Status prestaties

Begroot 26.658

Gerealiseerd 19.682

Ruimte 6.976
Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit

Status prestaties

Begroot 26.658

Gerealiseerd 19.682

Ruimte 6.976

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Wij streven naar een initiatiefrijk en cultureel levendig Overijssel. Cultuur en sociale kwaliteit verbinden mensen, heden en verleden en verschillende domeinen. Cultuur geeft uitdrukking aan de Overijsselse identiteit en bepaalt en vormt deze. Een rijke cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Wij zijn trots op het culturele klimaat in Overijssel. Dat is levendig, geworteld in onze boeiende historie met veel ruimte voor experiment en ontwikkeling. Iedereen krijgt de kans krijgt om mee te doen.

Er ontstaan nieuwe vormen van noaberschap, diensten en voorzieningen in een veranderend samenspel tussen organisaties, ondernemers, inwoners en gemeenten. Dit past bij Overijssel met zijn rijke verenigingsleven, krachtige lokale netwerken en actieve ondernemers. Onze prachtige omgeving en slim ingerichte openbare ruimte dagen uit tot activiteiten, individueel en samen. We stimuleren en ondersteunen deze initiatieven.

Wij dragen bij aan behoud en ontwikkeling van de Overijsselse culturele identiteit door onze inzet op erfgoed (waaronder streektaal en streekcultuur), cultureel aanbod, cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, erfgoed en op bibliotheken.

Overijsselaars bewegen hun leven lang, op hun eigen niveau en met hun een eigen doel. Vitale en gezonde Overijsselaars hebben meer energie om voor zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Sport is ook een verbindende factor. We werken actief mee aan een betere sportinfrastructuur voor talentontwikkeling en –herkenning. Iedereen doet mee. We investeren in kansrijke initiatieven die het zelforganiserend vermogen van inwoners versterken en bijdragen aan levendige gemeenschappen in de stad en op het platteland. We werken samen met partners zoals andere overheden, organisaties, initiatiefnemers en bedrijven en benutten elkaars kennis, netwerken en talent. Als regenboogprovincie vinden wij het belangrijk dat iedereen in Overijssel zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 6.1 Duurzaam en beleefbaar cultureel erfgoed

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen(6.1.1.)Wij zetten ons in voor grote restauraties van rijksmonumenten en het behoud van cultureel erfgoed (6.1.2). (6.1.2).. Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur en met het stimuleren van initiatieven die het verhaal van Overijssel vertellen houden we het verleden levend (6.1.3.).

6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen

Acties

 1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
 2. Wij pakken de aandachtspunten voor de capaciteit van het depot op en treffen hiervoor maatregelen.
 3. Wij presenteren met het publieksprogramma ‘de Vondst van Overijssel’ en aan de hand van belangrijke archeologische vondsten het Verhaal van Overijssel, en dragen zodoende bij aan kennis over de regionale identiteit.
 4. Wij maken op basis van de opgestelde archeologische onderzoeksagenda keuzes over onderzoek en restauratie van vondsten. We maken hierover afspraken met Het Oversticht.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed

Acties

 1. Wij voeren de regeling uit waarmee wij grote restauraties van monumenten mogelijk maken. Aan de regeling is een onderdeel toegevoegd dat betrekking heeft op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in rijksmonumenten (een samenwerking met het programma NEO).
 2. Wij geven monumenten en beeldbepalende gebouwen een duurzame nieuwe bestemming met de subsidieregeling ‘Herbestemming cultureel erfgoed’ .
 3. Wij bewaken de prestatieafspraken met de Monumentenwacht en Stichting RIBO over de uit te voeren inspecties van monumenten en de begeleiding van restauratieleerlingen naar relevante opleidingsplekken.
 4. Wij bewaken de prestatieafspraken met Het Oversticht over de vraaggerichte ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Verhaal van Overijssel de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk die bijdragen aan behoud en versterken van archeologie, ambachten, streektaal, tradities en streekgebonden cultureel erfgoed.
 2. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provincie brede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur.
 3. Wij nemen deel aan het overleg met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Met hen voeren wij de afspraken uit die zijn opgenomen in het convenant dat wij in 2018 met deze overheden en het Rijk hebben afgesloten en trekken we samen op bij de uitvoering van de culturele programmering n.a.v. het cultuurprofiel Meertaligheid.
 4. Wij bereiden het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 voor, en betrekken hierbij de resultaten van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen, deze geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte en wens tot samenwerking.
 5. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.2 Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod

Terug naar navigatie - 6.2 Hoogwaardig(e) culturele infrastructuur en cultuuraanbod

Het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 bevat ambities voor de culturele infrastructuur en vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en ambities voor de lange termijn. In een cultuurconvenant 2017-2020 heeft het Rijk samen met de overheden in landsdeel Oost afspraken gemaakt over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 (6.2.1). Wij stimuleren een gezond productieklimaat, waarin makers en podia het cultureel aanbod zorgen voor een levendig en spannend cultureel aanbod. Wij ondersteunen nieuwe makers en culturele instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en in profilering (6.2.2).

