Status prestaties

Begroot 205.976

Gerealiseerd 169.956

Ruimte 36.020
Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

Status prestaties

Begroot 205.976

Gerealiseerd 169.956

Ruimte 36.020

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4).

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties

 1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities.
 2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
 3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2021 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2021 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties

 1. Wij ontwikkelen het Rijksprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren dit uit.
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen.
 3. Wij werken samen met de wegbeheersers aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik door in te zetten op bewustwording en beloning.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer (4.2.2). We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties

 1. Wij realiseren nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening van de bussen.
 2. Wij werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeed OV 2040’, waarin wij nadenken over knooppunten en de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten. Leidraad daarbij is ons eigen koersdocument OV
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de introductie van nieuwe betaalwijzes in het openbaar vervoer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties

 1. We implementeren de concessie IJssel-Vecht.
 2. We bereiden de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel voor (2023).
 3. Wij coördineren de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 1 miljoen voor OV, stations en sociale veiligheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken een investeringsvoorstel uit voor de impuls uit het coalitieakkoord van € 2 miljoen voor Niet actief beveiligde overwegen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

Acties

 1. Wij ronden met de spoorbeheerder de werkzaamheden af van het project vernieuwing Kamperlijn.
 2. Wij implementeren met de vervoerder de opening van station Zwolle Stadshagen en monitoren de uitvoering van de gewijzigde treindienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties

 1. Wij bewaken de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
 2. Wij monitoren de inzet van de intercity en voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Hierbij gaat het om:
  • verhogen van de capaciteit
  • versnellen van de Intercity en de Sprinter
  • en het laten rijden van een tweede Intercity / kwartiersdienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - 4.3 Vaker op de fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. En ook als vervoermiddel van en naar stations of carpoolplaatsen (4.3.1). Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is belangrijk voor woon-werkverkeer, en daarmee ook voor de werkgelegenheid. (4.3.2.)

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4).

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties

 1. Wij geven onder regie van POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls uit het Coalitieakkoord van € 1,8 miljoen voor schoon goederenvervoer en logistiek.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

Acties

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties

 1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek ‘Handelingsperspectieven Droogte’.
 2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.
 3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uit in een actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.10).

4.6.1 A1

Acties

 1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I en II (Deventer-Azelo).
 2. Wij voeren samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerkingfase uit en begeleiden de uitvoering van de gebiedsplannen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.6.2 A28

Acties

 1. Wij agenderen bij de ministerie van IenW en de Tweede Kamer de nodige vervolgstappen voor de instandhouding en verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroom op de Rijksweg A28, dit naar aanleiding van afronding MIRT onderzoek november 2019.
 2. Wij geven daarbij prioriteit aan de A28 corridor bij Zwolle in samenhang met onderliggend weggennet (ring/N35/N50/N340). Wij streven daarbij naar een MIRT-verkenning voor de langere termijn en beter benutten pakketten (slim en duurzaam) voor de kortere termijn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties

 1. Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk tracébesluit door Minister I&W voor Nijverdal-Wierden.
 2. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert maatregelen uit. Ook de planstudie Haarle wordt uitgevoerd.
 3. Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties

 1. Wij agenderen verdere opwaardering van de N35 tussen Wijthmen – Nijverdal bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer. Einddoel is uitvoering minimaal 2x2 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden rijstroken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.5 N50

Acties

 1. Wij werken mee aan de planstudie Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen.
 2. Wij agenderen problematiek op de N50 bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.6 N307

Acties

 1. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.
 2. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties

 1. Wij starten met de werkzaamheden aan het nieuwe tracé bij de aansluiting met de A28.
 2. Wij starten met de uitvoering van de onderdoorgang in de N377 in Balkbrug.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

Acties

 1. Wij ronden de uitvoering van de N348 (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties

 1. Wij realiseren de aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg (N733).
 2. Wij realiseren de aansluiting Lossersestraat - Noord Esmarkerrondweg (N732).
 3. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
 4. Wij ronden de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal af.
 5. Wij ronden de planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis af.
 6. Wij ronden de planstudie Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3).

