Portefeuillehouder
Bert Boerman
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
  2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
  3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
  4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

O

Financiën

2020 is voor het programma Omgevingsvisie Overijssel (Herziening) het voorbereidingsjaar. Hierdoor was het begin dit jaar nog onzeker wanneer exact de budgetbesteding voor onderzoeken en andere activiteiten plaats zou vinden. Het merendeel van fysieke werksessies, ontwerpateliers en bijeenkomsten in het kader van participatie zal vanwege de corona-maatregelen niet plaatshebben in 2020 en wordt naar 2021 verplaatst.