Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
  2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën