Status prestaties

Begroot 50.087

Gerealiseerd 24.469

Ruimte 25.618
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Status prestaties

Begroot 50.087

Gerealiseerd 24.469

Ruimte 25.618

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Investering zonnepanelen op het provinciale vastgoed
Om een volledig energie neutrale vastgoed portefeuille te krijgen worden diverse verduurzamingsmaatregelen ingezet waarvan één van de maatregelen het plaatsen van zonnepanelen is. Daarnaast is vanuit het IPO de wens om uiterlijk 2021 maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het provinciaal vastgoed. Het gaat hierbij voor de provincie Overijssel om circa 600 zonnepanelen plus accusystemen voor de opslag.
Voor deze nieuwe investering vragen wij om in 2021 een investeringskrediet van € 675.000 beschikbaar te stellen. De budgettaire gevolgen zijn nihil omdat de afschrijvingslasten en overige kosten ongeveer even hoog zijn als de besparing op de energielasten.


Investeringen ICT

In 2020 besteden we naar verwachting een bedrag van € 0,9 miljoen aan ICT investeringen niet. Dit heeft 2 oorzaken, ten eerste zijn er geen software investeringen gedaan die we in eigendom krijgen, ten tweede is de vervanging van de thin clients op een andere wijze ingevuld door de aanschaf en verstrekking van laptops. Deze laptops zijn aangeschaft door SSC/ONS en worden door SSC/ONS geactiveerd. In 2021 onderzoeken we de nog te verwachten ICT investeringen en zullen we in de 1e monitor een voorstel doen om investeringsmiddelen om te zetten in exploitatiemiddelen.


Verantwoording over compliancy informatieveiligheid, privacy en archief 2019

Informatie is, naast financiële middelen en personeel, één van de voorwaarden om de provinciale maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Als gevolg van technologische, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen neemt de afhankelijkheid van betrouwbare informatie en IT-systemen toe. Aansluitend worden meer data, waaronder persoonsgegevens, verwerkt.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie en IT-systemen te waarborgen, wordt aansluiting gezocht met verplichte wet- en regelgeving op het gebied informatie, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Archiefwet.

De Archiefinspecteur, Functionaris Gegevensbescherming en Chief Information Security Officer hebben onafhankelijk verantwoording afgelegd over 2019. Het streven is uiteindelijk in de toekomst één integraal jaarverslag over informatie op te stellen.

Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen die zijn gedaan en de opvolging die hieraan wordt gegeven. De bevindingen hebben betrekking op:

 • Naleving Archiefwet: de Archiefwet bepaalt op welke wijze archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat blijven. Dit met het oog op de duurzame toegankelijkheid: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.
 • Naleving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): de AVG is een Europese Verordening die regelt hoe personen regie blijven houden over hun eigen persoonsgegevens. De AVG beperkt niet het verwerken en delen van persoonsgegevens, maar geeft aan hoe persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt moeten worden door organisaties, zodat de privacy van personen is gewaarborgd
 • Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO): de overheid verwerkt een grote hoeveelheid informatie. De BIO bepaalt hoe de overheid de betrouwbaarheid van haar informatie(systemen) moet waarborgen. Hierbij gaat het over de beschikbaarheid, integriteit (juist/volledig) en vertrouwelijkheid van informatie.


BEVINDINGEN

Algemene specifieke conclusies

ONDERDEEL ALGEMENE CONCLUSIE 2019
ARCHIEFWET Vanuit archiefwetgeving voldoet de provincie Overijssel deels als het gaat om zorg en beheer over niet-overgebracht archief. Ten aanzien van overgebracht archief is de zorg en beheer op een enkel puntje na goed op orde.
AVG Privacy is voor de provincie Overijssel een relatief nieuw onderwerp. De organisatie voldeed zeer beperkt aan de voorganger van de AVG (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en moest in essentie beginnen vanaf een nulpunt. De toezichtsrapportage gaat enerzijds over de inhaalslag die heeft plaatsgevonden en anderzijds de resterende lacunes.
BIO In 2018 heeft een art. 217a-onderzoek en een Rekenkameronderzoek plaatsgevonden t.a.v. informatiebeveiliging. Deze was kritisch en bevatte aanbevelingen. GS heeft aan PS toegezegd om de aanbevelingen opvolging te geven. In 2019 is een programma gestart die aantoonbaar zijn vruchten begint af te werpen. In 2019 is het fundament gelegd wat randvoorwaardelijk is om te kunnen voldoen aan de BIO. De eerste stap om te voldoen aan de BIO is gezet.

Belangrijkste gemeenschappelijke bevindingen

 1. De Archiefinspecteur, FG en CISO geven aan dat zij vanuit hun expertise beter en vaker aan de voorkant van initiatieven worden betrokken, waardoor betere waarborgen kunnen worden ingebouwd om te kunnen voldoen aan de wetgeving.
 2. Er is een aantal tekortkomingen, maar deze zijn in beeld en verbeteringstrajecten zijn ingezet.
 3. Veel persoonsgegevens worden te lang bewaard. Zowel de provinciearchivaris als FG constateren bijvoorbeeld dat digitale vernietiging vanuit het Document Management Systeem niet plaatsvindt.


Belangrijkste positieve bevindingen

ONDERDEEL BELANGRIJKSTE POSITIEVE BEVINDINGEN
ARCHIEFWET
 1. In de verslagperiode is de aandacht voor een correcte uitvoering van de AVG en informatieveiligheid van systemen fors toegenomen en verbeterd.
 2. Er is voortgang geboekt in het nemen van maatregelen om systemen aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.
 3. Er zijn voldoende mensen & middelen beschikbaar om de zorg en het beheer professioneel vorm te kunnen geven, maar de capaciteit staat onder druk. De inzet is enorm, maar kwetsbaar.
AVG
 1. De organisatie voldoet ten gevolge van de verrichte inspanningen nu op een aantal punten (grotendeels) aan de AVG.
 2. De capaciteit op het onderwerp wordt aanzienlijk uitgebreid. Dit beoordeelt de functionaris gegevensbescherming als noodzakelijk en derhalve zeer positief.
 3. Er is een duidelijk draagvlak aanwezig in de organisatie voor verdere verbetering op het gebied van AVG-compliance.
BIO
 1. De randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de BIO zijn aanwezig. Er zijn voldoende financiële middelen; betrokkenheid van het management is goed; capaciteit voor informatiebeveiliging wordt uitgebreid.
 2. De aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland hebben opvolging gekregen. Dit was een toezegging van GS aan PS.
 3. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging, dat uitgaat van een plan-do-check-act-cyclus en risicomanagement, is opgezet en geïmplementeerd. Daarnaast zijn de rollen van bestuur tot operatie helder belegd, en worden verantwoordelijkheden genomen. Dit tezamen borgt dat het management stuurt op de informatiebeveiligingsrisico’s en passende overwogen beveiligingsmaatregelen worden getroffen.


 Belangrijkste verbeterpunten

ONDERDEEL BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN
ARCHIEFWET
 1. Zorg voor een adequaat overzicht van welke informatie zich waar en in welke systemen/applicaties bevindt en zorg daarbij voor helderheid over wie de verantwoordelijkheid draagt over welke informatie. Goede archivering hangt nauw samen met het nakomen van gemaakte afspraken, wat nu te weinig gebeurd.
 2. Krijg grip op de getroffen archief- en informatiebeheer maatregelen door verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Zorg voor adequate ketenarchivering.
 3. Maak versneld een einde aan de hybride situatie van archiveren. Papier en digitaal lopen nog parallel naast elkaar en zorgen ervoor dat aandacht en kennis verdeeld moet worden over vele tegelijkertijd lopende trajecten. Dit vraagt veel van de beperkte groep medewerkers die bij alle ICT-trajecten gevraagd worden om hun bedrijfsspecifieke kennis in te brengen. Deze kennis is niet extern in te huren, waardoor overbelasting op de loer ligt.
AVG
 1. Verbeter het signaleringsvermogen van de organisatie, bijvoorbeeld door meer privacy impact assessments uit te voeren. Zo kunnen onrechtmatigheden in een vroeg stadium ontdekt worden.
 2. Blijf investeren in het verbeteren van de informatiehuishouding. De kwaliteit van de informatiehuishouding is een fundamenteel probleem dat meerdere onrechtmatigheden in de hand werkt.
BIO
 1. Zorg dat alle medewerkers en contractanten aantoonbaar getraind zijn in het kennen en kunnen toepassen van het informatiebeveiligingsbeleid.
 2. Zorg dat de rol van interne auditor zodanig is belegd dat interne audit met geplande tussenpozen onafhankelijk en effectief plaatsvindt. De interne audit moet de directie inzicht geeft in hoeverre het managementsysteem voor informatiebeveiliging doeltreffend is geïmplementeerd.
 3. Zorg dat SSC ONS de noodzakelijke beheersmaatregelen treft, zodat de risico’s voor Overijssel in de keten voldoende worden beheerst.

Wij herkennen ons in de bevindingen die zijn gedaan. In 2019 is de governance (beleid, rollen en verantwoordelijkheden) verstevigd op informatieveiligheid, privacy en het archief.

Het artikel 217-a onderzoek (2018) en het Rekenkameronderzoek (2019) op het gebied van informatieveiligheid bevatten aanbevelingen die in 2019 hebben geleid tot verbetertrajecten ten aanzien van onze informatiehuishouding. Wij zijn verheugd dat de Archiefinspecteur, Functionaris Gegevensbescherming en Chief Information Security Officer in 2019 erkennen dat de ingeslagen weg zijn vruchten beginnen af te werpen. In 2020 hebben wij deze ingeslagen weg vervolgd en is gestart met de opvolging van de genoemde verbeterpunten.


Implementatie Windows 10
In 2018 is SSC-ONS, in opdracht van provincie Overijssel en gemeente Zwolle, gestart met de vervanging van het besturingssysteem Windows 7 voor Windows 10. Die vervanging is belangrijk omdat een groot aantal bedrijfsapplicaties niet langer door Windows 7 worden ondersteund. Dat geldt ook voor de ondersteuning van Windows 7 zelf, die in 2020 stopt, waardoor er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan.
Ondanks een aantal interventies heeft dit project vertraging opgelopen als gevolg van een te optimistische planning, meerdere wisselingen van projectleiders en tekort aan projectmedewerkers. Inmiddels is de uitrol van Windows 10 gestart. De meerkosten ad € 400.000 als gevolg van de vertraging worden opgevangen binnen de bestaande begroting.


DA’S Digitaal Werken
De informatieprojecten van DA'S Digitaal Werken boeken voortgang, ondanks de Covid-19 crisis en de vertraging in de oplevering van passende ICT (Windows 10). In september jongstleden hebben wij een mijlpaal bereikt: het Overijssel Loket (klant contact centrum) is gestart met zaakgericht werken.

De voordelen van zaakgericht werken zijn voor een groot deel ook de voordelen van digitaal werken. Denk bijvoorbeeld aan: automatische termijnbewaking en parallel werken in hetzelfde dossier. Met als oogmerk dat onze klanten zicht nog beter geholpen weten.

Als eind 2020 is voorzien in de passende ICT, dan blijft de uitloop voor wat betreft zaakgericht werken beperkt tot 6 maanden. De samenwerkingsomgeving zal dan nog binnen de planning worden ingevoerd.


Financiering Kracht van Oost
Ter dekking van dit samenwerkingsproject is € 120.000 benodigd waarvoor wij u voorstellen dit bedrag over te hevelen naar prestatie 7.3.1. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar deze prestatie.

 

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

Beursnotering BNG-lening
De provincie heeft in het verleden aan BNG Bank twee langlopende hybride leningen verstrekt van in totaal € 74,5 mln. De BNG Bank heeft het recht (niet de plicht) om de eerste lening van € 49,5 mln op 16 mei 2021 af te lossen, indien de toezichthouder ECB akkoord is en de marktomstandigheden aantrekkelijk zijn voor BNG Bank. Bij het verstrekken van de lening is afgesproken dat BNG Bank, voorafgaand aan genoemde datum, de keuze voorlegt aan de leninggevers om een beursnotering voor de lening aan te vragen. Een beursnotering vergroot de verhandelbaarheid van de lening, wat zou kunnen leiden tot een hogere opbrengst bij verkoop. Op 24 september jl. hebben de leninggevers besloten (meerderheid van stemmen) om géén beursnotering aan te vragen. Alleen de provincie Overijssel was, conform besluitvorming van Provinciale Staten bij het aangaan van de lening, voor het aanvragen van een beursnotering. Bij deze stemming heeft BNG Bank wel schriftelijk bevestigd “dat er geen beperkingen zijn in de overdracht van de lening, anders dan de verplichting om BNG Bank van de overdracht op de hoogte te stellen”. Deze bevestiging is belangrijk voor het eventuele geval dat BNG Bank niet zal aflossen en de provincie wel liquiditeiten nodig heeft.


Rente aandeelhouderslening Enexis
We stellen u voor om € 0,9 mln op te nemen als rentebaten Enexis en tegelijkertijd € 0,9 mln toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. De inhoudelijke toelichting is opgenomen bij prestatie 2.3.3 .


Aflossing lening SPV Hengelo aan Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)
Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO). In 2020 heeft SPV Hengelo € 688.800 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo.

De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 688.800 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanwending van de baten in de SPV. In die brief van 2017 (2017/0438197) is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de bijdrage van de SPV terug te betalen aan de Houdstermaatschappij ten behoeve van de beheerskosten van de Houdstermaatschappij en versterking van het Innovatiefonds.

Per saldo is bovenstaande dus budgettair neutraal. Het is een omlabeling in de Algemene financieringsreserve.

 • Wij stellen u voor € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Algemene financieringsreserve voor lening SPV Stork en tegelijk dit bedrag te storten in de Algemene financieringsreserve voor HFO. 

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Provinciefonds; mei- en septembercirculaire

Algemene uitkering
De meicirculaire is eerder toegelicht bij de Begroting 2021, bij deze monitor verwerken wij de mutaties die betrekking hebben op het jaar 2020. De bijstelling van de algemene uitkering voor 2020 die wij verwerken ten aanzien van de meicirculaire is +/+ € 0,1 miljoen. 

De bijstelling van de algemene uitkering voor 2020 vanuit de septembercirculaire  die wij verwerken is circa +/+ € 1,1 miljoen.

 

Deze bijstelling bestaat uit:

Meicirculaire:  
Afrekening accres 2019 €    400.000
Accres 2020 € -   40.000
Afrekening BCF €    500.000
Aanpassing maatstaven (december circulaire 2019 en meicirculaire 2020) € - 800.000
Septembercirculaire :  
Afrekening BCF (via de Reserve Arepb € 1,000.000
Aanpassing maatstaven  BCF €     100.000
Gevolgen budgettair perspectief * € -  340.000

* Voor het budgettair perspectief heeft de € 1.500.000 die via de Algemene reserve egalisatie plafond BCF gaat geen budgettair effect, zodat bij de Monitor Overijssel 2020-II een negatief effect van € 340.000 wordt meegenomen.

Accres
De afgelopen jaren hebben fluctuaties in het accres regelmatig onrust veroorzaakt bij de medeoverheden. Het kabinet vindt het belangrijk in deze bijzondere tijd de schommelingen voor medeoverheden te dempen; hoe stabieler de inkomsten, hoe minder verstoringen van het gemeentelijke en provinciale begrotingsproces. In overleg met de VNG en het IPO is daarom besloten om het accres zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2020 te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het is aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. In afwachting van dit besluit over de te hanteren systematiek zijn ook de accresramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020. In deze circulaire vindt daarom geen (meerjarige) bijstelling van de accressen plaats.

BTW-compensatiefonds (BCF)
Bij deze septembercirculaire wordt de verwachte ruimte tussen het plafond in het BCF en de uitgaven ten laste van het BCF in 2020 toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Overijssel betekent dit een toevoeging aan de Algemene uitkering van € 1 miljoen. Dit bedrag wordt in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene reserve egalisatie plafond btw-compensatiefonds (Arepb). Gecombineerd met de toevoeging aan de Algemene uitkering bij de meicirculaire 2020 zal in 2020 een bedrag van in totaal € 1,5 miljoen worden toegevoegd aan de Arepb.

 

De meerjarige positieve bijstelling van de algemene uitkering ten opzichte van de Begroting 2021 bedraagt ten gevolge van de aanpassing van de maatstaven
€ 100.000.  Dit positieve effect van € 100.000 wordt meegenomen in het budgettair perspectief voor 2021 en verder. 


Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

 • De baten uit het provinciefonds in 2020 te verhogen met € 1,2 miljoen ten gunste van de algemene middelen.
 • De toevoeging aan de AREPB in 2020 te verhogen met € 1,5 miljoen.
 • De baten uit het provinciefonds in 2021 en verder te verhogen met € 0,1 miljoen ten gunste van de algemene middelen.


