Sitemap

 1. Blz. 1 Overijssel in Cijfers
  1. Blz. 2 Overijssel in cijfers
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Overijssel in cijfers
   2. Blz. 6 Kerntaak 1. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 7 1.1 Primaire en regionale keringen die voldoen aan de geldende norm (%)
    2. Blz. 8 1.2 BBV: Percentage waterlichamen (aantal) in Overijssel met een goede ecologische kwaliteit (%)
    3. Blz. 9 1.3 Waterkwaliteit KRW: beperkende biologische deelaspecten (%)
    4. Blz. 10 1.4 Bestrijdingsmiddelen in grondwater (%)
    5. Blz. 11 1.5 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van water wet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)
    6. Blz. 12 1.6 Realisatie van woningen door nieuwbouw en transformaties van bestaande panden (woningen)
    7. Blz. 13 1.7 Resterende plancapaciteit (woningen)
    8. Blz. 14 1.8 Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over hun woonomgeving (%)
    9. Blz. 15 1.9 Percentage leegstaande winkels in centrale winkelgebieden van gemeenten (%)
    10. Blz. 16 Contact
   3. Blz. 17 Kerntaak 2. Milieu en energie
    1. Blz. 18 2.1 Hoeveelheid hernieuwbare energie (TJ)
    2. Blz. 19 2.2 Energiegebruik huishoudens en bedrijven (TJ)
    3. Blz. 20 2.3 Aandeel hernieuwbare energie (%)
    4. Blz. 21 2.4 Aardgasverbruik gebouwde omgeving (miljoen m3) en bestaande woningen met gasloze verwarming (aantal).
    5. Blz. 22 2.5 CO2-emissie, energiegerelateerd (bronbenadering, Mton CO2-eq.)
    6. Blz. 23 2.6 Gemiddelde concentratie fijnstof (PM10) en NO2 waaraan een inwoner wordt blootgesteld (µg/m3)
    7. Blz. 24 2.7 Blootstelling inwoners aan geluid boven 55 dB als gevolg van provinciale wegen (aantal)
    8. Blz. 25 2.8 Aanwezige oppervlakte asbestdaken (miljoen m²)
    9. Blz. 26 2.9 Percentage inwoners dat milieuhinder ervaart (%)
    10. Blz. 27 2.10 Tevredenheid van inwoners over de milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer)
    11. Blz. 28 2.11 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van milieuwet- en regelgeving (%) en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)
    12. Blz. 29 2.12 BBV: Totale emissie van broeikasgassen (CO2-equivalenten) in absolute aantal (ton)
    13. Blz. 30 2.13 BBV: Totale productie van hernieuwbare energie (PJ)
    14. Blz. 31 Contact
   4. Blz. 32 Kerntaak 3. Vitaal platteland
    1. Blz. 33 3.1 BBV: Ontwikkelde nieuwe natuur en beheerde natuur (hectares)
    2. Blz. 34 3.2 Duurzaam agrarisch landgebruik
    3. Blz. 35 3.3 Natuurkwaliteit: binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland
    4. Blz. 36 3.4 Weidevogelstand (index 1994=100)
    5. Blz. 37 3.5 Natuurbeleving: tevredenheid van inwoners (rapportcijfer)
    6. Blz. 38 3.6 Percentage dierplaatsen in gecertificeerde duurzame stallen (%)
    7. Blz. 39 3.7 Trend veehouderij (aantallen) (index 2012=100)
    8. Blz. 40 3.8 Bedrijven zonder overproductie mineralen (stikstof en fosfaat) (%)
    9. Blz. 41 3.9 Ammoniakconcentratie in natuurgebieden (ug m3)
    10. Blz. 42 3.10 Percentage controles waarbij geen sprake is van overtredingen van natuur wet- en regelgeving en aantal keer dat een last onder dwangsom is opgelegd (aantal)
    11. Blz. 43 3.11 Broeikasgasemissie landbouw (Mton CO2-equivalenten)
    12. Blz. 44 3.12 Broeikasgasemissie en -vastlegging landgebruik (Mton CO2-equivalenten)
    13. Blz. 45 Contact
   5. Blz. 46 Kerntaak 4. Mobiliteit
    1. Blz. 47 4.1 Totale personenmobiliteit van alle vervoerswijzen (verplaatsingen; index 2012=100)
    2. Blz. 48 4.2 Verkeersprestatie op provinciale wegen (miljoen voertuigkilometers)
    3. Blz. 49 4.3 Ontwikkeling filezwaarte (index 2012=100)
    4. Blz. 50 4.4 BBV: Klanttevredenheid over bus en trein (rapportcijfer)
