Kerntaak 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer

1.3 Waterkwaliteit KRW: beperkende biologische deelaspecten (%)

Terug naar navigatie - 1.3 Waterkwaliteit KRW: beperkende biologische deelaspecten (%)

bron: Provincie Overijssel

2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Biologie 22,0% 30,2% 34,8% 49,7%
Fysisch-chemisch 84,0% 78,9% 76,6% 84,2%
Specifiek verontreinigende stoffen 71,5% 95,8% 89,2% 94,1%

 

 

 

Voor de Kaderrichtlijn Water moeten alle deelaspecten 100% scoren, waarbij de eindscore het product is van de verschillende deelaspecten.

1.4 Bestrijdingsmiddelen in grondwater (%)

Terug naar navigatie - 1.4 Bestrijdingsmiddelen in grondwater (%)

bron: Provincie Overijssel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meetbuizen zonder normoverschrijding bestrijdingsmiddelen (meetnet KRW)* 89% 87% 87% 49%
Monsters zonder bestrijdingsmiddelen (totale meetnet grondwaterkwaliteit)** 68% 55% 23% 24%

 

 

KRW-meetnet (rood): 39 monsters (39 meetbuizen, bemonsterd op 10 m diepte)
Totale meetnet (blauw): in 2012 en 2015: 78 monsters (39 KRW-meetbuizen, bemonsterd op 10 en 25 m diepte). In 2018 en 2021: 149 monsters (39 KRW-locaties en 26 niet-KRW-locaties, bemonsterd op 5, 10 en/of 25 m diepte).

* In 2021 is in 20 KRW-meetbuizen (51%) een normoverschrijding vastgesteld. Dit hoge percentage wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van Dithiocarbamaat (CS2) op 16 KRW-locaties.  
** Cijfers jaren 2015 en 2018 zijn aangepast; de stof EDTA is na 2018 uit het bestrijdingsmiddelenpakket herhaald en behoort nu tot het stoffenpakket 'Overige verontreinigende stoffen'.

1.5 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van water wet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)

Terug naar navigatie - 1.5 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van water wet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)

bron: Provincie Overijssel

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Controles waarbij geen sprake is van overtredingen 51% 54% 52% 82% 70% 66%
Oplegging last onder dwangsom 0 2 3 3 2 3

 

 

 

Het percentage controles (2021) is gebaseerd op de eerste vier maanden van het jaar. Over het algemeen is dit getal representatief voor het gehele jaar.

1.6 Realisatie van woningen door nieuwbouw en transformaties van bestaande panden (woningen)

Terug naar navigatie - 1.6 Realisatie van woningen door nieuwbouw en transformaties van bestaande panden (woningen)
__________________ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nieuwbouw 4169 4611 4045 3553 3920 4442
Sloop -511 -491 -362 -651 -473 -1151
Transformatie 1305 775 635 475 550 nnb

 

 

 

bron: CBS
De bouw- en sloopcijfers voor 2023 zijn voorlopig
De transformatiecijfers voor 2023 zijn momenteel niet bekend

1.7 Resterende plancapaciteit (woningen)

Terug naar navigatie - 1.7 Resterende plancapaciteit (woningen)

bron: Planmonitor wonen Provincie Overijssel

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Harde plancapaciteit 21231 18885 17552 17952 23724 24424
Zachte plancapaciteit voor de komende 10 jaar 23721 28952 39436 53582 39348
Harde sloop 1591 1455 1402 1561 1862 2642