Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij voeren de lopende landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl-Vollenhove uit en ronden de overige landinrichtingsprojecten af.
  2. Wij gaan, afhankelijk van het resultaat van het debat in PS over de evaluatie van het programma landbouwstructuurversterking, na op welke wijze inzet van het instrument andere doelen kan dienen.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Toelichting resultaat Revolving Fund (prestatie 3.4.3)
Voor het realiseren van landbouwdoelen hebben wij in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grond voorraadpositie.

Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2019) een voorziening getroffen van € 648.000 ten laste van de algemene middelen en een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1.225.000 ten gunste van de algemene middelen.

Op basis van aan- en verkopen in 2020 is momenteel gesaldeerd een positief resultaat gerealiseerd van € 116.000. Dit bedrag zal afhankelijk van andere aan- en verkopen nog kunnen dalen en stijgen in 2020. Ook het afdekken en actualiseren van het waarderisico op het Revolving Fund grondbezit kan leiden tot een extra last. Het resultaat komt bij het jaarverslag 2020 ten gunste of ten laste van de algemene middelen.