Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico’s en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.
  2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
  3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

 Het investeringsvoorstel hitte, droogte en wateroverlast zal naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aan Provinciale Staten gepresenteerd worden. Het voorstel is afhankelijk van de actieplannen die in de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie-werkregio’s worden gemaakt. De risicodialogen waaruit deze actieplannen geformuleerd worden waren fysiek georganiseerd. Door coronamaatregelen hebben deze dialogen (nog) niet plaats gevonden. Omdat de informatie nu digitaal opgehaald moet worden lopen wij vertraging op met het voorstel. Gedeputeerde Staten vinden het uiterst belangrijk om wel aan te sluiten en te wachten op deze werkregio’s. Deze samenwerkingsverbanden zijn de sleutel naar toekomstige uitvoering van klimaatadaptatie.

G

Financiën

Werkbudget investeringsimpuls
Het werkbudget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2020 niet geheel tot besteding gekomen. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,14 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2020.

RIVUS
Voor de uitvoering van RIVUS ontvangen wij onder andere rijksgelden. Het project loopt door in 2021 en voor de niet bestede middelen in 2020 zullen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.