Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel.
  2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
  3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
  4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.

Statenvoorstellen en -besluiten

Staat van de biodiversiteit in Overijssel: https://overijssel.notubiz.nl/document/7548635/2/Samenhangend%20overzicht%20van%20de%20staat%20van%20de%20biodiversiteit%20in%20Overijssel_Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Vooraankondiging resultaatbestemming / onderuitputting
De voorbereiding van een aantal activiteiten kost meer tijd dan voorzien. We hebben onderzocht op welke wijze habitattypenkarteringen en het bepalen van aanwezigheid van vissen en amfibieën binnen habitatrichtlijngebieden het best uitgevoerd kan worden. De aanbesteding van deze activiteiten kunnen we daardoor pas in 2021 uitvoeren. De pilot om met remote sensing en kunstmatige intelligentie de ligging van vegetatietypen te bepalen, is dit jaar gestart maar loopt door in 2021. Ook het onderzoek om grondwaterstandsbuizen over te laten nemen door een externe partij loopt langer dan verwacht. We onderzoeken de mogelijkheden om kostenefficiënt de biodiversiteit in het landelijk gebied in beeld te brengen. Dit kunnen we in 2021 starten.

Wij verwachten dat we circa € 300.000 niet kunnen besteden in 2020.

Bij het jaarverslag zullen wij voor de activiteiten die doorlopen naar 2021 (circa € 300.000) een voorstel voor resultaatbestemming opnemen.