Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
  2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
  3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
  4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
  5. Wij versnellen het actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.Toelichting

O

Inhoud

Niet alle vergunningen en ontheffingen voor Wabo-inrichtingen kunnen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. (Hiermee worden de industriële bedrijven bedoeld waar provincie bevoegd gezag voor is.) Dit komt door een aantal zeer complexe aanvragen waarbij veel overleg met de aanvrager en belanghebbende nodig is. Dit proces kost tijd en wij kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid. Daar waar sprake is van termijnoverschrijding vindt dit plaats in overleg met de aanvrager.

Afwijkingen door Covid-19
In de maanden april en mei 2020 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij Wabo-inrichtingen. Vanwege het Covid 19-virus waren fysieke controles bij de bedrijven niet mogelijk en zijn waar mogelijk digitale en administratieve controles uitgevoerd. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid 19 zijn vanaf juni de controles bij bedrijven weer opgepakt. Dit gaat in overleg met het bedrijf en binnen de richtlijnen van het RIVM. Voorgaande betekent dat niet alle geplande controles fysiek kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat met alle bedrijven in 2020 contact wordt gelegd en deelaspecten van de controle worden uitgevoerd (fysiek, administratief of digitaal).

G

Financiën

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
Wij krijgen voor de periode 2021-2024 jaarlijks een bedrag van € 42.000  in het provinciefonds, bedoeld om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Dit heeft te maken met de afbouw van de rijksmiddelen voor het programma MEVO (programma voor externe veiligheid). Omdat onze werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid uitbesteed zijn aan de omgevingsdiensten zullen we dit budget toevoegen aan prestatie 2.1.2 waar de budgetten van de omgevingsveiligheidsdiensten onder hangen.

Onder kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 2.1.2 van de begroting 2021-2024.