Status prestaties

Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een krachtige regionale economie is van groot belang voor de provincie Overijssel. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn onzeker. Het CPB geeft recentelijk aan dat de voorspelde groei in 2023 sterk onder druk staat. Als de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne dieper zijn en langer aanhouden, dan leidt dit waarschijnlijk tot nog hogere energieprijzen, inflatie en stijgende rentes en onzekerheid op financiële markten. Daarnaast heeft de geopolitiek forse impact op de wereldhandel, leveringszekerheid en transportprijzen. Er wordt veel flexibiliteit van bedrijven gevraagd door deze ontwikkelingen.  Als provincie dragen we met de opgebouwde ondersteuningsstructuur (partijen als Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle en Oost NL hebben hierin een belangrijke rol) integraal bij aan een stuwende economie. Een economie die vernieuwt én impact heeft op maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, energie, biodiversiteit, landelijk gebied/leefbaarheid en circulaire economie. Bedrijven worden ondersteund om hun eigen businessmodellen/-processen aan te passen voor het realiseren van maatschappelijke opgaves (zoals CO2-reductie, stikstof-reductie, biobased- circulair produceren enz.) en om crises het hoofd te bieden. Hierdoor worden bedrijven wendbaarder en beter in staat in te spelen op veranderende omstandigheden zodat ook in de toekomst het MKB de motor van de Overijsselse economie blijft. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De krapte op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Dit speelt bij een groot aantal sectoren. Voor de provincie is het van belang dat de maatschappelijke transities gerealiseerd kunnen worden, waarbij we in 2023 de klimaatopgaven centraal stellen. Wij leggen de focus op de leerrijke regio waarbij we bijdragen aan voldoende deskundige vakmensen om de klimaatopgaven te kunnen realiseren. 

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs. Daarbij is het belangrijk om maatschappelijke opgaven als energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie slim op bestaande en nieuwe werklocaties te integreren. Als provincie hebben we dit afgelopen jaren ondersteund en gestimuleerd en dat zullen we in 2023 blijven doen.

De vrijetijdseconomie is een sector die voor veel werkgelegenheid in Overijssel zorgt. Wij willen de potentie daarvan ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën. We leggen de focus op projecten en initiatieven op het gebied van de energietransitie en een circulaire economie.

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties

1.    Voortzetting succesvolle acties
In 2023 zetten we een aantal succesvolle ingezette acties voort, zoals beschreven in de evaluatie en actualisatie van het arbeidsmarktprogramma.

2. Sturing, monitoring en kennisdeling
- Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.

- Wij delen kennis en ervaringen in de leernetwerken talent en inclusie.

- Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

3. Opschaling micro learning communities
Wij gaan 5 micro learning communities ondersteunen tussen bedrijven en onderwijs in de context van de klimaatopgaven.

4. Pilots skillsgerichte arbeidsmarkt 
Wij starten een pilot om verder te experimenteren met een skillsgerichte arbeidsmarkt met als doel voldoende deskundige vakmensen voor al het werk dat er is en komt. 

5. Samenwerkingsproject circulaire economie
Naar aanleiding van onderzoek en het symposium 'Leren voor circulair' starten we 2 projecten waarin beroepsonderwijs op verschillende niveaus samenwerken (v)mbo, hbo, wo) om benodigde competenties voor een circulaire economie in de onderwijsprogramma's te integreren.

We verkennen het concept circulaire werkplaatsen, een variant op de succesvolle digitale werkplaatsen.

6. Arbeidsmarktplan energie
Wij geven uitvoering aan het arbeidsmarktplan energie waarbij we programma’s en projecten van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds energie verkennen om aan te laten sluiten bij het scholingsfonds Overijssels Vakmanschap. We agenderen een 'Energie-route' in de regio's via de stuurgroepen van de scholingsfondsen van de Cleantech Regio en via Upgrade Jezelf van de regio Zwolle. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan. In 2023 willen we de samenwerkingsverbanden in het kader van de Regio Deals voortzetten en zijn we de thema's aan het verkennen voor toekomstige Deals.

