Sitemap

Monitor 2020-II Blz. 1
Monitor 2020-II Blz. 2
Kerntaken Blz. 3
Inleiding en statenvoorstel Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Krachtige economie Blz. 6
Goede bereikbaarheid Blz. 7
Hitte, droogte en wateroverlast Blz. 8
Energietransitie Blz. 9
Aantrekkelijk wonen en ruimte Blz. 10
Vitaal landelijk gebied Blz. 11
Samenleven in Overijssel Blz. 12
Toelichting kleurscores Blz. 13
Statenvoorstel Blz. 14
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer Blz. 15
Dit is hoe wij denken Blz. 16
Overijssel in cijfers Blz. 17
Dit is wat wij doen Blz. 18
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond Blz. 19
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 20
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Blz. 21
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond Blz. 22
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium Blz. 23
1.1.5 Programma Omgevingswet Blz. 24
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen Blz. 25
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit Blz. 26
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater Blz. 27
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst Blz. 28
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast Blz. 29
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water Blz. 30
1.2.6 IJsseldelta fase 1 Blz. 31
1.2.7 IJsseldelta fase 2 Blz. 32
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag Blz. 33
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's Blz. 34
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad Blz. 35
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving Blz. 36
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Blz. 37
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied Blz. 38
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland Blz. 39
Financiën | Lasten Blz. 40
Financiën | Baten Blz. 41
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 42
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 43
Kerntaak 2: Milieu en energie Blz. 44
Dit is hoe wij denken Blz. 45
Overijssel in cijfers Blz. 46
Dit is wat wij doen Blz. 47
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen Blz. 48
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Blz. 49
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Blz. 50
2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER) Blz. 51
2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid Blz. 52
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst Blz. 53
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties Blz. 54
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken Blz. 55
2.2.3 Beheer nazorgfonds Blz. 56
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem Blz. 57
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Blz. 58
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel Blz. 59
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) Blz. 60
2.4 Een duurzaam landelijk gebied Blz. 61
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven Blz. 62
Financiën | Lasten Blz. 63
Financiën | Baten Blz. 64
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 65
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 66
Kerntaak 3: Vitaal platteland Blz. 67
Dit is hoe wij denken Blz. 68
Overijssel in cijfers Blz. 69
Dit is wat wij doen Blz. 70
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit Blz. 71
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap Blz. 72
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Blz. 73
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Blz. 74
3.1.4 Beheer natuurterreinen Blz. 75
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Blz. 76
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Blz. 77
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap Blz. 78
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur Blz. 79
3.2.1 Beheer landschap Blz. 80
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Blz. 81
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur Blz. 82
3.3.1 Aanpak Stikstof Blz. 83
3.3.2 Nationale parken Blz. 84
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken Blz. 85
3.3.4 Faunabeheer Blz. 86
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem Blz. 87
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw Blz. 88
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food Blz. 89
3.4.3 Landbouwstructuurversterking Blz. 90
3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw Blz. 91
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma Blz. 92
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland Blz. 93
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied Blz. 94
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten Blz. 95
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof Blz. 96
Financiën | Lasten Blz. 97
Financiën | Baten Blz. 98
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 99
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 100
Kerntaak 4: Mobiliteit Blz. 101
Dit is hoe wij denken Blz. 102
Overijssel in cijfers Blz. 103
Dit is wat wij doen Blz. 104
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken Blz. 105
4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit Blz. 106
4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak Blz. 107
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken Blz. 108
4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken Blz. 109
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer Blz. 110
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer Blz. 111
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen Blz. 112
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein Blz. 113
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer Blz. 114
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen Blz. 115
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede Blz. 116
4.3 Vaker op de fiets Blz. 117
