Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij voeren samen met onze partners het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen uit.
  2. Wij helpen gemeenten en inwoners met financiële ondersteuning en kennis­uitwisseling  bij het vergroenen van de bebouwde omgeving.
  3. Wij stimuleren groene maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' en de prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
  4. We bouwen het netwerk van Groene Lopers verder uit.
  5. We bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen en streven daarin naar duurzame gedragsverandering.
  6. We werken samen met partners aan het project ‘Overijssel Tuiniert’.
  7. We dragen bij aan het financieren van projecten die natuur en gezondheid verbinden.
  8. We breiden het netwerk zorg- en groen uit en zetten in op groene leermodules.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

De resultaten op de acties zijn minder dan wij voorzien hadden. Voor de uitvoering van projecten en verlenen van subsidies zijn wij (deels) afhankelijk van initiatieven van derden. Uw staten hebben het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (PS/2019/1101825) eind april vastgesteld. Projecten zijn hierdoor pas daarna opgestart. Daarbij heeft ook COVID-19 voor vertraging gezorgd. De uitvoering van het plan van aanpak Groene Schoolpleinen loopt, waarbij we in samenwerking met gemeenten extra inzetten op scholen in versteende wijken. Door COVID-19 hebben echter minder scholen dan verwacht een subsidieaanvraag ingediend. Ook het uitbreiden van het netwerk zorg- en groen ondervindt hinder doordat zorginstellingen vanwege COVID-19 andere prioriteiten hebben. De prijsvraag Groen, Groener, Groenst hebben we voor een groot deel digitaal uitgevoerd en is afgerond.

O

Financiën

Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat het aantal subsidieaanvragen Groene schoolpleinen achterblijft. Een deel van de middelen van de subsidieregeling 4.8 Groene Schoolpleinen zal daarom niet tot besteding komen in 2020, maar schuift naar verwachting door naar 2021.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.2 in 2020 te verlagen met € 300.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het structurele budget voor natuur en samenleving niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Dit hangt ook samen met de subsidieregeling 4.3. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.