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties

De Regio Deal Twente heeft een actieprogramma met vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente.

2. Wij investeren voor een periode van acht jaar in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta.  We doen dit in de vorm van een lening van € 10 miljoen.  Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties

De Regio Deal Zwolle stimuleert de brede welvaart in de regio. We streven samen naar een regio met een weerbare, wendbare en inclusieve arbeidsmarkt, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve, circulaire bedrijvigheid, waar stad en platteland in balans met elkaar verweven zijn en waar de delta zorgt voor een uitstekend leefklimaat.

1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal Zwolle.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.3 Cleantech Regio

Acties

De Regio Deal Cleantech heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

1. Wij monitoren de uitvoering van de regiodeal Cleantech Regio.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties

1.  Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021.

2. Wij dragen in 2023 zorg voor de financiële eindafrekening van het programma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.2.5 Nationaal Groeifonds

Acties

1.    Wij ondersteunen aanvragen in het kader van het Nationaal Groeifonds waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties. We hebben hierbij aandacht voor problematiek rondom energielevering, waterverbruik en stikstof en proberen via slimme oplossingen duurzame en toekomstbestendige bedrijvigheid te faciliteren. (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties

1.    Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022/2023.
2.    Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
3.    Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties;
b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel;
c. Delen van kennis met onze partners.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties

1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.3.3 Topwerklocaties

Acties

1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

R

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.3.4 Internationaliseren

Acties

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties

 1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'. Het programma kent 5 programmalijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.
 2. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo’n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
 3. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022. 

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties

1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

2. Wij evalueren het Evenementenbeleid 2020-2023.

 

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Het MKB staat voor veel uitdagingen  met betrekking tot energieprijzen, inflatie en grondstoffen schaarste. De noodzaak voor verduurzaming, innovatie en circulariteit is groter dan ooit. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB,  waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T (ism ondernemend Twente) en Kennispoort. Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

1.    Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
2.    Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2022) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (MKB en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome. In 2023 verwachten we onder andere op basis van >2.000 ondernemerscontacten minimaal 1.000 begeleidingstrajecten te realiseren. Dit leidt naar verwachting tot meer dan € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie (nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel   

Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. We hebben continue aandacht voor een MKB toegankelijk subsidieinstrumentarium, online dienstverlening (website) en  inkopen met impact. 

1. MKB vriendelijke dienstverlening 
In 2023 werken we verder aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Via het Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel zijn Overijsselse organisaties die ondernemers ondersteunen in hun ondernemerschap met elkaar verbonden. Het kennisnetwerk deelt actief kennis, expertise en voorbeelden en versterkt het netwerk door het organiseren van themagerichte netwerkbijeenkomsten.  In 2023 bouwen we dit Kennisnetwerk verder uit en betrekken we nog meer de intermediaire organisaties.

In februari 2023 houden wij een groot ondernemersevent ter afsluiting van de huidige opgave voor een krachtige economie. Tijdens dit event halen we de oogst van onze inspanningen op en kijken we vooruit naar nieuwe uitdagingen.

2. Launching customership - inkopen met impact  
Wij begeleiden circa 30 trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023).
Wij  werken aan de verankering van het launching customership in het strategisch inkoopbeleid ‘Inkopen met Impact’ van de provincie Overijssel. Impact op de transitieopgaven staat centraal.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap 
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en ondernemers met maatschappelijke impact (impactondernemen). Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Het project Family Next eindigt in de loop van 2023. Het doel is gedurende de looptijd van dit project (2020-2023) 1.000 bedrijven te informeren en begeleiden.

4. Wij bewaken de voortgang van het programma Startversneller dat Oost NL samen met een aantal regionale ondernemershubs uitvoert. Op 1 oktober 2023 eindigt dit programma. In 2023 nemen 75 startende ondernemers deel aan dit project.
Wij ondersteunen daarnaast de drie regio’s bij de uitvoering van hun startup plannen. 

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden. Afhankelijk van de resultaten uit een behoefte onderzoek (uitvoering onderzoek 2e helft 2022) ontwikkelen we een ondersteuningstraject voor impact ondernemers. In 2023 nemen 9 impact ondernemers deel aan een training impact meten. We inspireren het brede MKB, door deel te nemen aan ondernemersevenementen. We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies 
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies 
Voor de MIT-regelingen is in 2023 € 4,66 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2,1 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2,56 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 60-70 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB   
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste, ook in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering 

In 2023 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. Deze opent januari 2023. Concreet betekent dit voor 2023 een bereik van 125 ondernemers (middels de digitaliseringsmakelaars).  

Daarnaast zetten we in op digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering (best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium. In 2022 zijn we gestart met een digitale roadshow langs alle gemeenten. Deze zetten we voort in 2023 en hiermee willen we 300 ondernemers bereiken. Met de drie digitale werkplaatsen gaan we in gesprek over hun inzet na 2023. 

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

Acties

1.    Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s 2014-2020 (afronding van lopende projecten) en 2021-2027 (opstarten nieuwe programmaperiode en nieuwe projecten) - EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en tijdige besteding van de via onze provincie in te zetten Europese middelen om, via projecten, een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. We zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.

2.    Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Dit doen we door te informeren, te stimuleren, te faciliteren en (mede) te ontwikkelen. Dit doen we onder meer via het Think East Netherlands innovatieprofiel, het participeren in netwerken als Vanguard en het organiseren van leergangen Europa voor collega’s en mede overheden en kennisinstellingen.

3.    We informeren, enthousiasmeren en faciliteren de interne organisatie om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van beschikbare EU-fondsen. Dit doen we onder meer via EU-trajecten op het gebied van lobby, fondsen en netwerken (het instrumentarium uit de Europa agenda) voor beleidsprogramma’s en het organiseren van leergangen Europa.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

Begrotingswijziging

 • PS Begrotingswijziging

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties

1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.5 Circulaire economie

Acties

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

Begrotingswijziging

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Primitieve begroting 2023 Doorgevoerde wijzigingen per 1 mei 2023 Begroot per 1 mei 2023 Besteding per 1 mei 2023 Ruimte per 1 mei 2023 Voorgestelde begrotingswijziging Monitor I
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 998 1.013 2.011 748 1.263 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.1 Regio Deal Twente 832 168 1.000 1.024 -24 0
5.2.2 Regio Deal Zwolle 7.077 2.330 9.407 9.328 79 0
5.2.3 Cleantech Regio 0 899 899 700 199 0
5.2.5 Nationaal Groeifonds 0 311 311 49 262 0
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 7.909 3.707 11.616 11.100 516 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1.095 1.705 2.800 986 1.814 1.325
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 84 0 84 42 43 0
5.3.3 Topwerklocaties 236 0 236 189 47 185
5.3.4 Internationaliseren 710 0 710 706 4 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 2.125 1.705 3.830 1.922 1.908 1.510
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1.156 2.922 4.078 3.057 1.021 0
5.4.2 Festivals en evenementen 1.288 204 1.492 1.232 260 0
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 2.445 3.125 5.570 4.289 1.281 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 5.018 324 5.342 4.431 912 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 3.468 2.703 6.170 1.631 4.539 274
5.5.3 Europese programma’s 16.784 0 16.784 2.350 14.434 -7.975
5.5.5 Circulaire economie 300 743 1.043 642 401 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 25.569 3.770 29.339 9.053 20.286 -7.701
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 4.662 435 5.097 0 5.097 0
Totaal Lasten 43.708 13.755 57.463 27.113 30.351 -6.191
Baten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 0 0 13 -13 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.2 Regio Deal Zwolle 5.727 2.330 8.057 7.978 79 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 0 0 0 0 0 1.053
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 8 8 8 0 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100 0 100 100 0 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 201 201 51 151 0
5.5.3 Europese programma’s 0 0 0 479 -479 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 100 201 302 630 -328 0
Totaal Baten 5.827 2.539 8.367 8.628 -262 1.053

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Toelichting financieel PS/GS Begrotingswijziging Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Op deze prestatie wordt subsidieregeling 6.9 "Toekomstbestendige werklocaties" verantwoord. De aanvragen op deze subsidie blijken ook in 2023 hoger te zijn dan verwacht. Om deze aanvragen en tevens de afspraken in Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023” na te komen hebben we besloten om het restant van € 1,3 miljoen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij deze prestatie te onttrekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.1. GS Begrotingswijziging -1325 0 1325 -1325
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties De Jaarrekening 2022 van RBT (Regionaal Bedrijventerrein Twente) kent een positief resultaat van € 4,7 miljoen. Dit is het gevolg van de gunstige ontwikkeling van de gronduitgifte. Als gevolg hiervan neemt de Algemene Reserve van RBT toe en daarmee ook het bedrag waar Overijssel bij liquidatie aanspraak op kan maken. Op basis van ons aandeel van 23% ontstaat hiermee in 2023 een eenmalige baat ter hoogte van € 1,1 miljoen. Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 5.3.2 in 2023 te verhogen met € 1,1 miljoen. Deze baten komen ten gunste van de algemene middelen en zijn onderdeel van de integrale afweging. PS Begrotingswijziging 1053 1053 0 1053
5.3.3 Topwerklocaties De meerjarenbegroting van Technology Base kent voor 2023 een tekort van € 470.000 waarvan 50% ten laste komt van Provincie Overijssel. Dit is meer dan de € 50.000 waarmee we in onze eigen begroting rekening mee houden. Dit hogere tekort volgt hoofdzakelijk uit incidentele kosten in het kader van de intentieovereenkomst met het regionale bedrijfsleven over de toekomst van Twente Airport (€ 280.000). Het saldo van de reguliere luchthaven- en vastgoedexploitatie kent in 2023 een tekort van circa € 190.000. Dit sluit aan bij het beeld dat vorig jaar aan u is gecommuniceerd bij de uitkomsten van de evaluatie Technology Base (kenmerk 2022/1109053). Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 in 2023 te verhogen met € 185.000 ten laste van de algemene middelen. PS Begrotingswijziging -185 0 185 -185
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap Vanwege het eerder kunnen toekennen van middelen aan de daarvoor bestemde partijen hebben we besloten om de jaarschijf 2024 te verlagen met € 0,48 miljoen om daarmee de jaarschijf 2023 te verhogen met € 0,27 miljoen. Het verschil van 0,21 miljoen kan terug vloeien naar de reserve kwaliteit van Overijssel behorende bij deze prestatie Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de begrote lasten in 2024 en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verlagen met € 0,48 miljoen, daarvan een bedrag van € 0,27 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2023 en het restant van € 0,21 miljoen te laten terug vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.5.2. GS Begrotingswijziging -274 0 274 -274
5.5.3 Europese programma’s Europese Programma’s 2014-2020: Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 50 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2023 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om enerzijds een herverdeling van de cofinanciering tussen de programma's tot stand te brengen en anderzijds de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2023 vragen wij een extra onttrekking van € 0,5 miljoen uit deze reserve. Voor de jaren 2024 en 2025 vragen wij respectievelijk € 0,5 miljoen en € 0,28 miljoen extra te onttrekken uit deze reserve. Daarnaast vragen wij om voor 2027 een bedrag van € 65.000 te onttrekken om afspraken met betrekking tot Europa na te komen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan Reserve Europese programma's en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2027 stellen wij u respectievelijk de volgende mutaties voor: een extra onttrekking uit de reserve van € 0,5 miljoen voor 2024, een bedrag van € 0,28 miljoen voor 2025 en een bedrag van € 65.000 voor 2027. Europese programma 2021-2027: Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2023 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2023 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 8,5 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma’s ‘van Brussel’ later kwam dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma’s later is gestart dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Het totaal beeld is dan als volgt: 2023 € 8,5 miljoen verlaging 2024 € 1,2 miljoen verlaging 2025 € 2,2 miljoen verhoging 2026 € 4,5 miljoen verhoging 2027 € 3,7 miljoen verhoging 2028 € 1,7 miljoen verhoging 2029 € 0,8 miljoen verhoging Wij stellen u voor om het budget voor 2023 met € 8,5 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de Reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst. Overheveling budget agrarische natuurbeheer naar de reserve Europese Programma’s: Wij verwijzen u naar prestatie 3.1.5 voor een voorstel. Indien akkoord deze middelen toe te kennen aan de risico buffer behorende bij deze prestatie. PS Begrotingswijziging 7975 0 -7975 7975
Totaal 7244 1053 -6191 7244

