Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
  2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
  3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,7 miljoen voor drinkwater uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls
Het werkbudget voor de investeringsimpuls drinkwater is in 2020 niet tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel robuuste drinkwatervoorziening.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2020.

Hogere baten
Er is in 2020 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (170K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Verder is een niet geraamde bijdrage voor de uitvoering van de Integrale overeenkomst drinkwater (28K) ontvangen.

Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 198.000.