Acties 2020

  1. Wij ondersteunen (lopende) doorbraak­projecten, waarbij met een gezonde bedrijfsvoering overgeschakeld wordt op kringlooplandbouw met een kleinere ecologische voetafdruk in een duurzame voedselketen.
  2. We werken de resultaten van de strategie­ontwikkeling voor de verduurzaming landelijk gebied verder uit ten behoeve van de herziening van de Omgevingsvisie.Toelichting

O

Inhoud

In 2019 is het project “verkenning bevordering natuurinclusieve landbouw bij Natura2000 gebieden" afgerond. Deze verkenning geeft inzichten in kansen en knelpunten voor natuurinclusieve landbouw. Een groot knelpunt dat in beeld kwam was de onzekerheid met betrekking tot de afzet van op natuurinclusieve wijze geproduceerde producten. Daardoor heeft dit project niet de gezochte doorbraak gebracht naar een natuurinclusievere landbouw. Daarmee ronden wij onze inzet op doorbraakprojecten af. De geleerde lessen benutten wij bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

G

Financiën