1. Blz. 1 Monitor 2020-II
  1. Blz. 2 Monitor 2020-II
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstel
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Krachtige economie
    3. Blz. 7 Goede bereikbaarheid
    4. Blz. 8 Hitte, droogte en wateroverlast
    5. Blz. 9 Energietransitie
    6. Blz. 10 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    7. Blz. 11 Vitaal landelijk gebied
    8. Blz. 12 Samenleven in Overijssel
    9. Blz. 13 Toelichting kleurscores
    10. Blz. 14 Statenvoorstel
   2. Blz. 15 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 16 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 17 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 18 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 19 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 20 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 21 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 22 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond
      4. Blz. 23 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 24 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 25 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 26 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 27 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 28 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 29 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 30 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 31 1.2.6 IJsseldelta fase 1
      7. Blz. 32 1.2.7 IJsseldelta fase 2
     3. Blz. 33 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 34 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 35 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 36 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 37 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 38 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied
      3. Blz. 39 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
    4. Blz. 40 Financiën | Lasten
    5. Blz. 41 Financiën | Baten
    6. Blz. 42 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    7. Blz. 43 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   3. Blz. 44 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 45 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 46 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 47 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 48 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 49 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 50 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 51 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 52 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 53 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 54 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 55 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 56 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 57 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 58 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 59 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 60 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 61 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 62 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 63 Financiën | Lasten
    5. Blz. 64 Financiën | Baten
    6. Blz. 65 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    7. Blz. 66 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   4. Blz. 67 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 68 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 69 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 70 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 71 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 72 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 73 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 74 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 75 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 76 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 77 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 78 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 79 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 80 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 81 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 82 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 83 3.3.1 Aanpak Stikstof
      2. Blz. 84 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 85 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 86 3.3.4 Faunabeheer
     4. Blz. 87 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 88 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 89 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 90 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
      4. Blz. 91 3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw
     5. Blz. 92 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
      1. Blz. 93 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 94 3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied
      3. Blz. 95 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 96 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
    4. Blz. 97 Financiën | Lasten
    5. Blz. 98 Financiën | Baten
    6. Blz. 99 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    7. Blz. 100 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   5. Blz. 101 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 102 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 103 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 104 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 105 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 106 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 107 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 108 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 109 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 110 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 111 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 112 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 113 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 114 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 115 4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen
      6. Blz. 116 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 117 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 118 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 119 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 120 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 121 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 122 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 123 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart
      4. Blz. 124 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 125 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 126 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 127 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 128 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 129 4.6.1 A1
      2. Blz. 130 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 131 4.6.2 A28
      4. Blz. 132 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      5. Blz. 133 4.6.4 N35 – Marsroute
      6. Blz. 134 4.6.5 N50
      7. Blz. 135 4.6.6 N307
      8. Blz. 136 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      9. Blz. 137 4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)
      10. Blz. 138 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
     7. Blz. 139 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 140 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 141 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 142 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
    4. Blz. 143 Financiën | Lasten
    5. Blz. 144 Financiën | Baten
    6. Blz. 145 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    7. Blz. 146 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   6. Blz. 147 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 148 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 149 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 150 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 151 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 152 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 153 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 154 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 155 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 156 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 157 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
     3. Blz. 158 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 159 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 160 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 161 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 162 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 163 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 164 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 165 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 166 5.5 Innovatief bedrijfsleven
      1. Blz. 167 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 168 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 169 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 170 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 171 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 172 Financiën | Lasten
    5. Blz. 173 Financiën | Baten
    6. Blz. 174 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    7. Blz. 175 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   7. Blz. 176 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 177 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 178 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 179 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 180 6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed
      1. Blz. 181 6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen
      2. Blz. 182 6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed
      3. Blz. 183 6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen
     2. Blz. 184 6.2 Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod
      1. Blz. 185 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 186 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 187 6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers
      1. Blz. 188 6.3.1 Cultuur is jong geleerd
      2. Blz. 189 6.3.2 Meedoen is de kunst
      3. Blz. 190 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 191 6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk
      1. Blz. 192 6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren
     5. Blz. 193 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars
      1. Blz. 194 6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang
      2. Blz. 195 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 196 6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn
     6. Blz. 197 6.6 Sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 198 6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten
      2. Blz. 199 6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers
    4. Blz. 200 Financiën | Lasten
    5. Blz. 201 Financiën | Baten
    6. Blz. 202 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   8. Blz. 203 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 204 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 205 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 206 Beleidsdoelen
     1. Blz. 207 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 208 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 209 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 210 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 211 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 212 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 213 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 214 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 215 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 216 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 217 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 218 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 219 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 220 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 221 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 222 7.3.3 Communicatiebeleid
      4. Blz. 223 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 224 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 225 Financiën | Lasten
    5. Blz. 226 Financiën | Baten
    6. Blz. 227 Voorgestelde begrotingswijzigingen
    7. Blz. 228 Doorgevoerde begrotingswijzigingen
   9. Blz. 229 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 230 Overhead
    2. Blz. 231 Financiering
    3. Blz. 232 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 233 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Lasten
    5. Blz. 234 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Baten
    6. Blz. 235 Doorgevoerde begrotingswijzigingen overhead
  3. Prestaties
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap