Status prestaties

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Natuur en landschap zijn belangrijk voor welzijn en welvaart van onze inwoners. Het is daarom van belang, dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid blijven nemen. Het natuurbeleid blijven we dan ook breed oppakken. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. We blijven dus inzetten op beleven, benutten en beschermen van natuur. We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we een toekomstbestendig perspectief bieden, door onder meer innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren. Al deze sectoren zijn van invloed op het welzijn en de welvaart. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen die elkaar beïnvloeden. Daarom is het van belang dat wij de transitie richting een toekomstbestendig landelijk gebied in samenhang met ondernemers, inwoners en andere partijen oppakken.  

Wij zijn trots op ons landelijk gebied met zijn prachtige (cultuur)landschappen en afwisselende natuur. We willen de karakteristiek van deze landschappen voor de toekomst behouden. Niet door er een museum van te maken, maar op een wijze die ontwikkelingen mogelijk maakt met behoud van de karakteristieke kenmerken en kwaliteiten van het gebied. De natuur voorziet in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan, verkoeling en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen zoals hout. Het herstel van deze biodiversiteit vergt onder meer een verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden in het agrarische cultuurlandschap als in de bebouwde omgeving.  

Al sinds 2013 werken we - samen met onze partners - in het kader van de Ontwikkelopgave N2000 aan natuurherstel. De aanvullende maatregelen richten zich op het toekomstbestendig maken van de Natura 2000-gebieden en op het terugbrengen van de stikstofdepositie, zodat herstel van natuur mogelijk is. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot de stikstofgevoelige natuur. Sinds die uitspraak en op basis van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek is er aanvullende wetgeving en Rijksbeleid gemaakt om zeker te stellen, dat we aanvullende maatregelen nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen. Deze uitdagende opgave vraagt ingrijpende keuzes. 

Een goede waterhuishouding is een essentiële randvoorwaarde. Niet alleen voor een gezonde natuur en een gevarieerd landschap, maar ook voor de landbouw, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering geeft een impuls aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. Bosbouw wordt steeds belangrijker voor Overijssel. Zowel economisch, ecologisch als in termen van klimaatmitigatie. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten. 

Wij zien het Nationaal Programma Landelijk Gebied als een middel voor de realisatie van de doelen van het coalitieakkoord voor natuur, water, klimaat, landbouw en leefbaarheid in het landelijke gebied. Het programma biedt goede kansen de natuur en het water en de brede leefomgevingskwaliteit in Overijssel te verbeteren. De impact van dit programma op ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw is groot. De omvang van de veehouderij zal afnemen. De uitdaging is het enerzijds realiseren van de opgaven voor water, biodiversiteit en broeikasgassen en anderzijds het ontwikkelen van perspectieven voor de agrarische sectoren. Dit alles op een dusdanige wijze, dat er ook oog is voor de sociaaleconomische aspecten ervan als ook de ruimtelijke kwaliteit. Wij zullen deze laatste aspecten nadrukkelijk in ons Provinciaal Programma Landelijk Gebied integreren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan behoud en herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties

1.    Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2.    Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
3.    Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4.    Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
6.    Wij organiseren het jaarlijkse natuurcongres.
7.    Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties

1.    Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Wierdense Veld (in ontwerp) vast.
2.    Wij stellen voor drie Natura 2000-gebieden een herzien beheerplan (in ontwerp) vast.
3.    Wij starten voor vier andere Natura-gebieden de herziening van het beheerplan op.
4.    Wij stellen, op basis van het in 2022 ter inzage gelegde ontwerp-Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, voor 20 Natura 2000-gebieden een Natuurdoelanalyse op.  

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties

1.    Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. 
3.    Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties

1.    Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3.    Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
4.    Wij geven verder invulling aan het nationale Aanvalsplan grutto, onder meer met inzet van de instrumenten uit het GLB-NSP.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties

1.    Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
2.    Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
3.    Wij stimuleren ecologisch bermbeheer. 
4.    Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.
5.    Wij werken een methodiek uit voor de bescherming van gebouw bewonende soorten bij de na-isolatie van woningen.  

