Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij ondersteunen het landschapsbeheer in Overijssel via de aanpak Streekeigen landschapsbeheer.
  2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor een ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
  3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.
  4. Wij voeren met partners het Actieplan 1,1 mln bomen uit.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

Door COVID-19 zijn de resultaten op de acties minder dan voorzien. Voor de uitvoering van projecten zijn wij deels afhankelijk van initiatieven van derden. Uw Staten hebben het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (PS/2019/1101825) eind april vastgesteld. Wij hebben daarom (onder andere) het plafond voor de subsidieregeling 4.10 Opstellen bidbook Streekeigen landschapsbeheer pas later in het jaar opengesteld. Ondanks een aanzienlijke groslijst aan initiatieven, heeft ook COVID-19 voor vertraging gezorgd. Het digitaal overleggen om te komen tot concrete plannen voor bidbooks voor landschapsbeheer wordt in de gebieden als erg lastig ervaren. Ook de besteding op subsidieregeling 4.13 Iedere bewoner een boom in het bos blijft achter. Er blijkt voldoende interesse, echter hebben deelnemers meer tijd nodig om een goede aanvraag op te stellen die op tijd kan worden ingediend voor het plantseizoen. 

O

Financiën

Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat door COVID-19 de resultaten op de acties minder zijn dan voorzien. 

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2020 te verlagen met € 750.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.