Wijzigingen integratie- en decentralisatie–uitkeringen 2020 en verder
In de circulaire worden ook een aantal wijzigingen met betrekking tot de integratie- en decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Het betreft bijdragen van het Rijk voor specifieke doelen:

Meicirculaire Geen mutaties
Septembercirculaire:  
Regiodeal De provincie Overijssel ontvangt de tweede en laatste termijn (€ 15 miljoen) voor de Regiodeal Twente. In totaal heeft het Kabinet maximaal € 30 miljoen gereserveerd
Bijdrage  afvaldumpingen Alle provincies ontvangen een bijdrage voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Overijssel ontvangt in 2021 € 28.588.
Meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024 Provincies ontvangen jaarlijks in het kader van cluster 4 van de meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 675.000. Voor Overijssel is dit € 42.000 per jaar. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid.

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

 • In 2020  € 15 miljoen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente
 • De lasten in 2021 te verhogen met € 28.588 op prestatie 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties van de Begroting 2020.
 • Wij stellen u voor de lasten in 2021 tot en met 2024 te verhogen met € 42.000 op prestatie 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu van de Begroting 2020.

Deze voorgestelde begrotingswijzigingen hebben geen direct effect op het budgettair perspectief. In de huidige werkwijze worden de decentralisatie- en integratie uitkeringen volledig ingezet voor het doel dat daar door het Rijk aan is gekoppeld.

 • Wij stellen u voor de baten uit het provinciefonds in 2020 te verhogen met € 15 miljoen, 2021 met € 70.588 en 2022 tot en met 2024 met € 42.000.


Opcenten Motorrijtuigenbelastin
g
Op basis van de ramingen van de belastingdienst en de realisatie tot en met september actualiseren wij bij deze monitor de raming van de opcenten . In 2020 zijn de volumes licht gestegen waardoor we een stijging zien in de ontvangsten. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit de MRB onzeker. De vrijstelling van elektrische auto's van MRB speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de coronacrisis kan op de korte en lange termijn gevolgen hebben voor onze inkomsten uit de opcenten.

De inkomsten ramen wij vanaf dit jaar op € 112,8 miljoen. Dit betekent voor 2020 een plus van € 1 miljoen en voor 2021 een plus van € 0,5 miljoen. De ramingen voor 2022 en verder zijn reeds € 112,8 miljoen en blijven dus onveranderd.

De meeropbrengsten die worden geraamd komen deze coalitieperiode zoals afgesproken ten gunste van verkeersveiligheid.

 • Wij stellen u voor de baten aan opcenten in 2020 te verhogen met € 1,0 miljoen en in 2021 met € 0,5 miljoen. Deze € 1,5 miljoen komt in 2021 ten gunste van verkeersveiligheid op prestatie 4.5.1.


Onderuitputting voorgaande jaren
In onze begroting ramen wij jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen aan terugontvangen gelden op de post 'Onderuitputting voorgaande jaren'. Hierop verantwoorden we lager uitgevallen kosten, veroorzaakt in de voorgaande jaren, maar die financieel verwerkt worden in het lopende boekjaar. Het betreft bijvoorbeeld bedragen die we terugontvangen op in voorgaande jaren verstrekte subsidies omdat de subsidieontvanger niet aan alle voorwaarden voldaan heeft waardoor de subsidie uiteindelijk voor een lager bedrag is vastgesteld.

De vrijval van dit soort bedragen bedraagt t/m peildatum 7 oktober in totaal € 3,5 miljoen. Dit houdt in dat we een meevaller van € 2,5 miljoen hebben ten opzichte van het begrote bedrag. De grootste post hierbij bedraagt € 1,6 miljoen. Dit geld hebben we terugontvangen op het (inmiddels afgesloten) IMG project Herstructurering Twentekanaal. Voor het overige betreffen het meerdere kleinere bedragen.


Oormerkingen binnen de Algemene reserve

Bij de Resultaatbestemmingen 2019 en de Perspectiefnota 2021 heeft u besloten een drietal oormerkingen binnen de Algemene reserve aan te brengen. Dit betreft:

 • € 2,1 miljoen voor ICT-investeringen.
 • € 2,1 miljoen voor eventuele kosten voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (prestatie 5.3.2).
 • € 12 miljoen voor bestedingen in de volgende Statenperiode.

