling. Het door u beschikbaar gestelde budget van € 0,2 miljoen is tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten.  Wij stellen u voor het budget van € 0,2 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal. PS begrotingswijziging -432 0 432 -432
10.0.0 Overhead - Bedrijfskleding en dienstauto's Overheveling budget Bedrijfskleding en dienstauto's: Het budget van de bedrijfskleding is deels opgenomen bij deze prestatie (4.7.1) en deels bij het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen (Kerntaak 20). Wij willen het budget centraliseren bij het overhead, financiering en dekkingsmiddelen.  Wij stellen u voor om en een budget van € 10.000 structureel over te hevelen van prestatie 4.7.1 naar het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen . Daarnaast hebben wij extra auto’s moeten aanschaffen voor de toezichthouders die in dienst zijn gekomen (in plaats van inhuur). Wij stellen u voor om het hiervoor benodigde budget van € 30.000 van prestatie 4.7.1. structureel over te hevelen naar het onderdeel Overhead, financiering en dekkingsmiddelen. PS begrotingswijziging -40 0 40 -40
10.0.0 Overhead - Kapitaallasten Kapitaallasten: Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. Voor de kapitaallasten van bedrijfsvoering investeringen gaat het om een verlaging van € 0,9 miljoen in 2023. Wij stellen u voor de begrote kapitaallasten met betrekking tot bedrijfsvoering investeringen te verlagen met € 0,9 miljoen ten gunste van de algemene middelen. PS begrotingswijziging 901 0 -901 901
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead Overheveling budgetten thuiswerk- en Internetvergoeding: In de CAO provincies is afgesproken dat medewerkers recht hebben op een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuiswerkdag en een Internetvergoeding van € 1 netto per thuiswerkdag. Het door u bij de Begroting 2023 beschikbaar gestelde budget van € 0,23 miljoen is destijds tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten.  Wij stellen u voor het budget van € 0,23 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal. Overheveling budget uitbreiding mobiliteitsregeling: Bij de Begroting 2023 heeft u in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap ingestemd met een gerichte verbreding van de mobiliteitsregeling. Het door u beschikbaar gestelde budget van € 0,2 miljoen is tijdelijk ondergebracht bij het onderdeel personeelsgebonden kosten.  Wij stellen u voor het budget van € 0,2 miljoen over te hevelen naar het onderdeel Bedrijfsvoering. Deze overheveling is budgettair neutraal. PS begrotingswijziging 432 0 -432 432
20.00.3 Dividend Dividend Enexis uit verkoop Fudura: Netwerkbedrijf Enexis heeft in 2022 haar dochter Fudura verkocht en hierop een boekwinst gerealiseerd van € 1,1 miljard. De aandeelhouders van Enexis hebben ervoor gekozen om hiervan € 1 miljard binnen Enexis te laten voor investeringen in de energietransitie en € 100 miljoen uit te laten keren als dividend. U bent met de statenbrief van 18 januari 2023 (kenmerk D2023-01-005519) in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de bestemming van de boekwinst Fudura. Omdat de provincie Overijssel (afgerond) 19,7% van de aandelen bezit, is in 2023 eenmalig € 19,7 miljoen in 2023 ontvangen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen en maken deel uit van de integrale afweging. Wij stellen u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2023 te verhogen met € 19,7 miljoen. Dividend Enexis regulier: Het dividend Enexis dat in 2023 over het boekjaar 2022 is uitgekeerd over de reguliere winst (dus zonder de boekwinst op Fudura) aan de provincie Overijssel bedraagt € 18,3 miljoen. We  hadden dit al gemeld in de 2e Monitor 2022. In de begroting 2023 is € 9,8 miljoen opgenomen. De extra baten van € 8,5 miljoen komen ten gunste van de algemene middelen en maken deel uit van de integrale afweging. Wij stellen u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2023 te verhogen met € 8,5 miljoen. Dividend Wadinko: In 2021 is het dividendbeleid van Wadinko vastgesteld door de aandeelhouders. Voor de provincie Overijssel betekent dit dat, indien Wadinko voldoet aan de gestelde voorwaarden voor dividenduitkering, ze  jaarlijks € 375.000 uitkeert aan dividend. In 2023 ontvangen we over het jaar 2022 € 375.000. Ook voor de komende jaren is de kans zeer reëel dat deze dividendbate uitgekeerd wordt. Tot nu toe hebben we geen dividendbate in onze begroting opgenomen. We stellen u voor om met ingang van het boekjaar 2023 jaarlijks