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties

1.    Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
2.    Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
3.    Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
4.    Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
5.    Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
6.    Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

Acties

1.    Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
2.    Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering en Basiskwaliteit natuur in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
3.    Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door relevante cursussen, opleiden en inzetten van mentoren, borging van veilig werken en door de onderlinge samenwerking tussen de organisaties die groene vrijwilligers ondersteunen te vergroten. 
4.    Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
5.    Wij borgen de begeleiding van de initiatieven die in deze coalitieperiode zijn ontstaan voor een periode van minimaal 5 jaar zoals is aangegeven in onze subsidieregeling streekeigen landschapsbeheer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties

1.    Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status. 
2.    Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Wij stimuleren dit in de vorm van subsidie, toepasbare kennis en versterking van netwerken.
3.    Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad, Overijssel Tuiniert en de Groene Karavaan.
4.    Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’ met Natuurateliers en met een groene initiatiefcoach.
5.    Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. We blijven inzetten op samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties

1.    Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
2.    Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

Acties

1.  Wij ondersteunen de beide Overijsselse Nationale Parken in  de uitvoering van hun agenda's onder het rijksprogramma Nationale Parken Nieuwe Stijl.
2.   We onderzoeken wat de meest gewenste inzet van Overijssel is i.r.t. het toekomstig rijksbeleid voor de nationale parken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties

1.    In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen. In 2023 voegen we twee nieuwe gemeenten toe aan deze aanpak.
2.    In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
3.    Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers en ondernemers op bedrijventerreinen te ondernemen met groen. Voor agrariërs sluiten we aan bij het Agro & Food programma met natuurinclusieve voorstellen en onderzoek.
4.    Wij bevorderen natuurinclusieve oplossingen in ons provinciaal beleid, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.4 Faunabeheer

Acties

1.    Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2.    Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
3.    Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
4.    Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.5 Invasieve exoten

Acties

1.    Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
2.    Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
3.    Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. Het Rijk zet in op een transitie naar kringlooplandbouw. Dat vraagt ingrijpende veranderingen van agrarische bedrijven, terwijl het verdienmodel onder druk staat. Wij willen deze transitie waar mogelijk faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd spelen in het landelijk gebied meerdere grote opgaven die elkaar onderling beïnvloeden. De transitie naar kringlooplandbouw vraagt om grote investeringen en daarmee om een perspectief voor de lange termijn en helderheid over de rol van de provincie (3.4.1.). Ondertussen zetten we onze inzet op concrete handelingsperspectieven voort: met ons Agro & Food programma stimuleren we verduurzaming door innovaties en concrete initiatieven gericht op nieuwe verdienmodellen in de Agro & Food-keten te ondersteunen (3.4.2). Door het ondersteunen van herverkavelingsprojecten (3.4.3) helpen wij de sector te optimaliseren en bevorderen we de realisatie van andere opgaven in het landelijk gebied. 

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties

1.    Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2022 wordt vastgesteld.
2.    Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
3.    Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties

1.    Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
2.    Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
3.    Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
4.    Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.
5.    Wij werken als onderdeel van het Agro&Food programma het perspectief voor de landbouw uit, om dit te concretiseren. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties

1.    Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.  
2.    Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is onder andere om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd volgens het principe  ‘samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit. De besteding van de aanvullende Rijksmiddelen 2021-2023 voor projecten natuurherstel uit het Programma Natuur zal via de Ontwikkelopgave N2000 verlopen.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2).

Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) verankert het Rijk de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De Overijsselse aanpak geven we vorm via vijf schakels: bronmaatregelen; natuurherstel; vergunningverlening, toezicht en handhaving; verdeling stikstofruimte en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), waarin de verschillende aspecten samenkomen. Het doel van de GGA (3.5.4) is drieledig: een robuustere natuur, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen en een toekomstbestendig Overijssel door slimme combinaties met andere opgaven. Omdat de stikstofaanpak nog volop in beweging is, hanteren we een gefaseerde adaptieve aanpak.

Eind 2020 is door het ministerie LNV en de provincies een landelijke bossenstrategie opgesteld. Elke provincie werkt deze strategie uit in een provinciale bossenstrategie. In de Bossenstrategie richten we ons op biodiversiteitsdoelen én klimaatdoelen (vastlegging CO2) (3.5.5).

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) schrijft voor dat Gedeputeerde Staten vóór 1 juli 2023 een provinciaal gebiedsplan Wsn voorlegt aan de minister voor Natuur en Stikstof. Wij geven onze huidige stikstofaanpak vorm en inhoud aan de hand van vijf schakels namelijk: Bronmaatregelen, Natuurherstel, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Verdeling stikstofruimte en de Gebiedsgerichte Aanpak. In het verlengde van het op te zetten NPLG is de provincie bezig met het opstellen van een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (3.5.6). Dit in de vorm van een gecombineerde aanpak van natuurversterking, reductie van Stikstof belasting op stikstof gevoelige natuur, Kader Richtlijn Water, en klimaat (onderdeel landbouw-landgebruik; met name Veenweide, methaan en bossenstrategie). Dit alles met als fundament het perspectief voor de landbouw en met zorg voor de sociaal-economische impact. De nu nog afzonderlijk opgepakte onderdelen GGA stikstof, als ook de veenweideproblematiek en (deels) de bossenstrategie zullen hier uiteindelijk in worden opgenomen.