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.650 303 1.953 1.548 405 665
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760 5.100 5.860 3.215 2.645 -1.290
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 0 2.100 2.100 1.367 733 -735
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 104.420 2.050 106.470 103.908 2.562 255
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 0 0 0 25 -25 0
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen 0 57 57 38 19 0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 500 852 1.352 1.542 -190 0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 105.680 10.160 115.839 110.095 5.744 -1.770
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 8.500 3.344 11.844 9.088 2.755 467
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 200 200 400 230 170 0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 1.200 2.444 3.644 3.368 276 -100
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 1.400 2.644 4.044 3.598 446 -100
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 5.477 -422 5.056 2.245 2.811 -549
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 6.800 0 6.800 5.240 1.560 0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 12.277 -422 11.856 7.485 4.371 -549
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1 0 0 0 101 -101 0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 4.000 349 4.349 1.813 2.536 -2.438
4.6.3 N35 – Lopende projecten 0 1.044 1.044 297 747 -500
4.6.5 N50 0 5.000 5.000 0 5.000 0
4.6.6 N307 67 -67 0 22 -22 0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.887 -967 5.920 5.430 490 0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 10.954 5.359 16.313 7.661 8.652 -2.938
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn 10.376 475 10.851 0 10.851 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 13.207 3.435 16.642 13.852 2.790 15.500
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 16.582 52 16.635 16.635 0 -1.350
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 574 -574 0 -7 7 0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 30.363 2.913 33.277 30.480 2.797 14.150

