Status prestaties

Begroot 18.460

Gerealiseerd 5.804

Ruimte 12.656
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Status prestaties

Begroot 18.460

Gerealiseerd 5.804

Ruimte 12.656

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Beleidsdoelen

Terug naar navigatie - Beleidsdoelen

Beleidsdoelen

Terug naar navigatie - Beleidsdoelen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Terug naar navigatie - 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.3, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties

 1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
 2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
 3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
 4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.1.3 Financieel toezicht

Acties

 1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
 3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
 4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.1.4 Archieftoezicht

Acties

 1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
 2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.1.5 Ondermijning

Acties

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. We werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. We voeren projecten uit ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit in Overijssel. Zo voeren we in 2020 het project ‘Vakantieparken in het Vechtdal’ uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties

 1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
 2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
 3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
 4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
 5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
 6. Wij coördineren en begeleiden de festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Terug naar navigatie - 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door  experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties

 1. Wij verzorgen democratiespelen, gastlessen op scholen en escaperoom sessies  voor jongeren onder de vlag van ‘Overijssel doet mee!’.
 2. Wij intensiveren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door projecten uit te voeren (te laten voeren) in de scholen.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad in hun rol en taken en stimuleren hen om adviezen uit  te brengen over actuele provinciale onderwerpen.
 4. Wij analyseren trends en ontwikkelingen in het Openbaar Bestuur en agenderen die (in samenwerking met het Trendbureau) breed.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Digitalisering.
 2. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 3. Wij stimuleren het uitwisselen van provinciale kennis over databeheer en digitalisering met gemeenten en instellingen door regelmatig overleg, ons kennisportaal en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 4. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals Action Learning) voor programma’s en projecten waar kwantitatief onderzoek niet volstaat.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
 2. We onderzoeken hoe een vorm van het ‘uitdaagrecht’ (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en –uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij ons beleid.
 3. Evaluatie Studio vers Bestuur is begin 2020 gereed en de resultaten worden gebruikt voor vervolg via een statenvoorstel.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3 Effectief eigen bestuur

Terug naar navigatie - 7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde ‘Methode Overijssel’ (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, Regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten in op een goede positie en toerusting van provincies in het openbaar bestuur, waaronder Kracht van Oost 2.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3.3 Communicatiebeleid

Acties

 1. We werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
 2. We maken thematische communicatieplannen om de lange-termijn-communicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.2.4).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties

 1. Wij handelen  bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in, om te komen tot een duurzame oplossing.
 2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties

 1. Wij brengen nieuwe focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
 2. Wij experimenteren met meer en andere vormen van dialoog met PS.
 3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 24 400 424 99 325 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 0 15 15 1 14 0
7.1.3 Financieel toezicht 7 20 27 12 15 0
7.1.4 Archieftoezicht 1 0 1 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 208 0 208 79 130 200
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 539 -350 189 151 38 0
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 780 85 865 343 522 200
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 479 -125 354 68 285 0
7.2.2 Trendbureau Overijssel 317 0 317 163 155 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 727 0 727 625 102 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 45 555 600 289 311 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.568 430 1.998 1.145 853 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 719 65 784 885 -101 240
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 437 0 437 305 132 0
7.3.3 Communicatiebeleid 803 -80 723 346 377 0
7.3.4 Bezwaar en beroep 19 0 19 15 4 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 3.834 -20 3.814 2.766 1.049 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 5.813 -35 5.778 4.317 1.461 240
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 9.820 0 9.820 0 9.820 0

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.5 Ondermijning 0 0 0 200 -200 200
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 28 0 28 2 26 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 0 55 0 55 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 82 0 82 2 80 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 0 0 0 129 -129 120
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 40 0 40 36 5 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 0 0 3 -3 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 40 0 40 168 -128 120

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning 0 200 200 0 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: PROGRAMMAGELD WEERBARE OVERHEID Voor 2020 waren diverse evenementen/trainingen en workshops voor ambtenaren bij provincie en gemeenten in Overijssel gepland ter versterking van de weerbaarheid. Ook hadden we een landelijke Bibob-dag gepland in het provinciehuis om de samenwerking en kennisuitwisseling met landelijke partners te versterken. Al deze plannen zijn vanwege Covid-19 uitgesteld tot 2021. / TOELICHTING 2: ONDERMIJNING OP VAKANTIEPARKEN Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project “veilige vakantieparken Overijssel”. De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft €600.000. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. De bijdragen en bijbehorende lasten zullen we bij deze monitor toekennen aan de jaarschijven 2020-2023. Op basis van de spelregels voor het instellen van de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2020/2021/2022/2023 budgettair neutraal te verhogen met resp. €200.000/€200.000/€80.000/€120.000.
7.3.1 Samenwerking met partners -120 120 240 -120 PS Begrotingswijziging Het programma Kracht van Oost is een samenwerking tussen de Provincie Overijssel en de Provincie Gelderland. Beide provincies dragen €150.000 bij aan dit programma. Het programma loopt van 2019-2021. Een deel is in 2019 al besteed, een deel wordt dit jaar besteed (€240.000) en een deel zal in 2021 worden besteed. In deze wijziging wordt u voorgesteld om de lasten voor 2020 te verhogen met €240.000, waarbij de helft gedekt wordt door de bijdrage van Provincie Gelderland en de andere helft uit kerntaak 10. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 7.3.1 in 2020 te verhogen met € 240.000 onder gelijktijdige verhoging van de baten met €120.000 en verlaging van de lasten onder kerntaak 10 overhead (7060096) met €120.000.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -250 0 250 -250 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking -150 0 150 -150 Wijziging 217 | Adm. | Terugdraaien primitieve begroting Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 217 terugdraaien primitieve begroting
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht -15 0 15 -15 Wijziging 110 | GS | Kwaliteit Openbaar Bestuur Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwailiteit Openbaar Bestuur
7.1.3 Financieel toezicht -20 0 20 -20 Wijziging 110 | GS | Kwaliteit Openbaar Bestuur Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwailiteit Openbaar Bestuur
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 350 0 -350 350 Wijziging 201 | Adm. | Doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling -125 0 125 -125 Wijziging 110 | GS | Kwaliteit Openbaar Bestuur Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwailiteit Openbaar Bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 250 0 -250 250 Wijziging 217 | Adm. | Terugdraaien primitieve begroting Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 217 terugdraaien primitieve begroting
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -200 0 200 -200 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie -355 0 355 -355 Wijziging 110 | GS | Kwaliteit Openbaar Bestuur Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwailiteit Openbaar Bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners -65 0 65 -65 Wijziging 110 | GS | Kwaliteit Openbaar Bestuur Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwailiteit Openbaar Bestuur
7.3.3 Communicatiebeleid 80 0 -80 80 Wijziging 110 | GS | Kwaliteit Openbaar Bestuur Deze wijziging heeft betrekking op GS 110 Kwailiteit Openbaar Bestuur
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 20 0 -20 20 Wijziging 203 | Adm. | Doorwerking Adm. 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2019