Status prestaties

Begroot 119.360

Gerealiseerd 100.149

Ruimte 19.212
Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Status prestaties

Begroot 119.360

Gerealiseerd 100.149

Ruimte 19.212

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichter bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur en landbouw spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
 6. Wij geven invulling aan onze zorgplicht voor invasieve soorten.
 7. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij voeren pilots uit voor het gebruik van data en nieuwe technieken in toezicht en handhaving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties

 1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
 2. Wij passen beheerplannen aan op basis van jurisprudentie en nieuwe inzichten.
 3. Wij bereiden de tweede generatie beheerplannen voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties

 1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties

 1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties

 1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
 2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtsoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
 3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 2 mln voor biodiversiteit uit het Coalitieakkoord. 
 5. We werken samen met gemeenten aan meer biodiversiteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties

 1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel.
 2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

Acties

 1. Wij ondersteunen het landschapsbeheer in Overijssel via de aanpak Streekeigen landschapsbeheer.
 2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor een ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
 3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.
 4. Wij voeren met partners het Actieplan 1,1 mln bomen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen uit.
 2. Wij helpen gemeenten en inwoners met financiële ondersteuning en kennis­uitwisseling  bij het vergroenen van de bebouwde omgeving.
 3. Wij stimuleren groene maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' en de prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
 4. We bouwen het netwerk van Groene Lopers verder uit.
 5. We bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen en streven daarin naar duurzame gedragsverandering.
 6. We werken samen met partners aan het project ‘Overijssel Tuiniert’.
 7. We dragen bij aan het financieren van projecten die natuur en gezondheid verbinden.
 8. We breiden het netwerk zorg- en groen uit en zetten in op groene leermodules.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade.

3.3.1 Aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij dragen bij aan een nieuw landelijk beleidskader voor verdere reductie van stikstof depositie.
 2. Wij werken een beleidskader uit voor beweiden en bemesten en voormalig meldingsplichtige of vrijgestelde activiteiten.
 3. Wij werken aan het inzichtelijk maken van de perspectieven voor economische ontwikkelingen op korte termijn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.2 Nationale parken

Acties

 1. Wij werken met onze Nationale parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij faciliteren de Nationale parken in hun ontwikkeling van trede twee naar drie binnen de standaard voor de nationale parken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 mln voor Nationale parken uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties

 1. We ondersteunen de recreatiesector en ondernemers op bedrijventerreinen bij het uitvoeren van de plannen voor meer groen.
 2. We voeren de prijsvraag Ereprijs uit.
 3. Wij ontwikkelen een programmatische aanpak voor een natuurinclusieve provinciale infrastructuur. We voeren tenminste 3 pilots uit.
 4. Wij begeleiden pilotprojecten met een soortenmanagementplan.
 5. Wij brengen de “toolbox natuurinclusief werken” onder de aandacht en wisselen ervaringen uit met partijen in de bouw en infrastructuur.
 6. We organiseren een symposium ‘natuurinclusief bouwen’ in het najaar van 2020.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.4 Faunabeheer

Acties

 1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
 3. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik.
 4. Wij stellen in overleg met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties een plan van aanpak op voor bestrijding van invasieve exoten (waaronder de eikenprocessierups). Indien voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn komen wij hier bij de Perspectiefnota 2021 op terug.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. We ontwikkelen aanvullend beleid gericht op een toekomstbestendige Agro & Food-keten. Daarbij willen we helpen om - waar mogelijk - de regelgeving te vereenvoudigen en experimenteerruimte te zoeken (3.4.1). Wij leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de Agro & Food-keten door innovaties te stimuleren, concrete initiatieven te ondersteunen en zo te komen tot nieuwe verdienmodellen. We voeren dit uit met ons innovatieprogramma Agro & Food (3.4.2). Door het uitvoeren van een herverkavelingsprogramma (3.4.3) helpen wij de sector zich voor te bereiden op de toekomst. We blijven zoeken naar mogelijkheden om - met behoud van een gezonde bedrijfsvoering - de ecologische voetafdruk van de landbouw te verminderen, bijvoorbeeld door omschakeling naar kringlooplandbouw en verduurzaming van de voedselketen  (3.4.4).

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties

 1. Wij doen verkenningen, ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) en de transitie naar een duurzame sector.
 2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties

 1. Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze samen met betrokken partijen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties

 1. Wij voeren de lopende landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl-Vollenhove uit en ronden de overige landinrichtingsprojecten af.
 2. Wij gaan, afhankelijk van het resultaat van het debat in PS over de evaluatie van het programma landbouwstructuurversterking, na op welke wijze inzet van het instrument andere doelen kan dienen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw

Acties

 1. Wij ondersteunen (lopende) doorbraak­projecten, waarbij met een gezonde bedrijfsvoering overgeschakeld wordt op kringlooplandbouw met een kleinere ecologische voetafdruk in een duurzame voedselketen.
 2. We werken de resultaten van de strategie­ontwikkeling voor de verduurzaming landelijk gebied verder uit ten behoeve van de herziening van de Omgevingsvisie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd door ‘Samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2).