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties

 1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de instellingen uit onze Kaderregeling, waaronder de Basisinfrastructuur.
 2. Wij bewaken de prestatieafspraken die wij op basis van het besluit van Provinciale Staten in 2019 samen met Gelderland hebben gemaakt met de symfonische voorziening Oost-Nederland.
 3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
 4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een landelijk cultuurbestel vanaf 2021.
 5. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland, op basis van Route-Oost.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod, waarin ruimte is voor onder andere (regionale) theaterproducties, ten minste vier producties mogelijk.
 2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met zeven culturele instellingen op grond van onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 (zie ook prestatie 6.3.3) hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij voor 2019 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2020-2021.
 4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
 5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers

Terug naar navigatie - 6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers

Op basis van het landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020  stimuleren wij dat  onze partners zich inzetten voor de keten van cultuuronderwijs (6.3.1), actieve cultuurparticipatie (6.3.2.) en talentontwikkeling (6.3.3).

6.3.1 Cultuur is jong geleerd

Acties

 1. Wij ontwikkelen voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel, dat is afgesloten met 19 gemeenten en 34 schoolbesturen, een organisatiestructuur waarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt gedeeld.
 2. Wij stimuleren de ontwikkeling van lokale convenanten in ten minste 5 gemeenten, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.2 Meedoen is de kunst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste twaalf projecten mogelijk.
 2. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste vijftien gemeenten.
 3. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
 4. Wij bewaken de afspraken met zes gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt.
 5. Wij communiceren samen met de deelnemende gemeenten actief over de Week van de Amateurkunst en de Ik Toon campagne. Daarmee maken wij amateurkunst in Overijssel zichtbaarder.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
 2. Wij vergroten met de regeling Nieuwe Makers Overijssel de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij met verschillende partijen gesproken over versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met 7 culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
 4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Metropool) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
 5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling en de afspraken die wij in 2019 met partijen hebben gemaakt over hun activiteiten gericht op jongerentheater in (regio) Zwolle.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk

Terug naar navigatie - 6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk

Op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken ondersteunen wij het Overijsselse bibliotheeknetwerk, bevorderen wij het interbibliothecair leenverkeer en stimuleren wij bibliotheekinnovatie. De bibliotheek beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, voor lokale organisaties en initiatieven. Bibliotheken worden met succes ingezet bij leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.

6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars

Terug naar navigatie - 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars

De ambitie #levenlangbewegen wordt verder verrijkt en krijgt in de praktijk inhoud.. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan we, ieder vanuit onze eigen kennis, rol en ervaring – aan de slag (6.5.1) met het vitaliteit, gezondheid en bewegen. Wij doen dit door bij te dragen aan een goede kennisinfrastructuur en ruimte te geven aan innovatieve, bovenlokale projecten. We doen graag mee in experimenten. Als financier, partner of living lab. Bijvoorbeeld via projecten die inzetten op talentontwikkeling of meer bewegen voor kinderen of senioren.

Samen met initiatiefnemers ontdekken we wat werkt en wat niet, benutten en delen kennis en passen leerervaringen toe. We werken aan een inclusieve Overijsselse samenleving, waarin iedereen mee kan doen (6.5.2). Nieuwe experimenten en ervaringen in het vergroten van welzijn van inwoners zijn nodig. Door initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties en initiatiefgroepen te bundelen in arrangementen of deals, krijgen we beter zicht hoe vitale gemeenschappen zicht succesvol ontwikkelen.

Om te zorgen dat iedereen in Overijssel zicht veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn, stimuleren we gemeenten en andere partners om hiertoe activiteiten te organiseren. We richten ons daarbij specifiek op de doelgroep LHBTI (6.5.3).

6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang

Acties

 1. Wij bekrachtigen onze samenwerking met gemeenten en betrokken organisaties. We sluiten aan bij de ambities in gemeentelijke sportakkoorden en van maatschappelijke initiatieven. Waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, landen deze in een Overijssels sportakkoord.
 2. Wij investeren samen met sportbedrijven, gemeenten en betrokken organisaties in een kennisinfrastructuur sport en bewegen. Onder andere door het inzetten van talentregisseurs.
 3. Wij investeren in projecten die bijdragen aan meer bewegen en gezondheid door Overijsselaars. Dit doen wij onder andere door investeren in projecten die gericht zijn op het benutten van de openbare ruimte voor meer bewegen en projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen.
 4. We vergroten bewustwording van het belang van gezondheid door deze als rode draad in de omgevingsvisie te verweven.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties

 1. Wij werken samen met gemeenten en betrokken organisaties aan initiatieven die bijdragen aan welzijn, langer zelfstandig leven en een inclusieve samenleving. Dit doen we door bundelen van projecten in arrangementen en maatwerkafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de Motie voorstel Actieplan Gehandicapten-Projecten in Overijssel.
 3. Wij werken integraal aan het vergroten van bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via zorgtafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn

Acties

 1. Wij herijken de huidige subsidieregeling ‘impuls aan sociale acceptatie en veiligheid’. Met de subsidieregeling ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn.
 2. Wij zijn zichtbaar als regenboogprovincie en hijsen als onderdeel daarvan de regenboogvlag op ‘Coming Out Day’.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage in het netwerk van regenbooggemeenten en -provincies.
 4. Wij agenderen LHBTI emancipatie bij gemeenten in Overijssel. Dit doen we onder meer door het onderwerp bespreekbaar te maken, initiatieven aan elkaar te verbinden en kennis te delen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.6 Sterk zelforganiserend vermogen

Terug naar navigatie - 6.6 Sterk zelforganiserend vermogen

Het zelforganiserend vermogen van Overijsselaars is zichtbaar in hun inzet in de ontwikkeling van een duurzaam voorzieningenniveau. Zowel op het platteland als in steden ontstaan experimenten en initiatieven die bijdragen bereikbare voorzieningen. In de gemeenschap of door samenwerkingsverbanden in een regio. Lokale agenda’s en visies op maatschappelijk vastgoed laten zien wat nodig is om in een gemeenschap zelfstandig te kunnen leven en welke maatschappelijk vastgoed voldoende potentie heeft als duurzame ontmoetingsplek. Er is behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, organisaties en initiatiefnemers. We waarderen vrijwillige inzet en ondersteunen initiatiefnemers met kennis en informatie. Nieuwe organisaties, zoals lokale zorgcoöperaties en digitale diensten ontstaan. Het momentum is nu om deze pilots te helpen om op eigen kracht door te groeien tot duurzame ondernemingen (6.6.1). Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om met initiatieven om te gaan en willen ontdekken hoe deze onderdeel kunnen worden van duurzaam beleid. Dit resulteert in vraagstukken over een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, inkoop van welzijn en zorg, versterken van mantelzorgers en voorkomen van eenzaamheid. We waarderen vrijwillige inzet en ontzorgen vrijwilligers door kennisontwikkeling en – spreiding (6.6.2).

Financiën | Lasten

Terug naar navigatie - Financiën | Lasten

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Lasten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
6.1 Cultureel erfgoed
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen 220 0 220 170 50 0
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed 3.677 45 3.722 2.994 729 0
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen 2.334 68 2.402 1.788 614 0
Totaal 6.1 Cultureel erfgoed 6.232 113 6.345 4.952 1.393 0
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 4.248 3.400 7.648 5.258 2.390 0
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 712 15 727 727 0 0
Totaal 6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod 4.961 3.415 8.376 5.985 2.391 0
6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers
6.3.1 Cultuur is jong geleerd 1.020 68 1.088 1.017 71 0
6.3.2 Meedoen is de kunst 890 25 915 859 56 0
6.3.3 Talent heeft de toekomst 929 18 947 844 103 0
Totaal 6.3 Cultuureducatie en cultuurparticipatie en kansen voor talentvolle makers 2.839 111 2.950 2.720 230 0
6.4 Toekomstbestendig Overijssels bibliothekennetwerk
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren 3.283 0 3.283 3.089 194 0
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang 740 388 1.128 1.008 120 0
6.5.2 Iedereen doet mee 1.158 350 1.508 615 893 0
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn 0 100 100 35 65 0
Totaal 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars 1.898 838 2.736 1.658 1.078 0
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten 1.546 750 2.296 1.279 1.017 0
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 673 0 673 0 673 0

Financiën | Baten

Terug naar navigatie - Financiën | Baten
Bedragen x €1.000
Baten Begroting 2020 primitief Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020) Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020) Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020) Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020) Voorgestelde begrotingswijzigingen
6.2 Hoogwaardig culturele infrastructuur en cultuuraanbod
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen 0 0 0 1 -1 0

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed -45 0 45 -45 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen -43 0 43 -43 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen -25 0 25 -25 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod -3400 0 3400 -3400 Wijziging 022 | PS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen -15 0 15 -15 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.3.1 Cultuur is jong geleerd 0 0 0 0 Wijziging 204 | Adm. | 1e administratieve wijziging 2020 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 204 1e administratieve wijziging 2020
6.3.1 Cultuur is jong geleerd -68 0 68 -68 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.3.2 Meedoen is de kunst -25 0 25 -25 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.3.3 Talent heeft de toekomst -18 0 18 -18 Wijziging 105 | GS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang -388 0 388 -388 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
6.5.2 Iedereen doet mee -350 0 350 -350 Wijziging 008 | PS | Jaarverslag 2019 Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn -100 0 100 -100 Wijziging 217 | Adm. | Terugdraaien primitieve begroting Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 217 terugdraaien primitieve begroting
6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten (B2021 - Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten) -750 0 750 -750 Wijziging 118 | GS | Overijsselse aanpak coronacrisis Deze wijziging heeft betrekking op GS 118 Overijsselse aanpak coronacrisis