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting Wijziging niet meenemen
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -663 0 663 -663 GS 101 Jaarstukken 2022 Programma periode: In 2021 is een convenant gesloten ten behoeve van de financiering van het GrensInfoPunt Euregio Gronau (GIP). Het GIP Euregio adviseert ondernemers, werknemers, werkzoekenden en studenten die willen wonen, werken, ondernemen of studeren in Duitsland over zaken als sociale zekerheid, pensioenen en belastingen. Daarmee draagt het GIP Euregio bij aan het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt door het wegnemen van drempels en belemmeringen en het versterken van het internationale profiel van de Overijsselse beroepsbevolking.  Wij adviseren om het GrensInfoPunt ook na 2023 te blijven ondersteunen. Om het grensinfo punt in 2024 te blijven ondersteunen adviseren we om middelen vanuit dit programma nog een jaar langer beschikbaar te houden om de arbeidsmarkt in grensgebieden te versterken. Tevens zal de ontwikkeling van de skillstool in 2023 plaatsvinden, de uitrol en eventuele doorontwikkeling zal in 2024 voortzetten. Wij stellen voor om de middelen van dit programma t/m 2024 beschikbaar te houden. Resultaat 2022: Van het begrote bedrag 2022 is een restant van € 0,3 miljoen nog niet besteed. Om lopende afspraken met betrekking tot Arbeidsmarkt en Onderwijs na te komen hebben we besloten om dit bedrag van € 0,3 miljoen mee te nemen naar 2023. Daarbij hebben wij tevens besloten om het restantsaldo van € 0,4 miljoen uit Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te halen en toe te kennen aan de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -350 0 350 -350 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
5.2.1 Regio Deal Twente -168 0 168 -168 GS 101 Jaarstukken 2022 De Regio Deal Twente loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels genomen. De komende jaren zullen de kosten van de gemaakte afspraken inzichtelijk blijven binnen de monitoren en jaarrekeningen. Om de kosten te matchen met de jaren zullen wij het restant van 2022 en een deel uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met een totaal bedrag € 0,18 miljoen herverdelen voor de komende jaarschijven. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,18 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en als volgt toe te voegen aan de jaarschijven van de begroting 2023; € 0,17 miljoen aan de jaarschijf 2023 € 0,09 miljoen aan de jaarschijf 2024 € 0,10 miljoen aan de jaarschijf 2025 € 0,17 miljoen verminderen van de jaarschijf 2026 GS begrotingswijziging
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 2330 2330 0 GS 101 Jaarstukken 2022 Regio Deal Zwolle: Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de aanvragen voor de projecten zijn ontvangen en de beschikkingen zijn verwerkt. De beschikkingen hebben betrekking op verschillende jaren, waardoor de lasten op meerdere jaren betrekking hebben. De bijdrage vanuit de op onze balans opgenomen specifieke uitkering (SPUK) dient in gelijke mate aan die jaren te worden toegerekend. In 2022 zal een bedrag van € 2,33 miljoen moeten worden doorgezet naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.2.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met respectievelijk € 2,33 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK. GS begrotingswijziging
5.2.3 Cleantech Regio -899 0 899 -899 GS 101 Jaarstukken 2022 Bij de jaarrekening 2021 was de verwachting dat de resterende middelen van € 0,9 miljoen in 2022 benut zouden worden, echter is dit niet het geval. Bij de Inhoudelijke toelichting is aangegeven dat de bedragen van zowel Project Tankvoorziening A1 Bedrijvenpark als van Project Warmtenet Zandweerd nog niet zijn beschikt. De komende periode zullen we kijken of deze middelen alsnog kunnen worden ingezet voor deze projecten of dat deze middelen over blijven. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.2.3 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
5.2.5 Nationaal Groeifonds -311 0 311 -311 GS 101 Jaarstukken 2022 In 2022 zijn aanvragen in behandeling genomen, dit heeft echter in 2022 nog niet geleid tot het beschikken van middelen. Om de aanvragen zorgvuldig af te handelen nemen wij meer tijd. We hebben dan ook besloten om de resterende middelen van 2022 mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.2.5 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
