Portefeuillehouder
Bert Boerman
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
  2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
  3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
  4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
  5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
  6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
  7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

Prestatie 1.1.2. actie 7: ‘’Het opstellen van een investeringsvoorstel voor samenwerkingsverbanden water’’ wordt momenteel uitgevoerd. Dit jaar is gestart met het in kaart brengen van de gezamenlijke prioriteiten van de Agenda IJsselmeergebied en er is verbinding gezocht met het investeringsvoorstel voor klimaatadaptatie (impuls Hitte, droogte en wateroverlast van prestatie 1.4.1). Vanwege de opgelopen vertraging van projecten door het coronavirus en in afwachting van een aantal resultaten uit lopende projecten, waarop de agenda de komende periode voortbouwt, willen wij u in de eerste helft van 2021 een investeringsvoorstel voorleggen.

G

Financiën

Op de prestatie is voor 2020 een bijdrage in de onderzoekskosten geraamd van € 170.000 voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van ’s-Heerenbroek. Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 starten.

Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel voor resultaatbestemming doen voor het doorschuiven van de middelen.