een dividendbate Wadinko in de begroting op te nemen van  € 375.000, waarvan (conform de huidige afspraken) 60% structureel en 40% incidenteel. De baten komen ten gunste van de algemene middelen. Dividend BNG Bank: Over het boekjaar 2022 keert de BNG Bank in 2023 € 0,2 miljoen dividend uit. Aangezien deze opbrengst niet is begroot, betekent dit een meevaller van € 0,2 miljoen. De afgelopen jaren hebben we steeds een dividenduitkering in de orde van grootte van € 0,2 miljoen ontvangen. Ook naar de toekomst toe is het reëel te veronderstellen dat de BNG Bank jaarlijks dividend uitkeert. Tot nu toe hebben we geen dividendbate in onze begroting opgenomen. We stellen u voor om met ingang van het boekjaar 2023 jaarlijks een dividendbate BNG Bank in de begroting op te nemen van € 0,2 miljoen, waarvan (conform de huidige afspraken) 60% structureel en 40% incidenteel. De baten komen ten gunste van de algemene middelen. Lening BNG Bank: We hebben in 2016 een lening van € 25 miljoen verstrekt aan de BNG Bank. Jaarlijks heeft de BNG Bank het recht (dus niet de plicht) om per 16 mei de lening volledig af te lossen. Op 2 mei 2023 heeft de BNG Bank aangegeven om de lening niet af te lossen per medio mei 2023. Dat betekent dat we nog (minimaal) een jaar een rentebate van € 1,2 miljoen ontvangen, toe te rekenen aan 2023 (medio mei - december) en 2024 (januari - medio mei). Deze werkwijze is conform voorgaande jaren. Wij stellen u voor om de rentebate over de BNG Banklening toe te voegen aan de begroting 2023 (€ 0,8 miljoen) en de begroting 2024 (€ 0,4 miljoen). De baten komen ten gunste van de algemene middelen. PS begrotingswijziging 29524 29524 0 29524
20.00.4 Saldo financieringsfuncties Rentebaten over schatkistsaldo en leningen aan decentrale overheden: Conform de wet Fido stallen we (het overgrote deel) van onze tijdelijk overtollige liquiditeiten bij de Rijksschatkist. De afgelopen jaren was het rendement daarop nihil (0% rente). Eind 2022 is daar verandering in gekomen en ontvangen we rente over ons saldo bij de schatkist. Ook maken we nu (beperkt) gebruik van de depositofaciliteit bij de schatkist, wat ook rentebaten genereert. Tenslotte zijn we, vanwege de gestegen rente, met ingang van 2023 begonnen om (beperkt) leningen te verstrekken aan decentrale overheden (gemeenten). Dit is een uitzondering die de wet ons biedt op het verplichte schatkist bankieren. Het uitzetten van leningen bij decentrale overheden levert veelal een hoger rendement (rentepercentage) dan de schatkist. Meerjarig is in de begroting nog geen rekening gehouden met rentebaten over het saldo op de schatkistrekening en de verstrekte leningen aan decentrale overheden. Op basis van een voorzichtige raming schatten we in dat de genoemde rentebaten in 2023 ongeveer € 15 miljoen bedragen. Voorzichtigheidshalve stellen we voor om eenzelfde baat incidenteel op te nemen in de jaarschijf 2024. Wij stellen u voor om de rentebaten over het schatkistsaldo en over de uitgezette leningen aan decentrale overheden toe te voegen aan de begroting; € 15 miljoen voor de jaarschijf 2023 en € 15 miljoen voor de jaarschijf 2024. Deze extra baten komen ten gunste van de algemene middelen en zijn onderdeel van de integrale afweging. PS begrotingswijziging 15000 15000 0 15000
20.20.1 Onvoorzien Prijsindexering beheer en onderhoud: De kosten op het gebied van infrastructuur zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de inflatie binnen de GWW-sector. De prijsindex van de GWW-sector wijkt in 2022 en 2023 veel af van de HICP. In 2022 is de begroting daarop reeds structureel bijgesteld. In 2023 is de prijsindex van de GWW-sector circa 13%. Dat is 10% hoger dan waar de begroting mee is geïndexeerd per 2023. Deze kosten zijn onontkoombaar. In de dagelijks onderhoudscontracten is indexatie conform de GWW-index opgenomen. Dit betekent, dat de eenheidsprijzen automatisch verhoogd worden en dat hier extra middelen voor benodigd zijn. Het voorstel is om daarvoor aanspraak te maken op de algemene buffer voor indexeringen. De onderhoudscontracten worden geïndexeerd conform de GWW-index. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,57 miljoen te onttrekken aan de toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2023. Prijsindexering brug- en sluisbediening: Het huidige budget voor de inhuur van brug- en sluisbediening is door de nieuwe tariefstijgingen, ontoereikend. De gesprekken over de nieuwe tarieven lopen nog. Duidelijk is dat de extra kosten zeker € 0,2 miljoen bedragen. Wij stellen u voor om dit bedrag te onttrekken aan de toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1 van de begroting 2023. Over de verdere uitkomsten van de lopende gesprekken informeren wij u indien nodig via Monitor Overijssel 2023-II. Stijgende kosten Shared Service Center Ons door loon- en prijsstijgingen: Medewerkers van SSC Ons zijn verbonden aan de CAO-gemeenten. De budgettaire gevolgen van de recent afgesloten CAO-gemeenten zijn hoger dan ten tijde van het opstellen van de Ons begroting 2023 (in het voorjaar van 2022) waren voorzien. Tevens zijn door de hoge inflatie de prijzen die leveranciers rekenen voor het leveren van soft- en hardware sterker gestegen dan destijds voorzien. Dekking voor deze autonome ontwikkeling kan niet gevonden in de bestaande exploitatiebudgetten. Wij stellen u voor om het exploitatiebudget voor SSC Ons vanaf jaarschijf 2023 structureel te verhogen met € 0,37 miljoen ten laste van de buffer voor prijsindexeringen. Prestatie 466 N307: Wij stellen voor om extra indexatielasten ad € 1,1 incidenteel toe te voegen aan de dekkingsmiddelen voor het investeringskrediet in de Reserve Dekking kapitaallasten activa en ten laste te brengen van de algemene reservering voor indexatie. Het voorstel is om het investeringskrediet in 2023 te verhogen met € 0,63 miljoen en in 2024 met € 0,463 miljoen. Paddenpol: De begrote kosten voor de realisatiefase van het project Paddenpol stijgen van €17,5 miljoen naar €35 miljoen. Een deel van de kostenstijging wordt veroorzaakt door prijsindexering (31%). Het prijspeil is daarmee geactualiseerd van 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2023. Op 29 juni is er bestuurlijk overleg waarin van de deelnemende partijen onder andere een standpunt wordt gevraagd over hun bijdrage in de meerkosten. De provinciale bijdrage helpt om andere partijen te overtuigen de verdere meerkosten te dragen, waardoor doorgang van het project mogelijk blijft. Wij stellen voor om naast de oorspronkelijke bijdrage van € 2.000.000 een aanvullende eenmalige bijdrage  ten laste van de buffer voor prijsindexatie van € 650.000 te doen. Deze wijziging wordt verwerkt in Kerntaak 20 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen). PS begrotingswijziging 2420 0 -2420 2420
Totaal 47435 44524 -2911 47435

Doorgevoerde wijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde wijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting Wijziging niet meenemen
10.0.0 Overhead - Catering en beveiliging -150 0 150 -150 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Inbesteding catering en beveiliging: In 2022 hebben wij besloten onze catering- en beveiligingsdiensten in eigen beheer te nemen. Door het inbesteden van deze diensten zijn wij beter in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en te sturen op onze provinciale doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam en regionaal inkopen.  In ons vernieuwde hospitalityconcept wordt eigen personeel flexibel ingezet, hetgeen onze gastvrijheid en wendbaarheid ten goede komt.  De inbesteding van deze diensten brengen incidentele opstartkosten met zich mee. Zo moeten wij pin- en kassasystemen aanschaffen, (inkoop)systemen implementeren, producten aanschaffen (zoals kleding, schoonmaakproducten, e.d.) en onze (financiële) administratie inrichten. Deze kosten kunnen wij niet vanuit de lopende exploitatiebegroting 2023 dekken. Wij stellen u daarom voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,15 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor catering en beveiliging. PS begrotingswijziging
10.0.0 Overhead - Wet Open Overheid -335 0 335 -335 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Wet Open Overheid: Bij de Monitor 2022-II hebben wij u gemeld dat wij u een resultaatbestemming voorleggen voor implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Via het provinciefonds hebben wij in 2022 € 335.485 ontvangen. Wij willen deze middelen inzetten om een projectorganisatie in te richten,  onze systemen verder 'WOO-proof' te maken en aan te sluiten op landelijke publicatieplatforms. Zo blijven wij voldoen aan de WOO.  De provinciefondsmiddelen zijn in 2022 nog niet besteed omdat voorbereidende werkzaamheden door vaste formatie is opgepakt. In 2023 verwachten wij een versnelling van onze activiteiten (en daarmee een piek in kosten). Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,335 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor uitvoering en implementatie van de WOO. PS begrotingswijziging
10.0.0 Overhead - Shared Service Center ONS -455 0 455 -455 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Uitloop projecten Shared Service Center ONS: Shared Service Center Ons (SSC Ons) is in 2022 met toestemming van partners gestart met een aantal projecten om haar dienstverlening en informatieveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld projectkosten Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW)). De benodigde middelen hiervoor waren gereserveerd in onze Begroting 2022. Daadwerkelijke betaling aan Ons vindt plaats op basis van realisatie. Door personele krapte bij Ons, de omvang en complexiteit van projecten heeft Ons meer tijd nodig om de projecten te realiseren. In haar eigen Jaarverslag 2022 zal Ons u hierover informeren. Door uitloop zijn de door Overijssel in 2022 gereserveerde middelen  niet besteed.  Ons verwacht de projecten in 2023 te realiseren. Als opdrachtgever sturen wij hierop. Wij stellen u voor om vanuit de overheadsbudgetten € 0,455 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor SSC Ons. PS begrotingswijziging
10.0.0 Overhead - Informatiebeveiliging -70 0 70 -70 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Informatiebeveiliging: In de decembercirculaire is voor alle provincies in totaal € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld om provinciale organisaties certificeerbaar te maken voor de ISO 27001 norm. Overijssel ontvangt circa € 70.000 voor deze taak. Wij streven ernaar om in 2023 certificeerbaar te zijn en stellen u voor de provinciefondsmiddelen beschikbaar te houden in 2023 en toe te voegen aan de budgetten voor informatiebeveiliging. PS begrotingswijziging
10.0.0 Overhead - Digitalisering -211 0 211 -211 GS 101 Jaarstukken 2022 Impulsgelden digitalisering Coalitieakkoord 2020: De urgentie om een versnelling aan te brengen in onze digitaliserings- en datamogelijkheden is hoog. Wegens verloop van personeel en wisseling in aansturing heeft deze versnelling enige tijd stil gelegen en is er sprake van onderbesteding in 2022.  In Monitor 2022-II hebben wij aangekondigd u een resultaatbestemming voor te leggen voor het beschikbaar houden van de impulsgelden digitalisering. Tevens hebben wij voorgesteld om de einddatum van deze KvO middelen te verlengen met een jaar van 2023 naar 2024. Wij willen onze inzet in 2023 vergroten. Dit willen wij doen door deze impulsmiddelen, vooruitlopend op het PPLG,  in te zetten voor digitalisering in stikstofvraagstukken. Concreet wordt gesproken over de mogelijkheden van digital-twin (een digitale weergave van de fysieke omgeving) om zo simulaties van verschillende scenario’s uit te kunnen voeren. Wij verwachten dat in de gebiedsprocessen bij alle berokken partijen hieraan behoefte bestaat. Het is de bedoeling dat we door de inzet van dit instrument snel de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk kunnen maken. Het impulsgeld wordt ingezet om kennis en competenties van de organisatie te vergroten. Ethische vraagstukken worden daarin meegenomen. Deze versnelling vraagt mogelijk om aanschaf van nieuwe technologie (impuls op instrumenten) en (inhuur van) expertise.  Hierover vindt nog nadere afstemming plaats en indien nodig informeren wij u hierover. Wij hebben besloten om vanuit de overheadsbudgetten € 0,21 miljoen door te schuiven en in 2023 toe te voegen aan de budgetten voor impuls digitalisering. GS begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering -200 0 200 -200 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering 651 0 -651 651 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
10.0.0 Bedrijfsvoering 0 0 0 0 Adm. 210 diversen januari 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen januari 2023 Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead -2213 0 2213 -2213 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
10.66.6 Personeelsgebonden kosten overhead -651 0 651 -651 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
20.00.1 Lokale heffingen 1500 1500 0 1500 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
20.00.2 Algemene uitkeringen 4519 4519 0 4519 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 5698 0 -5698 5698 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
20.20.1 Onvoorzien -2949 0 2949 -2949 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Dit budget wordt meegenomen als restant buffer onvoorzien indexering naar 2023 PS begrotingswijziging
20.20.1 Onvoorzien 625 0 -625 625 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
Totaal 5759 6019 260 5759