5.3.1  Werklocaties: basis op orde -1505 0 1505 -1505 GS 101 Jaarstukken 2022 Programmering bedrijventerreinen: Op een begroot bedrag van € 0,4 miljoen is een bedrag van € 0,2 miljoen overgebleven. De monitoring van bedrijven terreinen is qua uitgaven lager uitgevallen van verwacht. De monitoring van werklocaties zal de komende jaren blijven plaatsvinden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2023. Programma Aanpak toekomstbestendige werklocaties 2021-2023: Op een begroot bedrag van € 1,4 miljoen is een bedrag van € 1,3 miljoen overgebleven. Het openstellen van UBS 6.9 Toekomstbestendige werklocaties heeft geleid tot een hoger dan verwacht aantal aanvragen. Deze aanvragen zijn eind 2022 nog in behandeling . De verwachting is dat in 2023 de kosten genomen gaan worden. Wij hebben dan ook besloten om het restant bedrag mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
5.3.1  Werklocaties: basis op orde -200 0 200 -200 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel -352 0 352 -352 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel -395 0 395 -395 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Vitale Vakantie parken: Met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC-ON) is afgesproken om het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel in 2022 en 2023 gezamenlijk te financieren, waarbij de versterkingsgelden uit het rijksondermijningsfonds die het ministerie van J&V via RIEC ON aan ons beschikbaar heeft gesteld op prestatie 7.1.5, eerst tot besteding worden gebracht. Hierdoor zijn in 2022 op deze prestatie minder middelen besteed. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij stellen voor om een bedrag van € 0,39 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 en toe te voegen aan prestatie 5.4.1 van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel -1467 8 1475 -1467 GS 101 Jaarstukken 2022 Op deze prestatie lijkt een bedrag van € 1,86 miljoen resterend echter is een bedrag van € 1,47 miljoen al beschikt aan Marketing Oost. Vanwege gewijzigde regelgeving met betrekking tot de lastneming van beschikkingen boven de € 1,5 miljoen mogen alleen de kosten worden genomen van de gemaakte uitgaven van de gesubsidieerde partij. De verwachting is dat in 2023 deze middelen door Marketing Oost kunnen worden ingezet. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,47 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.1 van de begroting 2023. Vitale Vakantie parken: Met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC-ON) is afgesproken om het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel in 2022 en 2023 gezamenlijk te financieren, waarbij de versterkingsgelden uit het rijksondermijningsfonds die het ministerie van J&V via RIEC ON aan ons beschikbaar heeft gesteld op prestatie 7.1.5, eerst tot besteding worden gebracht. Hierdoor zijn in 2022 op deze prestatie minder middelen besteed. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.4.1 op de jaarschijf 2023 te verhogen met € 8.245 en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de verzameluitkering BZK (C99). GS begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel -700 0 700 -700 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 0 0 0 Adm. 210 diversen januari 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 210 diversen januari 2023 Adm. begrotingswijziging
5.4.2 Festivals en evenementen -204 0 204 -204 GS 101 Jaarstukken 2022 Om lopende afspraken met betrekking tot Festivals en Evenementen na te komen hebben we besloten om het restant bedrag van € 0,2 miljoen mee te nemen naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.4.2 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -324 0 324 -324 PS 005 Jaarstukken 2022 (resultaatbestemming) Economic Boards: Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2021 is via de perspectiefnota 2022 € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Economic Boards in de regio’s Zwolle, Twente en Deventer. Dat is voor € 0,3 miljoen in 2021, € 