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties

 1. Wij ronden voor alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af.
 2. Wij starten in vrijwel alle gebieden de (voorbereiding van de) uitvoering van herstelmaatregelen.
 3. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
 4. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied

Acties

 1. Wij starten samen met overheden en inwoners de uitwerking van het gebiedsprogramma Veenweidegebied in het kader van het klimaatakkoord en het IBP-Vitaal Platteland.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 3 mln voor veenweideproblematiek uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie (openstelling t/m 31-12-2019) gericht op realiseren van circa 70 ha nieuwe natuur administratief af. De uitvoering van de projecten loopt door in 2020 en verder.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij stellen een Plan van Aanpak op.
 2. Wij starten in zes gebieden gebiedstafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten
Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 465 0 465 489 -24 0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 697 900 1.597 1.631 -34 0
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 612 20 632 645 -13 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 18.522 550 19.072 17.715 1.357 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 3.764 100 3.864 4.998 -1.134 0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 521 647 1.168 371 797 -400
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 563 190 753 548 206 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 25.144 2.407 27.551 26.397 1.154 -400
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 900 1.080 1.980 675 1.305 -750
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 728 1.125 1.853 907 947 -300
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 1.628 2.205 3.833 1.582 2.252 -1.050
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Aanpak Stikstof 652 350 1.002 972 30 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 400 415 815 803 12 0
3.3.4 Faunabeheer 2.077 0 2.077 2.123 -47 50
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 3.129 765 3.894 3.898 -4 50
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 273 0 273 51 223 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 2.090 2.090 1.128 962 -250
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 500 1.000 1.500 1.433 67 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 773 3.090 3.863 2.611 1.252 -250
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 98.305 -36.000 62.305 58.192 4.113 3.000
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied 200 0 200 0 200 -170
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 6.662 1.033 7.695 7.240 455 -850
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 580 580 228 352 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma 105.168 -34.388 70.780 65.661 5.120 1.980
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.439 0 9.439 0 9.439 0

