Status prestaties

Begroot 63.274

Gerealiseerd 61.724

Ruimte 1.550
Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

Status prestaties

Begroot 63.274

Gerealiseerd 61.724

Ruimte 1.550

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We werken aan een krachtige, regionale economie die crises het hoofd kan bieden. Een krachtige economie zorgt voor werkgelegenheid voor iedereen. Het MKB in Overijssel zorgt voor 60% van de werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke pijler van de Overijsselse economie.

Krapte op de arbeidsmarkt belemmert het groei- en verandervermogen van het bedrijfsleven. Er is in Overijssel een tekort aan vakmensen in technische en IT-beroepen (MBO) en een beperkte beschikbaarheid van hoogopgeleid talent (HBO, WO). Wij willen daarom de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking vergroten.

Het kabinet zet stevig in op samenwerking met regionale overheden, zodat regionale knelpunten kunnen worden weggenomen en nationale doelstellingen gerealiseerd. Dat is een zeer effectieve en productieve keuze. Opgaven spelen decentraal en moeten daar ook worden aangepakt. Voor Overijssel geldt dat de lijntjes kort zijn. Wij kennen de mensen, de bedrijven, de kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en gemeenten en waterschappen, zij kennen ons.

Een aantrekkelijk vestigingslocatie is cruciaal om bedrijfsleven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs.

Bedrijven staan voor de uitdaging in te spelen op nieuwe bedrijfsprocessen en verdienmodellen die ontstaan door maatschappelijke en technologische veranderingen over de sectoren heen. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De vrijetijdseconomie is voor Overijssel een sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Wij willen de potentie ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit en de wendbaarheid van de beroepsbevolking (5.1.1). Wij ondersteunen onderwijs en bedrijfsleven bij het opzetten van regionale opleidingsarrangementen in nieuwe (en groene) technologieën. Wij stimuleren grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit door het ondersteunen van projecten. Zo worden arbeidsmarktverschillen verkleind en taal- en administratieve barrières geslecht.

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan.

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen onder de vlag van PhotonDelta samen € 236 miljoen in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de regio deal.
 2. Wij richten in samenwerking met de Regio Zwolle de Kassiersfunctie in en starten met de feitelijke uitvoering daarvan.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.2.3 Cleantech Regio

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties (5.3.1 en 5.3.2). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo. Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.    

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwede, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Innovatief bedrijfsleven

Terug naar navigatie - 5.5 Innovatief bedrijfsleven

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met innovatieloketten (inclusief Oost NL), open innovatiecentra en kennisnetwerken (5.5.1). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel aan ‘flagships’ op het gebied van Health en High Tech Systems en Materialen (HTSM). Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/Leader en Interreg (5.5.2 en 5.5.3). Wij faciliteren van ondernemers om internationaal zaken te doen zodat zij kunnen groeien. Met het verstrekken risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers, leveren we een bijdrage aan innovatie en de ontwikkeling naar een circulaire economie waarin uiteindelijk alle afvalstoffen als grondstoffen worden hergebruikt (5.5.4).

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij steunen de drie regionale economic boards.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties

 1. Wij stimuleren ondernemerschap waaronder starters, familiebedrijven, sociaal ondernemerschap, digitalisering van bedrijfsprocessen.
 2. Wij zijn de MKB-vriendelijkste provincie.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls voor innovatie (€ 11,4 miljoen), MKB en internationalisering (€ 10 miljoen) en circulair (€ 5 miljoen).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

Acties

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties

 1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over risicokapitaal en de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.5.5 Circulaire economie

Acties

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
 4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor wet en -regelgeving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 0 2.067 2.067 1.414 653 0
5.2 Regiodeals
5.2.1 Regio Deal Twente 0 16.750 16.750 30.426 -13.676 15.000
5.2.2 Regio Deal Zwolle 0 1.350 1.350 1.350 0 0
5.2.3 Cleantech Regio 0 2.150 2.150 1.151 999 0
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn 0 2.328 2.328 0 2.328 0
Totaal 5.2 Regiodeals 0 22.578 22.578 32.927 -10.349 15.000
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 250 350 600 229 371 0
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 1.315 -17 1.298 1.184 114 51
5.3.3 Topwerklocaties 1.600 -600 1.001 32 969 -676
5.3.4 Internationaliseren 243 567 810 845 -35 0
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 3.408 301 3.708 2.290 1.418 -625
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 425 2.475 2.900 1.418 1.482 0
5.4.2 Festivals en evenementen 0 1.425 1.425 1.329 96 53
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 425 3.900 4.325 2.747 1.578 53
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 5.610 1.506 7.116 6.027 1.089 -408
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 893 12.258 13.151 9.569 3.582 2.967
5.5.3 Europese programma’s 4.198 1.813 6.011 6.662 -651 0
5.5.5 Circulaire economie 0 1.900 1.900 89 1.811 -750
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 10.701 17.477 28.178 22.347 5.831 1.809
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 2.418 0 2.418 0 2.418 0

