Kerntaak 2. Milieu en energie

Kerntaak 2. Milieu en energie

2.1 Hoeveelheid hernieuwbare energie (TJ)

Terug naar navigatie - 2.1 Hoeveelheid hernieuwbare energie (TJ)

bron: CBS, Klimaatmonitor, diverse productiegegevens, bewerking Provincie Overijssel

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zon (TJ) 160 273 424 604 775 1.192 1.566 2.560 3.445 5.170
Wind (TJ) 169 173 209 252 263 241 310 504 508 551
Biomassa (excl. transport) (TJ) 4.443 4.468 4.698 4.915 5.268 6.055 7.113 6.686 6.135
Overig hernieuwbaar (incl. transport) (TJ) 1.355 1.622 1.544 1.421 1.716 2.435 2.980 2.918 3.363
Zon (GWh) 44 76 118 168 215 331 435 711 957 1.436
Wind (GWh) 47 48 58 70 73 67 86 140 141 153

 

 

 

Zonne-energie betreft alleen elektriciteit (zon-PV). Zon-thermisch (zonneboilers) is meegerekend bij overig hernieuwbaar.
Wind betreft elektriciteit uit turbines. Biomassa betreft elektriciteit en warmte. Biobrandstoffen voor verkeer en vervoer zijn niet meegerekendin het biomassacijfer, want de fluctuaties daarin beïnvloeden het zicht op de ontwikkeling in de provincie. 
Overig hernieuwbaar bevat de biobrandstoffen voor verkeer en vervoer, energie uit bodem en buitenlucht (bijvoorbeeld warmtepompen) en geothermie.

2.5 CO2-emissie, energiegerelateerd (bronbenadering, Mton CO2-eq.)

Terug naar navigatie - 2.5 CO2-emissie, energiegerelateerd (bronbenadering, Mton CO2-eq.)

bron: Klimaatmonitor, Emissieregistratie, WUR, PBL, bewerking provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gebouwde omgeving 1,69 1,68 1,68 1,52 1,44 1,68
Industrie (incl. AVI en overige broeikasgassen) 1,80 1,80 1,70 1,73 1,66 1,68
Mobiliteit (wegverkeer: bezine, diesel, lpg) 2,20 2,20 2,18 2,13 1,89 1,91
Glastuinbouw 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10
iiiipp______ iiiipp______ iiiipp______

 

 

2.6 Gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) en NO2 waaraan een inwoner wordt blootgesteld (µg/m3)

Terug naar navigatie - 2.6 Gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) en NO2 waaraan een inwoner wordt blootgesteld (µg/m3)

bron: Monitoringsrapportage NSL 2022, stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit: RIVM-rapport 2022-0142

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overijssel fijnstof (PM10) 23,7 24,3 20,9 19,7 19,9 17,7 16,9 16,6 17,7 16,6 14,9 15,0
Overijssel stikstofdioxide (NO2) 20,0 18,1 17,3 15,7 16,0 14,9 16,1 15,3 15,3 14,6 11,2 10,6
Nederland fijnstof (PM10) 25,1 25,6 21,6 20,8 20,6 18,4 18,1 17,9 19,0 17,6 15,9 16,4
Nederland stikstofdioxide (NO2) 24,5 23,3 22,1 20,5 20,1 19,3 19,9 19,6 18,8 17,5 14,2 14,2

 

 

 

2.7 Blootstelling inwoners aan geluid boven 55 dB als gevolg van provinciale wegen (aantal)

Terug naar navigatie - 2.7 Blootstelling inwoners aan geluid boven 55 dB als gevolg van provinciale wegen (aantal)

bron: EU-Geluidbelastingskaart 2021, Omgevingsdienst IJsselland in opdracht van Provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
55-59 dB 8.411 8.757
60-64 dB 8.664 8.451
65 dB of meer 6.248 5.718
Beleidswaarde = 63 dB 9.801 9.151

 

 

Volgens de Wet geluidhinder wordt minimaal iedere vijf jaar bepaald hoeveel inwoners blootgesteld zijn aan geluidbelasting in de categorieën 55-59 dB, 60-64 dB en ≥ 65 dB. Daarnaast heeft PS bij het eerste Actieplan Geluid in 2007-2008 vastgelegd dat bij een waarde boven de 63 dB wordt overwogen om maatregelen te treffen. 

2.11 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van milieuwet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)

Terug naar navigatie - 2.11 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van milieuwet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)

bron: Provincie Overijssel

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Controles waarbij geen sprake is van overtredingen 73% 71% 73% 75% 90% 80%
Oplegging last onder dwangsom 7 6 8 5 3 2

 

 

2.13 BBV: Totale productie van hernieuwbare energie (PJ)

Terug naar navigatie - 2.13 BBV: Totale productie van hernieuwbare energie (PJ)

bron: Klimaatmonitor

__________________ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7,0 7,7 9,7 11,5 11,9 12,4

 

 

Dit betreft de totale hoeveelheid hernieuwbare energie volgens de Klimaatmonitor, uitgedrukt in petajoule (BBV).   Hierin is niet alles meegerekend.

Indicator 2.1 geeft een completer beeld. Merk op dat dit is uitgedrukt in terajoule (1.000 terajoule is 1 petajoule).