Kerntaak 2. Milieu en energie

Kerntaak 2. Milieu en energie

2.1 Hoeveelheid hernieuwbare energie (TJ)

bron: CBS, Klimaatmonitor, diverse productiegegevens, bewerking Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zon 505 661 825 1.267 1.576 2.476
Wind 209 252 263 241 310 508
Biomassa (excl. transport) 4.698 4.915 5.268 6.055 6.675
Overig hernieuwbaar (incl. transport) 1.378 1.220 1.489 2.213 2.724
iiiipp______ iiiipp______ iiiipp______ iiiipp______

 

 

 

De hoeveelheid hernieuwbare energie per energiebron. Zon betreft elektriciteit (‘zonnepanelen’) en warmte (bijvoorbeeld zonneboilers). Wind betreft elektriciteit uit windturbines. Biomassa betreft elektriciteit en warmte. Biobrandstoffen voor verkeer en vervoer zijn niet meegerekend in het biomassacijfer, want de fluctuaties daarin beïnvloeden het zicht op de ontwikkeling van energie biomassa in de provincie. Overig hernieuwbaar bevat energie uit bodem en buitenlucht (bijvoorbeeld warmtepompen, warmte-koude opslag), geothermie en biobrandstoffen voor verkeer en vervoer.

2.2 Energiegebruik huishoudens en bedrijven (TJ)

bron: CBS, Klimaatmonitor, diverse productiegegevens

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Huishoudens 29594 29129 29038 29108 29504 29017
Bedrijven 38583 40731 42091 42665 42979 41893

 

 

2.3 Aandeel hernieuwbare energie (%)

bron: CBS, Klimaatmonitor, diverse productiegegevens, bewerking Provincie Overijssel

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6,5% 6,8% 6,9% 7,6% 9,4% 11,0%

 

 

2.4 Gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) en NO2 waaraan een inwoner wordt blootgesteld (µg/m3)

bron: Monitoringsrapportages Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overijssel fijnstof (PM10) 23,7 24,3 20,9 19,7 19,9 17,7 16,9 16,6 17,7 16,6
Overijssel stikstofdioxide (NO2) 20,0 18,1 17,3 15,7 16,0 14,9 16,1 15,3 15,3 14,6
Nederland fijnstof (PM10) 25,1 25,6 21,6 20,8 20,6 18,4 18,1 17,9 19,0 17,6
Nederland stikstofdioxide (NO2) 24,5 23,3 22,1 20,5 20,1 19,3 19,9 19,6 18,8 17,5

 

 

 

 

Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 10 micrometer (PM10). Bijna 75-80% van de hoeveelheid fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door menselijk handelen (zoals verbrandingsprocessen in industrie en verkeer, veehouderijen en houtkachels). Stikstofdioxide in de lucht is vooral afkomstig van verkeer en is daarom een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging door verkeer. Fijnstof en stikstofdioxide zijn schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast is stikstofdioxide schadelijk voor het leefmilieu.

2.5 Blootstelling inwoners aan geluid boven 55 dB als gevolg van provinciale wegen (aantal)

bron: EU-Geluidbelastingkaart 2011 en 2016, Goudappel Coffeng in opdracht van Provincie Overijssel

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
55-59 dB 8.303 7.680 7.887
60-64 dB 7.070 5.872 5.815
65 dB of meer 2.625 1.507 1.571
Beleidswaarde = 63 dB 4.487 3.071 3.060

 

 

Volgens de Wet geluidhinder wordt minimaal iedere vijf jaar bepaald hoeveel inwoners blootgesteld zijn aan geluidbelasting in de categorieën 55-59 dB, 60-64 dB en ≥ 65 dB. Daarnaast heeft PS bij het eerste Actieplan Geluid in 2007-2008 vastgelegd dat bij een waarde boven de 63 dB wordt overwogen om maatregelen te treffen. Ook deze 63 dB wordt minimaal vijfjaarlijks in beeld gebracht. Dit wordt de ‘plandrempel’ genoemd. We hebben deze hier de naam ‘beleidswaarde’ gegeven, waarmee we verwijzen naar de beleidsmatig vastgestelde waarde.

2.6 Aanwezige oppervlakte asbestdaken (miljoen m²)

bron: luchtfotoanalyse, Readaar (2017) en Neo (2018) in opdracht van Provincie Overijssel, mutaties gemeenten (2019)

__________________ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
12,1 11,7 10,7 10,4

 

 

2.7 Percentage inwoners dat milieuhinder ervaart (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Geluidhinder 53% 51% 53% 52% 54% 52% 54%
Geurhinder 34% 33% 36% 34% 36% 37% 41%
Luchtverontreiniging 26% 27% 31% 30% 30% 31% 33%

 

 

2.8 Tevredenheid van inwoners over de milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer)

bron: Burgerpanel Provincie Overijssel

__________________ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

 

 

2.9 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van milieu wet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)

bron: Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Controles waarbij geen sprake is van overtredingen 86% 81% 73% 71% 73% 75%
Oplegging last onder dwangsom 16 10 7 6 8 5

 

 

2.10 BBV: Totale emissie van broeikasgassen (CO2-equivalenten) in absolute aantal (ton)

bron:  Klimaatmonitor

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.491.900 7.795.000 7.680.700 7.441.300 7.207.700 6.730.200

 

 

Dit betreft de energiegerelateerde uitstoot van CO2

2.11 BBV: Totale productie van hernieuwbare energie (PJ)

bron: Klimaatmonitor

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6,4 6,6 6,8 7,5 9,3

 

 

Dit betreft de totale hoeveelheid hernieuwbare energie volgens de Klimaatmonitor, uitgedrukt in petajoule (BBV).   Hierin is niet alles meegerekend.

Indicator 2.1 geeft een completer beeld. Merk op dat dit is uitgedrukt in terajoule (1.000 terajoule is 1 petajoule).

Contact

Publieke Dienstverlening, Team Onderzoek & Advies

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)

E-mail: kennishub@overijssel.nl