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 95 0 95 122 -27 0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 0 0 0 42 -42 0
5.5.3 Europese programma’s 0 0 0 1.143 -1.143 0
5.5.5 Circulaire economie 0 0 0 18 -18 0
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 95 0 95 1.325 -1.230 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Voorgestelde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
5.2.1 Regio Deal Twente -15000 0 15000 -15000 GS Begrotingswijziging In de septembercirculaire 2020 heeft de provincie Overijssel de tweede en laatste termijn van € 15 miljoen ontvangen voor Regio Deal Twente. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag te storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente. Deze laatste termijn zal ingezet worden ter financiering van de projecten die via subsidies zijn ingediend en verleend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besluiten wij, onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten, op de hierboven genoemde storting, een bedrag van € 15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.2.1 Regio deal Twente.
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -51 0 51 -51 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: AFLOSSING LENING SPV HENGELO AAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL (HFO) Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO). In 2020 heeft SPV Hengelo € 688.800 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo. De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 688.800 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geïnformeerd over de voorgestelde aanwending van de baten in de SPV. In die brief van 2017 (2017/0438197) is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de bijdrage van de SPV terug te betalen aan de Houdstermaatschappij t.b.v. de beheerskosten van de Houdstermaatschappij en versterking van het Innovatiefonds. Per saldo is bovenstaande dus budgettair neutraal. Deze begrotingswijziging (de omlabeling binnen de Algemene Financieringsreserve) wordt verwerkt via Kerntaak 20. / TOELICHTING 2: REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN TWENTE (RBT) Op basis van de gemeenschappelijke regeling (art 4.6) dragen de gemeente Enschede (50%) en provincie Overijssel (50%) de kosten van de jaarlijkse bijdrage van RBT aan het fonds bovenwijkse voorzieningen ('BOVO') van de gemeente Almelo. Deze BOVO bijdrage varieert met de door RBT uitgegeven vierkante meters grond. Op basis van de herziene begroting 2020 van RBT wordt in 2020 meer grond uitgegeven dan initieel geraamd. Dit betekent voor de provincie Overijssel een extra last in 2020 ter grootte van € 51.000 . Er is hier sprake van een overschrijding op de begroting, daarmee is de kleurscore rood. Wij stellen u voor om een bedrag van € 51.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties van de begroting 2020, ten laste van de algemene middelen.
5.3.3 Topwerklocaties 533 0 -533 533 GS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: KENNISPARK TWENTE Bij Monitor II - 2019 heeft u besloten om € 600.000 vanuit het programma Innovatiedriehoek beschikbaar te stellen aan de uitvoering van de gebiedsstrategie van Kennispark Twente. In 2019 is hiervan € 362.500 besteed. Het restant, ad. € 237.500, zal in 2020 worden besteed aan de uitvoering van de gebiedsstrategie. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 237.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties. / TOELICHTING 2: Technology Base (GS) Het college heeft op basis van een investeringsbesluit (investeringsbesluit PS/2016/486) middelen ter beschikking gesteld om te investeren ten gunste van Technology Base. Dit betreffen programmalijn 2 ‘faciliteren kansrijke initiatieven’ en programmalijn 3 'creëren van de juiste randvoorwaarden. Voor beide programmalijnen samen is voor de periode 2020 t/m 2022 in totaal 4,4 miljoen euro beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor Technology Base. Vanwege de focus van Technology Base op de planuitwerking van het MRO cluster is in 2020 het beroep van Technology Base op deze middelen beperkter dan voorzien. De verwachting is in 2021-2022 de middelen alsnog aangewend zullen worden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 Topwerklocaties in 2020 te verlagen met € 770.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.3.3 Topwerklocaties 143 0 -143 143 PS Begrotingswijziging De Voorziening resultaten gebiedsexploitaties vereist aanpassing voor het gedeelte dat betrekking heeft op Technology Base. Per saldo betreft dit een bate van € 143.000 ten gunste van de algemene middelen in 2020. De voorziening sluit hierna aan op de (meerjaren)begroting van Technology Base. Als gevolg van vrijval vanuit de Voorziening resultaten gebiedsexploitaties stellen wij u voor het budget van prestatie 5.3.3 Topwerklocaties te verlagen met € 143.000, ten gunste van de Algemene reserve.
5.4.1 Gastvrij Overijssel 0 0 0 0 PS Begrotingswijziging In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van € 1 miljoen te koppelen aan prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel. De verlening van (toekomstige) subsidies en de verantwoording van deze subsidies loopt via prestatie 3.3.2 Nationale Parken. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1 miljoen over te hevelen van prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) naar prestatie 3.3.2 (Nationale Parken).
5.4.2 Festivals en evenementen -53 0 53 -53 GS Begrotingswijziging Op 5 juni 2020 heeft de Adviescommissie Evenementen Overijssel geadviseerd om 24 subsidieaanvragen voor bijzondere kleinere evenementen te honoreren. Wij hebben besloten dit advies over te nemen en financiële middelen naar voren te halen om de subsidies te kunnen verlenen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.4.1 Festivals en Evenementen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te verhogen met € 52.500, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -192 0 192 -192 GS Begrotingswijziging In 2020 zal een ASV subsidie voor T-Valley in behandeling worden genomen. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd zijn er binnen het "oude" investeringsbudget Kwaliteit van Overijssel middelen beschikbaar om deze aanvraag te financieren. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 192.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.1 Internationaliseren.
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 600 0 -600 600 PS Begrotingswijziging Onder deze prestatie is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2. Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -1300 0 1300 -1300 GS Begrotingswijziging Binnen de beschikbare KvO middelen voor het MKB programma 2016-2019 mogen de middelen tot eind 2020 ingezet worden voor het bevorderen van innovatie en ondernemerschap.. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. /
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -1667 0 1667 -1667 PS Begrotingswijziging TOELICHTING 1: VELENGING MKB PROGRAMMA TOT EN MET 2023 Vanuit het MKB programma 2016-2019 (PS/2016/871) zijn afspraken gemaakt, met onder andere de Provincie Gelderland, om Fotonica te integreren in Overijssel. Deze afspraken lopen tot en met 2023. Omdat de beschikbare middelen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel eind 2020 komen te vervallen, stellen wij u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen voor dit project beschikbaar te houden tot en met 2023. Wij stellen u voor om € 0,5 miljoen beschikbaar te houden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en deze middelen toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2021, 2022 en 2023 (jaarlijks € 0,167 mln) van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. / TOELICHTING 2: EiINDAFREKENING MIT 2015-2017 Voor de periode 2015 en 2017 is er een eindafrekening gekomen van de Provincie Gelderland met betrekking tot MIT. Incidenteel wordt € 1,5 miljoen uit de Reserve Europese programma's gehaald. Deze middelen waren al gereserveerd voor deze eindafrekening. Wij stellen u voor om € 1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve Europese Programma's en toe te voegen aan prestatie 5.5.2 voor de jaarschijf 2020. / TOELICHTING 3: FINANCIERINGSVOUCHERS MKB Onder 5.5.1 is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2. Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap. Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.
5.5.5 Circulaire economie 750 0 -750 750 GS Begrotingswijziging Doordat de uitvoering met enige vertraging op gang is gekomen (zie toelichting bij 'Kwaliteit') wordt de uitvoering van een aantal acties niet in 2020 afgerond. Deze acties worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de jaarschijf 2020 en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.5 Circulaire Economie.

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -1500 0 1500 -1500 Wijziging 101 | GS | Toekomstgerichte arbeidsmarkt Deze wijziging heeft betrekking op GS 101 toekomstgerichte arbeidsmarkt
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs -567 0 567 -567 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.2.1 Regio Deal Twente -1200 0 1200 -1200 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.1 Regio Deal Twente -15550 0 15550 -15550 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle -1350 0 1350 -1350 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.3 Cleantech Regio -2150 0 2150 -2150 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn -1400 0 1400 -1400 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn -928 0 928 -928 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -250 0 250 -250 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.3.1 Werklocaties: basis op orde -100 0 100 -100 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties -24 0 24 -24 Wijziging 205 | Adm. | Diversen januari 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 205 diversen januari 2020
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 41 0 -41 41 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.3.3 Topwerklocaties 700 0 -700 700 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.3.3 Topwerklocaties -101 0 101 -101 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.3.4 Internationaliseren -400 0 400 -400 Wijziging 102 | GS | Investeringsprogramma MKB 20-23 Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsprogramma MKB 20-23
5.3.4 Internationaliseren -100 0 100 -100 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
5.3.4 Internationaliseren -67 0 67 -67 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.4.1 Gastvrij Overijssel -1250 0 1250 -1250 Wijziging 107 | GS | Gastvrij overijssel Deze wijziging heeft betrekking op GS 107 Gastvrij overijssel
5.4.1 Gastvrij Overijssel -150 0 150 -150 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.4.1 Gastvrij Overijssel -675 0 675 -675 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.4.1 Gastvrij Overijssel -400 0 400 -400 Wijziging 022 | PS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
5.4.2 Festivals en evenementen -1325 0 1325 -1325 Wijziging 202 | Adm. | Doorwerking GS 2019 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
5.4.2 Festivals en evenementen -100 0 100 -100 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -181 0 181 -181 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -725 0 725 -725 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie -600 0 600 -600 Wijziging 022 | PS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -3255 0 3255 -3255 Wijziging 102 | GS | Investeringsprogramma MKB 20-23 Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsprogramma MKB 20-23
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -5458 0 5458 -5458 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -2045 0 2045 -2045 Wijziging 113 | GS | Voorjaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -1000 0 1000 -1000 Wijziging 118 | GS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op GS 118 Overijsselse aanpak coronacrisis
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap -500 0 500 -500 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.5.3 Europese programma’s -1813 0 1813 -1813 Wijziging 009 | PS | Perspectiefnota 2021 Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
5.5.5 Circulaire economie -1900 0 1900 -1900 Wijziging 109 | GS | Circulaire Economie 2020-2023 Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Circulaire Economie 2020-2023