Hoewel deze bedragen verwerkt zijn in het budgettair perspectief, heeft de labeling binnen de Algemene Reserve nog niet plaatsgevonden. Om dit correct boekhoudkundig te verwerken en de labeling binnen de Algemene Reserve juist op te nemen in de administratie leggen we u een technische, budgettair neutrale begrotingswijziging voor:

 • Wij stellen u voor binnen de Algemene Reserve  de vrije ruimte  met € 16,2 miljoen af te ramen en de geoormerkte posten op te boeken van in totaal (ook)
  € 16,2 miljoen. Het saldo van de Algemene Reserve wijzigt hiermee niet. Het gaat uitsluitend om het opnemen van de labeling binnen de Algemene Reserve.


Correctie vrijval uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (uKVO Vechtdallijnen)
Eind 2019 resteerde in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel (uKVO) een bedrag van € 7,9 miljoen voor de Vechtdallijnen. Via de jaarrekening 2019 is van dit bedrag € 500.000 overgeheveld naar de Reserve Mobiliteit verkeer en vervoer. Het restant van € 7,4 miljoen is, via het rekeningsaldo, toegevoegd aan de Algemene reserve. Echter, via de begroting 2020 was een bedrag van € 1,0 miljoen begroot als onttrekking aan de uKvO (Vechtdallijnen). Hiermee was in de jaarrekeningboeking geen rekening gehouden. Dit betekent dat er € 1,0 miljoen teveel uit de uKvO onttrokken is.

 • Wij stellen u voor de per abuis aan de Algemene Reserve toegevoegde middelen terug te storten in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van de Vechtdallijnen. 


Nadeelcompensatie Zunasche Heide en Volthe
In augustus 2019 hebben wij u per brief (2019/0265173) geïnformeerd over de afhandeling van nadeelcompensatie in de gebieden Zunasche Heide en Volthe. In de Monitor II - 2019 hebben uw Staten het besluit genomen om de provinciale bijdrage van € 216.500 te dekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. Omdat de realisatie van deze kosten via de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (NNN) lopen hebben we besloten om deze middelen over te hevelen. Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben we gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in deze gebieden. Daarbij is gebleken dat een deel van de kosten niet juist in de ramingen zijn verwerkt. Als gevolg hiervan is de provinciale bijdrage € 44.000 hoger geworden.

 • Wij stellen u voor om de benodigde middelen  van € 44.000 vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Lasten

Terug naar navigatie - Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Lasten

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. 

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Overhead 27.985 20 28.005 26.500 1.504 -120
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 21.095 0 21.095 0 21.095 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend -5 -1.462 -1.467 -1.467 -1 0
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.042 0 2.042 2.042 0 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -100 12 -88 -2.608 2.520 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 1.937 -1.450 487 -2.032 2.518 0
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 250 250 500 0 500 0

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Baten

Terug naar navigatie - Overhead, financiering en dekkingsmiddelen | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Overhead 699 0 699 344 355 0
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten
10.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 92 0 92 0 92 0
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 111.800 0 111.800 113.200 -1.400 1.000
20.00.2 Algemene uitkeringen 202.409 4.186 206.596 206.211 385 16.225
20.00.3 Dividend 21.379 -748 20.631 22.762 -2.131 896
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 14.433 0 14.433 10.139 4.294 0
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.565 -2.565 0 80 -80 0
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 352.586 873 353.460 352.391 1.069 18.121

Doorgevoerde begrotingswijzigingen overhead

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen overhead
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiƫle toelichting
10.0.0 Overhead -20 0 20 -20 Wijziging 203 | Adm. | Doorwerking Adm. 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2019
20.00.2 Algemene uitkeringen 4186 4186 0 4186 Wijziging 201 | Adm. | Doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
20.00.3 Dividend 714 -748 -1462 714 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -2577 -2565 12 -2577 Wijziging 201 | Adm. | Doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
20.20.1 Onvoorzien 1750 0 -1750 1750 Wijziging 118 | GS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op GS 118 Overijsselse aanpak coronacrisis
20.20.1 Onvoorzien -2000 0 2000 -2000 Wijziging 022 | PS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis