Portefeuillehouder
Eddy van Hijum
Tijs de Bree

Acties 2020

Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door:

  1. Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis;
  2. Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen;
  3. De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Rente aandeelhouderslening Enexis
In het statenvoorstel (PS 2020/1101241) over het verstrekken van de aandeelhouderslening van € 98,4 mln aan Enexis, is het volgende besluit genomen:

“In te stemmen met het storten van de jaarlijkse rentebaten vanuit de aandeelhouderslening in de Algemene Financieringsreserve. De exacte omvang van de rentebaten is afhankelijk van het rentepercentage; dit zal bekend zijn een aantal dagen voor het afsluiten van de lening. De definitieve bedragen te verwerken bij de 2e Monitor 2020.”

Inmiddels is bekend geworden dat de renteopbrengsten over 2020 (augustus t/m december) afgerond € 0,9 mln bedragen. We verwerken dit via een begrotingswijziging op Kerntaak 20. De renteopbrengsten over 2021 en verder zijn al verwerkt via de begroting 2021.

Bij kerntaak 20 stellen we u voor om € 0,9 mln op te nemen als rentebaten Enexis en tegelijkertijd € 0,9 mln toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve.

Dividend Enexis
Over het boekjaar 2019 keert Enexis in 2020 € 20,7 mln aan dividend uit aan de provincie Overijssel. Net als vorig jaar is dat meer dan begroot; begroot in 2020 is € 17,7 mln. Dit incidentele voordeel vloeit in het jaarrekeningresultaat 2020 (via kerntaak 20).
De halfjaarcijfers 2020 van Enexis geven een forse daling van de winst te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Waar in voorgaande jaren de jaarresultaten rond of boven de € 200 miljoen lagen, zal het resultaat over 2020 eerder rond de € 150 miljoen uitkomen (globale inschatting op basis van het resultaat 1e halfjaar 2020). Belangrijke redenen voor de lagere winstverwachting zijn de forse extra investeringen in de energietransitie, de doorberekening van de Tennet-tarieven en het afzien van tariefsverlaging Vennootschapsbelasting. Het verwachte lagere resultaat over 2020 betekent dat de dividenduitkering Enexis in 2021 (over het boekjaar 2020) ook lager zal uitvallen. In de begroting 2021 is hierop geanticipeerd en de dividendinkomsten naar beneden bijgesteld. Op basis van de halfjaarcijfers 2020 lijkt dit niet voldoende. In de jaarrekening 2020 zullen we melden wat het daadwerkelijke resultaat Enexis 2020 is geweest en welke gevolgen dit heeft voor onze dividendontvangsten in 2021.

Voor de jaren na 2021 is de kans groot dat er sprake zal zijn van een verdere daling van het resultaat van Enexis. In 2022 worden de tarieven door de Autoriteit Consument en Markt opnieuw bepaald en zal de impact van de lage rente hierbij voelbaar zijn. Ook hierop hebben we al (deels) geanticipeerd en de dividendinkomsten Enexis meerjarig verlaagd.

Indien begin volgend jaar blijkt dat de begrote dividendinkomsten, op basis van de laatste stand van zaken, te hoog zijn ingeschat, dan komen we hierop terug bij de Perspectiefnota 2022.