Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
  2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtsoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
  3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.
  4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 2 mln voor biodiversiteit uit het Coalitieakkoord. 
  5. We werken samen met gemeenten aan meer biodiversiteit.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

Voor de uitvoering van projecten zijn wij deels afhankelijk van initiatieven van derden. Uw Staten hebben het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (PS/2019/1101825) eind april vastgesteld. Wij hebben daarom (onder andere) het plafond voor de (nieuwe) subsidieregeling 4.5 Verbeteren van condities voor soorten pas later in het jaar opgehoogd waardoor initiatieven later op gang zijn gekomen. Daarbij heeft ook COVID-19 de totstandkoming van deze initiatieven vertraagd. Onderdeel van de nieuwe aanpak voor soorten is dat we voor een aantal soorten onderzoek uitvoeren en daarna de maatregelen bepalen die vervolgens opgenomen worden in de subsidieregeling. Voor een aantal activiteiten doen we dit jaar nader onderzoek om de juiste maatregelen te kunnen bepalen (vleermuizen, mossen, paddenstoelen, amfibieën). We kunnen pas effectieve maatregelen nemen als dit onderzoek is afgerond.

O

Financiën

Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat een aantal activiteiten meer tijd nodig hebben dan voorzien en doorlopen tot in 2021. Op basis daarvan zal € 400.000 van het investeringsbudget Natuur voor Elkaar niet tot besteding komen in 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.6 in 2020 te verlagen met € 400.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.