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 490 0 490 338 153 0
3.1.4 Beheer natuurterreinen 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 490 0 490 338 152 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 0 0 133 -133 0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 2.465 -2.465 0 1.665 -1.665 3.000
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 0 0 340 -340 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma 2.465 -2.465 0 2.004 -2.004 3.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 400 0 -400 400 GS Begrotingswijziging Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat een aantal activiteiten meer tijd nodig hebben dan voorzien en doorlopen tot in 2021. Op basis daarvan zal € 400.000 van het investeringsbudget Natuur voor Elkaar niet tot besteding komen in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.6 in 2020 te verlagen met € 400.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
3.2.1 Beheer landschap 750 0 -750 750 GS Begrotingswijziging Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat door COVID-19 de resultaten op de acties minder zijn dan voorzien. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2020 te verlagen met € 750.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 300 0 -300 300 GS Begrotingswijziging Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat het aantal subsidieaanvragen Groene schoolpleinen achterblijft. Een deel van de middelen van de subsidieregeling 4.8 Groene Schoolpleinen zal daarom niet tot besteding komen in 2020, maar schuift naar verwachting door naar 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.2 in 2020 te verlagen met € 300.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het structurele budget voor natuur en samenleving niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Dit hangt ook samen met de subsidieregeling 4.3. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
3.3.4 Faunabeheer -50 0 50 -50 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: UITBETALING FAUNASCHADES BIJ12 Zoals inhoudelijk toegelicht is er momenteel geen actueel inzicht in de prognose van de faunaschades 2020. Omdat de Begroting 2020 gebaseerd is op uitbetaalde schades over de afgelopen jaren is het de verwachting dat we binnen de begroting blijven. / TOELICHTING 2: ACTUALISATIE FAUNABELEID Voor het actualiseren van het faunabeleid wordt vanaf het 4e kwartaal 2020 (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2020.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 -250 250 PS Begrotingswijziging Voor subsidieregeling 6.2 Agro & Food Ondersteuning Businesscases is bij de jaarrekening 2019 € 585.000 meegenomen als resultaatbestemming voor subsidieaanvragen uit 2019 die in 2020 in behandeling zijn genomen. Het bedrag van €585.000 is in 2020 volledig beschikt, maar een deel (€250.000) heeft betrekking op 2021 en willen we daarom voorstellen om bij de 2e monitor door te schuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 250.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 3000 3000 0 PS Begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGEN/ONTTREKKING DOELUITKERINGEN POP 3 / LIFE B In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van BBV (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 zijn declaraties ingediend van circa € 2,75 miljoen. De verwachting is dat deze bedragen voor het einde van het jaar worden ontvangen. / In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijksvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van de BBV verantwoord worden via een doeluitkering. Naar verwachting zal in 2020 circa € 250.000 van deze subsidie worden besteed. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2020 te verhogen met € 3,0 miljoen.
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied 0 -170 170 GS Begrotingswijziging We geven de begrote procesmiddelen in 2020 niet volledig uit. Dat komt onder andere doordat het brede gebiedsproces later is gestart dan bij het Klimaatakkoord was voorzien. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het landelijke ‘borgingssysteem’ loopt een jaar achter op de planning). Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID-19 heeft geleid tot lagere proceskosten in 2020. De overblijvende middelen zullen wij in 2021 alsnog nodig hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 een deel van het budget, ad € 170.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 -900 900 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: HANDHAVING 2-JAAR TERMIJN Zoals we in Monitor I - 2019 ook hebben toegelicht, wordt in het kader de twee jaar termijn vastgesteld of de verleende ontwikkelingsruimte voor activiteiten die stikstof uitstoten ook benut wordt. Voor het handhaven en aanpassen van vergunningen hiervan is ook in 2020 tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk. Deze kosten kunnen we dekken uit het gereserveerde (KvO) frictiekostenbudget landelijk gebied . Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 3.5.3 van de begroting 2020. / TOELICHTING 2: PARTICULIERE NATUURONTWIKKELING EN TENDER PARTICULIERE NATUURREALISATIE Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 2,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Op basis van het ingediende aanvragen en de afhandeling hiervan zal circa € 1 miljoen niet worden gerealiseerd in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 0 50 -50 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: AFRONDING 'OUDE' LANDINRICHTINGSPROJECTEN Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de Dienst Landelijk Gebied (DLG) periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2020 € 50.000 nodig voor de uitvoering en afronding van de projecten Enschede Noord/Zuid en Losser. Van deze projecten loopt alleen Enschede Zuid mogelijk nog door naar 2021. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2020 te verhogen met € 50.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. / TOELICHTING 2: NADEELCOMPENSATIE ZUNASCHE HEIDE EN YOLTHE In augustus 2019 hebben wij u per brief (2019/0265173) geïnformeerd over de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. In de Monitor II - 2019 hebben uw Staten het besluit genomen om de provinciale bijdrage van € 216.500 te dekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. Omdat de realisatie van deze kosten via de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) lopen hebben we besloten om deze middelen over te hevelen. Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben we gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in deze gebieden. Daarbij is gebleken dat een deel van de kosten niet juist in de ramingen zijn verwerkt. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage € 44.000 hoger geworden. Omdat de realisatie van deze kosten nog steeds via de uitvoeringsreserve NNN lopen stellen wij u voor om de middelen vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de uitvoeringsreserve NNN. Deze wijziging is opgenomen onder Kerntaak 20.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo Begrotingswijzigingen Financiële toelichting
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -900 0 900 -900 Wijziging 119 | GS | Programma Stikstof Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.1.4 Beheer natuurterreinen -550 0 550 -550 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -100 0 100 -100 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -500 0 500 -500 Wijziging 103 | GS | Natuur voor Elkaar Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -147 0 147 -147 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -190 0 190 -190 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.2.1 Beheer landschap -100 0 100 -100 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
3.2.1 Beheer landschap -750 0 750 -750 Wijziging 103 | GS | Natuur voor Elkaar Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.2.1 Beheer landschap -230 0 230 -230 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -750 0 750 -750 Wijziging 103 | GS | Natuur voor Elkaar Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -375 0 375 -375 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.3.1 Aanpak Stikstof -350 0 350 -350 Wijziging 119 | GS | Programma Stikstof Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -250 0 250 -250 Wijziging 103 | GS | Natuur voor Elkaar Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -165 0 165 -165 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -1000 0 1000 -1000 Wijziging 111 | GS | Agro & Food: kringlopen sluiten Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Agro & Food: kringlopen sluiten
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -1090 0 1090 -1090 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -500 0 500 -500 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
3.4.3 Landbouwstructuurversterking -500 0 500 -500 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 33535 -2465 -36000 33535 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland -20 0 20 -20 Wijziging 119 | GS | Programma Stikstof Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 650 0 -650 650 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -1683 0 1683 -1683 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -580 0 580 -580 Wijziging 119 | GS | Programma Stikstof Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -500 0 500 -500 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 500 0 -500 500 Wijziging 026 | PS | Programma stikstof Deze wijziging heeft betrekking op PS 026 Programma Stikstof