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties

1.    Wij hebben voor 19 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen afgerond.  
2.    Wij werken voor 7 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen en hebben voor 10 gebieden de externe maatregelen afgerond. 
3.    Wij werken in 20 Natura-2000 gebieden aan de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen en hebben voor 15 gebieden de interne maatregelen afgerond. 
4.    Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen als onderdeel van het NNN. Voor de laatste 3 gebieden wordt een plan gemaakt hoe we met de knelpunten omgaan. 
5.    Wij zijn met alle grondeigenaren in gesprek die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
6.    Wij werken aan de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties

1.    Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
2.    Wij herijken de opgaven en het gebiedsproces op basis van de doelen en kaders van het Nationaal Programma voor het Landelijke Gebied en de doorvertaling daarvan in het Provinciaal Programma voor het landelijk gebied.
3.    Wij investeren in kennis, onderzoek en pilots voor de reductie van bodemdaling en CO2 uitstoot en maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 2.0.
4.    Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
5.    Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties

1.    Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
2.    Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties

1.    Wij stellen op basis van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn) het gebiedsplan Wsn op.
2.    Wij geven uitvoering aan de Aanpak van de PAS-melders.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

Acties

1.    Wij starten met de uitvoering van de realisatie van de 110 hectare zoals in 2022 is vastgesteld. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
2.    Wij leveren de Overijsselse inbreng in de landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
3.    Wij vragen een nieuwe subsidie aan bij het rijk voor de realisatie van bos.
4.     Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 miljoen bomen.
5.     Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 miljoen bomen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

Acties

1.    Wij geven vorm en inhoud aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied op basis van lopende trajecten en programma's. 
2.    Wij brengen in beeld wat de impact is van de maatregelen op sociaal-economische vlak. 
3.    Wij actualiseren, op grond van de Europese Kader Richtlijn Water, de gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 1 mei 2023 Begroot per 1 mei 2023 Besteding per 1 mei 2023 Ruimte per 1 mei 2023 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
Lasten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 487 0 487 212 275 0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 2.568 347 2.915 855 2.060 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 304 225 529 205 324 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 21.617 2.388 24.005 16.974 7.031 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 4.047 380 4.427 103 4.324 -375
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 2.408 560 2.968 564 2.404 0
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 946 0 946 758 188 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 32.378 3.900 36.277 19.671 16.606 -375
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 1.957 1.825 3.782 621 3.161 0
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 1.314 166 1.480 522 958 0
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 3.271 1.991 5.262 1.143 4.119 0
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 1.451 -286 1.165 1.442 -277 0
3.3.2 Nationale parken 150 15 165 165 0 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 300 0 300 -91 392 0
3.3.4 Faunabeheer 2.504 524 3.028 2.844 184 0
3.3.5 Invasieve exoten 315 162 477 154 323 0
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 4.721 414 5.135 4.514 621 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 208 0 208 52 156 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 2.798 134 2.933 1.730 1.203 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 0 0 1.744 -1.744 1.170
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 3.007 134 3.141 3.526 -385 1.170
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 52.173 267 52.440 32.889 19.551 1.810
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.700 5.500 9.200 3.594 5.606 -43
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.313 400 5.713 5.943 -230 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 9.767 15.278 25.045 958 24.087 -162
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 538 3.906 4.445 154 4.291 183
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 10.000 10.000 928 9.072 -500
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 71.491 35.351 106.842 44.466 62.377 1.288
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 13.877 1.373 15.250 0 15.250 0
Totaal Lasten 128.744 43.163 171.907 73.320 98.587 2.083
Baten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 807 120 927 99 827 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 0 0 35 -35 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 807 120 927 134 792 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 798 26 825 817 7 0
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 0 0 94 -94 70
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 798 26 825 911 -86 70
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 14.862 267 15.129 681 14.447 6.810
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 3.700 4.800 8.500 3.543 4.957 -43
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 0 0 0 0 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 538 3.906 4.445 0 4.445 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 0 0 0 0 1.300
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 19.100 8.973 28.073 4.225 23.849 8.067
Totaal Baten 20.706 9.119 29.825 5.270 24.555 8.137

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Toelichting financieel PS/GS Begrotingswijziging Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Overheveling budget agrarische natuurbeheer naar de reserve Europese Programma’s: Voor de uitvoering van het Programma Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Nationaal Strategisch Plan (NSP) zullen in de periode 2023-2027 veel projecten worden uitgevoerd die met Europese middelen zullen worden ge(co)financierd. Voor het afdekken van risico’s (bij definitieve vaststelling van Europese (co)financiering) is het nodig om de reservering beschikbaar te hebben binnen de reserve Europese Programma’s. De werkwijze om aanspraak te maken op deze reservering werkt als volgt. Als de aanvrager in de verantwoording van zijn project een fout maakt of incompleet is, dan draagt de aanvrager daarvoor zelf het risico (hij krijgt minder of geen subsidie). Dit geldt voor fouten of bijstellingen die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de eerste controle worden vastgesteld, maar ook voor fouten die na vaststelling van het project door de Audit dienst van het Rijk of de Europese Commissie worden geconstateerd. Er kunnen echter ook fouten worden geconstateerd waar de aanvrager geen schuld aan heeft. Dat kunnen fouten zijn in het ICT systeem, of in de gehanteerde controle systematiek waarbij aanvrager niets te verwijten valt. Wanneer voor dergelijke fouten terugbetalingen van subsidie moeten plaatsvinden of boetes worden opgelegd, dan worden deze betaald vanuit een risicofonds (ook wel apurement genoemd). Onder het GLB-NSP 2023-2027 zijn afspraken gemaakt voor het vullen van dit risicofonds. Het rijk beheert het fonds en bijdragen worden gedaan door het rijk zelf en alle provincies volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel die is gekoppeld aan de verdeling van de Europese middelen per provincie en rijk. Een deel van de Overijsselse bijdrage wordt jaarlijks overgemaakt aan het risicofonds (voor alle provincies samen € 1 miljoen per jaar, de Overijsselse bijdrage is begroot binnen het budget voor Europese Programma’s). De rest van de Overijsselse bijdrage wordt gereserveerd in de risicoreserve van de begroting voor Europese Programma’s 2021-2027. Momenteel is de reservering binnen de reserve Europese Programma’s onvoldoende. Om het risico als bij de uitvoering van het programma betrokken beleidsonderdelen gezamenlijk te dragen vanuit de Europese Programma’s is het voorstel om deze aanvullende reservering te dekken uit prestatie 3.1.5 agrarisch natuurbeheer. Wij stellen u voor om vanuit prestatie 3.1.5 agrarisch natuurbeheer € 375.000 over te hevelen naar de reserve Europese Programma’s en daar toe te voegen aan de risicoreservering. PS begrotingswijziging 375 0 -375 375
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Actualiseren budget Landinrichtingsprojecten: Voor de uitvoering van het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove en de afronding van Staphorst is momenteel (nog) geen budget opgenomen in de begroting 2023. Op basis van de projectraming verwachten wij in 2023 € 1,1 miljoen nodig te hebben de uitvoering in de begroting opgenomen acties 2023. Voor deze prestatie zijn binnen de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel voor 2023 nog voldoende middelen beschikbaar om deze werkzaamheden te dekken. Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.3 een budget van € 1,1 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve op te nemen in de begroting 2023. POP bijdrage Staphorst: In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2022 hebben wij de laatste declaratie, ad. € 70.000, ingediend voor de kavelaanvaardingswerkzaamheden in het landinrichtingsproject Staphorst, waarmee de totale toezeggen van € 1 miljoen is gerealiseerd. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 3.4.3 in 2023 te verhogen met € 70.000. Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst: Zoals bij eerdere P&C documenten (laatst bij het jaarverslag 2022) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort voorzien van circa € 0,5 miljoen. Dit is lager dan eerder ingeschat. Wij verwijzen hiervoor naar de toelichting bij het jaarverslag 2022. De verwachte overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere proceskosten als gevolg van vertragingen binnen het project. Ook de vele zienswijzen (132) en weerstand tegen de wettelijke verkaveling hebben bijgedragen aan de extra kosten binnen het project. Momenteel is het verwachte tekort van circa € 0,5 miljoen binnen het project niet gedekt. Als er meer duidelijkheid is over de definitieve omvang van het tekort zullen we een voorstel voorleggen om dit tekort te dekken. Mogelijk kunnen de restant middelen vanuit de Reserve afrekening ILG / pMJP, die beschikbaar zijn gesteld voor de afwikkeling van het ILG / pMJP daarvoor worden ingezet. De planning is nu gericht op het versturen van de eindafrekening in 2025. GS Begrotingswijziging -1100 70 1170 -1100
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Onttrekking SPUK Natuur: In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 5 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2023 te verhogen met € 5 miljoen. Onttrekking doeluitkering POP3 en Life: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2023 verwachten wij voor € 1,082 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. In 2023 is een nieuwe aanvraag toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2023 verwachten wij hiervoor € 0,728 te ontvangen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2023 te verhogen met € 1,81 miljoen. Bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door de dekking vanuit de SPUK Natuur zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 5 miljoen worden teruggebracht van € 37,3 miljoen naar € 32,3 miljoen. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN. GS Begrotingswijziging 5000 6810 1810 5000