0,2 miljoen in 2022 en € 0,1 miljoen in 2023 gebudgetteerd. Deze middelen worden ingezet via subsidies met een looptijd t/m 2023. Het beschikken van aanvragen zal in 2023 ook nog door gaan. Wij willen het restant van € 0,2 miljoen van 2022 daarom meenemen naar 2023. Wij stellen u voor om het restant bedrag van € 0,2 miljoen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2022. Lopende verplichting: Op deze prestatie rusten een tweetal verplichtingen die financieel tot uitdrukking komen in 2023. We stellen voor om eenmalig de middelen mee te nemen naar 2023 om te voorkomen dat er in 2023 onvoldoende ruimte is om bestaande afspraken. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,1 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2023. Wij stellen u voor om van de structurele middelen een restant bedrag van € 0,1 miljoen eenmalig via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.1 van de begroting 2023. PS begrotingswijziging
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 0 0 0 0 Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 207 doorwerking Adm. 2022 Adm. begrotingswijziging
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -2188 201 2389 -2188 GS 101 Jaarstukken 2022 Ondanks het niet volledig kunnen in zetten van de middelen van de MIT liggen de uitgaven op totaal niveau in lijn met de begroting. Het restant bedrag over het jaar 2022 van € 0,39 miljoen willen we doorschuiven naar 2023. Tevens willen we in verband met reeds aangegane verplichtingen voor 2023 een extra bedrag van € 1,8 miljoen onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toevoegen aan de jaarschijf van prestatie 5.5.2 van de begroting 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2023. Specifieke Uitkering (SPUK) MIT 2022: Binnen dit programma wordt de SPUK MIT verantwoord. Vanwege een lagere inschrijving is er op dit moment op de SPUK 2022 € 0,8 miljoen overgebleven. Dit restant kan eventueel nog worden ingezet bestedingen voor de regeling van 2022, echter is de verwachting dat een deel van deze middelen terug zullen vloeien naar het rijk. De vaststelling vindt eind 2027 plaats. Specifieke Uitkering (SPUK) MKB Deal Family next: Doel van de MKB-deal ‘Family Next’ is het verbeteren van de economische stabiliteit en de productiviteit van familiebedrijven. Daarvoor zet ‘Family Next’ in op digitalisering, verduurzaming en bedrijfsopvolging. Het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van ondernemersvaardigheden zijn andere belangrijke aandachtspunten. In 2022 is een bedrag van € 0,2 miljoen overgebleven. Het restant van € 0,2 miljoen nemen we mee naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 5.5.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,2 miljoen deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK GS begrotingswijziging
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -313 0 313 -313 Adm. 206 doorwerking GS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 doorwerking GS 2022 Adm. begrotingswijziging
5.5.5 Circulaire economie -250 0 250 -250 PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Uitvoering motie gezamenlijke ambities 2023 2e tranche PS begrotingswijziging
5.5.5 Circulaire economie -493 0 493 -493 GS 101 Jaarstukken 2022 Van het begrote bedrag van € 1,4 miljoen is een bedrag van € 0,5 miljoen overgebleven. In 2022 zijn aanvragen ontvangen die meer tijd nodig hebben om af te handelen, naar verwachting zullen de meeste aanvragen in 2023 worden afgehandeld. Echter om onze gemaakte afspraken na te komen zien we dat de afspraken mogelijk langer doorlopen waardoor kosten ook in 2024 kunnen vallen. Wij willen u dan ook voorstellen om het programma een jaar langer door te laten lopen om het huidige programma correct af te ronden. Het restant van 2022 willen wij meenemen naar 2023,  Wij stellen voor om de middelen van dit programma t/m 2024 beschikbaar te houden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 5.5.5 van de begroting 2023. GS begrotingswijziging
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -435 0 435 -435 Adm. 205 doorwerking PS 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 doorwerking PS 2022 Adm. begrotingswijziging
Totaal -11216 2539 13755 -11216