Status prestaties

Begroot 40.297

Gerealiseerd 17.011

Ruimte 23.286
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Status prestaties

Begroot 40.297

Gerealiseerd 17.011

Ruimte 23.286

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5)..

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
 3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
 4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
 3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitale Stelsel omgevingswet.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties

 1. Wij informeren u over de gezamenlijke grondwateragenda in Rijn-Oost en starten met de uitvoering hiervan.
 2. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 3. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 4. Wij voeren samen met partners de acties uit van de landelijke ‘droogtetafel’ en de Overijsselse droogte evaluatie.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 1,4 miljoen voor droogte uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,7 miljoen voor drinkwater uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties

 1. Wij doen u een voorstel voor een nieuwe normering voor regionale keringen.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 3. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.
 4. Wij intensiveren ons toezicht in grondwaterbeschermingsgebieden en informeren inwoners, bedrijven en medeoverheden hierover.  

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.6 IJsseldelta fase 1

Acties

 1. Wij ronden het projectdeel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.7 IJsseldelta fase 2

Acties

 1. Wij voeren de aanbestedingsprocedure voor het recreatieterrein uit nadat de minister het benodigde (MIRT-3) besluit heeft genomen.
 2. Wij starten na de aanbesteding met de uitvoering van de voorzieningen op het recreatieterrein.

Status

Inhoudelijke kleurscore

R

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonafspraken (1.3.1), deze ontwikkelen we door in de samenwerking wonen .

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit in onze steden en kernen. Met het netwerk van de stadsbeweging werken we aan vitale binnensteden (1.4.2) Met Overijssel op streek werken we aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico’s en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.
 2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 389 50 439 201 238 0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 886 696 1.582 517 1.065 0
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond 186 0 186 148 38 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 1.244 554 1.798 2.174 -376 850
1.1.5 Programma Omgevingswet 616 0 616 352 264 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.322 1.300 4.621 3.393 1.228 850
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 740 211 951 482 468 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 85 1.362 1.447 -357 1.804 -100
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 2.159 0 2.159 2.085 75 -2
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 106 172 278 245 33 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 63 0 63 22 41 0
1.2.6 IJsseldelta fase 1 6.000 1.000 7.000 7.185 -185 0
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0 1.598 1.598 292 1.306 3.260
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 9.153 4.343 13.496 9.954 3.541 3.158
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 250 0 250 130 120 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 313 3.886 4.198 1.359 2.839 -200
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 563 3.886 4.448 1.490 2.958 -200
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 150 635 785 -118 903 -140
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied 700 8.200 8.900 1.966 6.934 0
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 250 975 1.225 202 1.023 -110
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente 0 128 128 124 4 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 1.100 9.938 11.038 2.174 8.864 -250
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.694 0 6.694 0 6.694 0

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten

In onderstaande tabel staan de baten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 3.691 0 3.691 2.614 1.077 2.250
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 211 211 217 -6 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 427 437 427 10 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.357 0 1.357 1.226 131 198
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 34 0 34 7 27 0
1.2.6 IJsseldelta fase 1 0 0 0 983 -983 0
1.2.7 IJsseldelta fase 2 0 0 0 4 -4 3.260
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.401 638 2.039 2.864 -825 3.458
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 557 0 557 0 557 0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 250 250 200 50 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle voorgestelde begrotingswijzigingen binnen deze kerntaak. Deze zijn onderverdeeld in GS en PS wijzigingen. Klap de tabel verder uit voor een toelichting op de betreffende begrotingswijziging.

Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 2250 850 1400 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1 OVERTOLLIG BEZIT: Overtollig bezit betreft de gronden en opstallen die wij niet langer nodig hebben voor onze projecten en programma's. De kosten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. De hoogte van deze kosten en baten varieert per jaar. Het saldo van de kosten en baten wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken. Rekening houdend met de transacties die wij op dit moment nog voorzien bedragen de verwachte baten over 2020 € 2,7 miljoen. Daar staan kosten van € 0,6 miljoen tegenover. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan € 2,1 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2020 te verhogen met € 0,6 miljoen en de begrote baten van deze prestatie in 2020 te verhogen met € 2,7 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u tevens voor om het saldo van € 2,1 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken. Een deel van de in 2020 gerealiseerde opbrengsten hangt samen met een wijziging van de bestemming van de gronden. Bij aankoop van deze gronden is met de voormalige eigenaar overeen gekomen dat er een nabetaling plaatsvindt in geval van wijziging van de bestemming. In 2021 wordt deze nabetaling van € 1,2 miljoen gerealiseerd. Wij stellen u voor om in 2021 € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken en toe te voegen de begrote lasten voor prestatie 1.1.4. / TOELICHTING 2: GROND VOOR GROND 2020 Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de dekking van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland inclusief de ontwikkelopgave. Deels komt deze dekking uit het zogenaamde "Grond voor Grond-traject". Provincies kregen daartoe de beschikking over gronden en opstallen, waarvan de verkoopopbrengsten worden gebruikt voor deze dekking. De geraamde opbrengst voor Overijssel is € 150 miljoen. In 2020 bedragen de begrote baten uit grond voor grond € 3,05 miljoen. De begrote lasten bedragen € 0,45 miljoen. De kosten en opbrengsten grond voor grond varieren per jaar. Gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's hebben wij ervoor gekozen dit jaar minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan blijft de verkoopopbrengst dit jaar achter bij raming. Wij verwachten een opbrengst van € 2,6 miljoen. In 2020 is de in 2019 gestarte opdracht tot sloop en sanering van een aantal opstallen en gronden verder uitgevoerd. De kosten voor Grond voor Grond zijn als gevolg daarvan hoger dan in de afgelopen jaren. Wij verwachten in 2020 een totale kostenpost voor Grond voor Grond van € 0,7 miljoen. Genoemde ontwikkelingen passen binnen dit langjarige project en leiden niet tot een aanpassing van het uiteindelijke beoogde resultaat van € 150 miljoen en daarmee beschikbare dekking voor het NatuurNetwerk Nederland, inclusief ontwikkelopgave. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 1.1.4 in 2020 met € 0,25 miljoen te verhogen en de begrote baten van prestatie 1.1.4 in 2020 met € 0,45 miljoen te verlagen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om de storting in de Algemene reserve grondzaken te verlagen met € 0,7 miljoen. / TOELICHTING 3: GROND VOOR GROND 2021 EN 2022 Zoals hierboven gemeld is ons grondbezit ook dienstbaar aan onze eigen projecten en programma's. In 2021 en 2022 verwachten wij daarom niet of nauwelijks Grond voor Grond - gronden op de markt te brengen. Dit heeft geen nadelige invloed op de beschikbare dekking voor het NatuurNetwerk Nederland. De opbrengst vanuit voorgaande jaren is toereikend om deze pauze in de grondverkopen op te vangen. Via de Monitoren I en II informeren wij u over het feitelijk verloop in deze jaren. En doen wij u, indien nodig, voorstellen tot wijziging van de begroting voor deze jaren. / TOELICHTING 4: ALGEMENE KOSTEN PRESTATIE 1.1.4 Onderdeel van de genoemde kosten onder overtollig bezit zijn jaarlijks terugkerende kosten die zijn verbonden aan het bezit van de gronden en opstallen. Te denken valt aan Kadasterkosten, kosten voor onderhoud, beheer en sanering, en kosten voor rentmeesters en taxateurs. Deze kosten vangen wij op met de opbrengsten uit de verkoop overtollig bezit. Het heeft onze voorkeur voor deze kosten een budget in de begroting beschikbaar te hebben. Om die reden stellen wij u voor vanaf 2021 een jaarlijks budget van € 0,2 miljoen toe te voegen aan deze prestatie. En dit budget te dekken door ook een jaarlijkse baat voor de verkoop van overtollig bezit te ramen van € 0,2 miljoen. Wij stellen u voor om de baten en lasten van prestatie 1.1.4 vanaf 2021 structureel en budgettair neutraal te verhogen met € 0,2 miljoen.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -100 0 -100 100 GS Begrotingswijziging Het werkbudget voor de investeringsimpuls maatregelen droogte is in 2020 niet tot besteding gekomen. De reden hiervoor is dat de geplande risicodialogen die fysiek zouden plaatsvinden niet konden doorgaan. Wij stellen u voor een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 200 198 -2 200 GS Begrotingswijziging Het werkbudget voor de investeringsimpuls drinkwater is in 2020 niet tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel robuuste drinkwatervoorziening. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2020. / HOGERE BATEN Er is in 2020 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (170K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Verder is een niet geraamde bijdrage voor de uitvoering van de Integrale overeenkomst drinkwater (28K) ontvangen. Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 198.000.
1.2.7 IJsseldelta programma 0 3260 3260 0 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie De planuitwerking Recreatieterreinen verloopt conform budget, maar op het coördinatiebudget wordt een significante onderbesteding verwacht (minder activiteiten). Op basis van de 'Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta fase 2' dienen de resterende middelen terug gegeven te worden aan het Rijk. Op dit moment wordt echter onderzocht of het resterende coördinatiebudget met instemming van het Rijk ingezet kan worden voor de coördinatie tijdens de realisatiefase van IJsseldelta fase 2. Indien het Rijk hiermee instemt, doen wij u bij de jaarrekening 2020 een voorstel om het beschikbare budget via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2021. / TOELICHTING 2: Realisatie Recreatieterreinen In november 2020 wordt een positief MIRT-3 besluit van de minister verwacht, zijnde een goedkeuring van de voorgestelde maatregelen en het beschikbaar stellen van de middelen. Anticiperend op dit besluit wordt een begrotingswijziging voorgesteld op prestatie 1.2.7. Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.7 in de periode 2020-2021 budgettair neutraal te verhogen met € 4.954.000 (2020 € 3.260.000; 2021 € 1.694.000). / REALISATIE N307 ROGGEBOT KAMPEN Zie prestatie 4.6.6.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 200 0 -200 200 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: WERKBUDGET INVESTERINGSIMPULS Het werkbudget voor de investeringsimpuls voor het stimuleren van projecten doelgroepen is in 2020 niet tot besteding gekomen. We stellen u voor dit bedrag door te schuiven naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 waarbinnen het stimuleren van projecten doelgroepen is opgenomen. Wij stellen u voor een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1. / TOELICHTING 2: FLEXIBELE HUISVESTING We verwachten dat de middelen die gereserveerd zijn voor flexibele huisvesting niet geheel tot besteding zullen komen (ca. € 0,6 miljoen). Dit komt onder andere door de Coronacrisis waardoor een aantal projecten rondom de realisatie van flexibele huisvesting vertraging heeft opgelopen en er minder een beroep op de regeling flexibele huisvesting is gedaan. We willen de niet gerealiseerde gelden in gaan zetten voor de uitvoering van de regionale woonagenda’s waarbij we een link leggen met de provincie brede aanpak recreatieparken die op dit moment ontwikkeld wordt. We willen de middelen benutten voor onder andere de (tijdelijke) transformatie van recreatieparken naar wonen via het realiseren van tijdelijke wooneenheden. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen voor de inzet van de middelen voor de provincie brede aanpak recreatieparken. Tevens is het incidentele budget (93K) voor onderzoek met betrekking tot de verpaupering van recreatieparken niet geheel tot besteding gekomen. Bij de jaarrekening zullen wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming aan u voorleggen.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 140 0 -140 140 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: WERKBUDGET INVESTERINGSIMPULS Het werkbudget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2020 niet geheel tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,14 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020. / TOELICHTING 2: RIVUS Voor de uitvoering van RIVUS ontvangen wij onder andere rijksgelden. Het project loopt door in 2021 en voor de niet bestede middelen in 2020 zullen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 110 0 -110 110 GS Begrotingswijziging We verwachten een onderbesteding van € 110K op het budget van 2020 (ruim €1,2 miljoen) voor de investeringsimpuls Leefbaar Platteland. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. Reden van doorschuiven is dat door Corona een aantal bijeenkomsten niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn niet alle onderzoeken afgerond in 2020, waardoor we in ieder geval € 50K dit jaar niet besteden. Bij de jaarrekening zal het niet gerealiseerde bedrag duidelijk zijn en bezien wij hoeveel we van het overgebleven budget meenemen naar 2021. Dit is afhankelijk van de voortgang van onderzoeken, kosten voor inhuur en snelheid waarin, in deze tijd, gewerkt kan worden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2020.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle reeds doorgevoerde begrotingswijzigingen binnen deze kerntaak. U stelt bij deze monitor alle tot de monitor doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Klap de tabel verder uit voor een toelichting op de betreffende wijziging.

Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -50 0 50 -50 Wijziging 116 | GS | Omgevingsvisie Overijssel Herziening Deze wijziging heeft betrekking op GS 116 Omgevingsvisie Overijssel Herziening
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -197 0 197 -197 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -152 0 152 -152 Wijziging 112 | GS | Ruimte voor de Vecht Deze wijziging heeft betrekking op GS 112 Ruimte voor de Vecht
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1900 0 -1900 1900 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -1900 0 1900 -1900 Wijziging 006 | PS | Ondergrondse verkabeling Deze wijziging heeft betrekking op PS 006 Ondergrondse verkabeling
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -346 0 346 -346 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -554 0 554 -554 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 211 211 0 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -935 0 935 -935 Wijziging 201 | Adm. | Doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 427 427 0 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -172 0 172 -172 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
1.2.6 IJsseldelta fase 1 -1000 0 1000 -1000 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.2.7 IJsseldelta programma -1598 0 1598 -1598 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -300 0 300 -300 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -2000 0 2000 -2000 Wijziging 104 | GS | Ruimte, Wonen, Steden en Retail Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Ruimte, Wonen, Steden en Retail F1
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -843 0 843 -843 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -743 0 743 -743 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -300 0 300 -300 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -85 0 85 -85 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 250 250 0 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -7000 0 7000 -7000 Wijziging 104 | GS | Ruimte, Wonen, Steden en Retail Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Ruimte, Wonen, Steden en Retail F1
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -1000 0 1000 -1000 Wijziging 120 | GS | Retail in de binnenstad Deze wijziging heeft betrekking op GS 120 Retail in de binnenstad
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied -200 0 200 -200 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -975 0 975 -975 Wijziging 115 | GS | Leefbaar platteland Deze wijziging heeft betrekking op GS 115 Leefbaar platteland
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente -128 0 128 -128 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019