Kerntaak 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer

1.1 Primaire en regionale keringen die voldoen aan de geldende norm (%)

bron: Provincie Overijssel/ Waterschap

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Primaire keringen 57% 51% 51% 28% 28% 6%
Regionale keringen 81% 93% 93% 93% 93% 100%
In 2017 en in 2018 zijn de normen voor de primaire, resp. regionale keringen aangepast.

 

 

 

 

1.2 BBV: Percentage waterlichamen (aantal) in Overijssel met een goede ecologische kwaliteit (%)

bron: Waterschapshuis

__________________ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,1% 0,0%
one out, all out

 

 

 

 

1.3 Waterkwaliteit KRW: beperkende biologische deelaspecten (%)

bron: Provincie Overijssel

2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biologie 22,0% 30,2% 34,8%
Fysisch-chemisch 84,0% 78,9% 76,6%
Specifiek verontreinigende stoffen 71,5% 95,8% 91,6%

 

 

Voor de Kaderrichtlijn Water moeten alle deelaspecten 100% scoren, waarbij de eindscore het product is van de verschillende deelaspecten.

1.4 Bestrijdingsmiddelen in grondwater (%)

bron: Provincie Overijssel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meetbuizen zonder normoverschrijding bestrijdingsmiddelen (meetnet Kaderrichtlijn Water) 89% 87% 87%
Monsters zonder bestrijdingsmiddelen (totale meetnet grondwaterkwaliteit) 68% 28% 14%

 

 

1.5 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van water wet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)

bron: Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Controles waarbij geen sprake is van overtredingen 68% 69% 51% 54% 52% 82%
Oplegging last onder dwangsom 0 3 0 2 3 3

 

 

Het nalevingspercentage bij water is een stuk hoger dan vorig jaar. Toen hadden we een nalevingspercentage van 53%. Deze verbetering is waarschijnlijk technisch van aard, namelijk een gevolg van de Covid-19 maatregelen. We hebben namelijk niet alle onderdelen van de zwembaden kunnen controleren (omdat deze een gedeelte van het jaar gesloten waren), waardoor we minder overtredingen dan normaal hebben vastgesteld.

1.6 Realisatie van woningen door nieuwbouw en transformaties van bestaande panden (woningen)

bron: Primos/Planmonitor Wonen Overijssel

__________________ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nieuwbouw 3662 3652 3817 4169 4611 4039
Transformaties 465 600 510 1305 775
Sloop -873 -1049 -408 -511 -491 -362

 

 

 

1.7 Resterende plancapaciteit voor de komende 10 jaar (woningen)

bron: Planmonitor wonen Provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Harde plancapaciteit 26097 23838 21231 18885 17552
Zachte plancapaciteit 23721 28952
Sloop 2989 2229 1591 1455 1402

 

 

1.8 Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over hun woonomgeving (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stedelijke netwerken 79% 80% 84% 83% 83% 83%
Landelijk gebied 87% 89% 91% 87% 84% 86%

 

 

1.9 Percentage leegstaande winkels in centrale winkelgebieden van gemeenten (%)

bron: Locatus

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 11,8% 11,6% 11,1% 11,0% 12,5% 12,0%
Nederland 10,6% 10,7% 10,7% 10,6% 11,6% 11,0%

 

 

Contact

Publieke Dienstverlening, Team Onderzoek & Advies

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)

E-mail: kennishub@overijssel.nl