Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij voeren het saneringsonderzoek Blekerijweg, IJsselmuiden uit.
  2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
  3. Wij monitoren conform het programma 2020 Bureau Asbestbodem Sanering.
  4. Wij stellen het programma 2021 Bureau Asbestbodem Sanering vast.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Afronding Olasfa
Als de waterstand in de IJssel voldoende hoog is, dan kunnen de afrondende werkzaamheden (aanvoer ophoogzand) eind 2020 opgeleverd worden. Voor het ophogen van het terrein met primair zand (in plaats het begrote "secundair zand" " dat mogelijk te hoge gehalten PFAS kan bevatten) is € 750.000 extra budget nodig. Het terrein is gekwalificeerd als waterbodem, waarbij de hoogste eisen in relatie tot PFAS gelden. Voor de aanvoer van het zand via de IJssel (in plaats van per vrachtwegen in verband met Stikstof reductie) is tevens een 'regelboot' verplicht gesteld, dit kost aanvullend € 100.000. Binnen de Reserve Bodemsanering zijn nog gelabelde middelen beschikbaar voor Olasfa om deze afrondende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 850.000 te onttrekken aan de Reserve Bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing verontreinigde bodemlocaties) van de begroting 2020.

Drugsafvaldumpingen 2021
Via de september circulaire 2020 ontvangen alle provincies in 2021 een bijdrage (totaal € 1 miljoen, landelijk) voor de schade die particulieren en gemeenten ondervinden door drugsafvaldumpingen op hun grond. Hiervan ontvangt de provincie Overijssel € 28.588. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan jaarschijf 2021 en te koppelen aan prestatie 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties.

Asbestopgave bodem 
Voor de uitvoering van de Asbestopgave bodem hebben wij in de periode 2016-2022 € 38 miljoen Rijksmiddelen via het provinciefonds beschikbaar. In de Begroting 2020 is als onderdeel hiervan € 6,8 miljoen geraamd. Conform bestuurlijke afspraken hebben wij ter dekking van materiële en personele kosten voor het Projectbureau middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Hof van Twente. Hiermee komt een groter deel van de lasten tot besteding in 2020. Het gaat om voorziene kosten die zich eerder voordoen dan begroot. De totaal beschikbare middelen voor de asbestopgave in deze periode worden niet overschreden.

Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 2.2.1 (sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties) in 2020 en de onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verhogen met € 250.000.