Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij betrekken de resultaten van de beleidsverkenning milieu en gezondheid uit 2019 bij de ontwikkeling van gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.
  2. Wij werken met gemeenten, GGD en andere partners uit hoe de gezondheid van inwoners meer centraal kan worden gesteld in milieu- en omgevingsbeleid.
  3. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
  4. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
  5. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  6. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.
  7. Wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroevers Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en het Senshagen uitToelichting

G

Inhoud

De acties 1 t/m 5 en 7 lopen volgens planning. De besluitvorming over het vliegveld Lelystad is uitgesteld tot 2021.

O

Financiën

In samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 een aantal projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Twee van deze pilot projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroevers Overijssel, hebben een langere doorlooptijd. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie, zullen wij u bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.

Onder deze prestatie is ook € 50.000 opgenomen voor het monitoring van Lelystad Airport (resultaatbestemming jaarverslag 2019). Dit budget is bestemd om (samen met de gemeenten Zwolle en Kampen) één meetpost nabij Stadshagen in te richten voor het meten van vliegtuiggeluid. Bij het jaarverslag 2019 was het de verwachting dat dit bedrag volledig in 2020 zou worden uitgegeven. Gelet op het uitstel van de opening van Lelystad Airport tot in het najaar van 2021 zal ook de bijbehorende monitoring doorschuiven naar 2021 en 2022. Bij het jaarverslag zullen wij U een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.