Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein.
  2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,35 miljoen uit het Coalitieakkoord voor het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, waarbij we onder andere ingaan op kwalitatief programmeren.
  3. Wij werken in pilots met Zwolle en Enschede aan adaptief plannen binnen bestaand bebouwd gebied.
  4. We doen u een voorstel voor het vervolg van de pilot Vechtdal voor recreatiewoningen.

Statenvoorstellen en -besluiten

  • Statenvoorstel - Beleidsaanpassing omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie 2020/1100794 (bijbehorend besluit)Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls
Het werkbudget voor de investeringsimpuls voor het stimuleren van projecten doelgroepen is in 2020 niet tot besteding gekomen. We stellen u voor dit bedrag door te schuiven naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 waarbinnen het stimuleren van projecten doelgroepen is opgenomen.

Wij stellen u voor een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.2 van de begroting 2020 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1.

Flexibele huisvesting
We verwachten dat de middelen die gereserveerd zijn voor flexibele huisvesting niet geheel tot besteding zullen komen (ca. € 0,6 miljoen). Dit komt onder andere door de Coronacrisis waardoor een aantal projecten rondom de realisatie van flexibele huisvesting vertraging heeft opgelopen en er minder een beroep op de regeling flexibele huisvesting is gedaan. We willen de niet gerealiseerde gelden in gaan zetten voor de uitvoering van de regionale woonagenda’s waarbij we een link leggen met de provincie brede aanpak recreatieparken die op dit moment ontwikkeld wordt. We willen de middelen benutten voor onder andere de (tijdelijke) transformatie van recreatieparken naar wonen via het realiseren van tijdelijke wooneenheden. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen voor de inzet van de middelen voor de provincie brede aanpak recreatieparken. Tevens is het incidentele budget (93K) voor onderzoek met betrekking tot de verpaupering van recreatieparken niet geheel tot besteding gekomen. Bij de jaarrekening zullen wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming aan u voorleggen.