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik Blz. 118
4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk Blz. 119
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek Blz. 120
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) Blz. 121
4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics) Blz. 122
4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart Blz. 123
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk Blz. 124
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis Blz. 125
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid Blz. 126
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid Blz. 127
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Blz. 128
4.6.1 A1 Blz. 129
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid Blz. 130
4.6.2 A28 Blz. 131
4.6.3 N35 – Lopende projecten Blz. 132
4.6.4 N35 – Marsroute Blz. 133
4.6.5 N50 Blz. 134
4.6.6 N307 Blz. 135
4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48) Blz. 136
4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) Blz. 137
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten Blz. 138
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur Blz. 139
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur Blz. 140
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 141
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur Blz. 142
Financiën | Lasten Blz. 143
Financiën | Baten Blz. 144
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 145
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 146
Kerntaak 5: Regionale economie Blz. 147
Dit is hoe wij denken Blz. 148
Overijssel in cijfers Blz. 149
Dit is wat wij doen Blz. 150
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding Blz. 151
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 152
5.2 Regiodeals Blz. 153
5.2.1 Regio Deal Twente Blz. 154
5.2.2 Regio Deal Zwolle Blz. 155
5.2.3 Cleantech Regio Blz. 156
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn Blz. 157
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie Blz. 158
5.3.1 Werklocaties: basis op orde Blz. 159
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties Blz. 160
5.3.3 Topwerklocaties Blz. 161
5.3.4 Internationaliseren Blz. 162
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor Blz. 163
5.4.1 Gastvrij Overijssel Blz. 164
5.4.2 Festivals en evenementen Blz. 165
5.5 Innovatief bedrijfsleven Blz. 166
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie Blz. 167
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap Blz. 168
5.5.3 Europese programma’s Blz. 169
5.5.4 Verstrekken risicokapitaal Blz. 170
5.5.5 Circulaire economie Blz. 171
Financiën | Lasten Blz. 172
Financiën | Baten Blz. 173
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 174
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 175
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit Blz. 176
Dit is hoe wij denken Blz. 177
Overijssel in cijfers Blz. 178
Dit is wat wij doen Blz. 179
6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed Blz. 180
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen Blz. 181
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed Blz. 182
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen Blz. 183
6.2 Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod Blz. 184
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod Blz. 185
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen Blz. 186
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers Blz. 187
6.3.1 Cultuur is jong geleerd Blz. 188
6.3.2 Meedoen is de kunst Blz. 189
6.3.3 Talent heeft de toekomst Blz. 190
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk Blz. 191
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren Blz. 192
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars Blz. 193
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang Blz. 194
6.5.2 Iedereen doet mee Blz. 195
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn Blz. 196
6.6 Sterk zelforganiserend vermogen Blz. 197
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten Blz. 198
6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers Blz. 199
Financiën | Lasten Blz. 200
Financiën | Baten Blz. 201
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 202
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Blz. 203
Dit is hoe wij denken Blz. 204
Overijssel in cijfers Blz. 205
Beleidsdoelen Blz. 206
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel Blz. 207
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking Blz. 208
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht Blz. 209
7.1.3 Financieel toezicht Blz. 210
7.1.4 Archieftoezicht Blz. 211
7.1.5 Ondermijning Blz. 212
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Blz. 213
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur Blz. 214
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling Blz. 215
7.2.2 Trendbureau Overijssel Blz. 216
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse Blz. 217
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie Blz. 218
7.3 Effectief eigen bestuur Blz. 219
7.3.1 Samenwerking met partners Blz. 220
7.3.2 Lobby en relatiebeheer Blz. 221
7.3.3 Communicatiebeleid Blz. 222
7.3.4 Bezwaar en beroep Blz. 223
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS Blz. 224
Financiën | Lasten Blz. 225
Financiën | Baten Blz. 226
Voorgestelde begrotingswijzigingen Blz. 227
Doorgevoerde begrotingswijzigingen Blz. 228
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen Blz. 229
Overhead Blz. 230
Financiering Blz. 231
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 232
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Lasten Blz. 233
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Baten Blz. 234
Doorgevoerde begrotingswijzigingen overhead Blz. 235
Prestaties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap