Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij ronden voor alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af.
  2. Wij starten in vrijwel alle gebieden de (voorbereiding van de) uitvoering van herstelmaatregelen.
  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
  4. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbesluiten over EHS/Ontwikkelopgave Natura 2000:Toelichting

O

Inhoud

Voor 8 gebieden hebben uw Staten een PIP vastgesteld (Boetelerveld, Buurserzand, Dinkeldal – Zuid, Punthuizen/Stroothuizen, Landgoederen Oldenzaal, Sallandse heuvelrug - Oost (Zunasche Heide), Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht Beneden Regge deelgebied Reggedal - Eerderhooilanden).

We hebben voor 4 gebieden een (voor)ontwerp PIP vastgesteld (Bergvennen Brecklenkampse Veld, De Wieden-fase 1, Springendal & Dal van de Mosbeek en Witte veen).

Voor 4 gebieden zijn we vergevorderd met de voorbereiding van een PIP (Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek, Lemselermaten, Vecht Beneden Regge Deelgebied - Reggedal – Giethmen, Weerribben).

Voor 3 gebieden volgt geen PIP (Vecht Beneden Regge Deelgebied - Benoorden de Vecht / Arriën) (waarschijnlijk), loopt het gebiedsproces nog (Engbertsdijksvenen) of vallen de maatregelen onder de 2e beheerplan periode (Haaksbergerveen).

De planvorming heeft meer tijd gevergd dan gedacht. Dit komt onder andere doordat bij de concretisering van maatregelen vaak aanvullende inhoudelijke vragen naar (hydrologische) effecten in de omgeving ontstaan.

Voor Wierdense Veld hebben we na afstemming met de gebiedspartners besloten om het gebiedsproces tijdelijk te pauzeren. De provincie voert nader onderzoek uit naar de samenhang van natuurherstel en drinkwatervoorziening. We streven ernaar dit onderzoek af te ronden voor het einde van het jaar. Er is een samenhang met de landelijke doorlichting Natura 2000. U bent in twee informatiesessies geïnformeerd over de stand van zaken.

De overige acties voeren we conform planning uit.

G

Financiën

Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3 / LIFE
In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van BBV (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 zijn declaraties ingediend van circa € 2,75 miljoen. De verwachting is dat deze bedragen voor het einde van het jaar worden ontvangen.

In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijksvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van de BBV verantwoord worden via een doeluitkering. Naar verwachting zal in 2020 circa € 250.000 van deze subsidie worden besteed.

Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2020 te verhogen met € 3,0 miljoen.