Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij informeren u over de gezamenlijke grondwateragenda in Rijn-Oost en starten met de uitvoering hiervan.
  2. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
  3. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
  4. Wij voeren samen met partners de acties uit van de landelijke ‘droogtetafel’ en de Overijsselse droogte evaluatie.
  5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 1,4 miljoen voor droogte uit het Coalitieakkoord.Toelichting

O

Inhoud

Het investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast (prestatie 1.4.1) zal naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2021 aan Provinciale Staten gepresenteerd worden. Het voorstel is afhankelijk van de actieplannen die in de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie-werkregio’s worden gemaakt. De risicodialogen waaruit deze actieplannen geformuleerd worden waren fysiek georganiseerd. Door coronamaatregelen hebben deze dialogen (nog) niet plaats gevonden. Omdat de informatie nu digitaal opgehaald moet worden lopen wij vertraging op met het voorstel. Wij vinden het uiterst belangrijk om wel aan te sluiten en te wachten op deze werkregio’s. Deze samenwerkingsverbanden zijn een sleutel naar toekomstige uitvoering van klimaatadaptatie.

Zoals eerder gerapporteerd in het jaarverslag 2018, in monitor 2019-I en 2019-II en jaarverslag 2019, blijkt uit de tussenevaluatie van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland dat er naar verwachting vertraging is bij de uitvoering van de zoetwatermaatregelen door de provincie Overijssel. Het betreft zoetwatermaatregelen in een 2-tal verbetervoorstellen Ecologische Hoofdstructuur (prestatie 8.1.2). De vertraging wordt veroorzaakt omdat realisatie in de betreffende gebieden alleen op vrijwillige basis plaatsvindt.

G

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls
Het werkbudget voor de investeringsimpuls maatregelen droogte is in 2020 niet tot besteding gekomen. De reden hiervoor is dat de geplande risicodialogen die fysiek zouden plaatsvinden niet konden doorgaan.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.