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel Technische begrotingswijziging mbt het beschikbaar budget Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): In de begroting 2023 (als gevolg van de doorwerking vanuit 2022) is per abuis een te hoog bedrag opgenomen vanuit de specifieke uitkering IBP-VP ten opzichte van de totaal beschikbare middelen. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de baten en lasten te verlagen met € 43.000. GS Begrotingswijziging 0 -43 -43 0
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof Overzetten restant GGA middelen naar PPLG als gevolg van ontvangen SPUK: In 2022 hebben wij € 0,3 miljoen besteding verantwoord onder prestatie 3.5.6 ten laste van de daar opgenomen specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders. Daardoor zijn KVO-middelen onder prestatie 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak (GGA ) niet tot besteding gekomen. Het niet bestede KVO-budget op prestatie 3.5.4 willen wij toevoegen aan prestatie 3.5.6. Dit betreft een financieel technische correctie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel een budget van € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 3.5.4 naar 3.5.6. Deze overheveling is als begrotingswijziging opgenomen onder kerntaak 20. Aframen KvO middelen GGA in begroting 2023: Op deze prestatie is een budget beschikbaar voor de GGA. In 2023 worden de bestedingen voor de GGA verantwoord als onderdeel van het PPLG, op prestatie 356. Het budget op deze prestatie kan dan ook worden afgeraamd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het KVO-budget voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 161.793. GS Begrotingswijziging 162 0 -162 162
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie Iedereen een Boom: Een deel van de begrote middelen voor het actieplan 1,1miljoen bomen is besteed, we verwachten het resterende deel in de aanloop naar en in het komende plantseizoen (nov-dec) te besteden (subsidieregeling “Iedere inwoner in het bos” voor provinciale percelen, acties met basis- en middelbare scholen en uitvoering door partners). Daarmee verwachten we het gehele resterende budget dit jaar te besteden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO) hebben wij besloten om de restant beschikbare middelen, ad. € 183.000, toe te voegen aan prestatie 3.5.5 van de begroting 2023 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. GS Begrotingswijziging -183 0 183 -183
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) voorbereidingskosten: In 2022 en 2023 is er € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders in de vorm van een specifieke uitkering. Via een artikel 2 onderzoek wordt er door het Rijk onderzocht of deze middelen voldoende zijn. In deze Monitor is verwerkt dat het nog beschikbare deel van € 1,3 miljoen voor de gemaakte voorbereidingskosten ten laste van deze SPUK wordt gebracht. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-voorbereidingskosten (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.6 in 2023 te verhogen met € 1,3 miljoen. GS Begrotingswijziging 0 1300 1300 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied Motie pilots voor langjarige steun voor KPi's op biodiversiteit: Halverwege mei bent u per brief geïnformeerd (D2023-04-009215) over het voorstel om uitvoering te geven aan de motie pilots (22 februari 2023 aangenomen) voor langjarige steun bij het werken met KPi's op biodiversiteit. In de motie is opgenomen om, naast de beschikbare specifieke uitkering ( SPUK) van € 100.000, vanuit de algemene middelen € 400.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie. Met het beschikbaar stellen van de middelen maakt u het mogelijk om in elk GGA-gebied over een periode van drie jaar met een groep van ongeveer 10 agrarische bedrijven de KPI-aanpak te testen in de praktijk. Wij stellen u voor om vanuit de algemene middelen € 400.000 te storten in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied. Tevens stellen wij voor om de € 400.000 op te nemen in de begroting 2023 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Terugstorten voorfinanciering naar de Algemene Risicoreserve als gevolg van de ontvangen Specifieke uitkering: Zoals hierboven is aangeven hebben wij een specifieke uitkering (SPUK) van € 2,4 miljoen ontvangen voor de voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders. Hiervan zetten wij € 2,2 miljoen in voor het PPLG. Vooruitlopend op de ontvangst van de SPUK heeft u een voorfinancieringsbudget voor het PPLG beschikbaar gesteld dat wij nu weer kunnen laten vrijvallen richting de Algemene risicoreserve. Dit hebben wij ook bij het jaarverslag 2022 ook aangekondigd. Ons voorstel is om € 2,2 miljoen terug te storten in de algemene risico reserve. Wij stellen u voor om van uit de beschikbare KvO middelen die toegevoegd zijn aan prestatie 3.5.6 een bedrag van € 2,2 miljoen terug te storten naar de Algemene Risicoreserve. PS Begrotingswijziging 1800 0 -1800 1800
Totaal 6054 8137 2083 6054

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting Wijziging niet meenemen
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -400 0 400 -400 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. Daarnaast is het budget voor de PAS-meldingen (€ 0,12 miljoen opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied (€ 0,4 miljoen) de plannen in 2023 opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget. Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt. Wij stellen u voor om de lasten van € 0,4 miljoen (handhaving buitengebied) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap) van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 0 120 120 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. Daarnaast is het budget voor de PAS-meldingen (€ 0,12 miljoen opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied (€ 0,4 miljoen) de plannen in 2023 opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget. Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt. Het budget voor VTH-stikstof blijft beschikbaar in de reserve. Voor de PAS-meldingen hebben wij besloten om deze budgetneutraal door te schuiven naar 2023. Voor heb budget handhaving buitengebied stellen wij u voor om het resultaat door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor een bedrag van € 0,12 miljoen (PAS-meldingen) budget neutraal door te schuiven naar 2023 op prestatie 3.1.2. GS begrotingswijziging
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 173 0 -173 173 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -225 0 225 -225 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Opstellen en actualiseren beheerplannen N2000: Zoals bij de 2e monitor 2022 reeds gemeld blijven de bestedingen achter bij de begroting 2022. Belangrijkste reden voor de vertraging is dat begin 2022 duidelijk werd dat wij per Natura 2000-gebied Natuurdoelanalyses moesten opstellen (vanuit het landelijke Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering). Deze natuurdoelanalyses stellen wij op met eigen inzet, waardoor er relatief weinig programmakosten zijn gerealiseerd. Maar ook problemen om personeel aan te nemen hebben geleid tot vertraging. Inmiddels is een plan van aanpak gereed voor het herzien van de beheerplannen. Op basis van dit plan van aanpak is eind 2022 / begin 2023 gestart met de herziening van beheerplannen. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2023 en 2024. Bij de 2e monitor 2022 hebben wij de incidentele middelen reeds doorgeschoven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voor, waarbij voorstellen om een bedrag van € 225.000 door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om het restant budget van € 225.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen N2000) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3. PS begrotingswijziging
3.1.4 Beheer natuurterreinen -2388 0 2388 -2388 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -30 0 30 -30 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Restant transitiekosten budget GLB: Voor de transitie van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is bij de Perspectiefnota 2021 € 800.000 beschikbaar gesteld. Het grootste deel van deze transitiemiddelen is ingezet vanwege het (deels) wegvallen van Europese cofinanciering op agrarisch natuurbeheer. Voor de toekomst is het nodig om het restantbudget, ad. € 30.000, beschikbaar te houden voor deze transitie vanwege de verder invoering van het nieuwe GLB en de financiële afspraken met het rijk die nog verder moeten worden uitgekristaliseerd. Wij stellen u voor om het restant transitiebudget € 30.000 onder prestatie 3.1.5 (Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5. PS begrotingswijziging
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -350 0 350 -350 GS 101 Jaarstukken 2022 Maatwerk inrichting Boerenland en Weidevogels: Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2022 is een aanvullende ambitie (PS/2021/1104511) opgenomen in de begroting 2022 voor Groen Blauwe Dooradering. Deel van deze ambitie, ad. € 350.000, heeft betrekking op maatwerk voor inrichting ten behoeve van het boerenland en weidevogels (waaronder de grutto). Zoals inhoudelijk toegelicht is de uitvoering van deze motie vertraagd als gevolg van de langere doorlooptijd voor het realiseren van het aanvalsplan Grutto en de onzekerheden over de maatregelen vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De voorbereiding zijn inmiddels gestart en wij verwachten dat ook de uitvoering zal starten in 2023. Daarom hebben wij besloten om de beschikbare middelen door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 350.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5. GS begrotingswijziging
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -560 0 560 -560 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Decentralisatie uitkering natuurinclusief na-isoleren: Bij de Perspectiefnota 2023 is voor het jaar 2023 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling soortenmanagementplannen (SMP) die begin 2023 is opengesteld. Aanvullende daarop heeft het Rijk via de decembercirculaire een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor natuurinclusief na-isoleren van € 560.361. Tijdens de voorbereiding van de subsidieregeling bleek dat de interesse van gemeenten groter was dan verwacht. Om alle Overijsselse gemeenten de gewenste ondersteuning te kunnen bieden via de subsidieregeling stellen wij u voor om de ontvangen rijksmiddelen aanvullend in te zetten voor deze subsidieregeling en andere kosten rondom het (pre-) SMP-beleid. Onder kerntaak 20 is de resultaatbestemming opgenomen om het beschikbaar gestelde rijksbudget van € 560.000 toe te voegen aan KVO-middelen voor deze prestatie en gelijktijdig toe te voegen aan de begroting 2023 onder prestatie 3.1.6. PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -500 0 500 -500 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -75 0 75 -75 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) UBS regeling 4.10 en 4.11: Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. In december 2022 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 75.569 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2022. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2022 onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel van € 75.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap) van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -500 0 500 -500 GS 101 Jaarstukken 2022 Streekeigen landschapsbeheer: Zoals bij de 2e monitor reeds toegelicht is er behoefte gebleken aan maatwerkregelingen voor landschapsbeheer die passen bij de ambities en mogelijkheden van de initiatieven. Daarom is eind 2021 een nieuwe regeling vastgesteld voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer (kenmerk 2021/0239135). Deze regeling is aanvullend op de regeling voor het opstellen en uitvoeren van bidbooks. Sindsdien hebben wij meer projecten kunnen ondersteunen. Desondanks blijft de financiële realisatie op landschapsbeheer achter bij de actuele begroting 2022. Het effect van de aanvullende regeling voor kleinschalige initiatieven is momenteel nog beperkt, waardoor wij hebben besloten om het niet bestede deel van de coalitieakkoord middelen, ad. € 500.000, door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.1 besloten om € 500.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap). GS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -750 0 750 -750 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -166 0 166 -166 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) UBS regeling 4.2: Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. In december 2022 zijn totaal 3 aanvragen met een omvang van € 165.524 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2022. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2022 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 166.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 286 0 -286 286 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
3.3.2 Nationale parken -15 0 15 -15 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.3.4 Faunabeheer -425 0 425 -425 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
3.3.4 Faunabeheer -99 0 99 -99 GS 101 Jaarstukken 2022 Reservering bestedingen faunaschade op basis van beschikbaar budget: In de provinciale omgevingsverordening en beleidsregels voor faunaschade staan de uitgangspunten voor het toewijzen van tegemoetkomingen in geleden schade. Op dit moment is het beleid om alle schade te vergoeden, waardoor de kosten steeds verder oplopen. In 2022 is het faunabeleid herijkt. We hebben aandacht voor onderzoek, preventie en extra maatregelen om verdere stijging van de schadekosten te voorkomen. Op de langere termijn moet dat leiden tot lagere kosten. Bij de Perspectiefnota 2023 (PS/2022/1104254) hebben wij daarom voor 2022 € 0,525 miljoen toegevoegd aan de begroting 2022. Omdat eind 2022 nog circa 25% van de schadedossiers in behandeling zijn (BIJ12) hebben wij het restant budget van € 0,5 miljoen opgenomen als nog te betalen kosten in 2022. De verwachting is dat medio april 2023 alle schade dossier zullen zijn afgehandeld. Mocht de reservering 2022 van een € 0,5 miljoen niet voldoende zijn dan zullen wij u daarover bij 1e monitor 2023 informeren. Actualisatie faunabeleid: In 2022 hebben wij verder gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld waarvan nog € 98.500 beschikbaar is. Het laatste deel van de werkzaamheden zal worden afgerond in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 98.500 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer in 2023. GS begrotingswijziging
3.3.5 Invasieve exoten -162 0 162 -162 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 73.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2023. Restant middelen invasieve exoten: De aandacht voor invasieve exoten neemt toe. In 2022 informeren we gemeenten met factsheets over invasieve exoten en het belang van vroegtijdig ingrijpen. Ook inventariseren we het voorkomen en verspreiding van invasieve exoten om onze aanpak te kunnen optimaliseren. De subsidieregeling Aanpak invasieve exoten hebben we verruimd waardoor ook particulieren aanvragen kunnen indienen. Hierdoor verwachten we een toename in het aantal aanvragen voor de bestrijding van invasieve exoten. De restant middelen die in 2022 niet zijn besteed kunnen hiervoor worden ingezet. Wij stellen u, aanvullen op de gebundelde resultaatstemmingsvoorstel, het voorstel om de restant middelen, ad. € 89.000, toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -108 278 386 -108 GS 101 Jaarstukken 2022 Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2023, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2023. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021, € 0,7 miljoen heeft betrekking op 2022 en 0,8 miljoen zal in 2023 worden ingezet. Omdat de werkelijke lasten anders verdeeld zijn dan in de oorspronkelijke beschikking was aangegeven schuiven wij de overgebleven middelen uit 2022 door naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met € 0,28 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK. GS begrotingswijziging