    5. Blz. 51 4.5 Reizigerskilometers in het openbaar vervoer, stads- en streekvervoer (bus) en regionale treinen (miljoen reizigerskilometers)
    6. Blz. 52 4.6 Vervoer van goederen over water, weg en spoor (1000 ton)
    7. Blz. 53 4.7 Fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 7,5 en 15 kilometer (%)
    8. Blz. 54 4.8 Verkeersslachtoffers (dodelijk en ernstig gewond) (aantal)
    9. Blz. 55 4.9 Verkeersslachtoffers op provinciale wegen (dodelijk en ernstig gewond) (aantal)
    10. Blz. 56 4.10 Energiegebruik wegverkeer inclusief auto(snel)wegen per inwoner (diesel, benzine, lpg) (GJ/inwoner)
    11. Blz. 57 4.11 Aantal laadpunten voor electrische auto's in Overijssel (publiek en semi-publiek)
    12. Blz. 58 Contact
   6. Blz. 59 Kerntaak 5. Regionale economie
    1. Blz. 60 5.1 BVV: Ontwikkeling bruto regionaal product ten opzichte van het voorgaande jaar (%)
    2. Blz. 61 5.2 BVV: Bruto Arbeidsparticipatie
    3. Blz. 62 5.3 Werkgelegenheidsontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar (%)
    4. Blz. 63 5.4 Werkloosheidspercentage (%)
    5. Blz. 64 5.5 Ondernemers met een belemmerend tekort aan arbeidskracht (%)
    6. Blz. 65 5.6 Ontwikkeling export ten opzichte van het voorgaande jaar (%)
    7. Blz. 66 5.7 Percentage inwoners dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de komende 12 maanden (%)
    8. Blz. 67 Contact
   7. Blz. 68 Kerntaak 6. Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 69 6.1 BBV: Percentage rijksmonumenten (excl. functie woonhuis) dat in slechte en matige staat verkeert (%)
    2. Blz. 70 6.2 Waardering door inwoners van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer)
    3. Blz. 71 6.3 Percentage inwoners dat het aanbod van de culturele voorzieningen in hun regio voldoende vindt (%)
    4. Blz. 72 6.4 Percentage inwoners dat deelneemt aan uitingen van volkscultuur (%)
    5. Blz. 73 6.5 Percentage inwoners dat actief bezig is met kunst of cultuur (%)
    6. Blz. 74 6.6 Percentage inwoners dat gebruik maakt van culturele voorzieningen (%)
    7. Blz. 75 6.7 Percentage inwoners dat vindt dat bibliotheken met hun tijd meegaan (%)
    8. Blz. 76 6.8 Percentage inwoners dat van mening is actief te participeren in de samenleving ander dan arbeidsparticipatie (%)
    9. Blz. 77 6.9 Percentage inwoners in Overijssel dat voldoende beweegt (%)
    10. Blz. 78 6.10 Ervaren sociale cohesie (rapportcijfer)
    11. Blz. 79 6.11 Percentage inwoners dat in de buurt voldoende noaberschap ervaart (%)
    12. Blz. 80 Contact
   8. Blz. 81 Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 82 7.1 BBV: Opkomst verkiezingen (%)
    2. Blz. 83 7.2 BBV: Gemeenten onder preventief financieel toezicht (aantal)
    3. Blz. 84 7.3 Percentage inwoners dat tevreden is over het functioneren van de democratie (%)
    4. Blz. 85 7.4 Percentage inwoners dat aangeeft voldoende invloed uit te kunnen oefenen op zijn/haar woonomgeving (%)
    5. Blz. 86 7.5 Percentage inwoners dat het afgelopen jaar invloed heeft uitgeoefend op zijn/haar woonomgeving (%)
    6. Blz. 87 7.6 Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop hun provincie en gemeente wordt bestuurd (%)
    7. Blz. 88 7.7 Percentage bestuurders en volksvertegenwoordigers dat tevreden is over de samenwerking met provincie Overijssel (%)
    8. Blz. 89 7.8 Tussentijds afgetreden bestuurders (gemeenten, provincie, waterschappen) (aantal)
    9. Blz. 90 7.9 Afsplitsingen gemeenteraden, provinciale staten en algemeen bestuur van waterschappen (aantal)
    10. Blz. 91 7.10  Percentage volksvertegenwoordigers dat aangeeft voldoende invloed te hebben op bovenregionale opgaven (%)
    11. Blz. 92 Contact
    12. Blz. 93 7.2 visualisatie
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap