Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij voeren de aanbestedingsprocedure voor het recreatieterrein uit nadat de minister het benodigde (MIRT-3) besluit heeft genomen.
  2. Wij starten na de aanbesteding met de uitvoering van de voorzieningen op het recreatieterrein.

Statenvoorstellen en -besluiten

  • Statenvoorstel - Provinciale coördinatieregeling IJsseldelta fase 2 PS/2019/53 (bijbehorend besluit)Toelichting

R

Inhoud

Algemeen
Binnen het IJsseldeltaprogramma fase 2, volledig gefinancierd door het Rijk, is Overijssel (mede)verantwoordelijk voor de planuitwerking en realisatie van het project ‘N307 Roggebot-Kampen’ (zie prestatie 4.6.6) en het project ‘Recreatieterreinen’ uit het IJsseldeltaprogramma fase 2 evenals de coördinatie tussen de 4 projecten van het programma.

IJsseldelta fase 2: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie
De planuitwerking Recreatieterreinen is vertraagd door scope-uitbreiding en de keuze aan te sluiten bij het besluitvormingstraject van het project N307 Roggebot Kampen (hoofdbesluit projectplan Waterwet). In november 2020 wordt het MIRT-3 besluit van de minister verwacht, waarna gestart kan worden met de voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure (actie 1). De genoemde vertraging heeft geen negatieve consequenties voor de realisatiefase .

IJsseldelta fase 2: Realisatie Recreatieterreinen
Het betreffen in totaal 6 recreatieterreinen waar hoog- en laagwatermaatregelen getroffen moeten worden, volledig te financieren door het Rijk. Voor de 5 kleinere terreinen, met verschillende eigenaren, worden de hoog- en laagwatermaatregelen door de provincie aanbesteed en gerealiseerd in 2021 (actie 2) en conform planning op 1 april 2022 afgerond.

Het gedeelte dat betrekking heeft op het 6e recreatieterrein, de voormalig camping & jachthaven en aangrenzende gronden (allen eigendom provincie), zal in 2021-2022 uitgevoerd worden door de (nieuwe) eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied. Dit overeenkomstig het uitgangspunt in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta fase 2 en zoals door het college inmiddels bedongen in de (verkoop)overeenkomst met de ontwikkelaar in ruil voor korting op de grondwaarde (levering gronden november 2020). Het transactieverlies op deze gronden wordt uiteindelijk ook gedekt via de rijksbijdrage voor de hoog- en laagwatermaatregelen.

IJsseldelta fase 2: Realisatie N307 Roggebot Kampen
Zie prestatie 4.6.6.

O

Financiën

IJsseldelta fase 2: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie
De planuitwerking Recreatieterreinen verloopt conform budget, maar op het coördinatiebudget wordt een significante onderbesteding verwacht (minder activiteiten). Op basis van de 'Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta fase 2' dienen de resterende middelen terug gegeven te worden aan het Rijk. Op dit moment wordt echter onderzocht of het resterende coördinatiebudget met instemming van het Rijk ingezet kan worden voor de coördinatie tijdens de realisatiefase van IJsseldelta fase 2. Indien het Rijk hiermee instemt, doen wij u bij de jaarrekening 2020 een voorstel om  het beschikbare budget via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2021.

IJsseldelta fase 2: Realisatie Recreatieterreinen
In november 2020 wordt een positief MIRT-3 besluit van de minister verwacht, zijnde een goedkeuring van de voorgestelde maatregelen en het beschikbaar stellen van de middelen. Anticiperend op dit besluit wordt een begrotingswijziging voorgesteld op prestatie 1.2.7.

Wij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 1.2.7 in de periode 2020-2021 budgettair neutraal te verhogen met € 4.954.000 (2020 € 3.260.000; 2021 € 1.694.000).

IJsseldelta fase 2: Realisatie N307 Roggebot Kampen
Zie prestatie 4.6.6.