Status prestaties

Begroot 37.146

Gerealiseerd 23.143

Ruimte 14.003
Kerntaak 2: Milieu en energie

Kerntaak 2: Milieu en energie

Status prestaties

Begroot 37.146

Gerealiseerd 23.143

Ruimte 14.003

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO2, fijnstof). Het realiseren van energiemaatregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Terug naar navigatie - 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Wij borgen de basiskwaliteit van de leefomgeving door beleid te maken en kaders te stellen (2.1.1). Wij stellen de gezondheid van onze inwoners meer centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid en verwerken ‘gezondheid’ als rode draad in de Omgevingsvisie. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim. Door vergunning­verlening, toezicht en handhaving zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). We voeren milieueffectrapportages uit voor onze projecten (2.1.3). Met monitoring en evaluatie (2.1.4) kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties

 1. Wij betrekken de resultaten van de beleidsverkenning milieu en gezondheid uit 2019 bij de ontwikkeling van gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.
 2. Wij werken met gemeenten, GGD en andere partners uit hoe de gezondheid van inwoners meer centraal kan worden gesteld in milieu- en omgevingsbeleid.
 3. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
 4. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
 5. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 6. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.
 7. Wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroevers Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en het Senshagen uit

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
 5. Wij versnellen het actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties

 1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
 2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties

 1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

Terug naar navigatie - 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma’s uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor spoedeisende en overige bodems (2.2.1). Asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven inzetten op een spoedige sanering van in Overijssel aanwezige asbestdaken (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Terug naar navigatie - 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO2-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties

 1. Wij implementeren de aanbevelingen van de tussenevaluatie programma Nieuwe Energie Overijssel.
 2. Wij ontwikkelen met de regio’s de Regionale Energiestrategie 2030 voor Twente en West-Overijssel.
 3. Wij ondersteunen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken.
 4. Wij stimuleren duurzame warmtevoorziening door ontwikkeling van warmtenetten voor gebruik van restwarmte en geothermie.
 5. Wij versterken de ontwikkelcapaciteit voor lokale initiatieven en projecten zon- en windenergie bij bedrijven en gemeenten en monitoren de ontwikkeling van zonnevelden.
 6. Wij realiseren 23,5 MW windenergie in de Veenwieken, 8,4 MW windenergie in windpark Nieuwleusen Synergie in de gemeente Dalfsen en 12 MW windenergie in windpark Staphorst WDS.
 7. Wij stimuleren aardwarmte en bodemenergie en ondersteunen verdere projectontwikkeling en realisatie van aardwarmteprojecten Zwolle en Kampen.
 8. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 20 mln voor energietransitie uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties

 1. Wij streven er in 2020 naar om via Energiefonds Overijssel minimaal € 20 miljoen te investeren in projecten gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.
 2. Wij gaan na welke mogelijkheden er zijn om de voorwaarden van het Energiefonds te verruimen, zodat lokale initiatieven daar ook gebruik van kunnen maken.
 3. Wij stellen als aandeelhouder het jaarplan en de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 van het fonds vast.
 4. Wij zien als aandeelhouder toe op uitvoering van het jaarplan 2020 van Energiefonds Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties

Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door:

 1. Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis;
 2. Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen;
 3. De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

Terug naar navigatie - 2.4 Een duurzaam landelijk gebied

In het landelijk gebied helpen wij met het programma Toekomstgerichte erven individuele erfeigenaren beslissingen te nemen over de structurele verduurzaming van hun erf (2.4.1).

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 129 320 449 177 272 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.939 356 4.295 3.671 624 0
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 4.068 676 4.744 3.848 897 0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 7.633 1.024 8.657 9.345 -688 1.100
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 400 400 438 -38 -150
2.2.3 Beheer nazorgfonds 46 0 46 0 46 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 7.679 1.424 9.103 9.783 -680 950
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 7.740 8.052 15.792 8.078 7.714 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 82 0 82 63 20 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 7.822 8.052 15.874 8.141 7.734 0
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 1.300 0 1.300 1.372 -72 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.124 0 6.124 0 6.124 0

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 227 0 227 279 -52 0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 0 0 49 -49 0
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 0 51 0 51 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 51 0 51 49 2 0
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 511 238 749 235 514 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 61 0 61 25 36 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 572 238 810 260 550 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 0 0 0 0 PS Begrotingswijziging Wij krijgen voor de periode 2021-2024 jaarlijks een bedrag van € 42.000 in het provinciefonds, bedoeld om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Dit heeft te maken met de afbouw van de rijksmiddelen voor het programma MEVO (programma voor externe veiligheid). Omdat onze werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid uitbesteed zijn aan de omgevingsdiensten zullen we dit budget toevoegen aan prestatie 2.1.2 waar de budgetten van de omgevingsveiligheidsdiensten onder hangen. Onder kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 2.1.2 van de begroting 2021-2024.
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -1100 0 1100 -1100 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: AFRONDING OLASFA Als de waterstand in de IJssel voldoende hoog is, dan kunnen de afrondende werkzaamheden (aanvoer ophoogzand) eind 2020 opgeleverd worden. Voor het ophogen van het terrein met primair zand (in plaats het begrote "secundair zand" " dat mogelijk te hoge gehalten PFAS kan bevatten) is € 750.000 extra budget nodig. Het terrein is gekwalificeerd als waterbodem, waarbij de hoogste eisen in relatie tot PFAS gelden. Voor de aanvoer van het zand via de IJssel (in plaats van per vrachtwegen in verband met Stikstof reductie) is tevens een 'regelboot' verplicht gesteld, dit kost aanvullend € 100.000. Binnen de Reserve Bodemsanering zijn nog gelabelde middelen beschikbaar voor Olasfa om deze afrondende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij stellen u voor om een bedrag van € 850.000 te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties) van de begroting 2020. / TOELICHTING 2: DRUGSAFVALDUMPINGEN 2021 Via de september circulaire 2020 ontvangen alle provincies in 2021 een bijdrage (totaal € 1 miljoen, landelijk) voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Hiervan ontvangt de provincie Overijssel € 28.588. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan jaarschijf 2021 en te koppelen aan prestatie 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties. / TOELICHTING 3: ASBESTOPGAVE BODEM Voor de uitvoering van de Asbestopgave bodem hebben wij in de periode 2016-2022 € 38 miljoen Rijksmiddelen via het provinciefonds beschikbaar. In de Begroting 2020 is als onderdeel hiervan € 6,8 miljoen geraamd. Conform bestuurlijke afspraken hebben wij ter dekking van materiële en personele kosten voor het Projectbureau middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Hof van Twente. Hiermee komt een groter deel van de lasten tot besteding in 2020. Het gaat om voorziene kosten die zich eerder voordoen dan begroot. De totaal beschikbare middelen voor de asbestopgave in deze periode worden niet overschreden. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties) in 2020 en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verhogen met € 250.000.
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 150 0 -150 150 GS Begrotingswijziging Als gevolg van COVID-19 maatregelen is een deel van de geplande activiteiten vertraagd of niet gerealiseerd. Daarom zal een deel van het budget niet worden uitgegeven in 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.2.2 in 2020 te verlagen met € 150.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) 0 0 0 0 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: RENTE AANDEELHOUDERSLENING ENEXIS In het statenvoorstel (PS 2020/1101241) over het verstrekken van de aandeelhouderslening van € 98,4 mln aan Enexis, is het volgende besluit genomen: “In te stemmen met het storten van de jaarlijkse rentebaten vanuit de aandeelhouderslening in de Algemene Financieringsreserve. De exacte omvang van de rentebaten is afhankelijk van het rentepercentage; dit zal bekend zijn een aantal dagen voor het afsluiten van de lening. De definitieve bedragen te verwerken bij de 2e Monitor 2020.” Inmiddels is bekend geworden dat de renteopbrengsten over 2020 (augustus t/m december) afgerond € 0,9 mln bedragen. We verwerken dit via een begrotingswijziging op Kerntaak 20. De renteopbrengsten over 2021 en verder zijn al verwerkt via de begroting 2021. Bij kerntaak 20 stellen we u voor om € 0,9 mln op te nemen als rentebaten Enexis en tegelijkertijd € 0,9 mln toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. / TOELICHTING 2: DIVIDEND ENEXIS Over het boekjaar 2019 keert Enexis in 2020 € 20,7 mln aan dividend uit aan de provincie Overijssel. Net als vorig jaar is dat meer dan begroot; begroot in 2020 is € 17,7 mln. Dit incidentele voordeel vloeit in het jaarrekeningresultaat 2020 (via kerntaak 20). De halfjaarcijfers 2020 van Enexis geven een forse daling van de winst te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Waar in voorgaande jaren de jaarresultaten rond of boven de € 200 miljoen lagen, zal het resultaat over 2020 eerder rond de € 150 miljoen uitkomen (globale inschatting op basis van het resultaat 1e halfjaar 2020). Belangrijke redenen voor de lagere winstverwachting zijn de forse extra investeringen in de energietransitie, de doorberekening van de Tennet-tarieven en het afzien van tariefsverlaging Vennootschapsbelasting. Het verwachte lagere resultaat over 2020 betekent dat de dividenduitkering Enexis in 2021 (over het boekjaar 2020) ook lager zal uitvallen. In de begroting 2021 is hierop geanticipeerd en de dividendinkomsten naar beneden bijgesteld. Op basis van de halfjaarcijfers 2020 lijkt dit niet voldoende. In de jaarrekening 2020 zullen we melden wat het daadwerkelijke resultaat Enexis 2020 is geweest en welke gevolgen dit heeft voor onze dividendontvangsten in 2021. Voor de jaren na 2021 is de kans groot dat er sprake zal zijn van een verdere daling van het resultaat van Enexis. In 2022 worden de tarieven door de Autoriteit Consument en Markt opnieuw bepaald en zal de impact van de lage rente hierbij voelbaar zijn. Ook hierop hebben we al (deels) geanticipeerd en de dividendinkomsten Enexis meerjarig verlaagd. Indien begin volgend jaar blijkt dat de begrote dividendinkomsten, op basis van de laatste stand van zaken, te hoog zijn ingeschat, dan komen we hierop terug bij de Perspectiefnota 2022.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -320 0 320 -320 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -239 0 239 -239 Wijziging 201 | Adm | doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -117 0 117 -117 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties -1024 0 1024 -1024 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -400 0 400 -400 Wijziging 202 | Adm | doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 0 347 347 0 Wijziging 202 | Adm | doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -1015 0 1015 -1015 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -5100 0 5100 -5100 Wijziging 108 | GS | Investeringsvoorstel Impuls Energietransitie Deze wijziging heeft betrekking op GS 108 Investeringsvoorstel Impuls Energietransitie
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -1699 -109 1590 -1699 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019