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 45.237 0 45.237 40.773 4.464 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 1.500 0 1.500 500 1.000 0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.5 N50 0 1.180 1.180 0 1.180 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 366 0 366 216 150 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -665 0 665 -665 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: BETER BENUTTEN Wij willen voor de uitvoering van het programma Beter benutten een tweetal subsidies verlenen aan de Stedendriehoek voor een totaal van € 426.500. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's. / TOELICHTING 2: SLIM EN DUURZAAM Wij willen voor de uitvoering van het programma slimme en duurzame mobiliteit het subsidieplafond met € 239.000 verhogen voor het bereikbaarheidsfonds. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's. Wij stellen voor een bedrag van € 0 ,67 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer, voor de uitvoering van de (rijks)programma’s Slim & Duurzaam en Beter benutten, en deze toe te voegen aan prestatie 4.1.3 van de begroting 2020.
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 1290 0 -1290 1290 GS Begrotingswijziging Bij de jaarrekening 2019 is er abusievelijk € 2,6 miljoen op deze prestatie doorgeschoven naar de jaarschijf 2020. In plaats daarvan had dit bedrag toegevoegd moeten worden aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als reservering voor de Transitie Openbaar vervoer in komende jaren. Van het abusievelijk doorgeschoven bedrag verwachten wij dit jaar € 1,29 miljoen niet te realiseren. De gereserveerde gelden zullen tijdens de coalitieperiode voor deze prestatie worden ingezet. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,3 miljoen af te ramen en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 4.2.1.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen 735 0 -735 735 PS Begrotingswijziging Met het Statenvoorstel Verkenningsfase elektrificatie spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020 voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningsfase. De opdracht hiervoor aan Prorail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting. Voor doorlopende verplichtingen in 2021 willen wij € 735.000 dorschuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,735 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 0 0 0 0 PS Begrotingswijziging VERVANGINGSINVESTERINGEN Voor vervangingsinvesteringen is in de begroting dekking opgenomen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Voor het vrijgeven van het benodigde investeringskrediet van een vervangingsinvestering vragen wij uw instemming. Onderstaand wordt de vervangingsinvestering voor de Dynamische Reis Informatie Systemen ten behoeve van het openbaar vervoer toegelicht. / DRIS Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost). De eerste systemen binnen het totale DRIS areaal van OV-Oost naderen het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Hierdoor is er behoefte ontstaan om gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en dus samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRISysteem binnen OV-Oost. Om deze vervanging tijdig te regelen zijn de provincies begin 2020 een gezamenlijke aanbestedingstraject gestart. De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2022. De vervangingsinvestering betreft voor West-Overijssel en Twente respectievelijk ca. 4 en 4,9 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost. Voor het noodzakelijke investeringskrediet vragen wij uw instemming. Dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud is aanwezig binnen de bestaande begroting. Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 8,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van DRIS. Voor 2020 ramen we 10% (€ 890.000) en voor 2021 (€ 8.010.000).
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -255 0 255 -255 GS Begrotingswijziging Wij verwachten dit jaar nog een aanvraag voor een subsidiebijdrage in de kosten voor het verwijderen van niet actief beveiligde overwegen van de gemeente Olst-Wijhe voor maximaal een bedrag van € 0,255 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.2.3 een budget van € 0,255 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, toe te voegen aan de begroting van 2020.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 1868 0 -1868 1868 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: PROJECT F35 ONDERDOORGANG BORNERBROEKSESTRAAT De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen. De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2023. TOELICHTING 2: SNELFIETSROUTE HATTEM-ZWOLLE In de begroting 2020 prestatie 4.3.1 is € 0,39 miljoen voorzien voor de subsidie/cofinanciering snelfietsroute Hattem-Zwolle. De provinciale bijdrage is onderdeel van een Rijksbijdrage van € 0,52 miljoen. voor dit project welke is toegezegd in het kader van MIRT afspraken 2018. De gemeente Zwolle is gestart met de planuitwerking en verwacht de realisatie in 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 0,39 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021. TOELICHTING 3: CORRECTIE ONTTREKKING RESERVE UITVOERING KWALITEIT VAN OVERIJSSEL Bij de begroting 2020 is er abusievelijk ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,1 miljoen toegevoegd aan prestatie 4.3.1 waardoor er een tekort is ontstaan van € 0,9 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.3.1). Om dit te corrigeren hebben wij op prestatie 4.3.1 de lasten van de begroting 2020 met € 0,48 miljoen verlaagd en de lasten op jaarschijf 2021 met € 0,42 miljoen verlaagd onder gelijktijdige toevoeging van € 0,9 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -2335 0 2335 -2335 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: PROJECT F35 ONDERDOORGANG BORNERBROEKSESTRAAT De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen. De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij stellen u voor in 2020 de lasten van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 0,72 miljoen en deze ruimte toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorts stellen wij u voor om deze middelen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te ramen voor prestatie 4.3.1 voor het jaar 2023. / TOELICHTING 2: UITVOERINGSPROGRAMMA 2020 (UVP) Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. Bij de uitvoering van het UVP2020 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen. /
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 100 0 -100 100 PS Begrotingswijziging Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 548 0 -548 548 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: ACTUALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA 2020 (UVP) Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen. Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 met € 0,55 miljoen te verlagen. / TOELICHTING 2: ACTUALISATIE HOGERE OPBRENGSTEN MRB In 2020 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot. Conform uw besluit bij de P-brief wordt de gerealiseerde meeropbrengst in deze coalitieperiode bijgeraamd voor verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen. / TOELICHTING 3: COFINANCIERING AANGEVRAAGDE RIJKSMIDDELEN In 2020 worden niet alle middelen gerealiseerd op deze prestatie Deze willen wij in 2021 inzetten als cofinanciering van de aangevraagde Rijksgelden. Wij zullen u hiervoor bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 2438 0 -2438 2438 PS Begrotingswijziging Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen. Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 2,4 miljoen te verlagen.