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 -252 -252 0 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 30 30 0 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 237 237 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3800 3800 0 GS 101 Jaarstukken 2022 SPUK Impulsgelden Veenweide: Vanuit de impulsgelden Veenweide is in de begroting 2022 totaal € 5,5 miljoen opgenomen. In 2022 hebben wij hiervan € 3,2 miljoen gerealiseerd. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de aktepassering van één transactie is doorgeschoven naar 2023. Wij hebben besloten om de niet bestede lasten, ad. € 2,3 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (budgettair neutraal) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. SPUK Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Veenweide: Bij de 2e monitor hebben wij op basis van verwacht besteding ritme voor de specifieke uitkering IBP-VP de begroting verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen . Eind 2022 is ook de € 1,5 miljoen nog niet besteed, daarom hebben wij besloten om het budget van € 1,5 miljoen door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om het niet bestede budget van € 1,5 miljoen en de daarbij behorende onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. GS begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -700 1000 1700 -700 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -400 0 400 -400 GS 101 Jaarstukken 2022 Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2022 is hiervoor € 750.000 opgenomen. Van de ingediende aanvragen (waaronder ook uitfinanciering van eerder toegekende aanvragen) is in 2022 € 350.000 gerealiseerd; het restant van het budget van € 400.000 schuift door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 400.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2023. GS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 300 0 -300 300 PS 002 PPLG Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 PPLG PS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -14985 0 14985 -14985 PS 005 Jaarstukken 2022 PAS melders: Via het Statenvoorstel 2022/1104105 Werken aan een oplossing voor de PAS-melders heeft u besloten om bij de 1e monitor 2022(2022/1103254) maximaal € 25 miljoen als voorfinanciering beschikbaar te stellen voor subsidiëring van technische maatregelen en het opkopen van stikstofrechten die benodigd zijn voor de legalisatie van PAS-melders. Via de 1e monitor is uit de Algemene Risicoreserve € 15 miljoen toe gevoegd aan 2022 en € 10 miljoen aan 2023. Conform het Statenvoorstel zijn wij na de zomer gestart met het uitwerken van een eigen regeling voor het uit de markt halen van stikstofrechten. Dit is een complex traject, waardoor het niet gelukt is om een eigen regeling in 2022 operationeel te krijgen. De bestedingen hebben betrekking op het deels overnemen van schadevorderingen op het Rijk. Er is slecht € 15.000 van het voorfinancieringsbudget, ad. € 15 miljoen, besteed in 2022. Van het rijk hebben wij nog geen definitieve duidelijkheid ontvangen over rijks financiering ontvangen. Bij het jaarverslag 2022 leggen we u een voorstel voor resultaatbestemming neer voor de restant middelen 2022. Wij stellen u voor om het restant budget van € 14,985 miljoen onder prestatie 3.5.4 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4. PS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -360 0 360 -360 GS 101 Jaarstukken 2022 Proceskosten opkoopregeling Veehouderij: Als provincie voeren wij de rijksregeling provinciale aankoop veehouderij bedrijven nabij natuur gebieden uit. In dit kader hebben wij in 2022 overeenstemming bereikt met een zestal agrarische bedrijven. In 2022 is één overeenkomst financieel afgewikkeld. De kosten, waaronder afkoop productierechten, sloopkosten en afwaardering van € 706.000 zijn ten laste gebracht van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Voor de overige bedrijven zal de afwikkeling in 2023 plaatsvinden. De provinciaal gefinancierde proceskosten die momenteel verplicht zijn schuiven daarom ook door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 60.000 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4. Overheveling budget naar Provinciaal programma Landelijk Gebied: In januari 2023 is het statenvoorstel nr. PS22-000125 Investeringsvoorstel Provinciaal programma Landelijk Gebied vastgesteld. In de budgettaire gevolgen van dit voorstel is onder andere opgenomen om € 300.000 over te hevelen van prestatie 3.5.4 naar prestatie 3.5.6. Deze overheveling is ten laste gebracht van het budget 2023 terwijl deze betrekking heeft op het budget 2022. Deze financieel technische correctie hebben wij hersteld door bij het jaarverslag € 300.000 door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 300.000 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4. GS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -233 0 233 -233 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 39 39 0 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 3800 3800 0 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 68 68 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -7500 0 7500 -7500 PS 002 PPLG Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 PPLG PS begrotingswijziging
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -2500 0 2500 -2500 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -914 0 914 -914 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -460 0 460 -460 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
Totaal -34044 9119 43163 -34044