Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
  2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
  3. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik.
  4. Wij stellen in overleg met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties een plan van aanpak op voor bestrijding van invasieve exoten (waaronder de eikenprocessierups). Indien voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn komen wij hier bij de Perspectiefnota 2021 op terug.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

De uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, BIJ12, voert de schaderegeling uit. Als gevolg van technische problemen in het nieuwe uitbetaling systeem heeft BIJ12 tot september 2020 geen schades kunnen uitbetalen aan de aanvragers. Inmiddels heeft BIJ12 de uitbetaling weer kunnen opstarten. Naar verwachting kunnen alle schadevergoedingen in 2020 nog uitbetaald worden. Echter hierdoor is het nog niet mogelijk om een jaarprognose af te geven van de totale omvang van de schades.

In de Perspectiefnota 2021 is vanaf 2021 structureel € 300.000 budget opgenomen voor invasieve exoten (wettelijk). In de Begroting 2021 is hiervoor een afzonderlijke prestatie (3.3.5 – Invasieve Exoten) opgenomen. Het voorstel is om in 2021 een subsidieregeling in te stellen en een aanpak op te stellen voor (wettelijk) urgente gevallen.

Wij werken aan het actualiseren van het faunabeleid, want er zijn veranderende omstandigheden en nieuwe soorten. Op dit moment reageren we meestal ad hoc, zoals we bij de wolf hebben gedaan. Wij willen beleid maken zodat we in de toekomst beter afgewogen kunnen reageren op veranderende omstandigheden en nieuwe soorten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij edelherten die vanuit Duitsland hun entree in Overijssel lijken te gaan maken.

G

Financiën

Uitbetaling faunaschades BIJ12
Zoals inhoudelijk toegelicht is er momenteel geen actueel inzicht in de prognose van de faunaschades 2020. Omdat de Begroting 2020 gebaseerd is op uitbetaalde schades over de afgelopen jaren is het de verwachting dat we binnen de begroting blijven.

Actualisatie faunabeleid:
Voor het actualiseren van het faunabeleid wordt vanaf het 4e kwartaal 2020 (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2020.