4.6.3 N35 – Lopende projecten 500 0 -500 500 GS Begrotingswijziging Als gevolg van het stopzetten van de aanbestedingsprocedure zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar voor een bedrag van €500.000 niet nodig maar volgend jaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 500.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 0 0 0 0 PS Begrotingswijziging FIETSPADEN N344 In het verleden zijn middelen gereserveerd binnen het groot onderhoud, omdat in eerste aanleg bij bestaande fietspaden wordt uitgegaan van groot onderhoud. In de praktijk blijkt dat de aanpak van de fietspaden zodanig grootschalig is dat sprake is van een vervangingsinvestering. Daarnaast is het gewijzigde beleid over de inrichting van fietspaden (breedte, belijning en veiligheid) ook reden om bij grootschalig onderhoud de fietspaden duurzaam veilig in te richten. Voor de aanpak van onder andere infrastructuur is vanuit de financiële regelgeving (BBV) voorgeschreven, dat grootschalige aanpak en verbreding gekwalificeerd dient te worden als vervangingsinvestering. Dit betekent dat het totaal van de kosten die samenhangen met deze grootschalige aanpak (inclusief de vervanging van deklagen) van de fietspaden langs de N344 aangemerkt dienen te worden als vervangingsinvestering. Voor de fietspaden is een investeringskrediet beschikbaar, echter er dient een investeringskrediet beschikbaar te zijn voor het totaal van deze kosten. Daarom is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 1,35 miljoen. Aangezien ook deze financiële middelen zijn gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur, stellen wij u voor deze beschikbaar te stellen als een investeringskrediet. De voorgestelde begrotingswijziging is een technisch administratieve wijziging en past binnen de plannen, vloeit voort uit gewijzigde regelgeving en is over de jaren heen budgettair neutraal. Wij stellen u voor € 1,35 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.2 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en dit bedrag voor 2020 als investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten). Bij de perspectiefnota 2022 zullen wij de kapitaallasten die samenhangen met deze wijziging actualiseren. Tenslotte stellen wij u voor de investeringskredieten die gerelateerd zijn aan de projecten die deels in 2021 en later gerealiseerd zullen worden budgettair neutraal voor een bedrag van € 3,72 miljoen door te schuiven naar 2021 en later.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 0 15500 -15500 PS Begrotingswijziging Op 1 juli 2020 (PS/2020/1101601) heeft PS de (geamendeerde) uitgangspunten vastgesteld voor de aanpak van de schadeproblematiek aan woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik en € 25,0 miljoen toegevoegd aan de (bestemmings-)Reserve waterwegen. Tevens is per direct € 2,65 miljoen ontrokken aan deze reserve en gealloceerd aan de prestatie 4.7.1. Beheer provinciale infrastructuur (in 2020). Eind oktober stelt PS met een besluit over het voorstel 'Onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo-De Haandrik' (PS/2020/1102673) naar verwachting de nadere uitwerking van haar amendement vast. PS besluit daarmee een specifieke schaderegeling te ontwerpen voor het onverplicht vergoeden van schade en stelt ook de uitgangspunten voor deze specifieke schaderegeling vast. Daarmee staan de kaders voor de uit te keren (schade)vergoedingen, zowel voor het verplichte deel als het onverplichte deel, vast en ontstaat voor Overijssel de verplichting om deze vergoedingen uit te gaan keren. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vereist dat voor deze vergoedingen een voorziening wordt gevormd ten laste van de beschikbare middelen in de Reserve waterwegen. Dit betreft een technische correctie; dezelfde middelen blijven beschikbaar. Wij stellen u voor om in 2020 een bedrag van € 15.500.000 toe te voegen aan de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik onder gelijktijdige en evenredige onttrekking aan de Reserve waterwegen. Tevens stellen wij u voor om hiermee samenhangend in 2021 de geraamde lasten en de onttrekking aan de Reserve waterwegen te verlagen en deze te vervangen door een besteding ten laste van de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik, alle eveneens voor een bedrag van € 15.500.000.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 0 -1350 1350 PS Begrotingswijziging Bij de toelichting bij prestatie 4.6.9 is een begrotingswijziging opgenomen waarbij middelen vanuit deze prestatie worden toegevoegd ter dekking van investeringskrediet voor de N344.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -3 0 3 -3 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken -300 0 300 -300 Wijziging 022 | PS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -2500 0 2500 -2500 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer -2600 0 2600 -2600 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen -2100 0 2100 -2100 Wijziging 107 | PS | Verkenning elektrificatie spoorlijnen Deze wijziging heeft betrekking op PS 007 Verkenning elektrificatie spoorlijnen
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -1550 0 1550 -1550 Wijziging 117 | GS | Uitvoeringsbesluit subsidies juni 2020 Deze wijziging heeft betrekking op GS 117 Uitvoeringsbesluit subsidies juni 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein -500 0 500 -500 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen -57 0 57 -57 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede -852 0 852 -852 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -1000 0 1000 -1000 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -1126 0 1126 -1126 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -500 0 500 -500 Wijziging 114 | GS | Investeringsvoorstel Fiets Deze wijziging heeft betrekking op GS 114 Investeringsvoorstel Fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik -717 0 717 -717 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) -200 0 200 -200 Wijziging 106 | GS | Goederenvervoer en logistiek Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Goederenvervoer en logistiek
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk -2444 0 2444 -2444 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid -198 0 198 -198 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 620 0 -620 620 Wijziging 020 | PS | N50 Kampen Zuid-Kampen Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Bijdrage N50 Kampen Zuid-Kampen
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid -349 0 349 -349 Wijziging 201 | Adm. | Doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
4.6.3 N35 – Lopende projecten -1044 0 1044 -1044 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.6.5 N50 -3820 1180 5000 -3820 Wijziging 020 | PS | N50 Kampen Zuid-Kampen Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Bijdrage N50 Kampen Zuid-Kampen
4.6.6 N307 67 0 -67 67 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten -24 0 24 -24 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 991 0 -991 991 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn -475 0 475 -475 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -385 0 385 -385 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -400 0 400 -400 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur -2650 0 2650 -2650 Wijziging 023 | PS | Kanaal Almelo - de Haandrik Deze wijziging heeft betrekking op PS 023 Kanaal Almelo-de Haandrik
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -50 0 50 -50 Wijziging 201 | Adm. | Doorwerking PS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur -2 0 2 -2 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 574 0 -574 574 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021