Acties 2020

  1. Wij ronden het projectdeel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid (financieel) af.Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Via de Reserve Uitvoering Kansen voor Overijssel (UKvO) is € 7.000.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van IJsseldelta fase 1 in 2020 (prestatie 1.2.6). De eindprognose voor 2020 is een besteding van € 6.800.000; dit betekent een onderuitputting van € 200.000. Onderdeel van IJsseldelta fase 1 is de afwikkeling van de bestuurlijke afspraken Reeve (2017), waaronder een provinciale bijdrage Reevedorp ad. € 6.000.000 (last) en een bijdrage van Kampen ad. € 4.190.000 (bate). De bijdrage van Kampen was vanwege een aantal discussiepunten tot heden niet begroot, maar inmiddels is er overeenstemming met gemeente Kampen. Daarmee ontstaat een geprognosticeerd overschot ad. € 4.390.000 op prestatie 1.2.6. Daarnaast resteert een UKvO saldo van € 341.000.

Dit biedt (financiële) ruimte voor cofinanciering van pilot dijkverlegging Paddenpol; een project dat in het verlengde ligt van de scope (ruimtelijke kwaliteit) van IJsseldelta fase 1. Via een separaat voorstel zal PS (in december) geïnformeerd worden over de afronding van IJsseldelta fase 1. Via dit voorstel zal tevens instemming van PS gevraagd worden op de cofinanciering Paddenpol (conform PS-brief MIRT 2019 met kenmerk 2019/0380326) en aangekondigd worden dat resterende middelen voor prestatie 1.2.6 per jaareinde 2020 vrijvallen naar de algemene middelen. Dit conform de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.