Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij implementeren de aanbevelingen van de tussenevaluatie programma Nieuwe Energie Overijssel.
  2. Wij ontwikkelen met de regio’s de Regionale Energiestrategie 2030 voor Twente en West-Overijssel.
  3. Wij ondersteunen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken.
  4. Wij stimuleren duurzame warmtevoorziening door ontwikkeling van warmtenetten voor gebruik van restwarmte en geothermie.
  5. Wij versterken de ontwikkelcapaciteit voor lokale initiatieven en projecten zon- en windenergie bij bedrijven en gemeenten en monitoren de ontwikkeling van zonnevelden.
  6. Wij realiseren 23,5 MW windenergie in de Veenwieken, 8,4 MW windenergie in windpark Nieuwleusen Synergie in de gemeente Dalfsen en 12 MW windenergie in windpark Staphorst WDS.
  7. Wij stimuleren aardwarmte en bodemenergie en ondersteunen verdere projectontwikkeling en realisatie van aardwarmteprojecten Zwolle en Kampen.
  8. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 20 mln voor energietransitie uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluiten

Hoofdlijnen reacties concept RES'sen: https://overijssel.notubiz.nl/document/8757636/2/Hoofdlijnen%20reacties%20concept%20RES%20Twente%20en%20concept%20RES%20West%20Overijssel

Tussenevaluatie Programma Nieuwe Energie 2017 - 2023: https://overijssel.notubiz.nl/document/8538909/1/Tussenevaluatie%20Programma%20Nieuwe%20Energie%20Overijssel%202017%20-%202023%28gec%29

Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche: https://overijssel.notubiz.nl/document/8547451/1/Statenvoorstel%20Investeringsimpuls%20Energietransitie%201e%20tranche

Biomassaroute deel 1: https://overijssel.notubiz.nl/document/8956077/1/documentToelichting

G

Inhoud

Provinciale Staten hebben op 13 mei 2020 de Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche vastgesteld (Statenvoorstel nr. 2020/1100484). Daarmee worden belangrijke aanbevelingen uit de Tussenevaluatie (Statenbrief 2020/0073297) overgenomen. Van de gereserveerde € 20 miljoen (Perspectiefbrief 2020) hebben Provinciale Staten € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor energiebesparing, energiegebieden en warmtenetprojecten (2020 en 2021). Het gaat om investeringen in maatregelen en projecten die additioneel zijn ten opzichte van de huidige beleidsinzet voor het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023. Medio 2021 wordt het Investeringsvoorstel Energietransitie 2e tranche voorgelegd aan Provinciale Staten. PS kan dan een besluit nemen over de voortzetting van maatregelen uit de investeringsimpuls 1e tranche, op basis van inzicht in de resultaten.

G

Financiën