Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij starten samen met overheden en inwoners de uitwerking van het gebiedsprogramma Veenweidegebied in het kader van het klimaatakkoord en het IBP-Vitaal Platteland.
  2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 3 mln voor veenweideproblematiek uit het Coalitieakkoord.Toelichting

O

Inhoud

Provincie, Waterschap en de Overijsselse veenweidegemeenten werken ambtelijk en bestuurlijk samen. De complexiteit van de opgaven die in het gebied samen komen vraagt om een zorgvuldig proces dat onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst bij ondernemers en bewoners niet onnodig vergroot. Met een klankbordgroep van maatschappelijke gebiedspartners hebben we de ‘Verkenning bodemdaling Veenweidegebied Overijssel’ afgerond als bouwsteen voor een integrale visie. Met hen bespreken we nu de uitgangspunten voor een breder gebiedsproces. Een combinatie met de gebiedsgerichte aanpak stikstof is daar één van. Begin 2021 zullen wij u daarover informeren, zo nodig met een investeringsvoorstel voor de ondersteuning van dit proces. Het Rijk heeft inmiddels € 4,3 miljoen toegezegd uit de middelen voor het IBP Vitaal Platteland waarmee overheden en gebiedspartners een aantal projecten kunnen starten op het gebied van CO2 reductie natuur, water, en de toekomst van de landbouw. Uit het Klimaatakkoord verwachten we in 2020 en 2021 in totaal € 15 miljoen voor uitvoeringsgerede plannen in de uitwerkingsgebieden N2000 -die we samen met onze partners hebben gemaakt- en voor het uitkopen van één of meer vrijwillige stoppers. 

O

Financiën

We geven de begrote procesmiddelen in 2020 niet volledig uit. Dat komt onder andere doordat het brede gebiedsproces later is gestart dan bij het Klimaatakkoord was voorzien. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het landelijke ‘borgingssysteem’ loopt een jaar achter op de planning).

Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID-19 heeft geleid tot lagere proceskosten in 2020. De overblijvende middelen zullen wij in 2021 alsnog nodig hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 een deel van het budget, ad € 170.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.